Chủ nghĩa Đa nguyên - Vì sao không chấp nhận - P1Những năm gần đây trên các phương tiện truyền thông đại chúng thù địch với nhà nuớc Việt Nam thuường đẩy mạnh tuyên truyền về cái gọi là “chủ nghĩa đa nguyên” và hô hào “Việt Nam cần phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về chủ nghĩa đa nguyên xin trao đổi mấy vấn đề sau:

Phần 1: Bản chất chính trị, thù địch của chủ nghĩa đa nguyên
Chủ nghĩa đa nguyên là một trường phái triết học xã hội của giai cấp tư sản ra đời vào đầu thế kỷ XVIII (năm 1712). Bản chất chính trị, thù địch của chủ nghĩa đa nguyên thể hiện qua một số điểm đặc trưng sau:
- Phân chia xã hội thành nhiều nhóm cá nhân bởi nhiều tiêu chuẩn khác nhau (màu da, chính kiến, tôn giáo...). Thực chất của luận điểm này là phủ định và chống lại quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự phân chia giai cấp trong xã hội, vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. Tuyệt đối hoá tính đa dạng và phức tạp của xã hội dù trên thực tế giai cấp và đấu tranh giai cấp vẫn tồn tại và việc áp dụng cách phân chia xã hội của chủ nghĩa đa nguyên vào thực tế là không thể thực hiện vì không có sự phân biệt rõ ràng (một cá nhân có thể thuộc nhiều nhóm cá nhân khác nhau).
- Trong xã hội đa nguyên, mọi người đều tự do dân chủ không giới hạn. Luận điểm này đi ngược với “thuyết tưuơng đối” của Anh-Xtanh đã được cả thế giới thừa nhận; tuyệt đối hoá về tự do dân chủ, không thừa nhận bất cứ một sự ràng buộc nào; đối lập với nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo điều kiện làm nảy sinh những quan điểm tưu tưuởng và hành động phản cách mạng trong xã hội Việt Nam.
- Trong xã hội đa nguyên, cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý xã hội phải được thực hiện trên nguyên tắc đa đảng phái, đa lực lượng đối lập nhau. Thực chất là nhằm hình thành các lực lưuợng, đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận và nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Trong xã hội đa nguyên, có nhà nước là nhà nước phúc lợi chung, được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, thoả hiệp. Giải quyết những lợi ích khác nhau theo nguyên tắc “thoả hiệp, trung hoà lợi ích” với nhau. Luận điểm này nhằm xoá nhoà giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận mâu thuẫn đối kháng trong xã hội khi xã hội còn các giai cấp có mâu thuẫn lợi ích căn bản với nhau. Do đó, phủ nhận chính mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tuư sản và vô sản trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền nhà nuước phúc lợi chung thực chất là hướng theo con đuường tư bản chủ nghĩa, dung hoà và hoà nhập nhà nuước của giai cấp tuư sản và nhà nuước của giai cấp vô sản.
                                                                                                  Búa liềm
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

13 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
22:42, 14/11/2012 XÓA

Nghe có vẻ tự do đó nhỉ !! Không biết thực sự ra sao :-/

TRẢ LỜI
avatar
01:04, 16/11/2012 XÓA

Chủ nghĩa đa nguyên là một trường phái triết học xã hội của giai cấp tư sản ra đời vào đầu thế kỷ XVIII.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:44, 17/11/2012 XÓA

Xã hội đang yên đang lành thì không muốn lại đi muốn đối lập để đấu tranh để làm gì. đúng là ngu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:48, 17/11/2012 XÓA

Những bọn này đòi đa nguyên đa đảng nhưng nó có hiểu bản chất đâu mà. Chỉ bị bọn người xấu lợi dụng thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:34, 22/11/2012 XÓA

mỗi chủ nghĩa đều có cái hay riêng của nó. nhưng chủ nghĩa đa nguyên ko thể áp dụng được ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:15, 01/12/2012 XÓA

Bản chất của chủ nghĩa đa nguyên đến cuối cùng là để phục vụ giai cấp tư bản mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:17, 01/12/2012 XÓA

''Trong xã hội đa nguyên, cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý xã hội phải được thực hiện trên nguyên tắc đa đảng phái, đa lực lượng đối lập nhau. Thực chất là nhằm hình thành các lực lưuợng, đảng phái chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận và nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.''

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:21, 01/12/2012 XÓA

Chúng đang muốn đánh sập hệ thống các nước chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:24, 01/12/2012 XÓA

Hệ thống tư bản chủ nghĩa rồi sớm cũng phải nhận ra dù không muốn đó là chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có công bằng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:27, 01/12/2012 XÓA

Không phải nói nhiều với chúng .
Chúng ta không thể và không dại gì mà đa nguyên.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:06, 01/12/2012 XÓA

Bản chất của chủ nghĩa đa nguyên đến cuối cùng là để phục vụ giai cấp tư bản mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:48, 15/12/2012 XÓA

Đảng ta dù chỉ có một Đảng lãnh đạo nhưng thực chất là của cả nhân dân. Những người dân được quyền tham gia vào tổ chức Đảng nếu đủ yêu cầu và cũng có quyền bầu cử và ứng cử. Sự lãnh đạo của Đảng là duy nhất và là thống nhất về mọi mặt. Chỉ có Đảng cộng Sản mới đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:55, 29/07/2013 XÓA

Trong xã hội đa nguyên, có nhà nước là nhà nước phúc lợi chung, được xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương, thoả hiệp. Giải quyết những lợi ích khác nhau theo nguyên tắc “thoả hiệp, trung hoà lợi ích” với nhau. Luận điểm này nhằm xoá nhoà giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận mâu thuẫn đối kháng trong xã hội khi xã hội còn các giai cấp có mâu thuẫn lợi ích căn bản với nhau. vì thế nó không phù hợp với nước ta.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon