Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam

Tre Làng- Loa Phường- Tiên Lãng - Tiếng nói - Đất mẹ- Việt Nam- Dân Việt- Tuổi trẻ Nhân dân- QĐND- VNCH

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm. 
Hiện nay, quyền con người được các nước trên thế giới công nhận và bảo đảm thực hiện thông qua cơ chế, pháp luật quốc gia và quốc tế, đặc biệt là các công ước của Liên hợp quốc. Trong các văn kiện nhân quyền của Liên hợp quốc, Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hai công ước quốc tế về quyền con người được thông qua năm 1966, cùng hai nghị định thư bổ sung của Công ước dân sự, chính trị được gọi là Bộ Luật nhân quyền quốc tế. 

đảm bảo quyền con người,anh ba sam,ba sam,ba sàm,dân oan,dân chủ,nhân quyền,tự do tôn giáo,ba sam,ba sàm,xuân diện,bùi hàng,việt hưng,dân oan,chủ quyền biển đảo,biểu tình,tuổi trẻ yêu nước,con người Việt Nam, tôi yêu Việt Nam,Hồ chí Minh,bác Hồ,chính trị,' n

Đảng và Nhà nước ta khẳng định quyền con người là thành quả và khát vọng chung của nhân loại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý về quyền con người được thế giới thừa nhận rộng rãi. Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: "Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước và quyền làm chủ của nhân dân". Nhà nước Việt Nam luôn coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội và luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Hiến pháp 1992- văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, đảm bảo mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật; quyền tham gia quản lý công việc của Nhà nước và xã hội; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do đi lại và cư trú trên đất nước Việt Nam; quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe... không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các quyền này, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế về nhân quyền. 

Thực tiễn cho thấy, quyền con người ở Việt Nam luôn gắn với độc lập, hòa bình, dân chủ và phát triển. Việc đấu tranh và duy trì một môi trường hòa bình, ổn định là một thành tựu to lớn và cũng là nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ và thực hiện các quyền con người ở Việt Nam, thể hiện trên một số nội dung sau:
 
Bảo đảm các quyền dân sự, chính trị:
Trong Hiến pháp 1992, có 5 quyền quan trọng được ban hành bao gồm: quyền sở hữu tài sản (bao gồm cả tư liệu sản xuất); quyền tự do kinh doanh; quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo luật định; quyền được thông tin theo luật định; quyền bình đẳng của các tôn giáo; quyền không bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Ngoài ra, Hiến pháp năm 1992 còn đề cập đến việc Nhà nước bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và mở rộng việc bảo vệ, giúp đỡ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương.
Nhằm bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị của công dân, bên cạnh Hiến pháp năm 1992, chỉ tính trong giai đoạn 1996 -2001, Quốc hội đã thông qua 40 đạo luật, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 40 Pháp lệnh có liên quan đến vấn đề này, tiêu biểu là Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Bộ Luật Dân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Pháp lệnh Xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 27/5/2004, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Tố tụng dân sự đầu tiên ở Việt Nam, bổ sung một công cụ pháp lý quan trọng để bảo đảm các quyền dân sự.
Bảo đảm các quyền kinh tế, Văn hóa, xã hội
Nhằm bảo đảm thực hiện các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của nhân dân trong giai đoạn mới, từ năm 1986 đến nay, bên cạnh Hiến pháp năm 1992, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó có thể kể như Bộ Luật Dân sự (1995), Bộ Luật Lao động (1994), Luật Giáo dục (1998), Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (1991), Luật Phổ cập giáo dục tiểu học (1991), Pháp lệnh về người tàn tật (1998)…
Thành công nổi bật nhất trong việc thực hiện quyền được bảo đảm xã hội ở nước ta từ khi đổi mới đến nay là việc thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo – một chủ trường và quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước ta trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Xuất phát từ quan điểm: Vấn đề nghèo khó không được giải quyết thì không có một mục tiêu nào mà cộng đồng quốc tế, cũng như quốc gia đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống, hòa bình, ổn định, bảo đảm các quyền con người được thực hiện, Nhà nước ta đã coi Chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong bảy chương trình mục tiêu quốc gia và đã có những ưu tiên đặc biệt về nguồn nhân lực, vật lực cho chương trình này.
Quyền con người ở Việt Nam ngày càng được bảo đảm tốt hơn cùng với những tiến bộ đạt được trong tăng trưởng kinh tế. Điều đó đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam hội nhập ngày càng sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, muốn là bạn, là đối tác tin cậy với các nước trong cộng đồng quốc tế, nỗ lực đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Vân Thanh

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

64 nhận xét

Viết nhận xét
09:25, 30/01/2013 XÓA

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm.

TRẢ LỜI
avatar
09:28, 30/01/2013 XÓA

quyền con người luôn được tôn trọng ở Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Anh Tuyet
AUTHOR
11:03, 03/02/2013 XÓA

mọi công dân việt nam đêu có quyên riêng của minh đk phấp luật bảo vệ.

TRẢ LỜI
avatar
Dung kim
AUTHOR
11:09, 03/02/2013 XÓA

việt nam luôn tôn trọng quyền tự do quyên f phát triển của con người nhưng đi đôi là mội người đều phải có trách nhiêm thực hiên đúng pháp luật

TRẢ LỜI
avatar
Trieu Minh
AUTHOR
11:12, 03/02/2013 XÓA

mọi công dân việt nam đều biết quyên con người được pháp luật nhà nước ta tôn trọng và bảo vệ.

TRẢ LỜI
avatar
14:27, 03/02/2013 XÓA

Chính Phủ Việt NAm luôn quan tâm đến vấn đề chính sách dân tộc. Tuy nhiên qua nhiều năm thực hiện vẫn còn một vài mặt hạn chế. Cần nhìn nhận đánh giá đúng thực tế để đúc rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng một cách hợp lý hơn

TRẢ LỜI
avatar
14:32, 03/02/2013 XÓA

Quyền con người là một trong những quyền cơ bản được quy định trong Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
nhon thanh
AUTHOR
18:43, 04/02/2013 XÓA

công dân viêt nam luôn đk hưởng quyền lợi của riêng mình

TRẢ LỜI
avatar
22:44, 04/02/2013 XÓA

quyền con người luôn được đảm bảo và được thực hiện.

TRẢ LỜI
avatar
Tiến Tạ
AUTHOR
00:02, 05/02/2013 XÓA

Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ.Mỗi người dân đều có quyền đưa ra ý kiến của mình,quyền lợi của họ luôn luôn đc đặt lên hang đầu khi có một chính sách mới đc đưa ra

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:28, 06/02/2013 XÓA

Đất nước chúng tôi, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lấy dân làm gốc tất cả mọi hoạt động mọi thể chế đều hướng đến quyền lợi ,lợi ích của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:37, 06/02/2013 XÓA

Đúng vậy một thể chế lấy dân làm gốc tất cả vì dân do dân thì không có lý do gì là quyền con người không được đảm bảo cả.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:45, 06/02/2013 XÓA

Đảng và Nhà nước làm mọi việc của nhân dân ,những quy định đặt ra cũng là để đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân được thực hiện chính vì vậy nhân dân cũng cần tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định đó vì quyền và lợi ích của mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:53, 06/02/2013 XÓA

Đất nước vì nhân dân cũng hãy vì đất nước và vì chính mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:03, 06/02/2013 XÓA

"Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay"
Hãy chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp,một xã hội công bằng dân chủ và văn minh theo đúng nghĩa của nó chứ không phải như một số kẻ xuyên tạc bịa đặt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:06, 06/02/2013 XÓA

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm.

TRẢ LỜI
avatar
Việt BM
AUTHOR
22:18, 06/02/2013 XÓA

Quyền con người hay bị các thế lực thù địch đả kích đến nến cần có sự hài hòa. Vừa làm cho dân tin, vừa làm cho nước bình

TRẢ LỜI
avatar
Xê Cô
AUTHOR
22:20, 06/02/2013 XÓA

Theo tôi nên chú trọng đến quyền bình đảng của con người nhiều hơn cả

TRẢ LỜI
avatar
22:28, 06/02/2013 XÓA

Đảm bảo cuộc sống cho người dân là mục tiêu của cả bộ máy chính trị.

TRẢ LỜI
avatar
22:43, 06/02/2013 XÓA

Mỗi con người đều có quyền như nhau, không ai hơn ai. Đảng luôn chú trọng đảm bảo quyền con người.

TRẢ LỜI
avatar
21:49, 07/02/2013 XÓA

Đất nước chúng tôi, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lấy dân làm gốc tất cả mọi hoạt động mọi thể chế đều hướng đến quyền lợi ,lợi ích của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
13:02, 12/02/2013 XÓA

quyền con người ở Việt Nam luôn được coi trọng và đảm bảo

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:12, 12/02/2013 XÓA

quyền con người là thứ quan trọng của một đất nước. nó luôn được đảm bảo và coi trọng

TRẢ LỜI
avatar
13:26, 12/02/2013 XÓA

Nhà nước chúng ta luôn coi trọng và đảm bảo quyền con người là nhà nước do dân và vì dân

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:36, 12/02/2013 XÓA

quyền con người ở Việt Nam luôn được đảm bảo vì đất nước ta đấu tranh suốt hàng chục năm về quyền con người với những bọn xâm lược

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:45, 12/02/2013 XÓA

Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam luôn được thực thi một cách có hiệu quả nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:55, 16/02/2013 XÓA

Việt Nam luôn luôn tôn trọng quyền con người, đảm bảo thực hiện quyền con người cho tất cả người dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:03, 16/02/2013 XÓA

Hiến pháp nước ta quy định quyền con người là một trong những quyền cơ bản nhất.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:26, 26/02/2013 XÓA

Mình là mình thích cái chợ tình chợ xuân ở Sa Pa lắm các bạn ạ :D

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:50, 01/03/2013 XÓA


Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm. ĐÚng như lời BÁc đọc bản tuyên ngôn độc lâp năm 1945,điều mà Bác đã từng mong muốn đã thành hiện thực con người đc hưởng những quyền mà ngay cả Mỹ cũng không có

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:03, 01/03/2013 XÓA

"Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay"
Hãy chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp,một xã hội công bằng dân chủ và văn minh theo đúng nghĩa của nó chứ không phải như một số kẻ xuyên tạc bịa đặt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:15, 01/03/2013 XÓA

mọi công dân Vn đều đc hưởng tất cả các quyền về con người,từ khi BÁc đọc bản tuyên ngôn cho tới bây giờ thì mọi người trong cả nước đều như vậy,nam nữ bình đẳng,có tất cả quyền đc sống, đc mưu cầu hạnh phúc..Đây là vấn đề mà nhà nước ta đã làm được rất tốt

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:21, 01/03/2013 XÓA

Quyền con người là một trong những quyền cơ bản được quy định trong Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:30, 01/03/2013 XÓA

đúng vậy quyền con người là một trong những quyền cơ bản được quy định trong hiến pháp nước CHXHCN VIỆT NAM, việt nam luôn đảm bảo tốt nhất về quyền con người!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:30, 02/03/2013 XÓA

Chúng ta luôn luôn là đất nước dân chủ, tôn trọng quyền con người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:56, 03/03/2013 XÓA

"Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Việt Nam là 1 nước của dân, do dân, vì dân. vì vậy quyền con người ở Việt Nam luôn được coi trọng và đảm bảo.

TRẢ LỜI
avatar
19:43, 03/03/2013 XÓA

đây là quyền được tôn trọng nhất ở Việt Nam , mọi người dân đều được bảo đảm , chính sự vững chắc này tạo nên cuộc sống tốt đẹp tại Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
hi hi
AUTHOR
23:23, 04/03/2013 XÓA

Đảng và Nhà nước ta thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý về quyền con người được thế giới thừa nhận rộng rãi.

TRẢ LỜI
avatar
he he
AUTHOR
23:29, 04/03/2013 XÓA

Mọi người đều được đảm bảo tất cả các quyền, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...

TRẢ LỜI
avatar
00 7
AUTHOR
00:01, 08/03/2013 XÓA

Thực tiễn cho thấy, quyền con người ở Việt Nam luôn gắn với độc lập, hòa bình, dân chủ và phát triển. Việc đấu tranh và duy trì một môi trường hòa bình, ổn định là một thành tựu to lớn và cũng là nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ và thực hiện các quyền con người ở Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
A C I
AUTHOR
00:12, 08/03/2013 XÓA

Mọi người sống trên đất nước Việt Nam đều được hưởng quyền tự do con người ,Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng

TRẢ LỜI
avatar
2 S
AUTHOR
00:16, 08/03/2013 XÓA

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm.

TRẢ LỜI
avatar
my my
AUTHOR
00:24, 08/03/2013 XÓA

Đảng và Nhà nước ta khẳng định quyền con người là thành quả và khát vọng chung của nhân loại. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ những giá trị cao quý về quyền con người được thế giới thừa nhận rộng rãi.

TRẢ LỜI
avatar
I F B
AUTHOR
00:30, 08/03/2013 XÓA

quyền con người tại việt nam luôn được đặt lên hàng đầu ,ở việt nam tất cả công dân , mọi người đều có quyền tự do , dân chủ

TRẢ LỜI
avatar
00:37, 08/03/2013 XÓA

Trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa các quyền này, phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế về nhân quyền.

TRẢ LỜI
avatar
00:43, 08/03/2013 XÓA

Đừng ai nghe đài VOV , đài của mĩ toàn xuyên tạc nói xấu thông tin , xấu chế đọ ta thôi , nghe mà bực cả mình

TRẢ LỜI
avatar
00:50, 08/03/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
Unknown
AUTHOR
11:06, 11/03/2013 XÓA

quyền công dân ở nước ta luôn được đảm bảo, mọi công dân đều có quyền làm chủ bản thân và là 1 trong những nước hòa bình nhất thế giới!

TRẢ LỜI
avatar
12:08, 11/03/2013 XÓA

từ trước đến nay quyền con người ở việt nam vẫn luôn được thực hiện 1 cách nghiêm chỉnh!không có sự phân biệt kỳ thị!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:59, 15/04/2013 XÓA

trong bản tuyên ngôn độc lập của mình, Bác Hồ cũng đã từng nói người Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản nhất của con người, và trong suốt quá trình đi lên của đất nước. các quyền cơ bản của con người này luôn được đảm bảo. Đi hỏi người dân xem,tôi tin phải có ít nhất 99% người dân hiện nay đều tin Việt Nam đã thực hiện rất tốt các quyền đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:41, 26/04/2013 XÓA

Trải qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam trân trọng giá trị thiêng liêng của các quyền con người, trước hết là quyền dân tộc tự quyết, quyền tự do quyết định vận mệnh của mình, quyền được sống trong sự tôn trọng nhân phẩm. mong rằng chúng ta sẽ mãi làm được điều đó

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:45, 26/04/2013 XÓA

Qua thực tiễn, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hiểu rõ quyền con người gắn với độc lập, hòa bình, dân chủ và phát triển. Việc duy trì một môi trường hòa bình, ổn định từ khi đất nước thống nhất năm 1975 đến nay là một thành tựu to lớn và cũng là nền tảng vững chắc cho việc bảo vệ và thực hiện các quyền con người ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
20:46, 26/04/2013 XÓA

Việt Nam được quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia đi đầu về xóa đói giảm nghèo. Đây là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy các quyền con người, phù hợp với hoàn cảnh của đất nước và các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MTTNK) của LHQ. không phải nước nào cũng vì lợi ích của người dân nghèo khổ cả

TRẢ LỜI
avatar
20:48, 26/04/2013 XÓA

Việt Nam đặc biệt quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật (trong đó có các nạn nhân chiến tranh) và người nhiễm HIV/AIDS. Với mỗi nhóm đối tượng, Nhà nước Việt Nam đều có các cơ chế, chính sách và ưu tiên cụ thể nhằm bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội cho từng nhóm phát triển và hòa nhập với đời sống xã hội. tôi nghĩ đây mới là điều cao cả nhất trong quyền của con người

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:51, 26/04/2013 XÓA

Hiện nay Việt Nam đang tích cực tham gia vào quá trình thảo luận nhằm thành lập cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN, tham gia nhiều hội nghị nhân quyền quốc tế và khu vực khác. thế mà vẫn còn những thế lực đang chống đối, nhằm vào vấn đề nhân quyền để phá hoại việt nam, công nhận bọn đấy cũng gan thật

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:52, 26/04/2013 XÓA

Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng việc bảo đảm cho mọi người dân quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội một cách trực tiếp hoặc thông qua người đại diện do họ lựa chọn. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao (hơn 99%) tại kỳ bầu cử Quốc hội khoá XII, tháng 5/2007, cho thấy người dân ngày càng ý thức rõ hơn về quyền của mình và vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:54, 26/04/2013 XÓA

Phát huy quyền làm chủ của người dân ở cấp địa phương – nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước, được coi là mục tiêu và động lực đảm bảo thắng lợi của công cuộc Đổi mới tại Việt Nam. chỉ có thực hiện được ở cơ sở thì mới thực hiện được trên quy mô cả nước, mong rằng những cán bộ địa phương luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình

TRẢ LỜI
avatar
20:56, 26/04/2013 XÓA

Việt Nam có khoảng 20 triệu người theo các tôn giáo khác nhau và 80% người dân có đời sống tín ngưỡng. Nhà nước Việt Nam nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu chính đáng của con người và không ngừng phấn đấu đảm bảo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân. tôn giáo luôn được Việt Nam tôn trọng, điều đó luôn được khẳng định

TRẢ LỜI
avatar
20:58, 26/04/2013 XÓA

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin của người dân Việt Nam được thể hiện rõ qua sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng. thế thì mấy bạn hay phản động, nói xằng nói bậy mới nên tiếng được chứ, thế mà chúng nó còn nói Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận mới hay chứ

TRẢ LỜI
avatar
20:59, 26/04/2013 XÓA

Nhà nước Việt Nam chủ trương đảm bảo quyền con người, song nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo môi trường lành mạnh cho toàn xã hội, vì lợi ích của mỗi người dân. Mục tiêu quan trọng của án phạt tù là nhằm giáo dục pháp luật cho người phạm tội để họ trở thành người có ích và sớm tái hoà nhập với xã hội. thế nên đừng tưởng nói xằng bậy, bôi nhọ nhà nước Việt Nam là không sao đấy nhá

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:34, 08/06/2013 XÓA

"Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm". ĐIều đó được thể hiện một cách rõ ràng, cụ thể qua các chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước ta về việc đảm bảo thực hiện đung và đầy đủ quyền của nhân dân. Những văn bản pháp puật, chế tài liên tục được sửa đổi hoàn thiện để đảm bảo tốt nhất cho những quyền cơ bản của con người. những nhu cầu cơ bản và thiết yếu của nhân dân luôn được nhà nước tôn trọng và chú ý. vì vậy, không có lý do gì để chúng ta không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền cả.

TRẢ LỜI
avatar
Dân Hoa
AUTHOR
19:20, 12/06/2013 XÓA

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm. Điều đó được thể hiện trong mọi hành động của Đảng và nhà nước từ việc ban hành hiến pháp, pháp luật bảo vệ các quyền của con người, bảo vệ sự tự do, dân chủ và khách quan trong xã hội. Nhưng bên cạnh đó vẫn có sự quản lý để các đối tượng xấu không có cơ hội lợi dụng tự do, dân chủ để làm bậy.

TRẢ LỜI
avatar
CT.7even
AUTHOR
07:17, 16/06/2013 XÓA

"quyền sở hữu tài sản (bao gồm cả tư liệu sản xuất); quyền tự do kinh doanh; quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo luật định; quyền được thông tin theo luật định; quyền bình đẳng của các tôn giáo; quyền không bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật." Ngoài ra.5 quyền quan trọng nhất trong hiến pháp 1992 đã khái quát rất đầy dủ các mặt nhân quyền con người trong cuộc sống.con người ai cũng có quyền sở hữu tài sản của mình không bị ai ngay cả nhà nước chiếm đoạt một cách bất hợp pháp.quan trọng nữa là tôn giáo là con người ai cũng tôn thờ một cái gì đó thiêng liêng để bấu víu lúc khó khăn bơ vơ.nếu ngăn cấm tôn giáo thì sẽ bị lên án ngay vv

TRẢ LỜI
avatar
09:05, 20/06/2013 XÓA

Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon