Hải Phòng thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng


Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 10-2, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 43/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Hải Phòng về vấn đề này. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc trao đổi.

PV: Ngày 10-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp chủ trì cuộc họp giải quyết  và có Kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Ðề nghị đồng chí cho biết, Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nội dung Kết luận của Thủ tướng  như thế nào ?
Ðồng chí Nguyễn Văn Thành: Ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, trong các ngày 11 và 12-2, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp xây dựng kế hoạch và các bước triển khai một cách nhanh chóng, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước để giải quyết hậu quả vụ việc. Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, các ngành, các cấp của Hải Phòng phải bám sát các nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 10-2-2012 của Văn phòng Chính phủ và của Ban Thường vụ Thành ủy tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 7-2-2012.
Trước hết, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước Ðảng bộ và nhân dân thành phố. Qua đó, Thành ủy Hải Phòng tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc toàn diện, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xảy ra vụ việc này và tập trung chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng nói riêng, Hải Phòng nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp, văn minh, hiện đại trước năm 2015 theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 14. 
Thành ủy Hải Phòng chủ trương sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố, bảo đảm nhanh gọn, chính xác, khách quan, chủ động tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Trung ương, không để phát sinh những sai sót mới, sớm ổn định tình hình ở huyện Tiên Lãng và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Quá trình tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hải Phòng được gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng; đồng thời phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải Phòng, huyện Tiên Lãng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
PV: Những nội dung chủ yếu và công việc cụ thể mà Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?
Ðồng chí Nguyễn Văn Thành: Trước hết, Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Ban cán sự Ðảng UBND thành phố chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Ðoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Ðoàn Văn Vươn theo đúng các quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Ðoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Ðất đai. Ðồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc: chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng; chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi xảy ra vụ việc; báo cáo chưa đầy đủ, nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.
Ban cán sự Ðảng UBND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các ngành: Thanh tra, Công an thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao về việc hướng dẫn UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc cưỡng chế bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Văn phòng UBND thành phố kiểm điểm việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND thành phố có liên quan đến vụ việc; việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng theo quy định.
Qua vụ việc này, UBND thành phố cần chỉ đạo các ngành chức năng và các quận, huyện rà soát đánh giá hiện trạng tình hình quản lý sử dụng đất đai nói chung, đặc biệt là diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ đất này theo quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ việc tương tự.
Ðối với Công an TP Hải Phòng, cần nhanh chóng điều tra để đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Ðoàn Văn Vươn; kiểm điểm trách nhiệm của Công an huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện Tiên Lãng; không nắm chắc tình hình; xử lý tình huống không tốt để gây hậu quả nghiêm trọng. Các ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), Tòa án nhân dân (TAND) thành phố khẩn trương đưa vụ án ềgiết người và chống người thi hành công vụể ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định của Ðảng, pháp luật của nhà nước đối với tổ chức, cá nhân liên quan những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Chỉ đạo việc đình chỉ công tác đối với cán bộ và chỉ đạo Ðảng ủy xã Vinh Quang kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan vụ phá dỡ nhà của ông Ðoàn Văn Vươn. Cùng với đó, Huyện ủy Tiên Lãng cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, sớm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân địa phương.
Thành ủy Hải Phòng thống nhất với Ban cán sự Ðảng TAND tối cao, VKSND tối cao trong việc chỉ đạo TAND thành phố Hải Phòng, VKSND thành phố Hải Phòng và TAND huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử và kiểm sát đối với việc xét xử vụ việc này. Ban cán sự Ðảng Bộ chỉ huy Quân sự Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ðảng ủy Quân khu 3. Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm điểm về việc tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố việc tổ chức cung cấp thông tin và định hướng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo trực tiếp, phân công trách nhiệm cụ thể các thành viên trong việc tổ chức thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và phấn đấu hoàn thành việc thực hiện các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-3.
PV: TP Hải Phòng  rút ra bài học gì sau vụ việc này, thưa đồng chí?
Ðồng chí Nguyễn Văn Thành: Ðây là một vụ việc phức tạp, liên quan lĩnh vực khá nhạy cảm là đất đai. Các quy định của pháp luật về lĩnh vực này đã trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, liên tục thay đổi và cả những vấn đề chưa được đề cập đến trong các văn bản... cho thấy sự bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế. Qua vụ việc này không chỉ bộc lộ những bất cập về luật pháp, những thiếu sót trong thực hiện chính sách đối với nông dân, mà còn cho thấy những khâu yếu trong công tác cán bộ, những yếu kém của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ - vấn đề đang được đặt ra trong công tác xây dựng Ðảng cần được chấn chỉnh theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI).
Qua vụ việc này, Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể quần chúng từ thành phố đến cơ sở khẩn trương đánh giá lại tình hình thực tế và những vấn đề tồn tại và đang nảy sinh tại địa phương, cơ sở, nghiêm khắc rút kinh nghiệm và có các biện pháp khắc phục kịp thời. Trong đó, cần làm tốt công tác dân vận; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đi sâu, đi sát, gắn bó với cơ sở; nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven biển, nhằm phát huy tiềm năng biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và đất nước... 
Trong đó, bài học sâu sắc nhất là về công tác dân vận và việc tôn trọng, chấp hành và thực thi luật pháp. Nếu như chính quyền từ thành phố đến cơ sở và nhân dân nắm vững, chấp hành nghiêm luật pháp; nếu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động quần chúng thì vụ việc đáng tiếc này đã không xảy ra. Chúng tôi cho rằng, đây không chỉ là bài học của riêng Hải Phòng, mà còn là bài học chung của các địa phương khác trong cả nước trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Nhân Dân Newspaper
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon