Diễn biến hòa bình - Nhận diện một âm mưu

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Nhìn ra thế giới, diễn biến hòa bình không chỉ là câu chuyện liên quan tới Việt Nam, bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Ðông Âu là bằng chứng cụ thể của tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" kết hợp với sự suy sụp về kinh tế, sự suy giảm niềm tin,…
Mục tiêu của chiến lược DBHB do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vạch ra là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa (TBCN) . DBHB là giành được chiến thắng mà không cần dùng đến chiến tranh quân sự. Bởi lẽ qua thực tế dùng chiến tranh kiểu đó hao người, tốn của, cuối cùng là thất bại, lại bị thế giới lên án. Còn dùng chiến lược "diễn biến hòa bình", họ có thể phát huy ưu thế vượt trội về kinh tế, tài chính, khoa học- công nghệ... và sự chi phối của các cường quốc tư bản đối với các tổ chức quốc tế. Với mục tiêu này, một số chiến lược gia của phương Tây tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam, thực hiện “ ba bước tiến ” trên lộ trình phát triển toàn diện với Việt Nam. Thứ nhất, đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của nước ta vào nền kinh tế khu vực và thế giới, từ đó đẩy mạnh nền kinh tế thị trường TBCN ở Việt Nam, làm cho nền kinh tế nước ta chệch hướng XHCN, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, hình thành “xã hội dân sự” ở Việt Nam, tạo môi trường và cơ hội để cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai, gây rối loạn xã hội Việt Nam, làm cho Đảng, Nhà nước ta không kiểm soát được tình hình, buộc Đảng, Nhà nước ta phải chấp nhận “dân chủ” hoặc tan vỡ do đột biến chính trị - xã hội. Thứ ba, thực hiện “dân chủ hóa” chính quyền, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, nhằm gây áp lực đối với Đảng ta.
Đập tan âm mưu diễn biến hòa bình

Nham hiểm, xảo quyệt hơn, một số chiến lược gia của phương Tây cho rằng, lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy “tự diễn biến” ở Việt Nam là “những người cấp tiến” trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, họ đã và đang tìm mọi cách “lôi kéo”, “mua chuộc” nhằm xây dựng “đội ngũ mới” (lực lượng đối lập trong Đảng và Nhà nước); từ đó, đẩy mạnh việc gieo “ mầm mống dân chủ ” phương Tây, hình thành các phe phái, khuynh hướng trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Mặt khác, các thế lực thù địch tìm mọi cách để đẩy mạnh tham nhũng và lợi dụng chống tham nhũng, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của Đảng để kích động, gây chia rẽ, tạo sự hoài nghi, mâu thuẫn trong nội bộ Đảng; chia rẽ Đảng với quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước thực hiện ý đồ “ dùng cộng sản lật đổ cộng sản ”, làm tê liệt hệ thống chính trị XHCN ở nước ta. Gần đây, hướng tiếp cận của họ là hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các cuộc “cách mạng màu sắc” tại một số nước trên thế giới, và đưa các tổ chức này vào Việt Nam hoạt động để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng Việt Nam. Các tổ chức như Quỹ Dân chủ quốc gia (NED), có kế hoạch mỗi năm sẽ đào tạo ít nhất 10 sinh viên Việt Nam làm “hạt giống” sau khi trở về Việt Nam công tác sẽ thúc đẩy “phong trào dân chủ”, tổ chức tuyên truyền “dân chủ” và kêu gọi nhân dân hướng tới “xã hội dân sự”.
phương Tây đang đẩy mạnh việc cổ súy cho cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam. Họ đã dùng nhiều biện pháp để tuyên truyền, xuyên tạc tình hình, vu cáo Việt Nam thiếu dân chủ, vi phạm nhân quyền, không có tự do tôn giáo, đối xử không công bằng với người dân tộc. Qua đó, tìm mọi cách đưa người vào Việt Nam với danh nghĩa khác nhau để xúc tiến việc tìm hiểu tình hình, thu thập thông tin và lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Việt Nam chưa bao giờ nằm ngoài kính ngắm của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Cho nên Đấu tranh chống DBHB ngày nay cần nắm vững những nhận thức  mới của Đảng ta về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xã hội XHCN, nhất là các nguyên tắc về dân chủ XHCN, trong đó có vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên tắc pháp quyền XHCN, trong đó Hiến pháp, pháp luật quốc gia phải được tôn trọng; quyền, lợi ích của cá nhân phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống DBHB còn cần phải dựa trên nhận thức, hành động và tình cảm cách mạng trong sáng, kiên quyết khắc phục những khiếm khuyết của xã hội, vì những giá trị cao cả của dân tộc được hình thành trong lịch sử cũng như những giá trị chân chính  của mỗi người.
Vũ Thạch !

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

48 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
19:53, 22/01/2013 XÓA

Việt Nam là nước theo con đường XHCN là gì có chuyện không có dân chủ.!!!

TRẢ LỜI
avatar
hatrang
AUTHOR
19:59, 22/01/2013 XÓA

Biết là thế nhưng nhiều kẻ phản động vẫn cứ lợi dụng những điểm yếu của Việt Nam để chống phá .!!

TRẢ LỜI
avatar
solo
AUTHOR
20:16, 22/01/2013 XÓA

nguy hiểm nhất là lôi kéo cán bộ mình để xây dựng đội ngũ mới cực kỳ nguy hiểm

TRẢ LỜI
avatar
20:27, 22/01/2013 XÓA

chống phá thi cũng không làm gì được đâu.giống như muỗi đốt inoc..

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:33, 22/01/2013 XÓA

không thể để diễn biến hòa bình tiếp diễn ở việt nam được,cần có những cán bộ gương mẫu chỉ đạo lạnh đao tốt

TRẢ LỜI
avatar
14:28, 23/01/2013 XÓA

Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ.
• Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam.
• Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay.
• Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:34, 23/01/2013 XÓA

không thể để diễn biến hòa bình tiếp diễn ở việt nam được,cần có những cán bộ gương mẫu chỉ đạo lạnh đao tốt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:52, 23/01/2013 XÓA

không thể để diễn biến hòa bình tiếp diễn ở việt nam được,cần có những cán bộ gương mẫu chỉ đạo lạnh đao tốt

TRẢ LỜI
avatar
15:55, 23/01/2013 XÓA

không thể thực hiện được điều đó ở việt Nam đâu mấy nhóc ạ

TRẢ LỜI
avatar
16:00, 23/01/2013 XÓA

Mọi người hãy suy nghĩ về diễn biến hòa binh. đây không phải là 1 khái niệm xa vời, không khó hiểu tí nào. Hãy nghĩ rằng họ muốn "cướp" đi sự hòa bình hiện tại chúng ta đang được hưởng.....

TRẢ LỜI
avatar
Hoahong
AUTHOR
16:41, 23/01/2013 XÓA

Nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nắm chắc mọi diễn biến không để bị động, bất ngờ.
• Giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội để mọi người dân Việt Nam, mọi tổ chức chính trị, xã hội đều nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá cách mạng Việt Nam.
• Đấu tranh phê phán những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác cách mạng trong nội bộ nhân dân, sinh viên trước âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm trong chiến lược “DBHB” của kẻ thù chống phá nước ta hiện nay.
• Mỗi người dân Việt Nam phải có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, phát hiện và báo cáo kịp thời thủ đoạn chống phá của kẻ thù cho cơ quan có chức năng xử lí, không để bất ngờ.

TRẢ LỜI
avatar
17:56, 23/01/2013 XÓA

điều đó sẽ không thể thực hiện đươc ở Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
18:48, 23/01/2013 XÓA

chúng ta cần làm thất bại mọi âm mưu của đich!

TRẢ LỜI
avatar
nguoihn
AUTHOR
19:40, 24/01/2013 XÓA

Luôn tin tưởng vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chắc chắn sẽ không có tình trạng "tự diễn biến" hay "tự chuyển hóa", Đảng ta là một Đảng vững mạnh với sự thống nhất cao độ từ trên xuống dưới.

TRẢ LỜI
avatar
solo
AUTHOR
19:49, 24/01/2013 XÓA

ngăn chăn các âm mưa hoạt động từ trong trứng nước.

TRẢ LỜI
avatar
Sinh Viên
AUTHOR
19:55, 24/01/2013 XÓA

Hiện nay các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn nhằm gây diễn biến hào bình ở nước ta, nhưng tất cả những thu đoạn ấy đã bị chúng ta sớm biết trước va chặn đứng trước khi nó kịp diễn ra.

TRẢ LỜI
avatar
Râu Đen
AUTHOR
20:00, 24/01/2013 XÓA

Chế độ xã hội chủ nghĩa là một chế độ phải nói là dân chủ nhất trên Thế Giới rồi. Nó đề cao quyền và sự tự do của con người một cách tối đa. Chúng ta đang sống trong một môi trường có đầy đủ sự tự do thì không có gì mà có thể xảy ra tình trạng tự diễn biến được.

TRẢ LỜI
avatar
TRÀ ĐÁ VỈA HÈ
AUTHOR
20:11, 24/01/2013 XÓA

Việt Nam tôn trọng độc lập, tôn trọng tự do bởi vì chúng ta đã có hàng nghìn năm kháng chiến đã mất rât nhiều để đánh đổi lại được tự do như ngày hôm nay đây. Chinh vì thế mọi người cần phải trân trọng cuộc sống mà ngày hôm nay chúng ta đang có.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:13, 24/01/2013 XÓA

diễn biến hòa bình rất nguy hiểm học sự sụo đổ của liên xô làm bài học

TRẢ LỜI
avatar
19:13, 28/01/2013 XÓA

Âm mưu "Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng biện pháp “phi vũ trang” là chủ yếu, đã gây ra không ít tổn thất cho phong trào cách mạng và tiến bộ xã hội trên thế giới .Hiện nay các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn nhằm gây diễn biến hòa bình ở nước ta, nhưng tất cả những thủ đoạn ấy đã bị chúng ta sớm biết trước va chặn đứng trước khi nó kịp diễn ra.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:46, 02/02/2013 XÓA

Nhận diện âm mưu diễn biến hòa bình của bọn chúng, chúng a không thể để cho chúng thực hiện được âm mưu đó

TRẢ LỜI
avatar
08:34, 03/02/2013 XÓA

Đứng trước những âm mưu thâm độc của Mỹ, trong nội bộ Đảng cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát, những cá nhân nào có biểu hiện lệch lạc phải chỉnh đốn ngay.

TRẢ LỜI
avatar
08:43, 03/02/2013 XÓA

Âm mưu đã rõ, cần phải hành động chống lại âm mưu đó. Mỗi người dân phải hiểu được âm mưu này, để xây dựng khối quốc phòng toàn dân. Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
10:24, 04/02/2013 XÓA

Gay go nhỉ giờ mà chúng thành công thì không biết sẽ ntn đây

TRẢ LỜI
avatar
Anh Tuyet
AUTHOR
19:11, 04/02/2013 XÓA

có lẽ đay chỉ là âm mưu chống phá nhà nước của bọn phản đông.mọi người hãy nêu cao cảnh giác

TRẢ LỜI
avatar
Dung kim
AUTHOR
19:15, 04/02/2013 XÓA

k thể để âm mưu của kẻ định thanh công đk mỡi nguwoif chung ta cần nêu cao cảnh giác và hãy luôn tin vào sự sáng suốt của đảng cộng sản

TRẢ LỜI
avatar
Hai hoang
AUTHOR
19:19, 04/02/2013 XÓA

mọi âm mưu diễn biến hòa bình sẽ thât bại nêu như mỗi nguwoif chúng ta có niềm tin vao chính đang vào sự sáng suôt của đảng

TRẢ LỜI
avatar
JackyBoy
AUTHOR
19:21, 04/02/2013 XÓA

nếu như có thể thì bắt hêt bọn bán nước này vào tù cho chúng biết thế nào là diễn biến hòa bình

TRẢ LỜI
avatar
Le Hang
AUTHOR
19:26, 04/02/2013 XÓA

rèn luyện phảm chất chính trị nâng cao cảnh giác đối với mọi aam mưu chông phá nhà nước là điều cấp thiết cho mọi nguwoif dân

TRẢ LỜI
avatar
Trieu Minh
AUTHOR
19:34, 04/02/2013 XÓA

lk thể dể dieenc biến hòa bình xảy ra trên lãnh thổ đất nước ta được.mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ đất nước hãy cảnh giác trước mọi âm mưu của chúng

TRẢ LỜI
avatar
Trung kien
AUTHOR
19:39, 04/02/2013 XÓA

k phải là có lẽ mà đây chính xác là âm mưu chông phá nhà nước chống phá đảng của bọn phản động hay cùng nhau bảo vệ đất nước k thể để diễn biến hòa bình diễn ra trên đất nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Phong kiều
AUTHOR
19:48, 04/02/2013 XÓA

ngăn chặn moi âm mưu khi chúng mới hình thành.k thể để nó xảy ra trên đất nước yên bình của chúng ta được

TRẢ LỜI
avatar
Việt BM
AUTHOR
18:13, 05/02/2013 XÓA

Diễn biến hòa bình đúng là quá phức tạp. Đòi hỏi phải rất thận trọng

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:37, 06/02/2013 XÓA

chiến lược diễn biến hòa bình của các nước đế quốc nhằm vào Việt Nam làm cho Việt Nam tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đó là cách tấn công làm ta suy yếu từ bên trong nội bộ, nếu không có phương pháp chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nội bộ ngay thì hậu quả sẽ khôn lường.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:47, 06/02/2013 XÓA

chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu chống phá ta. Bằng chiến lược diễn biến hòa bình chúng muốn từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng từ bên trong. chúng ta cần ngăn chặn ngay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:33, 06/02/2013 XÓA

Diễn biến hòa bình vẫn luôn tồn tại ,nó diễn ra âm ỉ bên trong rất khó nhận biết nếu không đủ tỉnh táo.
Hãy tạo cho mình cái đầu luôn tỉnh táo nếu không rất dễ mắc phải âm mưu của chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:43, 06/02/2013 XÓA

Mỹ hay các thế lự thù địch chưa bao giờ từ bỏ ý xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước cả,

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:55, 06/02/2013 XÓA

Chúng thông qua các tổ chức phản động tiến hành chống phá ta,thông qua kinh tế để chuyển hóa dần dần chính trị với âm mưu thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:00, 06/02/2013 XÓA

Cái bản chất của diễn biến hòa bình thực chất là tiến hành chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa,thông qua kinh tế,hoạt động ngoại giao,giao lưu văn hóa,...để chuyển hóa thể chế chính trị.
Mục đích cao nhất của chúng là xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:08, 06/02/2013 XÓA

Âm mưu cũng như thủ đoạn của chúng vô cùng thâm độc nó có thể diễn ra mạnh mẽ hoặc âm ỉ bên trong các vỏ bọc kinh tế,..

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:41, 08/02/2013 XÓA

Bọn này âm mưu thâm độc quá. Cần có biện pháp mạnh cho chúng nó vào tù hết đi.

TRẢ LỜI
avatar
10:01, 09/02/2013 XÓA

Nhận diện âm mưu thâm độc của bọn chúng, chúng ta nhất định không cho chúng thực hiện được âm mưu đó

TRẢ LỜI
avatar
10:14, 09/02/2013 XÓA

mọi âm mưu diễn biến hòa bình sẽ thât bại nêu như mỗi nguwoif chúng ta có niềm tin vao chính đang vào sự sáng suôt của đảng

TRẢ LỜI
avatar
10:16, 09/02/2013 XÓA

Việt Nam tôn trọng độc lập, tôn trọng tự do bởi vì chúng ta đã có hàng nghìn năm kháng chiến đã mất rât nhiều để đánh đổi lại được tự do như ngày hôm nay đây. Chinh vì thế mọi người cần phải trân trọng cuộc sống mà ngày hôm nay chúng ta đang có.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:50, 16/02/2013 XÓA

Mọi người cần nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:01, 16/02/2013 XÓA

không thể để diễn biến hòa bình tiếp diễn được. hãy nâng cao cảnh giác.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:12, 16/02/2013 XÓA

âm mưu của các thế lực thù địch phải ngăn chặn kịp thời.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:27, 26/02/2013 XÓA

Mỗi nơi phong tục một khác.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon