Chủ nghĩa đa nguyên – Vì sao không chấp nhận? - P3

Chủ nghĩa đa nguyên – Vì sao không chấp nhận? - P3

00:50 52 Comments


Phần 3: Bản chất cái gọi là “đa nguyên, đa đảng” ở các nước tư bản
Hòa chung trong các luận điệu tuyên truyền chống Việt Nam, một số nước tư bản đứng đầu là Mĩ tự hào “vỗ ngực” là mình thực hiện đa nguyên, đa đảng và chính vì thế nên mới có dân chủ. Đồng thời họ yêu cầu Việt Nam cũng phải thực hiện đa nguyên, đa đảng? Vậy vấn đề là ở chỗ liệu có đúng là ở các nước tư bane như Mĩ đều “đa nguyên, đa đảng” theo đúng nghĩa và chính vì thực hiện đa nguyên, đa đảng nên mới có dân chủ?
Trước hết cần phải thấy rằng cái gọi là đa nguyên ở các nước tư bản chỉ là cái vỏ bên ngoài, là cái hình thức bên ngoài để che giấu cái bản chất thực sự bên trong đó là chế độ nhất nguyên. Ở các nước tư bản về mặt hình thức có thể có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo xã hội nhưng các đảng đó đều là đảng của giai cấp tư sản, nó đại diện cho các tập đoàn tư bản khác nhau và đều nhằm bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản. Do đó về mặt hình thức thì họ là đa đảng nhưng thực chất đó là nền “đa đảng nhất nguyên” và nhất nguyên một cách triệt để chứ không phải là “đa đảng đa nguyên” như họ vẫn mạnh miệng tuyên bố.
Thứ hai dân chủ không đồng nghĩa với “đa nguyên, đa đảng” và không phải cứ thực hiện “đa nguyên, đa đảng” thì mới có dân chủ. Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.
Đối với nước Mĩ qua xem xét thực tiễn nền chính trị Mĩ có thể khẳng định 3 vấn đề sau: thứ nhất, chế độ đa đảng của nước Mỹ “thực chất chỉ là một đảng”, là sự cầm quyền của đảng tư sản; thứ hai, dân chủ ở nước Mỹ là dân chủ tư sản, không phải là dân chủ của đa số, không thực hiện quyền lực thực sự thuộc về nhân dân; thứ ba, thực chất đa đảng đối lập trong xã hội tư bản chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo đảm quyền lực cho giai cấp tư sản.
Búa liềmChủ nghĩa Đa nguyên - Vì sao không chấp nhận- P2

Chủ nghĩa Đa nguyên - Vì sao không chấp nhận- P2

00:47 17 Comments


Phần 2: Những điểm “lập lờ đánh lận con đen” của chủ nghĩa đa nguyên

Qua những điểm mà chủ nghĩa đa nguyên nêu ra và được các thế lực thù địch CNXH “rêu rao” thấy ngay trong bản chất của chủ nghĩa đa nguyên chứa đựng rất nhiều điểm “mập mờ”, phản khoa học. Tìm hiểu cội nguồn của vấn đề thì thực chất họ đang tìm mọi cách để bảo vệ cho sự thống trị của giai cấp tư sản, phủ nhận những luận điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lê nin. Xin trích dẫn một số điểm tiêu biểu sau:
- Những người theo chủ nghĩa đa nguyên không đưa ra được một tiêu chuẩn nào có ý nghĩa khoa học để giải thích tại sao họ lại chia xã hội thành nhiều nhóm, với một thế giới quan dựa trên "học thuyết số đông". Thực ra, họ muốn giấu bản chất giai cấp của xã hội tưu sản. Và khi nói đến giai cấp, thì họ cũng chia giai cấp theo những tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ (lãnh đạo, bị lãnh đạo), nghĩa là cùng một loại tiêu chuẩn để chia xã hội ra thành nhiều nhóm người dựa theo nghề nghiệp (mức sống), mức độ tiêu dùng, quyền lợi, trình độ giáo dục, sự tham gia chính quyền tôn giáo, màu da…nhưng tại sao giai cấp này lại chiếm được vị trí lãnh đạo và tại sao giai cấp kia lại ở vào vị trí bị lãnh đạo, thì họ không nói đến đưuợc.
- Nguồn gốc mà chủ nghĩa Mác đã phân tích là quan hệ với tư liệu sản xuất, thì họ không dám đả động tới. Giai cấp tư sản nắm được quyền thống trị, chính là vì nó nắm quyền tu hữu đối với tưu liệu sản xuất. Nhuưng nếu nói toạc ra nhuư vậy thì bóc trần bản chất bóc lột của giai cấp tuư sản và sẽ vạch ra cho giai cấp công nhân và những ngưuời lao động thấy rằng muốn xoá bỏ chế độ người bóc lột ngưuời thì phải đứng lên làm cách mạng thủ tiêu chế độ tuư hữu về tuư liệu sản xuất. Điều này là tối kỵ đối với giai cấp tuư sản.
- Khi xã hội đã tiến đến "xã hội công nghiệp hiện đại", thì những người theo CNĐN lại đưa ra một luận điều mới: trong "XHCN hiện đại", thì không còn có thể phân chia xã hội ra thành giai cấp, là vì một con người bây giờ cùng một lúc thuộc về nhiều nhóm, nhiều tầng lớp, nhiều tập đoàn khác nhau. Con người trong xã hội đa nguyên là một điểm gặp nhau của nhiều nhóm khác nhau và nhiều quan hệ khác nhau. Cùng một con nguười đó, nhưng ở đây thì là của một gia đình, ở kia thì lại là con hoặc là anh của một gia đình khác. Nhưng gia đình đó có thể có những cách sống khác nhau và rằng buộc con nguười đó vào những hưuớng hoàn toàn khác nhau … Phân tích theo cách này thì không còn có tiêu chuẩn khoa học nào nữa. Thực chất là họ muốn xoá nhoà ranh giới giai cấp và hoàn toàn làm lơ đối với nguồn gốc vật chất sinh ra các giai cấp.
- Chủ nghĩa đa nguyên kinh tế thì cho rằng: Kinh tế là mặt trận chủ yếu của cuộc đấu tranh các nhóm ngưuời trong xã hội đều có những quyền lợi phải thoả mãn. Chỉ có CNTB mới thoả mãn được yêu cầu đó. Nó chống lại sở hữu quốc dân, chống lại kế hoạch hoá xuyên tạc các quan hệ sở hữu XHCN, nó muốn phá huỷ nền tảng vật chất của chế độ XHCN. Nó hưuớng giai cấp công nhân và những nguười lao động vào cuộc giành giật những quyền lợi tủn mủn, thiển cận hàng ngày, và quên đi đấu tranh chính trị. Mưuu đồ của "chủ nghĩa kinh tế" đã đưuợc Lê-nin vạch ra từ cuối thế kỷ trước: "Vì đấu tranh kinh tế mà quên mất đấu tranh chính trị, như thế tức là xa rời nguyên lý chủ yếu của cuộc vận động xã hội - dân chủ quốc tế, là quên mất những điều mà toàn bộ lịch sử của phong trào công nhân đã dạy chúng ta. Những kẻ hăng say bênh vực cho giai cấp tuư sản và cho chính phủ phục vụ giai cấp nay cũng đã nhiều phen tìm cách tổ chức những Công hội có tính cuớât thuần tuý kinh tế và làm cho công nhân không chú ý đến "chính trị", đến CNXH”.
- Chủ nghĩa đa nguyên chính trị thì tuyệt đối hóa tính đa dạng của xã hội, ca tụng "xã hội đa nguyên là dân chủ nhất, tốt đẹp nhất". Trong giai đoạn hai của tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đa nguyên chính trị ngày càng duược quảng cáo để mị dân, vừa để xuyên tạc CNXH, vừa để bào chữa CNTB. Nó chỉ ra thành ba phạm trù với mục đích sử dụng chủ nghĩa đa nguyên làm công cụ mị dân: Chủ nghĩa đa nguyên tự do, đa nguyên xã hội - thiên chúa giáo. Một trong những luận điệu chủ yếu của chủ nghĩa đa nguyên chính trị là cho rằng “dân chủ phương Tây với những đặc điểm cấu trúc của nó là dân chủ đa nguyên". Thậm chí nó định nghĩa với tự do, với dân chủ với nhân quyền. Chủ nghĩa đa nguyên chính trị luôn luôn phủ định tính giai cấp của dân chủ. Nó xuyên tạc CNXH, cho rằng CNXH là độc tài, là "kẻ thù của tự do".
Họ nói, với chủ nghĩa đa nguyên, họ có thể "dân chủ hoá" CNXH. Họ cho rằng cái đích sau cũng là "xã hội đa nguyên" mà họ đồng nhất với xã hội tưu sản. Trắng trợn hơn nữa, họ nói rằng đây mới là "CNXH chân chính". Nó muốn khoác chiếc áo "chủ nghĩa" có hệ thống, có thế giới quan, nhân sinh quan, quan điểm. Nó nguỵ trang dưới nhiều khẩu hiệu rất mị dân để lôi kéo quần chúng. Những mục tiêu cuối cùng của nó vẫn không ngoài mục tiêu mà các thuyết phản động trưuớc đây của giai cấp tưu sản đã nhằm cố gắng duy trì và bào chữa cho CNTB, điên cuồng chống CNXH và các dòng thác cách mạng.
                                                                                             Búa liềm
Chủ nghĩa Đa nguyên - Vì sao không chấp nhận - P1

Chủ nghĩa Đa nguyên - Vì sao không chấp nhận - P1

00:43 13 Comments


Những năm gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng thù địch với nhà nuớc Việt Nam thuường đẩy mạnh tuyên truyền về cái gọi là “chủ nghĩa đa nguyên” và hô hào “Việt Nam cần phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chủ nghĩa đa nguyên xin trao đổi mấy vấn đề sau:

Phần 1: Bản chất chính trị, thù địch của chủ nghĩa đa nguyên
Chủ nghĩa đa nguyên là một trường phái triết học xã hội của giai cấp tư sản ra đời vào đầu thế kỷ XVIII (năm 1712). Bản chất chính trị, thù địch của chủ nghĩa đa nguyên thể hiện qua một số điểm đặc trưng sau:
- Phân chia xã hội thành nhiều nhóm cá nhân bởi nhiều tiêu chuẩn khác nhau (màu da, chính kiến, tôn giáo...). Thực chất của luận điểm này là phủ định và chống lại quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự phân chia giai cấp trong xã hội, vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tuyệt đối hoá tính đa dạng và phức tạp của xã hội dù trên thực tế giai cấp và đấu tranh giai cấp vẫn tồn tại và việc áp dụng cách phân chia xã hội của chủ nghĩa đa nguyên vào thực tế là không thể thực hiện vì không có sự phân biệt rõ ràng (một cá nhân có thể thuộc nhiều nhóm cá nhân khác nhau).
- Trong xã hội đa nguyên, mọi người đều tự do dân chủ không giới hạn. Luận điểm này đi ngược với “thuyết tưuơng đối” của Anh-Xtanh đã được cả thế giới thừa nhận; tuyệt đối hoá về tự do dân chủ, không thừa nhận bất cứ một sự ràng buộc nào; đối lập với nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo điều kiện làm nảy sinh những quan điểm tưu tưuởng và hành động phản cách mạng trong xã hội Việt Nam.
- Trong xã hội đa nguyên, cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý xã hội phải được thực hiện trên nguyên tắc đa đảng phái, đa lực lượng đối lập nhau. Thực chất là nhằm hình thành các lực lưuợng, đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận và nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Trong xã hội đa nguyên, có nhà nước là nhà nước phúc lợi chung, được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, thoả hiệp. Giải quyết những lợi ích khác nhau theo nguyên tắc “thoả hiệp, trung hoà lợi ích” với nhau. Luận điểm này nhằm xoá nhoà giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận mâu thuẫn đối kháng trong xã hội khi xã hội còn các giai cấp có mâu thuẫn lợi ích căn bản với nhau. Do đó, phủ nhận chính mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tuư sản và vô sản trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền nhà nuước phúc lợi chung thực chất là hướng theo con đuường tư bản chủ nghĩa, dung hoà và hoà nhập nhà nuước của giai cấp tuư sản và nhà nuước của giai cấp vô sản.
                                                                                                  Búa liềm

Bảo vệ chủ quyền – cần cái nhìn tỉnh táo

00:31 64 Comments


Thời gian gần đây,liên quan tới tình hình tranh chấp biển Đông, đã có rất nhiều ý kiến được nêu ra nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phần lớn các tiếng nói này đều xuất phát từ tinh thần yêu nước với một niềm mong mỏi là bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến đóng góp hay thì cũng có một số ý kiến mang tính chất “cực đoan”. Đó là những ý kiến cho rằng Đảng, Nhà nước ta “nhu nhược” trong giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông, không dám làm mạnh tay vì sợ Trung Quốc. Thậm chí có ý kiến cho rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã “đi đêm” với Trung Quốc nhằm giữ vị trí lãnh đạo của mình, “đổi đất, biển đảo để lấy hòa bình”. Từ đó họ kích động đòi Đảng, Nhà nước phải “mạnh tay” trong giải quyết tranh chấp biển Đông và nếu cần thiết thì “đánh” để bảo vệ chủ quyền. Có quan tâm tìm hiểu kĩ mới thấy rằng hầu hết các ý kiến này đều xuất phát từ các đối tượng chống đối, thù địch với Đảng, Nhà nước Việt Nam cả trong cũng như ngoài nước. Thực chất âm mưu, ý đồ của họ trong việc đưa ra những ý kiến này là để nhằm hạ uy tín Đảng, Nhà nước, kích động dư luận xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Có lẽ nhiều người chưa biết rằng nếu như xung đột vũ trang xảy ra thì người chịu thiệt sẽ là Việt Nam và chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ đòi lại được chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa bởi có những thế lực đang cố tình khiêu khích chúng ta để “tạo cớ”. Mặt khác nếu như xung đột vũ trang xảy ra thì Việt Nam sẽ rơi vào một trong bốn nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia đó là xung đột vũ trang do tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo và lúc đó chính trị sẽ bất ổn, các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam sẽ có điều kiện nổi dậy chống phá. Điều nguy hiểm là một số người dân Việt Nam do chưa tỉnh táo nên chưa nhận thức rõ được hết âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, thậm chí còn “phụ họa” theo các luận điệu đó. Thiết nghĩ để bảo vệ được chủ quyền Tổ quốc, mỗi người dân Việt Nam chúng ta cần có những đóng góp thiệt thực chứ đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng. Hãy tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương giải quyết tranh chấp biển Đông thông qua hòa bình, đối thoại của Đảng, Nhà nước. Đó cũng là con đường duy nhất đúng đắn để chúng ta bảo vệ chủ quyền. Giải quyết tranh chấp biển Đông là vấn đề lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng dưới đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và sự cố gắng nỗ lực của tất cả mọi người dân Việt Nam với một “cái đầu” tỉnh táo thì chắc chắn chúng ta sẽ giành lại được chủ quyền ở các vùng biển đảo quê hương thấn yêu.

Theo Người viễn xứ - Blog vietnamconghoa2012.blogspot.com
Lời nhắn đến sinh viên Nguyễn Phương Uyên

Lời nhắn đến sinh viên Nguyễn Phương Uyên

20:21 33 Comments


Chắc chắn giờ đây Nguyễn Phương Uyên đang phải ăn năn, hối lỗi với việc làm của mình. Mới 20 tuổi đời, đã mang một vết nhơ cho tương lai của mình, cho gia đình và dòng họ! Đáng lẽ ở tuổi của em, hãy chăm chỉ học tập, khổ luyện thành tài, để đến tốt nghiệp đại học, có điều kiện cống hiến cho đất nước. Đấy mới thể hiện đúng là "tuổi trẻ yêu nước".
Chúng tôi tin rằng, tự em không thể và không bao giờ làm như thế. Tuy nhiên, tiếc rằng, chỉ vì một chút lợi ích cá nhân, em đã bị kẻ xấu lợi dụng.
Việc làm của em khiến em phải chịu thiệt thòi vì sự nghiệp học hành dang dở, cuộc sống tương lai khó khăn. Nhưng điều đó cũng ví như việc "quýt làm cam chịu". Tức là, kẻ khác nhằm đạt mục đích đen tối của mình, đã kéo em vào cuộc, đưa em vào tình cảnh "chịu tội" để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và tiếp tục đi tìm những người khác như em để lôi kéo, lừa vào bẫy. Nói cách khác, em chỉ là con tốt thí trong ván cờ của những kẻ đó mà thôi.
Em mới 20 tuổi, đời còn dài, còn nhiều cơ hội chuộc lỗi. Chắc chắn, em đang mong ước được tiếp tục học tập để trở thành người có ích trong tương lai. Điều này hoàn toàn có thể và hoàn toàn phụ thuộc vào em. Lập công chuộc tội, đó là con đường đúng đắn nhất lúc này đối với em. Mong em sớm tỉnh ngộ, sớm nhận ra lỗi lầm, sớm nhìn rõ bản chất và mặt nạ của những kẻ xưng là "tuổi trẻ yêu nước". Theo đó, hãy tìm cách tố cáo, vạch mặt những kẻ đã lôi kéo em vào tội lỗi. Đó vừa là cách "tự cứu mình", đồng thời cũng góp phần cứu những sinh viên khác như em đang bị kẻ xấu lợi dụng./.

Theo Blog Tiếng nói của dân

Gửi những kẻ mạo danh "Tuổi trẻ yêu nước"

Gửi những kẻ mạo danh "Tuổi trẻ yêu nước"

20:20 38 Comments

        Gần đây, những kẻ tự xưng là "tuổi trẻ yêu nước" luôn lớn tiếng kêu gọi chống đối lại lợi ích và hành động mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam đang làm. Đã có nhiều người ngộ nhận và lầm tưởng cái gọi là tổ chức "tuổi trẻ yêu nước" là những người yêu nước chân chính, thật sự.
Tiếc rằng, thực tế lại không đúng như vậy. Nếu những kẻ tự nhận là "tuổi trẻ yêu nước" chân chính thì hãy nhìn lại bản thân mình xem đã làm gì cho đất nước, cho dân tộc. Hà cớ sao lại đi tìm kiếm những người nhẹ dạ, mơ hồ với hứa hẹn cung cấp lapptop, điện thoại di động, tiền... cho những sinh viên nghèo để xúi bẩy họ vi phạm pháp luật, làm trái lương tâm? Hà cớ sao "tuổi trẻ yêu nước" lại ủng hộ những việc làm sai pháp luật, thậm chí kêu gọi người khác chống lại luật pháp của đất nước như phá rối bầu cử quốc hội, ủng hộ thây ma của chế độ ngụy quyền Sài Gòn???
Vậy họ là ai? Chắc chắn, đó là những kẻ ăn bám, kiếm tiền bằng cách làm đầu sai cho kẻ thù của dân tộc, của đất nước. Chắc chắn, đó là những kẻ không đóng góp được gì cho đất nước, cho dân tộc và nhân dân, nhưng suốt ngày tìm tòi, rình mò những sơ hở, thiếu sót của một cá nhân để thổi phồng thành khuyết điểm chung của xã hội và hy vọng làm như thế sẽ kiếm được bội tiền!!!
Nếu thực sự là "tuổi trẻ yêu nước", thì hãy học theo bao tấm gương của tuổi tre Việt Nam từ xưa đến nay. Đó là Trần Quốc Toản, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu xưa kia và hiện nay là bao gương mặt trẻ tiêu biểu cho hàng chục triệu thanh niên Việt Nam đang ra sức học tập, cống hiến, làm dạng danh cho Tổ quốc, cho dân tộc. Nếu là "tuổi trẻ yêu nước" thì hãy trở về quê hương, tham gia đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp vào việc xây dựng đất nước phồn vinh. Làm được như vậy, chẳng phải tự xưng, tất yếu cũng được vinh danh là tuổi trẻ yêu nước.
Cha ông ta đã từng có câu "hữu xạ tự nhiên hương", không cần phải xưng danh này nọ, mà chỉ cần hành động có lợi cho dân tộc, cho đất nước, tự nhiên sẽ được coi là yêu nước.
Còn đối với những kẻ mạo danh yêu nước như Nguyễn Thiện Thành, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên và bao kẻ khác đang ở Mỹ, ở nước ngoài khác... thì chỉ xứng danh con cháu của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh,... mà thôi. Mong sao những kẻ này sớm tỉnh ngộ, đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm những việc thực sự có ích cho dân tộc, cho đất nước.

Theo Blog Tiếng nói của dân

ĐỊNH LÀM GÌ ĐÂY?

20:19 30 Comments

LâmTrực@

Sáng nay 31/10/2012, trên Vietnam Plus có một thông tin đáng chú ý. Một quốc gia là thành viên của ASIAN đã mua sắm hàng trăm xe quân sự bọc thép từ một quốc gia chưa rõ danh tính. Hàng đã về đến cảng lớn và chờ bốc dỡ. Đây là một tín hiệu khiến cho các nước láng giềng không khỏi suy ngĩ.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang nóng lên từng ngày, các quốc gia có lý do để lo ngại về những nguy cơ đe dọa từ bên ngoài. Để khỏa lấp những nỗi lo chính đáng đó, việc mua sắm vũ khí quân sự với mục đích bảo vệ đất nước là hoàn toàn bình thường và cần thiết.


Xe tăng bọc thép - Ảnh minh họa

Khu vực Đông Nam á, cũng đang nóng lên từng ngày. Nóng do các nước này chịu sức ép bành trướng lãnh thổ thừ phía gã khổng lồ Trung Quốc. Một động thái của Trung Quốc trên bộ cũng như trên biển đều có ý đe dọa các nước láng giềng, kể các những nước ở rất xa vì ai cũng hiểu Trung Quốc là như thế nào. Nhiều quốc gia chịu thuần theo quỹ đạo của Bắc Kinh để được yên thân. Nhưng nhiều quốc gia sẽ phản ứng bằng cách bí mật hoặc công khai tăng cường cho tiềm lực quân sự của nước mình với nỗ lực bảo vệ lãnh thổ. Trường hợp này, mua bán vũ khí, khí tài quân sự là bình thường.

Có những quốc gia, dù không có bất cứ mối đe dọa nào từ bên ngoài lãnh thổ nhưng vẫn đột nhiên mua sắm cả một lượng lớn vũ khí cả bí mật hoặc công khai, thì đó là điều không bình thường. 

Điều không bình thường nằm ở chỗ, quốc gia này mua sắm loại vũ khí cho việc di chuyển quân trên bộ, phương tiện có hỏa lực mạnh, có độ sát thương cao và tính cơ động cũng rất cao. 
Điểm không bình thường cũng thể hiện ở việc nhiều nước biết rõ họ là sân sau của Trung Quốc và họ ủng hộ hay vỗ tay trong hội nghị ủng hộ Trung Quốc bất chấp đạo lý cũng chỉ vì tiền. Vì thế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi một nhà chính trị học đã ví von rằng, họ giống như một con đĩ, thằng nào cho nhiều tiền là theo. 

Lịch sử cũng chứng minh rằng, chính họ từng năm lần bảy lươt cho Trung Quốc mượn đất để tiến hành chiến tranh xâm lươc các nước khác. Thậm chí là, họ trực tiếp điều quân xâm lược nước khác cũng chỉ vì muốn giúp Trung Quốc thực hiện tham vọng bá quyền trong khu vực. Rất tiếc, họ vẫn chưa hiểu được, Trung Quốc chỉ coi họ như một quân cờ trong ván cờ chính trị khu vực mà thôi. 

Gần đây nhất, họ, chính họ đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng các quốc gia Đông Nam á để công khai ủng hộ Trung Quốc, tạo nên một xì căng đan chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử ASIAN.

Còn nhớ, cách đây vài năm, họ ủng hộ Trung Quốc để đổi lấy xe quân sự, máy liên lạc và cả quần áo cho quân đội của mình. Gần đây nhất, mới ngày qua, họ công khai mua sắm hàng trăm xe quân sự bọc thép từ một quốc gia chưa xác định.

Ý đồ mua sắm vũ khí và khí tài quân sự của nước này, làm cho chúng ta có lý do để lo lắng. Đẩy chúng ta vào vòng "Bốn bề thọ địch" là một bước đi có tính lâu dài và chiến lược của Trung Quốc. Vậy nên chúng ta có quyền tự hỏi rằng lịch sử liệu có lặp lại? 

Vâng, rất có thể lịch sử sẽ lặp lại. Vì thế chúng ta cần cảnh giác.

Theo Blog Tiếng nói của dân
NÀY THÌ THƯ KHẨN CỦA NHÂN SĨ - MỞ MẮT RA MÀ XEM

NÀY THÌ THƯ KHẨN CỦA NHÂN SĨ - MỞ MẮT RA MÀ XEM

20:16 11 Comments


LâmTrực@

Thực lòng, anh không tin nhân sĩ trí thức ký vào đơn khả gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ Nguyễn Phương Uyên. Nhân sĩ gì mà có mắt như mù?

Đọc bài "THƯ KHẨN CỦA 144 NHÂN SĨ TRÍ THỨC KÍNH GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG" trên trang Ba Sàm của ông Vinh mà thấy bực mình. Bực vì mấy thằng nhân danh nhân sĩ trí thức ngu hết chỗ nói. Ngu là ở chỗ ký bừa, nói càn và làm liều. 

Chuyện Nguyễn Phương Uyên có gì mà phải ầm ĩ? Anh cho rằng, nó phạm tội thì nó bị bắt và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không phải bắt thường mà là bắt khẩn cấp. Tội gì ư? Báo chí nói rồi, anh không phải nhắc.

Vậy thì việc cái gì mà phải nhặng xị ngậu lên như mất cắp giữa chợ? Ôi nhân mới chả sĩ. Tất nhiên, anh hiểu có một số tay biết là Nguyễn Phương Uyên bị bắt vì tội gì, nhưng vẫn gào thét, chửi bới bằng luận điệu xuyên tạc. Anh nghĩ rằng, đó là câu chuyện nhỏ như con thỏ. Anh cá là ai chứ, Vinh Ba Sàm thì biết rất rõ. Nhưng cứ hô, cứ gào, cứ thét. Để làm gì thì con nít nó cũng biết.

Anh chỉ thương bạn nào không hiểu, tin vào mấy thằng ký đơn thì có mà cạp đất mà ăn.

Sự việc như thế này:

Vào ngày 10/10/2012 một số truyền đơn được cái gọi là tổ chức "Tuổi Trẻ Yêu Nước" gài bên cạnh thành cầu An Sương đoạn quốc lộ 1 A – Trường Chinh – Sài gòn. Số truyền đơn nầy được kèm theo nhiều tờ giấy bạc khác nhau và bỏ vào một thùng cạc tông được cài chốt bung bằng đồng hồ vào đúng 7 giờ sáng ngày 10/10/2012 thì số truyền đơn được bung xuống con đường dưới thành cầu An Sương. 

Mục đich gắn truyền đơn với tiền là để người dân tranh nhau nhặt. Như thế, việc tán phát sẽ thành công mỹ mãn theo tính toán của cả nhóm "Tuổi Trẻ Yêu Nước".

Nguyễn Phương Uyên là một thành viên tích cực của nhóm này, và được giao làm nhiệm vụ phó nhòm cho diễn biến hôm đó. Nhiệm vụ cụ thể của Uyên là vừa cảnh giới cho đồng bọn, vừa chụp hình rồi tung lên mạng nhằm khuyếch trương thanh thế, tạo tiếng vang cho tổ chức. Ý đồ của Uyên là thông qua vụ này, kiếm chác tý danh và tý bạc lẻ của bọn ất ơ lưu vong.

Vụ rải truyền đơn này đưa tới việc Nguyễn Phương Uyên bị bắt vì công an đã cài người vào tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước để tìm xem ai là người đứng sau lưng tổ chức phản động này. Những nghi ngờ về hoạt động của đám này thực ra đã có từ lâu, đi kèm với nó là quá trình điều tra bí mật. Một thành viên của tổ chức này đã chủ động xin đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Thông tin về tổ chức đã được hơn một thành viên cung cấp cho cơ quan Công an. Việc điều tra tất nhiên không khó. Tin ban đầu cho thấy, một số thành viên có sinh hoạt trên Paltalk.

Sau khi Phương Uyên bị bắt, những kẻ cơ hội đã tự xào xáo thông tin, thêm mắm muối như thường lệ và bắt đàu chiến dịch tung tin Nguyễn Phương Uyên bị "bắt cóc". Nực cười là lý do Uyên bị bắt được rêu rao là vì "làm thơ chống Trung Quốc". Cùng với chiến dịch này, chúng kích động gia đình cô bé này lên BBC, RFA để tố Công an bắt người trái phép và tuyên bố “gia đình tôi khẳng định chắc chắn con tôi Nguyễn Phương Uyên không thể là “tội phạm hình sự”, nếu có chăng chỉ là hành vi “thể hiện LÒNG YÊU NƯỚC” chưa đúng theo định hướng!” ".

Rất nhiều bạn ngây thơ tin ngay vào cái luận điệu này của tụi rận. Từ cái luận điệu này có thể thấy được bản chất hèn hạ, dám làm mà không dám chịu của chúng. Vì sao ư? Hãy xem cái gọi là "truyền đơn chống Trung Quốc" của chúng là như thế này đây...

Dưới đây là những nội dung của truyền đơn được rải ngày 10/10/2012:

Hỡi đồng bào Việt Nam, hãy đứng lên chống lại bạo quyền độc tài Cộng Sản Việt Nam. Hãy giành lại quyền lợi cho chính mình và gia đình, hãy đứng lên vì Tự Do, Nhân Quyền và Công Lý. Đảng Cộng Sản Việt Nam sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của đồng bào. Chúng cướp đất dân lành làm giàu cho đảng viên Cộng Sản, làm nô lệ để bán biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Làm ngơ để Trung Quốc bán vào nước ta những đồ ăn đọc hại làm suy nhược giống nòi Việt Nam. Vì quyền lợi của con em,vì tương lai của dân tộc, hãy xóa bỏ sợ hãi, cùng đứng lên chống lại bọn Độc Tài Cộng Sản Việt Nam. TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”

“Đã 37 năm từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam với danh từ Giải Phóng, bọn chúng đã làm gì cho quê hương Việt Nam? Chúng ta phải lao động cực nhọc trong các công ty của Trung Quốc, bị ức hiếp trăm bề, phải rời xa quê cha đất tổ sống tha hương trên chính tổ quốc của mình để tìm kế sinh nhai cho gia đình. Trong khi chính quyền Cộng Sản thì tham nhũng ăn chơi sa đọa, vui thú trên mồi hôi và nước mắt của đồng bào. Bọn chúng cướp ruộng vườn, đất đai, nhà cửa, dồn chúng ta đến đường cùng phải rời bỏ xóm làng tha hương cầu thực. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngày Tết không có tiền về thăm gia đình. Chúng ta còn sợ gì nữa, vì tương lai của bản thân, gia đình và con cháu chúng ta, hãy cùng nhau xuống đường hô to: “Đả Đảo Cộng Sản Việt Nam”. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi….TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”

“Tôn giáo có được tự do trên quê hương không? Các tôn giáo, chức sắc hãy cùng nhau đứng lên đả đảo bọn Vô Thần Cộng Sản Việt Nam, đòi lại quyền tự do tín ngưỡng. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra sức đánh phá giáo lý của các tôn giáo, giải tỏa nhà thờ, chùa miếu. Là một người con của Chúa, của Phật chúng ta không thể ngồi yên để bọn ma quỷ làm hại đến Chánh Pháp và Đạo Lý. Xuyên tạc giáo lý các tôn giáo một cách trắng trợn, bôi đen danh dự của các chức sắc tôn giáo với mục đích từng bước xây dựng Xã Hội Cộng Sản Vô Tôn Giáo. Hãy cùng nhau xuống đường thắp lên đuốc thiêng dân tộc bảo vệ tự do tôn giáo. TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC”.

Đấy, truyền đơn chống Trung Quốc của bọn Nguyễn Tường Thụy, Bùi Văn Bồng, Nguyễn Hưng Quốc, bọn Ba Sàm...là thế đấy!!!

Về câu chuyện này, chị Beo chưa cần viện dẫn luật ta, mà dùng luôn luật Mỹ cho ra người "rân trủ" vì bọn này hay lấy Mỹ làm chuẩn: "Điều 2385 trong "Mỹ quốc pháp điển” quy định rằng: "Bất kỳ ai cố ý hô hào, kích động, khuyến khích lật đổ hay phá rối Chính phủ Mỹ và các tổ chức chính quyền cấp dưới đều phải bị tuyên phạt cao nhất tới 20.000USD, hoặc phải ngồi tù 20 năm. Sau khi mãn hạn tù 5 năm cũng không được Chính phủ và các tổ chức khác tin dùng”.

Thấy chưa, các nhân sĩ trí thức? Hãy mở mắt ra mà xem. Đây mới là sự thật.

Theo Blog Tiếng nói của dân
GÁI ĐĨ GIÀ MỒM

GÁI ĐĨ GIÀ MỒM

20:15 4 Comments


LâmTrực@

Suốt cả tháng nay, bọn Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, VOA tiếng Việt, ChúaCứuThế, Lề trái và cả một số kẻ tự xung là đấu tranh cho tự do dân chủ luôn mồm kếu ca, gào thét đến lạc giọng vì vụ bắt Lê Đình Quản, em trai Lê Quốc Quân, nguyên giám đốc VietnamCredit. 

Ngay từ khi bị bắt, bắt đầu từ Lê Quốc Quân, đám rận này đã lu loa rằng an ninh tấn công văn phòng VietnamCredit, rằng Công ty của gia đình luật sư Lê Quốc Quân bị tấn công.v.v..Ngay lập tức, những cái loa kiểu BBC tiếng Việt, RFI tiếng Việt lập tức cất tiếng véo von. 

Thương thay cho những kẻ mù lòa. Sự thật chỉ có một mà không có hai. Bản chất của vấn đề không phải là lũ rận không biết, mà là biết nhưng chúng làm ngơ. Mục đích là để nói xấu chế độ, là để chứng minh cho quan thấy lưu vong thấy rằng rận tận lực, hòng kiếm mấy đồng bạc lẻ. Nhục không để đâu cho hết.

Vậy đâu là sự thật? Mời các bạn đọc bài sau:

Bắt giám đốc, kế toán làm giả gần 300 hợp đồng

Lợi dụng tư cách pháp nhân, Quản và Phương đã thực hiện nhiều thủ đoạn trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 2/11, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an vừa thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Đình Quản (SN 1981), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamcredit) cùng Kế toán trưởng Phạm Thị Phương (SN 1982) vì hành vi trốn thuế.

Vietnamcredit có trụ sở làm việc tại phòng A1802, nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, Vietnamcredit do Quản làm giám đốc được thành lập từ năm 2004 đến nay có ngành nghề kinh doanh cung cấp thông tin tín nhiệm, dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp.

Để thực hiện việc đánh giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, Lê Đình Quản thuê các chuyên gia kinh tế, các cộng tác viên tiến hành thu thập thông tin về các doanh nghiệp, phân tích, đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

Lợi dụng tư cách pháp nhân, Quản đã bàn với Phương - Kế toán trưởng - tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống, mục đích để làm tăng chi phí của công ty nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chỉ tính trong hai năm (2009-2010) với phương thức thủ đoạn trên, Lê Đình Quản và Phạm Thị Phương đã lập và sử dụng gần 300 hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, phiếu chi khống, bỏ ngoài sổ sách công ty một lượng tiền lớn và trốn thuế hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phi phạm của các đối tượng trên.

Đến đây, bọn rận còn gì để nói? Còn già mồm nữa không?


Theo Blog Tiếng nói của dân

SỰ THẬT VỀ VỤ BÉ UYÊN CỦA MẤY ANH "DÂN CHỦ"

20:13 12 Comments


LâmTrực@

Kể từ khi bé Uyên của anh Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Ngọc Chênh, Vinh Ba Sàm, Nguyễn Trọng Tạo, Phạm Thái, Hoàng Hưng...bị bắt, các anh lo cho bé lắm. Vì lo cho bé, mấy anh này ra sức phóng tác, giật tít dân chủ nhân quyền thổi tung trời đất. 

Mẹ của bé đã lên tận BBC, VOA, RFA để tố công an vô cớ bắt bé. Mẹ của bé và các anh quan tâm lắm lắm đến bé, bởi vì bé còn nhỏ, biết gì mà phạm tội chứ?

Bé mới 20 tuổi đầu thôi làm sao mà lại chống nhà nước được chứ? Làm sao bé dám chống lại cả chế độ này? Chắc chắn là oan rồi, vì bé Uyên còn ngây thơ lắm, bé bỏng cực.

Lạy mấy ông dân chủ trong nước, van mấy ông lưu vong nã truy, hãy cứu lấy bé Uyên. Ôi, thương vãi.

Chả rõ thực hư như thế nào, khổ mấy bác nhân sĩ trí thức ào ào đòi ký tên gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Gửi xong rồi mới ngã ngửa người ra, hóa ra chúng nó lừa mình. Chả biết trách ai, chỉ tự trách mình, già rồi mà ngu. Có bác vừa ký tên xong, vội thanh minh nhạt rằng, chỉ tại báo đài nhà nước chẳng đưa tin gì nên các bác không biết và mắc mưu tụi nó. Cơ khổ, phấn đấu cả một đời, làm nhà giáo, nhà báo, nhà vân vân, giờ thì còn đâu danh dự? Âu cũng là một bài học nhớ đời vì nghe hơi nồi chõ.

Chiều nay, báo chí đã đăng tải vụ bé Uyên, không biết mấy anh của bé nghĩ gì nhỉ? mấy tay cứu thế có cứu được bé không nhỉ? Đó là câu hỏi bỏ ngỏ và còn trông chờ vào sự thành khẩn "Xưng tội", "xám hối" của chính bé trước pháp luật nữa cơ. Nhưng có một câu hỏi lớn đặt ra: ai sẽ là người cứu vớt cho chính danh dự của các anh đây?

Câu chuyện bé Uyên bị "bắt oan" được người dân chú ý. Người tỉnh táo thì giữ miệng, kẻ chính danh thì kết tội đám "tào lao dân chủ" đã đấy bé vào vòng lao lý. Vâng, chính họ đã nhẫn tâm làm vẩn đục tâm hồn của bé, chính họ đã bợ đỡ xúi giục làm cho bé đánh mất chính mình, chính họ đã đẩy gia đình bè vào cảnh con trong tù, mẹ ngoài lao. Nước mắt đã đổ, đường học hành của bé bị gián đoạn, những kẻ tâm thần chính trị và lũ vọng ngoại kia nghĩ gì?

Vào trưa ngày hôm qua, 3/11, tại TP HCM, Sở Thông tin- Truyền thông, Công an TP HCM phối hợp với Công an Long An tổ chức họp báo thông tin về việc đối tượng Nguyễn Phương Uyên - sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM và Đinh Nguyên Kha (thường trú tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cấu kết với nhau rải truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam tại cầu vượt Quang Trung (quận 12, TP HCM), vi phạm Điều 88, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Được biết, trước đó vào hồi 7h15’ ngày 10/10/2012, Công an TP HCM phát hiện hàng ngàn tờ truyền đơn và cờ 3 sọc của chế độ cũ phát tán tại khu vực cầu vượt Quang Trung, TP HCM (Chống Trung Quốc mà có cờ ba sọc à?). 

Công an TP HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra và xác định 2 đối tượng Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cấu kết với nhau thực hiện hành vi này.


Họp báo về vụ án

Mở rộng công tác điều tra cho thấy, hai đối tượng này nhận được sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành từ Thái Lan (đây cũng là một đối tượng đang bị Công an TP HCM truy nã) để thực hiện hành vi này.

Đinh Nguyên Kha có nhiệm vụ làm 2.000 cờ ba sọc và truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam, chở lên chỗ Nguyễn Phương Uyên ở trọ và cùng nhau đóng vai tình nhân đến cầu vượt Quang Trung để rải truyền đơn.

Uyên còn nhận 2,5 triệu đồng để đổi ra tiền mệnh giá nhỏ, dán vào các tờ truyền đơn này để thu hút sự chú ý của người đi đường (Thủ đoạn ghê - Ai cũng tưởng Uyên còn ngây thơ lắm).

Điều tra của công an cũng cho thấy, Kha và Uyên không chỉ thực hiện hành vi rải, dán truyền đơn ở TP HCM mà còn ở một số tỉnh khác như: Long An, Bình Thuận.

Tang vật thu được của vụ án gồm hơn 700 tờ truyền đơn và cờ của chế độ Nguỵ quyền, hơn 2kg hoá chất tạo thuốc nổ cùng một số tang vật khác.


Đối tượng Nguyễn Phương Uyên

Hiện đối tượng Nguyễn Phương Uyên đã được giao cho Công An Long An để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công An Long An đã khởi tố vụ án hình sự hai bị can Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.

Đại tá Nguyễn Sáu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết: “Hai đối tượng này, qua điều tra, chúng tôi có đủ cơ sở và chứng cứ để khẳng định chúng vi phạm Điều 88, Bộ Luật Hình sự. Hành vi của đối tượng là làm ra, tán phát tài liệu có nội dung chống lại Nhà nước. Trong vụ án còn một số dấu hiệu của tội khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra”.

Thế là đã rõ vụ bé Uyên của đám tào lao dân chủ.

Theo Blog Tiếng nói của dân
NHỮNG CON BÒ TI TOE LÀM CHÍNH TRỊ

NHỮNG CON BÒ TI TOE LÀM CHÍNH TRỊ

20:10 7 Comments


Sau sự kiện Nguyễn Phương Uyên bị cơ quan an ninh bắt, có nhiều kẻ khoác áo "nhân sĩ yêu nước" đưa hết ý kiến ý cò làm rồi loạn nhân tâm. Phàm quyết định cụ lớn chúng thường mượn cớ phản biện để phá thối. Mội sự vật, hiện tượng đều có tính hai mặt của nó. Đồng xu sao cứ nhìn mặt trái mà không thấy mặt phải?

Một tay như tay Diện Hán Nôm có tư tưởng chống Tàu. Chính y đã góp phần biểu tình đảo đảo Trung Quốc xâm lược lần 1 và lần 2, và quen mui thấy mùi ngủi mãi lần thứ 10 thử hỏi có bị bắt đâu mà người ta bắt em Uyên ti toe phản đối Khựa.

Cơ quan an ninh không phải thích bắt ai là bắt. Họ không ngu xuẩn bắt ai mà không toan tính trước. Hành động của Uyên được theo dõi tỷ mỉ. Uyên nói chuyện với ai, ủ mưu thế nào, hành động ra sao đều có chứng cớ thuyết phục.

Uyên hơn 20 tuổi với bản tính đua đòi lên thành phố thích được bằng chúng bằng bạn, như thích laptop để vào internet nghe nhaccuatui.com, thích có iPhone để chơi game và chụp những bức hình xì tin. Lợi dụng tính ham hố vật chất của Uyên bọn phản động hải ngoại thông qua yahoo chat đã dụ dỗ mua chuộc Uyên. Chúng vẽ ra cho Uyên con đường cách mạng đầy màu hồng, đi hơi lâu tí nhưng có quyền nghỉ lại uống nước bưởi pha mật ong thêm một chút đá lạnh. Chúng hứa hẹn với Uyên nếu làm điều này, điều kia thì sẽ có tiền mua những đồ chơi công nghệ mơ ước.

Bắt Uyên đơn giản. Nhưng qua đây tiện thể khóa mõm lũ đội cái danh nhân sĩ trí thức thối mồm kia lại. Đồng chí @ quyết định bắt Uyên với cách thể hiện bên ngoài rất mờ ám. Nhân sĩ rởm nhao nhao viết kiến nghị lên chủ tích nước là Uyên bản chất là vô tội chỉ có một cái được coi là tội yêu nước chống Tàu. Lúc đó cơ quan an ninh mới đưa ra bằng chứng lịch sử chat của Uyên, voichat Uyên bàn chuyện mua hóa chất làm thuốc nổ, Uyên may cờ vàng và in truyền đơn... Hiện nay đã có một số trí thức thức thời nhận ra lỗi lầm của mình chối bai bải là em không có viết thư, em không ký vào kiến nghị...

Qua vụ của Uyên các người tự coi là nhân sĩ hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình. Một bọn không biết phân biệt phản ứng phân hạch với phản ứng nhiệt hạch là gì mà đòi phản đối dự án điện hạt nhân. Chúng đưa ra vài lý do về sự mất an toàn của điện hạt nhân mà tỷ lệ xác suất nhỏ hơn chim én bay trên trời ỉa rơi vào cốc bia mà bọn chúng uống trong quán Hải Xồm có mái che. Chúng trơ trẽn cố tình quên những lý do cấp thiết cần phải có điện hạt nhân. Không có điện liệu chúng có pin để chạy laptop lên web phản biện các cụ lớn, không có điện liệu chúng điện thoại hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ, con cái chúng bên kia bờ đại dương?

Cơ quan an ninh đã rất khéo khi bắt Uyên và sử dụng kế giả chết bắt quạ. Bọn khoác áo nhân sĩ trí thức hớ rồi. Đáng buồn là ngôi sao Ngô Bảo Châu cũng tự mình biến thành con cừu theo lề trái. Trường hợp của Châu quả thật là đáng tiếc, hy vọng anh ấy tự cảnh tỉnh mình.

Tất nhiên, đó cũng là cảnh báo tới lũ bò chính trị nữa.

Bài của Songoku, có đẽo gọt tí ti.

Theo Blog Tiếng nói của dân
GÁI XẤU

GÁI XẤU

20:09 10 Comments


LâmTrực@

Chuyện trò với Hến gặm ổi, diện váy ngắn thời trang làm anh liên tưởng tới các gái thời nay.

Gái là chủ đề luôn hót. Gái xấu là loại mà anh muốn đề cập. Phân loại gái xấu chỉ là tương đối. Tất nhiên, gái xấu về hình thức khác với xấu về nội dung (đạo đức, tính cách...). Bài này không nói đến loại gái lưng cong cong như dấu hỏi, vú xệ đến cạp quần, môi dày thề lề thâm sì và ăn nói hỗn hào. Anh cũng không nói đến loại gái xấu nhưng kết cấu rất ổn.

Nói tới gái, chúng ta không nên chỉ nói về gái xấu, thông minh và mạnh mẽ - gái đẹp, ngây thơ và ngu rất cần nương nhờ vào tiền của trai. Loại gái này đích thị là gái xấu.

Vàng là một giống đực - đại diện cho phe lề trái, luôn yêu và bảo vệ các gái có vẻ ngoài xinh và một tư duy cấp phổ thông như em Huỳnh Thục Vy. 

Vy hay Uyên có mùi rất hợp với khẩu vị của Vàng và BBC. Một em có bố bị chính quyền bắt giam, một em ham laptop đã dẫn tới hành động yêu nước hết sức cao đẹp - chống Trung Quốc. Thật nực cười!

Tư duy đại học như mình được đào tạo bởi Trường Bôn Ba danh tiếng chỉ thấy các em ấy toàn rải truyền đơn, viết blog chửi cộng sản hay đòi lật đổ chế độ, nhưng đến khi các em ấy bị cảnh sát bắt thì luôn kêu gào rằng mình bị bắt với lý do yêu nước. 

Cũng như Vũ, Vũ được toà án bỏ tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước với các bằng chứng xác thực là hai cái bao cao su nhưng phe lề trái cứ tự lừa dối bản thân rằng 'cảnh sát dàn cảnh đánh ghen lừa tiền'. Tiền trong mắt nhiều người chỉ là phương tiện nhưng trong mắt của những người ham tiền thì nó như một thứ trang sức lộng lẫy giúp nâng giá trị của bản thân. 

Từ nhận thức sai lầm về tiền, những con nghiện ma tuý đã nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền một nhanh chóng, chẳng hạn như cướp tài sản, uy hiếp trẻ con đòi tiền chuộc... Và những hành động đó đều được những con nghiện tự bào chữa: do nhà nước không lo được cho dân giàu nước mạnh. 

Không những bản thân những con nghiện hoang tưởng về hành động cao đẹp của chúng, bạn bè, người thân của chúng cũng hết sức tin tưởng về người bạn hay con cái của mình không bao giờ xấu. Chỉ người mình ghét là xấu, người bắt giam mình là xấu... Nuyện có giết người, xảo trá đều do xã hội đẩy đưa. Tóm lại ai thuộc phe mình thì được nói tốt, vì thế mình chẳng hề nghe theo VNN hay BBC. Mình chỉ tin vào các chứng cứ và suy luận hợp lý:

Một con bò dù ở Mỹ, ở Hà Nội, ở SG, từng đoạt giải Fields, từng não nuyện truy mạng nhiều năm, làm nghề phát triết, vẽ hay bồi bàn thì bò luôn được gọi là bò.

Thế đấy, Hến ạ.

Theo Blog Tiếng nói của dân

TRUNG QUỐC TO NHƯNG KHÔNG MẠNH

TRUNG QUỐC TO NHƯNG KHÔNG MẠNH

20:08 1 Comment
LâmTrực@

Người ta thường so sánh to và nhỏ và để đi đến kết luận rằng, to là kẻ mạnh. Điều này không phải bao giờ cũng đúng.

Nếu đem so sánh Trung Quốc và Việt Nam, theo logic đã nói ở trên, Trung Quốc bao giờ cũng là kẻ mạnh. Tuy nhiên, kích cỡ lãnh thổ, dân số đông chưa nói lên nhiều điều. 

Hãy hình dung, một gia đình đông con, quản lý giáo dục kém, thì sao có thể sánh với một gia đình nhỏ, ít con nhưng quản lý giáo dục đàng hoàng. Thực tế cũng đã cho thấy điều đó hiện diện ở mọi nơi trong xã hội. Nhật bản Bản là một minh chứng rõ nét trong tương quan so sánh với Trung Quốc. Rõ ràng, Nhật rất mạnh. Đưa lên bàn cân, Trung Quốc liệu thắng được bao nhiêu phần trăm?

Đã vài chục năm qua, từ thời Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc tìm cách lôi kéo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để tạo nên một trật tự liên minh mới nhằm củng cố cho tham vọng bá quyền của mình. Công bằng mà nói, họ đã phần nào gặt hái được thành công qua các chuyến công du, ve vãn Myanmar và Capuchia. Vào năm 2010, hai bên đã đồng ý thỏa thuận một chương trình tự do thương mại, tạo ra một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Cho đến thời điểm đó dường như mọi thứ – bao gồm cả các vấn đề ngoại giao và thương mại – đã tiến triển một cách rất thuận lợi giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phía nam. Ngay cả với Việt Nam, đối thủ cứng đầu của Trung Quốc trong mọi mối quan hệ, cũng được cải thiện rõ rệt. Một số nước ở khu vực này bắt đầu thấy mối đe dọa từ người Hoa đối với kinh tế xã hội và với quốc phòng an ninh cua rhoj không lớn như trước đây.

Tại diễn đàn khu vực năm 2010 ở Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có thái độ nổi giận với các nước chủ nhà Đông Nam Á vì họ lên tiếng ủng hộ lẫn nhau cũng như cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của Hoa Kỳ liên quan đến các tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông mà khởi nguồn là do thái độ tham lam của Trung Quốc trong việc vẽ lại bản đồ lãnh hải. Sự tham lam và hung hăng của phía Trung Quốc đã đẩy giới tuyến trên biển đến sát của nhà của các quốc gia láng giềng và điều này dẫn đến nguy cơ những nỗ lực của Bắc Kinh trong vài thập kỷ qua sẽ bị đổ xuống biển.

Dương Khiết Trì tuyên bố một cách điên cuồng rằng: “Có một sự khác biệt lớn giữa chúng ta”, và rằng “Trung Quốc là một nước lớn và các bạn là những quốc gia nhỏ hơn”. Trong phát biểu của mình, Dương Khiết Trì chỉ trích Việt Nam, Indonesia và các nước khác với hàm ý đe dọa trừng phạt về kinh tế cũng như quân sự nếu các nước nhỏ hơn không tuân thủ luật chơi của Trung Quốc đặt ra. Mỉa mai thay, những phát biểu hàm hồ và non nớt về ngoại giao và chính trị của ông Dương không làm cho các nước này lo ngại mà trái lại, làm cho họ xích lại gần nhau và tịnh tiến về phía Hoa Kỳ.

Sau sự kiện này, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đã nhanh chóng chuyển sang gam màu tối. Trung quốc đã chủ động gây sự và tạo ra các cuộc đụng độ trên biển và các tranh chấp tại Biển Đông với hai nước Đông Nam Á khác là Việt Nam và Philippines. Trong tình thế đó, một số nước khác rà soát lại nội dung của bản thỏa thuận tự do thương mại vì họ cảm thấy rằng phía Trung Quốc chiếm quá nhiều ảnh hưởng. 

Ai cũng biết nỗ lực của Bắc Kinh là sử dụng sức mạnh của họ đối với các nước ASEAN yếu thế hơn, như Campuchia và Myanmar để ngăn chặn một mặt trận thống nhất nhưng tác động này đã mang lại hiệu ứng ngược. 

Những động thái của Trung Quốc ve vãn Capuchia và Myanmar làm tăng mối nghi ngờ của các nước Đông Nam á. Một kết luận được đưa ra một cách thận trọng rằng Trung Quốc đang tìm cách chia rẽ sự đoàn kết của ASEAN. Trong bối cảnh, các nước như Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nga đang ra sức kiềm chế Trung Quốc và vì thế người ta không khó nhận ra mối quan hệ giữa Bắc Kinh và ASEAN đang ngày càng trở nên tồi tệ.

Các nhà quan sát quốc tế cho rằng mâu thuẫn sâu sắc trong giải quyết những tranh chấp lãnh thổ ở  khu vực Biển Đông (và quyền khai thác các nguồn tài nguyên ở đây) liên quan đến toàn bộ mối quan hệ giữa Trung Quốc và cả khu vực trong tương lai. 

Chính phủ Mỹ đã khuyến cáo thái độ hung hăng của Trung Quốc và khuyến khích các cuộc đối thoại ôn hoà, nhưng  Bắc Kinh vẫn làm ngơ và tiếp tục gia tăng các hoạt động gây rối bằng chiêu sử dụng lực lượng quân sự ngụy trang dưới bóng dân sự đề hiếp đáp các nước láng giềng, nhằm buộc họ phải đi theo quỹ đạo của mình. Động thái này, làm cho tất cả nước lớn trong khu vực ASEAN đã tiến lại gần hơn với Washington. Luận điệu cũ rích mà Bắc Kinh luôn rêu rao rằng "đó chỉ là hình thức tự vệ" đã không được dư luận quốc tế và khu vực chấp nhận. Mục đích tối quan trọng dẫn đến Bắc Kinh mạnh tay và thể hiện sự hung hãn của mình với các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines hay Nhật Bản, chính là nguồn tài nguyên rất cần cho tương lai phát triển của Trung Quốc.

Giới chức diều hâu trong quân đội Trung Quốc và người dân nước này (đã bị bưng bít thông tin và họ hoàn toàn không được tiếp cận các thông tin chính xác, khách quan) đòi hỏi một lập trường cứng rắn về các vấn đề liên quan đến lãnh thổ, như cuộc xung đột với Nhật Bản tại quần đảo ở Biển Hoa Đông. Một số người đã tỏ ra giận dữ về những nỗ lực của ASEAN trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ và rằng Trung Quốc đã không tỏ ra mạnh mẽ giành lại sức ảnh hưởng.

Có một điều quan trọng tác động đến thái độ của Bắc Kinh trong câu chuyện này. Vì lòng tự hào thái quá, Trung Quốc tự cho rằng vị trí của họ trong khu vực là tối quan trọng. Trung Quốc tự xem họ là một nước lớn và muốn các nước khác phải tôn trọng họ một cách tương thích. Và vì thế không ai lạ gì cách hành xử của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán ngoại giao với các tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, cách hành xử của họ đối với ngư dân các quốc gia khác lại mang đậm tính dã man và mang màu sắc của cướp biển nhiều hơn là một anh nhà giàu có học. Với đường lối ngoại giao này trong thời gian dài sẽ không có lợi cho Trung Quốc và theo các nhà phân tích, nó đang kìm hãm và làm suy giảm sức mạnh của Trung Quốc.

Một học giả đến từ Mỹ cho rằng: "Cách tiếp cận của Trung Quốc đối với ASEAN tại Biển Đông chủ yếu nhắm đến các quốc gia có phương hướng ngoại giao chưa trưởng thành và chưa sẵn sàng để đảm nhận vai trò lãnh đạo trong khu vực". Thông điệp trên rõ ràng là ám chỉ Campuchia và Myanmar. Đây là cách làm tương tự như những gì mà Hoa Kỳ đã làm với các đồng minh sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ II chấm dứt. "Chính sách này sẽ không giúp Trung Quốc giành chiến thắng với vai trò chủ đạo trong của họ trong khu vực, và điều này chưa đề cập đến vị trí cường quốc toàn cầu mà họ mong muốn lâu nay".

Thêm vào đó, chính sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông lâu nay cũng không rõ ràng. Nước này chính thức tuyên bố cái gọi là “chủ quyền quyền lịch sử” dựa trên các định nghĩa rất mơ hồ, trong đó bao gồm hầu hết diện tích vùng biển phía nam. Chủ quyền đó thường được đưa ra bằng biểu tượng đường “lưỡi bò” chín đoạn trên các bản đồ hàng hải, trong đó họ tự nhận gần như toàn bộ vùng Biển Đông về mình. Các tuyên bố trên hoàn toàn không phù hợp với các quy định pháp luật quốc tế. Hầu như các nhà ngoại giao Trung Quốc đều biết điều này.

Các chuyên gia quan hệ quốc tế đều cho rằng, nếu dựa vào cái gọi là "chủ quyền lịch sử" thì Việt Nam hoàn toàn có quyền đòi hỏi chủ quyền của mình đối với 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây hiện nay của Trung Quốc, vì thực tế lịch sử, Việt Nam đã quản lý trên thực tế 2 tỉnh này trong lịch sử. Tuy nhiên, đây chỉ là câu chuyện vô tiền khoáng hậu và chắc chắn không có hồi kết. Vì thế, điều tốt nhất mà Trung Quốc có thể làm hiện nay là tuyên bố chủ quyền trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo nhỏ. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển thì các đảo nhỏ không có người sinh sống, các nước không có quyền tuyên bố chủ quyền trong khu vực đặc quyền kinh tế trong vòng 200 dặm. Điều này Bắc Kinh nên nhìn nhận một cách tỉnh táo và khách quan hơn.

Thời điểm này ASEAM đang diễn ra tại Lào, một quốc gia mà Bắc Kinh đang ve vãn và thực tế đã tiến hành nhiều hành động được xem là xâm lấn về lãnh thổ một cách hòa bình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Trung Quốc và các nước khác thông qua bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Quy tắc này kêu gọi xây dựng lòng tin vững chắc và các biện pháp ngăn ngừa xung đột, bao gồm giảm các hoạt động quân sự trong khu vực. Cho đến nay, đây là thái độ tích cực nhất mà các nước đã làm được trong vùng biển đầy giông tố này mặc dù Bắc Kinh vẫn nói một đằng làm một nẻo.

Những phân tích trên có thể cho thấy, Trung Quốc có kích cỡ lớn về lãnh thổ và dân số, song hoàn toàn chưa phải là một quốc gia mạnh nếu như thiếu vắng sự quản lý, giáo dục tiên tiến, bớt đi sự hung hãn và lòng tham vô độ của mình.

Theo Blog Tiếng nói của dân