Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu!

Tác Giả : Trung Hiếu


Ngày 2/1/2013, Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 công bố Dự thảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, lợi dụng vấn đề đó thì gần đây trên 1 số trang mạng xuất hiện ý kiến cho rằng cần phải “phi chính trị hoaa quân đội”, “quân đội phỉa thoát đi khỏi sự lãnh đạo của Đảng và trở thành một lực lượng độc lập” và còn cho rằng: “quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, không bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”. Những ý kiến, quan điểm trên là mơ hồ, mất cảnh giác hoặc là ngộ nhận trước âm mưu , thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với quân đội nhân dân cũng như đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình hiện nay.

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu!

Trước hết ta phải thấy, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trng những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, là công cụ của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua nhân dân. Vì thế lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nhân dân nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ của mình. Lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng cộng sản Việt Nam thành lập và rèn luyện, giáo dục, quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang luôn gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông Phạm Trung Lý, trưởng ban biên tập, Uỷ ban dự thảo Hiến Pháp dự định: “Ở nước ta, lự lượng vũ trang là công cụ của đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lịch sử cũng đã chứng minh lực lượng vũ trang luôn luôn trung thành với Đảng và cũng chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì lực lượng vũ trang mới thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ của mình”. Hoạt động của quân đội là hoạt động có tính chất đặc thù quân sự, đòi hỏi phải có sự kiên định vũng vàng về tư tưởng chính trị. Bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung và quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng là tất yếu phù hợp với yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Quân đội ta hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó sẽ góp phần xâu dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục xác định chủ trương quân đội nhân dân: “Cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân”. Cán bộ chiến sỹ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn xác định đúng đắn trách nhiệm trước vận mệnh cùa Tổ quốc, và chế độ. Trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội nhân dân được giữ vững, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo được tăng cường
Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Trong tình hình khu vực và thế giới cung như trong nước đang có nhiều thay đỗi, biến động khó lường, việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là một nguyên tắc hiến định, đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh chính quy hiện đại…đủ sức trấn áp, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá Đảng, Nhà nước ta, xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ thực tiễn của nhiều nước trên thế giới mà lực lượng vũ trang luôn đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, là nhân tố đảm bảo sự ổn định chính trị, phát triển đất nước và thực tiễn của cách mạng, nếu trung lập chính trị hay tách khỏi sự lãnh đạo của đảng cầm quyền thì lực lượn vũ trang sẽ suy yếu, không giữ được bản chất của mình và không thể kiểm soát được.
Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung tấn công là tìm mọi cách thâm nhập nội bộ, hướng lái chính sách, pháp luật hay phi chính trị hóa, phi đàng phái hóa lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam, nhằm tách lực lượng vũ trang của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam, làm suy yếu, mất bản chất của lực lượng vũ trang và tước đi công cụ trọng yếu của Đảng, của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện đa nguyên, đa đảng, chuyển hóa chế độ chính trị với nước ta. Vì vậy nếu: “phi chính trị hóa quân đội” là sẽ mắc mưu kế của địch.
Ta có thể thấy bài học từ việc phi chính hóa lực lượng vũ trang của một của một số nước  như việc xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo nhà nước xã hội của Đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên đa đảng, phi chinh trị hóa lực lượng vũ trang của Liên Xô cũ và các nước Đông Âu là một trong những nguyên nhân làm sụp đổ hệ thông xã hội chủ nghĩa ở đây và những thập niên 80, 90 của thế kỉ trước. Hiện nay một số nước ở khu vực Động Nam Á như Thái Lan, Campuchia cũng đang thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang và tình hình đất nước đang gặp không ít trỏ ngại trong việc giữ gìn an ninh, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh,…Những hậu quả tiêu cực từ việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của một số nước trên thế giới là bài học quý giá cho qua trình xây dựng, sữa đổi hiến pháp và pháp luật ở nước ta trong mọi thời kì.
Vì vậy “ phi chính trị hóa quân đội” hau việc “tách quân đội ra khỏi sự  lãnh đạo của Đảng là đi ngược lại với lí luận thực tiễn, đi ngược lại với con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và quân đội nhân dân nói riêng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam là vấn đề mang tính tất yếu, chiến lược, xuyên suốt trng mọi thời kì cách mạng nhằm xây dựng một lực lượng vũ trang đủ mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng làm công cụ trọng yếu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

169 nhận xét

Viết nhận xét
Dân Hoa
AUTHOR
14:43, 01/05/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân là vấn đề tất yếu và sống còn của sự tồn tại và phát triển của đất nước và thể chế chính trị cũng như đảm bảo cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nếu tách quân đội độc lập với chính trị thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu như việc tư hữu hóa quân đội, và chính trị sẽ cực kỳ bất ổn, kinh tế không thể phát triển nếu chính trị không ổn định và đảm bảo.

TRẢ LỜI
avatar
meo ha
AUTHOR
16:02, 01/05/2013 XÓA

Các cấp lãnh đạo cần phải làm rõ cho toàn thể nhân dân hiểu thế nào là quân đội "trung với Đảng", tráng cho kẻ địch sử dụng những luận điệu xuyên tạc, kích động, làm lung lay niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và Nhà Nước ta

TRẢ LỜI
avatar
Anh Hà
AUTHOR
18:31, 01/05/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng quân đội nhân dân nói riêng là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hãy tin vào sự lãnh đạo của đảng, để tổ quốc việt nam ngày càng giàu đẹp, vững mạnh, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu ở trái đất thân yêu này.

TRẢ LỜI
avatar
Bi Bé
AUTHOR
18:53, 01/05/2013 XÓA

Đa nguyên đa đảng, phi chính trị hóa quân đội... mà làm chi, những việc làm ấy chỉ làm suy giảm vai trò ảnh hưởng của đảng, từ đó dẫn đến chủ nghĩa xã hội khó có thể đi lên đc. Vì thế, chúng ta hãy tuyệt đối trung thành với đảng, để đảng lãnh đạo chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống tương lai giàu và đẹp, vì sự giàu mạnh của tổ quốc thân yêu này

TRẢ LỜI
avatar
22:43, 01/05/2013 XÓA

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam đều là lực lượng vũ trang, với nhiệm vụ là bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Lực lượng vũ trang nói chung, và Quân đội nhân dân nói riêng, phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì mới phát huy được sức mạnh của mình, mới có thể kết hợp để phát huy sức mạnh của quân và dân.

TRẢ LỜI
avatar
ao so mi
AUTHOR
22:59, 01/05/2013 XÓA

Lịch sử đã chứng minh sự sáng suốt và đúng đắn của Đảng. Kết thúc chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta ngày càng đổi mới, cuộc sống được cai thiện rõ rệt, lực lượng quân đội là cánh tay đắc lực của Đảng giúp nhân dân được thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, thực thi pháp luật làm cho xã hội công bằng,dân chủ, văn minh. Vậy chẳng có lý do gì mà Việt Nam ta phải thực hiện đa đảng hay phi chính trị quân đội hóa. Đừng để mắc mưu kẻ gian.

TRẢ LỜI
avatar
tuoi tre
AUTHOR
09:59, 02/05/2013 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và bồi dưỡng. Là lực lượng nòng cốt trong bảo về Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia.Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều tất yếu, là phù hợp với điều kiện, cơ sở thực tiễn của đất nước Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
10:19, 02/05/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. đó là khẩu hiệu quen thuộc của nhà nước ta. Bởi vì có Đảng đất nước ta mới có được ngày hôm nay. đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt, đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội đúng hướng, khẳng định sức mạnh và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế

TRẢ LỜI
avatar
13:50, 02/05/2013 XÓA

âm mưu của các thế lực thù địch là làm thuyên giảm, rồi dân dần làm mất sự lãnh đảo của Đảng Cộng Sản với lữ lượng vũ trang, để từ đó chúng có thể tha hồ hoạt động mà ít hoặc không gặp trở ngại từ các lực lượng vũ trang.Một khi mất đi quyền lãnh đạo, kiểm soát lwucj lượng vũ trang thì khi có biến về quốc phòng an ninh, tinhsn hanh nhẹn dứt khoát trong chỉ đạo điều hành của chính quyền với lực lượng này sẽ gặp rất nhiêu khó khăn, và chính đây sẽ tạo điều kiện cho bọn phản động, chống phá hoạt động, hoàn thành ý đồ của mình.

TRẢ LỜI
avatar
14:17, 02/05/2013 XÓA

Từ ngày mới sơ khai Đảng ta đã xác định mục tiêu của Đảng là giải phòng dân tộc gắn với xã hội chủ nghĩa. Đảng sinh ra là để lãnh đạo nhân dân bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Để làm được điều này thì cần có quân đội và các lục lượng vũ trang khác.Nếu tách Quân đội ra khỏi Đảng tức là chặt đi 1 cánh tay của Đảng, khi cơ thể bị chia tách nhiều bộ phận thì sẽ yếu đi. Lợi dụng thời cơ này bọn phản động sẽ vung tay làm việc xấu.

TRẢ LỜI
avatar
14:21, 02/05/2013 XÓA

Quân đội ta từ nhân dân mà ra , quân đội phục vụ nhân dân , Đảng cũng từ nhân dân mà ra , Đảng lãnh đạo quân đội là điều đúng đắn rồi . Vì Đảng thể hiện quyền lãnh đạo thay cho nhân dân mà .

TRẢ LỜI
avatar
14:49, 02/05/2013 XÓA

Đảng Cộng Sản Việt Nam được nhân dân Việt Nam tin yêu và giao cho trọng rách to lớn là lãnh đạo toàn diện đất nước, dân tộc Việt Nam. vì vậy mà Đảng cũng lãnh đạo lực lưỡng vũ trang là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi cả, mọi ý kiến cho rằng phải phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là đều xuất phát từ mưu đồ đen tối, nhân dân Việt Nam yêu nước quyết không đồng ý, không để chuyện đó xảy ra.

TRẢ LỜI
avatar
14:55, 02/05/2013 XÓA

Đảng Cộng Sản Từ nhân dân ta mà ra , được nhân dân bình chọn con đường , đường lối đi của đất nước . Quân đội sinh ra là để phục vụ nhân dân , phục vụ con đường đi của Đảng . Vậy thì quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng là điều hiển nhiên rồi .

TRẢ LỜI
avatar
16:40, 02/05/2013 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là cánh tay đắc lực của Đảng cộng sản trong phong trào bảo vệ và gìn giữ độc lập , chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, để có hoàn thành được sứ mệnh đó thì lực lượng cũ trang phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
17:02, 02/05/2013 XÓA

Từ khi thành lập cho đến nay thì Đảng cộng sản Việt Nam ta đã lãnh đạo lực lượng quân đội cùng toàn thể nhân dân ta đấu tranh giành độc lập chủ quyền của dân tộc ta. Chính vì thế nên Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội là một sự đúng đắn không thể nào có thể thay đổi được bởi vì nó sẽ thể hiện sự nhất quán của nhà nước ta. Nhân dân ta sẽ luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cho Đảng cộng sản để cho Đảng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân ta giao cho.

TRẢ LỜI
avatar
20:29, 02/05/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu! và sự thật nó là tất yếu, tất yếu là vì lịch sự đã khẳng định, khẳng định ở chỗ là những chiến công vang dội của lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Đảng, tất yếu ở chỗ là ý ngyện của nhân dân là như thế, tất yếu ở chỗ là bản chất chính trị, nhà nước của chúng ta là như thế.
TẤT YẾU PHẢI LÀ NHƯ THẾ!

TRẢ LỜI
avatar
NANA KIM
AUTHOR
20:32, 02/05/2013 XÓA

Quân đội của mỗi nước là để phục vụ cho an ninh quốc gia , đảm bảo cho an toàn về an ninh , chính trị , xã hội của nước đó . Ở Việt Nam đấy là sự toàn vẹn của Đảng Cộng Sản Việt Nam . Vậy thì quân đội tất yếu phải bảo vệ sự vững mạnh của Đảng rồi .

TRẢ LỜI
avatar
20:41, 02/05/2013 XÓA

đừng đưa ra những ý kiến mà chứng tỏ sự ngu ngốc của bản thân "phi chính trị hóa quân sự " thật là sự thiểu năng. Chả thấy có một quốc gia nào là phi chính trị hóa quân sự. Quân đội nhân dân là phải bảo vệ Đảng Nhà nước và bảo vệ tổ quốc và phải dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
manh duc
AUTHOR
22:08, 02/05/2013 XÓA

Thực tế khách quan đã chứng minh quân đội bao giờ cũng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền mà ở nước ta Đảng cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, điều đó phù hợp với quy luật và cũng thể theo nguyện vọng của nhân dân việt nam. Do vậy những luận điệu đi ngược với điều này đều là không đúng

TRẢ LỜI
avatar
ha hoang
AUTHOR
22:15, 02/05/2013 XÓA

Hiện nay lợi dụng việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi HIến pháp năm 1992 các thế lực không ngừng tuyên truyền các luận điệu phản động hòng đạt được ý đồ của chúng. Trong đó chúng đưa ra luận điệu quân đội nhân dân phải được phi chính trị hóa không nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam. Đây thực sự là một luận điệu phản động bởi vì trên thực tế bất cứ một đảng cầm quyền nào thì cũng phải nắm quân đội vì đó là sức mạnh của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
22:30, 02/05/2013 XÓA

Quân đội là sức mạnh của Đảng, do vây quân đội phải nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng không thể phi chính trị hóa lực lựng quân đội được. Trong thực tế đã cho chúng ta thấy nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mà quân và dân ta đã đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác những thành quả đó nhờ có quân đội mà có sự lãnh đạo của đảng do vậy các ý kiến khác phủ nhận vai trò của Đảng đối với quân đội đều là sai trái.

TRẢ LỜI
avatar
22:31, 02/05/2013 XÓA

ý kiến muốn phi chính trị hóa là một ý kiến thật điên rồ, không gắn với hoàn cảnh đất nước, xã hội Việt Nam. Chắc chắn đây là ý kiến của lũ sâu mọt, chuyên phá hoại đất nước, chúng muốn thực hiện những bước đầu trong âm mưu chống phá Đảng và chính quyền, chúng ta sẽ không để bọn chúng thành công

TRẢ LỜI
avatar
22:49, 02/05/2013 XÓA


Điều này là tất yếu của lịch sử và phù hợp với thực tiễn khách quan ở Việt Nam chúng ta. Quân đội nhân dân được Đảng rèn giũa và phát triển. Những luận điệu của các thế lực thù địch đang muốn tách rời sự lãnh đạo của Đảng ra khỏi quân đội nhân dân.Nhưng chúng sẽ không thực hiện được mục tiêu này. Đảng sẽ vẫn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối đối với quân đội .

TRẢ LỜI
avatar
I F B
AUTHOR
23:24, 02/05/2013 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, công cụ của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời đại hiện nay , vai trò đó vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua nhân dân, vì thế để tốt nhất được thì quân đội phải được đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
KA PUKA
AUTHOR
23:28, 02/05/2013 XÓA

đấy là điều tất yếu của xã hội , quân đội sinh ra là để phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng , của Nhà Nước Việt Nam ta . Đảng có vững bền thì yên tâm cho công cuộc lãnh đạo , phát triển đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
A C I
AUTHOR
23:32, 02/05/2013 XÓA

Nếu quân đội việt nam mà không đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng ta hay chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam thì khi đất nước có chiến tranh , tình thế nguy cấp nhất thì lại không thể phát huy được hết sức mạnh của mình đó là sự chỉ đạo của Đảng vào quân đội , thực tế thời gian gần đây đã có 1 số ý kiến cho rằng phải phi chính trị hóa quân đội , đây là một ý kiến góp ý hoàn toàn sai trái và thiếu hiểu biết , tôi mong rằng chúng ta cần phải có những ý kiến tâm huyết và sắc đáng có ý nghĩa hơn nữa để góp phần cho quân đội và Đảng ta ngày càng một vững mạnh hơn trong thời gian tới.

TRẢ LỜI
avatar
23:39, 02/05/2013 XÓA

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để yêu cầu chúng ta phi chính trị hóa quân đội nhân dâ. Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng sáng lập và rèn giũa. Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Quân đội được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là điều tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
abcd
AUTHOR
23:51, 02/05/2013 XÓA

Sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng ta suốt bao nhiêu mốc son lịch sử hào hùng đã chứng tỏ thêm được sự quan trọng của Đảng với Nhà Nước ta , sự sống còn , mà quân đội được Đảng và Nước quan tâm đặc biệt , nhận thức rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nói chung và quân đội nói riêng ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh , tồn tại của một nước thì không có một lí do nào khác mà Quân đội ta được đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng .

TRẢ LỜI
avatar
23:52, 02/05/2013 XÓA

Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
son bao
AUTHOR
23:53, 02/05/2013 XÓA

Ta có thể thấy bài học từ việc phi chính hóa lực lượng vũ trang của một của một số nước như việc xóa bỏ quy định của pháp luật về vai trò lãnh đạo nhà nước xã hội của Đảng cộng sản, thực hiện đa nguyên đa đảng, phi chinh trị hóa lực lượng vũ trang của Liên Xô cũ và các nước Đông Âu là một trong những nguyên nhân làm sụp đổ hệ thông xã hội chủ nghĩa ở đây và những thập niên 80, 90 của thế kỉ trước

TRẢ LỜI
avatar
ht sun
AUTHOR
08:32, 03/05/2013 XÓA

Nếu Đảng sinh ra để phục vụ lợi ích của nhân dân Việt Nam, Đảng định hướng cho đường lối phát triển của đất nước thì quân đội phục vụ cho Đảng đâu có sai. Phục vụ cho Đảng tức là phục vụ cho nhân dân, phục vụ đất nước. Tôi không phản đối việc quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ cho Đảng cộng sản Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
08:39, 03/05/2013 XÓA

từ trước tới giờ tôi thấy quân đội vẫn phục vụ cho Đảng và Nhân dân cơ mà. Thực tế đã chứng minh trong lúc đất nước trong chiến tranh gian khổ, quân đội được sự chỉ đạo của Đảng chiến đấu đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Vậy có gì mà phải thắc mắc khi mà quân đội chịu sự lãnh đạo của Đảng cơ chứ?

TRẢ LỜI
avatar
son bao
AUTHOR
09:35, 03/05/2013 XÓA

Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung tấn công là tìm mọi cách thâm nhập nội bộ, hướng lái chính sách, pháp luật hay phi chính trị hóa, phi đàng phái hóa lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam, nhằm tách lực lượng vũ trang của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam, làm suy yếu, mất bản chất của lực lượng vũ trang và tước đi công cụ trọng yếu của Đảng, của nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
09:44, 03/05/2013 XÓA

Nghe đến cái gọi là "phi chính trị hóa quân đội" thấy đã xa vời rồi, cái cụm từ này dạo này cứ thấy xuất hiện nhan nhản, không hiểu rõ phi chính trị hóa quân đội sẽ đem lại lợi ích gì cho nhân dân mà nhiều kẻ lại bằng được như vậy. Đọc bài viết của bạn tôi mới hiểu được phần nào, tốt đẹp gì đâu khi quân đội tách ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Một sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Từ trước đến này, quân đội ta luôn có sự lãnh đạo của Đảng, trong thời chiến cũng như thời bình, sức mạnh của quân đội luôn được đảm bảo phát huy. là lực lượng bảo vệ đất nước, quân đội Việt Nam luôn luôn "Trung với Đảng/ Hiếu với dân" - lời Bác Hồ đã dạy, và điều đó là không thể thay đổi.

TRẢ LỜI
avatar
09:54, 03/05/2013 XÓA

Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
Anh Tran
AUTHOR
11:11, 03/05/2013 XÓA

Trước hết tôi không phải là một người lính, chưa được qua đào tạo những gì gọi là lý tưởng hay vấn đề về chính trị, cương lĩnh... Nhưng với vai trò là một người dân Việt Nam, tôi hiểu được rằng, việc đa đảng hay phi chính trị hóa quân đội là một việc chẳng mang lại lợi ích gì cả, thậm chí là mang lại những tai họa nữa. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn mấy nước trên thế giới bây giờ đang đa nguyên đa đảng ấy. Quân đội thì trung lập, chẳng bảo vệ cho một mục tiêu lý tưởng gì cả, kết quả chỉ gây nên chiến tranh loạn lạc. Người khổ nhất cuối cùng lại là những người dân thường, là trẻ em, người già, phụ nữ... Nhiều thầy thì lắm ma, ví von thế thì không chính xác nhưng chắc cũng phần nào đúng, một đảng lãnh đạo thôi, nhưng sáng suốt và đủ sức hiệu triệu, gây được lòng tin và mang lại cuộc sống tốt hơn cho dân là tốt rồi. Quân đội và các lực lượng vũ trang thì phải trung thành và bảo vệ được đảng và nhân dân. Mấy cái tư tưởng phi chính trị hóa quân đội ấy chắc toàn là của mấy bọn phản động, chống phá mà thôi.haizz.

TRẢ LỜI
avatar
14:52, 03/05/2013 XÓA

lực lượng quân đội phải là đội ngũ tiên phong trong công cuộc bảo vệ nhà nước và bảo vệ Đảng Cộng sản, nếu bảo vệ được thì mới bảo về được nhân dân tránh khỏi bị kẻ thù xâm lăng. vì Đảng là đội ngũ xứng đáng lãnh đạo đất nước ta phát triển đi lên và sự thật đã chứng minh trong các thời kỳ qua, chỉ có bọn phản động không chịu khuất phục trước Đảng Cộng Sản thì mới có những chiêu bài tuyên truyền bôi nhọ Đảng ta và nghĩ ra những kế hèn bẩn thỉu nhằm phủ định những thành công trên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
hai le
AUTHOR
15:00, 03/05/2013 XÓA

"phi chính trị hóa lực lượng quân đội" là một trong những mưu đồ của kẻ thù nhằm từng bước làm xa dời vai trò lãnh đạo của Đảng với các tổ chức quân sự của đất nước, để từ đó chúng làm gây mâu thuẫn nội bộ rồi sẽ lật đổ chế độ. những bộ mặt xấu xa đó của kẻ thù luôn là những đòn thâm hiểm, chính vì vậy mọi người cần phải tập trung suy nghĩ tỉnh táo để tránh kẻ thù lợi dụng trong các kế hoạch phá hoại.

TRẢ LỜI
avatar
15:04, 03/05/2013 XÓA

Quân đội mang bản chất của giai cấp tổ chức xây dựng, giáo dục, rèn luyện và sử dụng nó. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội là phục vụ cho mục tiêu, lý tưởng của giai cấp đã tổ chức ra nó. Và thực tế trên thế giới cho thấy, quân đội của bất kỳ nước nào, trong quá trình xuất hiện và trưởng thành cũng luôn là một lực lượng chính trị quan trọng mà bất cứ nhà nước nào, giai cấp cầm quyền nào cũng phải nắm lấy để bảo vệ quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế của mình. Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội từ trước đến nay đang rất tốt tại sao lại phải "phi chính trị hóa" để làm gì.

TRẢ LỜI
avatar
i amme
AUTHOR
15:11, 03/05/2013 XÓA

phi chính trị hóa lực lượng quân đội nhân dân sẽ làm lệch hướng xã hội chủ nghĩa, làm cho kẻ thù có những cơ hội tốt để gây chia rẽ nội bộ và tiến tới có những bất ổn về chính trị để chúng có thể lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam, lực lượng quân đội đóng một vai trò và vị trí quan trọng trong đất nước, và phải được dưới sự lãnh đạo của Đảng thì mới bảo vệ tốt cho đất nước, thì sẽ bảo vệ tốt nhân dân mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
16:37, 03/05/2013 XÓA

Hiện tại chúng ta đã thấy bất kỳ một nhà nước, một đảng nào khi mất quyền kiểm soát quân đội thì đều dẫn tới kết cục là nhà nước và chế độ đó xụp đổ. Do vậy với những tình hình diễn biến hết sức phức tạp thì yêu cầu giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là rất cần thiết, đó là yếu tố sống còn cho chế độ ở nước ta

TRẢ LỜI
avatar
21:34, 03/05/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu của toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng . Đa nguyên chính trị sẽ không mang lại nhiều lợi ích như những gì mà bọn phản động vẫn tuyên truyền nó sẽ chỉ mang lại cho đất nước bất ổn mâu thuận nội bộ . chính lịch sử đã chứng minh dưới sự lạnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân ta luôn đoàn kết mà đoàn kết là yếu tố quyết đinh cho mọi thắng lợi

TRẢ LỜI
avatar
gai hai
AUTHOR
06:40, 04/05/2013 XÓA

Mọi sự nguy biện của thế lực phản cách mạng chỉ là ngụy biện cho âm mưu lật đổ chính quyền hiện tại mà thôi, thời thế tạo anh hùng, không co chiến tranh loạn lạc thì anh hùng sao mà được phép xuất hiện, chính vì thế làm loạn cái xã hội này là âm mưu hàng đầu của các thế lực thù địch,Chính vi thế chúng ta càng phải tỉnh táo để phát hiện những âm mưu ấy, rõ ràng nhận thấy "phi chính trị hóa quân đội" là một trong những âm mưu ấy!

TRẢ LỜI
avatar
game thu
AUTHOR
06:52, 04/05/2013 XÓA

Lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân là sức mạnh của Đảng là vũ khí mà Đảng sử dụng để chấn áp kẻ thù, chấn áp tội phạm nguy hiểm cho xã hội và cho quốc gia và tất yếu là những kẻ thù âm mưu phá hoại Đảng. Điều đó có gì sai? Nếu là một quốc gia như Mỹ hay Phương Tây thì nó sai bởi các quốc gia này là đa đảng không thể khẳng định lực lượng quân đội thuộc về phe nào cả, còn ở VN chúng ta luôn theo 1 Đảng duy nhất vậy nên đâu cần phi chính trị hóa quân đội cơ chứ!

TRẢ LỜI
avatar
giao su
AUTHOR
07:11, 04/05/2013 XÓA

Bài tổng hợp 4 tháng đấu tranh với tư tưởng phi chính trị hòa lực lượng vũ trang của các thế lực phản động cho thấy dư luận nhân dân khá là quan tâm và bất bình trước các hành động công kích Đảng Nhà nước của các thế lực thù địch và có thể thấy rõ ý trí quyết tâm đẩy lùi và tiêu diệt bọn phản động từ phía nhấn dân.

TRẢ LỜI
avatar
07:20, 04/05/2013 XÓA

Việt Nam ta giàu không ạ? không! Đảng cộng Sản giàu không ạ? làm gì đâu mà giàu. Nhưng TBCN thì sao ạ, rất rất giàu. Nếu chúng ta phi chính trị hóa lực lượng quân đội và công an thì chuyện gì sẽ xảy ra? tiền hay không tiền, lực lượng vũ trang sẽ theo phe nao? hihi âm mưu to oạch như vậy ai mà chẳng biết!

TRẢ LỜI
avatar
lao gia
AUTHOR
07:34, 04/05/2013 XÓA

Việt Nam chỉ tin được Đảng cộng sản mà thôi, chẳng con đảng nào tin tưởng được cả, mấy cái đảng trong quá khứ như Việt Tân, ... toàn là bọn nhát gan chẳng bảo vệ gì cho đất nước nay được bơm tiền quay lại cắn xé và ý đồ trả thù nước ta đây mà. Âm mưu đòi phi chính trị hóa của chúng đã bị lộ.

TRẢ LỜI
avatar
07:48, 04/05/2013 XÓA

""Đa nguyên đa đảng, phi chính trị hóa quân đội... mà làm chi?"
Câu hỏi của bạn Bi Bé này khá thú vị! bạn Bi Bé này, bạn biết đó là âm mưu của các thế lực thù địch khổng? đó là lực lượng trong và ngoài nước được sự hậu thuẫn của Mỹ và các nước TBCN khá âm mưu lật đổ CNXH ở Việt Nan ta, phá hoại chính trị, hạ thấy uy tin của Đảng trong lòng dân là nhiệm vụ đầu tiên của lũ chó săn đấy!

TRẢ LỜI
avatar
ma nu
AUTHOR
08:00, 04/05/2013 XÓA

Tất nhiên rồi meo ha@ ạ! những thế lực đươc coi là thù địch thì là đối tượng tấn công và tiêu diệt của Đảng rồi và chính lực lượng vũ trang là người trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này và cũng chính vì thế mà chúng muốn bóc tách sự lệ thuộc của lực lượng vũ trang khỏi Đảng cs VN, âm mưu này rõ như ban ngày còn gì phải bàn.

TRẢ LỜI
avatar
meo luoi
AUTHOR
08:22, 04/05/2013 XÓA

có phải là có tiền sẽ có quân đội không bạn? thế thì loạn mất! bạn có muốn nhân dân và đất nước này rơi vào loạn lạc không? nếu muốn thì ủng hộ còn không thì hãy lên tiếng đập tan ý đồ xấu xa đó đi chứ! sao để chúng tung hô cái kiến nghị dở hơi dở hồn đó như thế chứ!

TRẢ LỜI
avatar
mua bao
AUTHOR
08:31, 04/05/2013 XÓA

Tại sao không cho chúng được thử đưa ra để cả nước, toàn dân được thảo luận nhỉ, nếu là điều có hại chắc chắn nhân dân sẽ phản đối, cần gì phải nói nhiều với bọn này cho mệt rồi lại ca tụng bài ca bất hủ nhân quyền với dân quyền rồi tự do này nọ. cứ cho chúng xõa đi!

TRẢ LỜI
avatar
mua he
AUTHOR
08:39, 04/05/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo cùng toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang gồm lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, 2 lực lượng lòng cốt này ngày càng được hiện đại hóa là nâng cao chất lượng, công sức của Đảng và nhân dân bao năm qua vậy mà giờ chúng muốn cướp không sao? bao giờ mới tới mùa xuân ấy! hehe

TRẢ LỜI
avatar
08:46, 04/05/2013 XÓA

Quân đội ta được Đảng và Bác Hồ sáng lập ra là để chiến đấu, đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Chế độ của chúng ta là chế độ 1 Đảng cầm quyền. Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối vì vậy Đảng lãnh đạo quân đội là tất yếu. Trong sửa đổi hiến pháp một số phần tử đòi đa nguyên, đa đảng, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng với mục đích chia rẽ quyền lực để thực hiện mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
09:55, 04/05/2013 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và quân đội nhân dân nói riêng luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam là vấn đề mang tính tất yếu, chiến lược, xuyên suốt trng mọi thời kì cách mạng nhằm xây dựng một lực lượng vũ trang đủ mạnh, bản lĩnh chính trị vững vàng làm công cụ trọng yếu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
kien tri
AUTHOR
10:21, 04/05/2013 XÓA

Trong tình hình khu vực và thế giới cung như trong nước đang có nhiều thay đỗi, biến động khó lường, việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là một nguyên tắc hiến định, đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh chính quy hiện đại…đủ sức trấn áp, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá Đảng, Nhà nước ta, xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
22:15, 04/05/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu! tất yếu là vì lịch sự đã khẳng định những chiến công vang dội của lực lượng vũ trang đều dưới sự lãnh đạo của Đảng lực lượng quân đội nhân dân và lực lượng công an nhân dân là sức mạnh của Đảng là vũ khí mà Đảng sử dụng để chấn áp kẻ thù, chấn áp tội phạm nguy hiểm cho xã hội và cho quốc gia và tất yếu những kẻ thù âm mưu phá hoại nước ta chúng muốn chia rẽ đất nước băng con đường đa nguyên đa đảng vì vây người dân nên cảnh giác trước các thông tin của thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
22:48, 04/05/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là một điều tất yếu không ai có thể chối bỏ. Bởi vì, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam chính là sự lựa chọn của lịch sử. Quân đội nhân dân có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
23:01, 04/05/2013 XÓA

Trong tình hình khu vực và thế giới cũng như trong nước đang có nhiều thay đổi, biến động khó lường, việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là một vấn đề vô cùng quan trọng, đảm bảo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh chính quy hiện đại…đủ sức trấn áp, đập tan mọi âm mưu thủ đoạn, chống phá Đảng, Nhà nước ta, xâm phạm lợi ích chính đáng của nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
16:12, 05/05/2013 XÓA

Kết thúc chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta ngày càng đổi mới, cuộc sống được cai thiện rõ rệt, lực lượng quân đội là cánh tay đắc lực của Đảng giúp nhân dân được thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, thực thi pháp luật làm cho xã hội công bằng,dân chủ, văn minh. Vậy chẳng có lý do gì mà Việt Nam ta phải thực hiện đa đảng hay phi chính trị quân đội hóa. Đừng để mắc mưu kẻ gian.

TRẢ LỜI
avatar
21:46, 06/05/2013 XÓA

Khi mà phi chính trị hóa quan đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng ấy rất dễ dẫn tới thành lập bè phái dẫn tới lật đổ chế độ tình hình đất nước sẽ không ổn định và sẽ gặp không ít khó khăn mặt khác quân đội mà tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng thì các thế lực thù địch với nước ta sẽ dễ bề thực hiện âm mưu chống phá ta.Không thể phi chính trị hóa quân đội được quân đội không thể tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng được.

TRẢ LỜI
avatar
Tran Mi
AUTHOR
22:47, 06/05/2013 XÓA

Phi chính trị hóa quân đội ấy thực chất là mấy chiêu trò của bọn xấu tung ra ấy mà chúng biết là chúng có làm vậy thì cũng bị bóc mẽ ngay và không bao giờ mục đích của chúng đạt được nhưng chúng vẫn tung ra những cái luận điệu xấu đó để gây nhiễu ảnh hưởng tới tư tưởng của nhân dân.Một con thuyền không thể có thuyền trưởng và các thủy thủ được quân đội mà tách biệt khỏi sự lãnh đọa của Đảng thì sẽ không phương hướng sẽ trôi dạt về đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Hong
AUTHOR
14:19, 07/05/2013 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Và không phải chỉ là nhận xét khách quan của tôi, rất nhiều người, cả những người đã từng tham gia kháng chiến đã chỉ một nhận định: quân đội chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng mới phát huy được sức mạnh thực sự. Còn những người đưa ra quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội thể hiện nhận thức “mơ hồ” về chính trị hoặc vì ý đồ cá nhân đã cố tình làm ngơ không hiểu bản chất giai cấp của quân đội .

TRẢ LỜI
avatar
Vũ Jun
AUTHOR
20:30, 07/05/2013 XÓA

Cái vụ này có gì mà phải bàn đi bàn lại nhỉ ! Quân đội nước nào thì dĩ nhiên sẽ do đảng lãnh đạo nước đó chỉ huy ! dẫn lối ! điều tất lẽ dĩ ngẫu của hơn 200 quốc gia trên thế giới này ! chẳng nhẽ quân đội nước mình lại để đảng nước khác lãnh đạo sao ! có thể có những luận điệu như Quân dội là riêng không thuộc quyền lãnh đạo của đảng nhưng điều đó là vô lý ! đất nước như thế thì chỉ có sớm bị chia cắt mà thôi ! mặt khác đảng cộng sản lãnh đạo chỉ dẫn đường lối để quân đội đi đúng hướng ! điều hiển nhiên không cần bàn nhiều ?

TRẢ LỜI
avatar
21:59, 07/05/2013 XÓA

tưởng vụ này đã xong rồi chứ. làm sao có thể thể phi chính trị hóa quân đội hay quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng được. quân đội là lực lượng bảo vệ nhân dân bảo vệ Đảng tách ra để cho những con người có ý đồ không tốt dễ dàng phá hoại Đảng à!!!!

TRẢ LỜI
avatar
ca map
AUTHOR
17:29, 08/05/2013 XÓA

Để duy trì trật tự xã hội, để đảm bảo mọi người dân được sống yên bình, được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ mà nhà nước, Đảng Cộng Sản quy định thì việc quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng là đương nhiên. Tất cả mọi người cũng có thể tưởng tượng ra đc cuộc sống hỗn loạn thế nào khi chẳng có ai kiểm soát hay trừng phạt kẻ phạm tội, thật khủng khiếp

TRẢ LỜI
avatar
23:35, 08/05/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là một điều tất yếu không thể chối bỏ, vì đó là sự lựa chọn của Bác, của Nhà nước ta, của nhân dân ta, và của lịch sử ta. Cũng từ bài học của các nước Đông Âu và Liên Xô, nếu Đảng không lãnh đạo quân đội nhân dân thì Đảng ta không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ.

TRẢ LỜI
avatar
23:37, 08/05/2013 XÓA

Muốn phát triển đất nước thì Đảng ta phải là lực lượng lãnh đạo nhân dân ta cũng như quân đội nhân dân Việt Nam. Tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển và vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
23:58, 08/05/2013 XÓA

điều này có còn gì để đáng bàn nữa nhỉ, điều này là hiển nhiên rồi, quân đội là lực lượng bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân, là cách tay đắc lực của đảng trong công cuộc bảo vệ đất nước,làm sao có thể tách đảng với quân đội ra được!!

TRẢ LỜI
avatar
18:44, 09/05/2013 XÓA

Nói những câu chứng mình mình không có tư cách của một con chó. Chứng tỏ, mày là cái kẻ không phải ăn cơm trên đất Việt Nam này mà lớn, chắc lại liếm đít ngoại bang chứ gì

TRẢ LỜI
avatar
20:12, 09/05/2013 XÓA

Xung quanh vấn đề xóa bỏ điều 4 trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa qua đã có rất nhiều ý kiến. Tuy nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan của một số phần tử xấu muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với đường lối, chính sách của nhà nước. Trong đó có ý kiến cho rằng cần "phi chính trị hóa quân đội", nói đi vẫn phải nói lại quân đội được lập ra dưới sự chỉ đạo của Đảng để bảo vệ nhân dân, Đảng và bảo vệ đất nước, và nếu tách rời điều đó thì quân đội không còn đúng bản chất như thế nữa. Vì vậy chỉ khi quân đội nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN thì mới có thể là lực lượng chính giúp Việt Nam vững mạnh.

TRẢ LỜI
avatar
23:02, 09/05/2013 XÓA

Đảng Cộng Sản từ khi ra đời đã lãnh đạo quân đội nhân dân để thực hiện các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Quân đội nhân dân luôn là cánh tay đắc lực để Đảng Cộng Sản quản lý và xây dựng đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
09:08, 10/05/2013 XÓA

Trong lịch sử nhân loại, bất kỳ quốc gia nào và dù trong thời chiến tranh hay hòa bình, chức năng của quân đội vẫn là đội quân bảo vệ Tổ quốc. Để làm tròn chức năng đó, quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng cầm quyền nhằm bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước - bảo vệ chính lực lượng đã sinh ra mình. Vì vậy, nếu quân đội không gắn với sự lãnh đạo của một đảng chính trị nào, một giai cấp điển hình đại diện nào thì đó quan điểm vừa mơ hồ, ảo tưởng.

TRẢ LỜI
avatar
Mr Black
AUTHOR
09:23, 10/05/2013 XÓA

Đảng ta xác định lãnh quân đội trên mọi lĩnh vực hoạt động, mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, mọi lực lượng, mọi đơn vị quân đội. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng lãnh đạo quân đội bằng cơ chế và phương thức thích hợp, đồng thời luôn coi trọng hoàn thiện cơ chế lãnh đạo cho phù hợp với sự phát triển của tình hình xây dựng và chiến đấu của quân đội trong mỗi giai đoạn cách mạng để Quân đội ta đã trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất trong tình hình mới.

TRẢ LỜI
avatar
Minh Hai
AUTHOR
09:26, 10/05/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo quân đội bằng cơ chế và phương thức thích hợp, đồng thời luôn coi trọng hoàn thiện cơ chế lãnh đạo cho phù hợp với sự phát triển của tình hình xây dựng và chiến đấu của quân đội trong mỗi giai đoạn cách mạng để Quân đội ta đã trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất trong tình hình mới.

TRẢ LỜI
avatar
cô bé
AUTHOR
09:28, 10/05/2013 XÓA

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những nhân tố hết sức cơ bản, chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia trong những năm trước đây, hiện nay, cũng như trong thời gian tới; nhất là đối với thời kỳ nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đưa đất nước tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
phan huy
AUTHOR
09:30, 10/05/2013 XÓA

Lịch sử cách mạng cũng cho thấy, một khi không có sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang sẽ bị biến chất, mất định hướng chính trị và mục tiêu chiến đấu; không còn là lực lượng vũ trang của nhân dân, không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; do đó, không thể làm tròn được chức năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
09:33, 10/05/2013 XÓA

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới vào hoàn cảnh cụ thể cách mạng Việt Nam, khẳng định tính tất yếu phải tổ chức và lãnh đạo quân đội, sử dụng quân đội làm công cụ bạo lực nòng cốt sắc bén cho toàn dân đánh giặc, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

TRẢ LỜI
avatar
alone 0
AUTHOR
09:37, 10/05/2013 XÓA

QĐNDVN là quân đội của nhân dân. Nhân dân Việt Nam xưa nay vốn có truyền thống nhân văn, chính nghĩa, ''lấy đạo nghĩa thắng hung tàn, đem trí nhân thay cường bạo". Vì vậy, QĐNDVN cũng phải là đội quân của chính nghĩa. Hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là sự bảo đảm tính chất truyền thống lịch sử của QĐNDVN.

TRẢ LỜI
avatar
Manh Duy
AUTHOR
09:40, 10/05/2013 XÓA

Có được những chiến công nối tiếp chiến công của quân đội ta trong suốt chặng đường lịch sử dân tộc là: Quân đội được dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội tuyệt đối về mọi mặt, không nhường quyền, hoặc phân quyền lãnh đạo quân đội cho bất kỳ một lực lượng chính trị hay một đảng phái, cá nhân nào khác.

TRẢ LỜI
avatar
20:11, 10/05/2013 XÓA

Những chiến thắng của quân đội ta trong 2 cuộc trường kỳ kháng chiến là đủ để hiểu được rằng Đảng ta là lực lượng lãnh đạo sáng suốt và hợp lý nhất đối với quân đội. Vai trò của Đảng cộng sản đối với quân đội là không bao giờ có thể phủ nhận được!

TRẢ LỜI
avatar
Quay Tay
AUTHOR
21:32, 10/05/2013 XÓA

Ngoài Đảng cộng sản ra thì chẳng có tổ chức hay lực lượng nào đủ tài đủ năng lực để lãnh đạo quân đội ta cả. Điều đó đúng cho cả bây giờ và cho cả tương lai sau này nữa. Mặc cho các thế lực thù địch có ra sức chống phá thì Đảng cộng sản nhất định sẽ lãnh đạo quân đội ta chiến thắng tất cả những kẻ thù có ý định xâm lăng

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
02:28, 12/05/2013 XÓA Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
avatar
18:07, 12/05/2013 XÓA

Mày ngu như chó ý không quân đội thì đánh đấm cái gì . cai loại chỉ giỏi võ mồm như mày tới khi chiến tranh xảy ra có mà thụt vòi lại . Mày nhìn Nhật bản xem nó cũng tranh chấp vói trung quốc mày xem nó có dám đánh nhau không . thế giới đang hòa bình đất nước ta đã chải qua nhiều năm chiến tranh gian khổ chúng ta cần hòa bình để phát triến kính tế chứ không phải là chiến tranh

TRẢ LỜI
avatar
19:04, 12/05/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
19:20, 13/05/2013 XÓA

Đọc nội quy đi thằng cờ hó, Đặt lại cái tên rồi bố cho comment.
Bao nhiêu thằng vào ném đá, chém bậy chém bạ nhưng tên nó bình thường bố có del đâu.Sao lại del mình mày.Không biết động não à

TRẢ LỜI
avatar
rong den
AUTHOR
16:02, 21/06/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự lựa chọn của lịch sử, là sự lực chọn của dân. Đảng lãnh đạo đất nước là sự giao phó của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện, vì vậy Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là điều tất yếu, phù hợp với thực tế khách quan của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
21:20, 21/06/2013 XÓA

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách nhằm tác động, chúng muốn chúng ta phi chính trị hóa quân đội, muốn quân đội đứng ngoài chính trị không liên quan đến một đảng phá nào. Để đập tan luận điệu này của chúng, chúng ta khẳng định lại một lần nữa, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu, điều này phù hợp với thực tiễn của Việt Nam chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar
22:56, 21/06/2013 XÓA

Quân đội là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và rèn luyện. việc phi chính trị hóa quân sự sẽ làm cho chúng ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy điều này là không thể xảy ra đối với Việt Nam chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
15:33, 22/06/2013 XÓA

Lực lượng quân đội nhân dân là quyền lực của Nhà nước, là công cụ để Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc phi chính trị hóa quân đội là một sai lầm, là một nguyên nhân dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Vì thế quân đội luôn được đặt dưới sự chỉ đạo tuyệt đối của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Dao nho
AUTHOR
16:06, 22/06/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam.Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng. Đảng có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội và Nhà nước. Quân đội là lực lượng chuyên trách trong bảo vệ an ninh quốc gia. Vì thế Đảng lãnh đạo quân đội là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
23:26, 22/06/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân là tất yếu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mới, chúng ta vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Dưới những đòi hỏi thực tế của công cuộc bảo vệ đất nước thì quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng hiện đại và lớn mạnh.

TRẢ LỜI
avatar
23:10, 25/06/2013 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Quân đội được Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội ngày càng lớn mạnh và có những bước phát triển mới. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
Dao nho
AUTHOR
22:57, 27/06/2013 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam , Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, càng đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ đất nước. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, Nhà nước. Quân đội sẽ được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, điều này là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
22:07, 28/06/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn của lịch sử, là sự lựa chọn của nhân dân. Luận điệu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch sẽ thất bại hoàn toàn. Vì điều này sẽ không diễn ra ở Việt Nam chúng ta. Phi chính trị hóa quân đội không có căn cứ và không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam chúng ta.

TRẢ LỜI
avatar
23:45, 28/06/2013 XÓA

Quân đội nhân dân rất quan trọng trong việc bảo về chủ quyền lãnh thổ của đất nước không có lực lượng quân đội thì chúng ta khó lòng mà giữ được đất nước , nhưng để lãnh đạo chỉ huy được lực lượng quân đội phải có người đứng đầu sáng suốt và mưu trí và không ai khác đó là Đảng Cộng sản Việt Nam . Quân đội chính là lực lượng đắc lực nhất cho việc bảo vệ đất nước .

TRẢ LỜI
avatar
21:57, 29/06/2013 XÓA

đây là thực tế không thể rõ ràng hơn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quân đội nhân dân để giành quyền tự do cho đất nước, đem lại cuộc sống êm ấm như hiện tại cho nhân dan Việt Nam. một điều tất yếu không thể thay đổi dù bọn phản động có nói gì đi nữa

TRẢ LỜI
avatar
dang cap
AUTHOR
18:36, 07/07/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, và vai trò đấy được thể hiện xuất sắc trong suốt chiều dài của lịch sử. sự đúng đắn và sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử chứng minh và ngày càng được nhân dân tin tưởng. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và toàn xã hội là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
08:52, 16/07/2013 XÓA

Đảng ta có vững mạnh được là có sự bảo vệ vững chắc của lực lượng vũ trang, Quân đội ta đã là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình, vì vậy việc Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
xa xi
AUTHOR
17:56, 21/07/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử chứng minh suốt chiều dài phát triển của đất nước. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được nhân dân Việt Nam tin tưởng, ủng hộ và thực hiện theo những chủ trương, chính sách của Đảng, của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
15:17, 29/07/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam là sự chọn lựa của lịch sử Việt nam, sư chọn lựa của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai tò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng là tất yếu khách quan. Vì thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
10:46, 04/08/2013 XÓA

ở nước là Đảng là người lãnh đạo toàn đất nước, mà đã lãnh đạo toàn đất nước thì lãnh đạo trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề.
Lực lượng vũ trang là một trong những lực lượng nồng cốt cho việc bảo vể tổ quốc, bảo về tổ quốc, vì vậy nó cần phải được thống nhất và đặt dưới sự lãnh đạo của một tổ chức có uy tín, có sức chiến đấu. Vì thế tôi thấy quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn chuẩn xác, hợp lí.

TRẢ LỜI
avatar
16:07, 01/09/2013 XÓA

đảng cộng sản Việt Nam có 1 vai trò lớn lao trong việc lãnh đạo cách mạng ,lãnh đạo đât nước ,là 1 đầu tàu chính trị duy nhất của nhân dân ta, định hướng cho sự phát triển đất nước cũng như quyết định vận mệnh dân tộc ,cho nên nếu như phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân thì không khác đảng mất đi cánh tay đắc lực nhất trong việc tự bảo vệ mình và bảo vệ nhân dân .đây là điều mà cách thế lực thù địch mong muốn thực hiện được để nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.mà 1 khi chính quyền mất thì cũng giống như nhân dân ngồi trên con tàu không người lái ,mất phương hướng có thể lao xuống vực thẳm bất cứ lúc nào ,vì vậy tuyệt đối không thể phi chính trị hóa đối với lực lượng vũ trang nhân dân được ,không thể mắc vào bẫy của kẻ thù được.

TRẢ LỜI
avatar
bao ho
AUTHOR
13:45, 09/09/2013 XÓA

Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng vũ trang bảo vệ nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời và vùng biển. để cho nhân dân được sống trong hòa bình và hạn phúc. Chúc cho các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TRẢ LỜI
avatar
can deo
AUTHOR
13:58, 09/09/2013 XÓA

Bây giờ có rất nhiều các thế lực thù địch đang nhòm ngó đất nước ta, nhưng chúng se không làm gì được với ý trí kiên cường của quân đội ta. khẩu hiệu của quân đội ta là:"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng."

TRẢ LỜI
avatar
14:07, 09/09/2013 XÓA

Lực lượng quân đội nhân dân đã không quản ngại nguy hiểm để bảo vệ tổ quốc mà các anh còn giúp dân trong phòng chống thiên tai bão lũ. Hình ảnh bộ đội cụ hồ đã luôn giữ vai trò xung kích giúp đỡ nhân dân trong lúc thiên tai, bão lũ.

TRẢ LỜI
avatar
chet dap
AUTHOR
14:17, 09/09/2013 XÓA

Cùng với sự hình thành và phát triển của đất nước ta không thể không nói đến lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến tranh các anh chiến đấu với tinh thần bất khuất quyết tâm bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình. Trong thời bình các anh cùng nhân dân tham gia sản xuất, giúp nhân dân khắc phúc hậu quả do thiên ta. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã in sâu vào tâm trí mỗi con người Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
ha ha
AUTHOR
14:27, 09/09/2013 XÓA

Nhân dân Việt Nam ta rất tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Lực lượng quân đội nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng là rất đúng đắn.

TRẢ LỜI
avatar
08:40, 12/09/2013 XÓA

Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của mỗi quốc gia trong công cuộc xậy dựng và bảo vệ bình yên của Tổ Quốc ! Quân đội nhân dân dưới sự dẫn dắt , lãnh đạo của Đảng sẽ có những định hướng tốt nhất trong sự nghiệp bảo vệ trật tụ bình yên của Tổ Quốc !

TRẢ LỜI
avatar
08:46, 12/09/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo , làm theo chủ trương đường lối chính sách phát triển của ĐẢng chính là định hướng phát triển một cách đúng đắn và hoàn thiện và được chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử !
Và các lực lượng vũ trang nhân dân trong đó có lực lượng quân đội nhân dân VN cũng cần có sự chỉ đạo , định hướng của Đảng để có được bước đi đúng đắn hoàn thiện từng bước phát triển trong công cuộc xây dựng nền hòa bình an ninh quốc gia !

TRẢ LỜI
avatar
13:49, 19/09/2013 XÓA

Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh vì lợi ích của nhân dân, mặt khác quân đội lại từ nhân dân mà ra cho nên đó là sự tất yếu. Từ ngày thành lập cho đến giờ biết bao nhiêu chiến công lừng lẫy của quân đội nhân dân ta khiến biết bao kẻ thù phải e dè

TRẢ LỜI
avatar
hatrang
AUTHOR
20:33, 23/09/2013 XÓA

đừng đưa ra những ý kiến mà chứng tỏ sự ngu ngốc của bản thân "phi chính trị hóa quân sự " thật là sự thiểu năng. Chả thấy có một quốc gia nào là phi chính trị hóa quân sự. Quân đội nhân dân là phải bảo vệ Đảng Nhà nước và bảo vệ tổ quốc và phải dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
22:05, 23/09/2013 XÓA

Phi chính trị quân đội thì còn khác gì những quốc gia tư bản đa đảng. Nguyên tắc của Việt Nam là một đảng lãnh đạo, mọi quyền lực đều tập trung vào nhà nước dân chủ dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cả quân đội cũng không ngoại lệ. Quân đội là lực lượng vô cùng quan trọng của một quốc gia vì vậy sự lãnh đạo kịp thời và thống nhất của Đảng sẽ là điều kiện tiên quyết trong quá trình giữ vững an ninh quốc gia của lực lượng quân đội

TRẢ LỜI
avatar
16:20, 02/10/2013 XÓA

Thì chẳng thế thì không à ,nhà nước , đảng cộng sản Việt Nam không lãnh đạo thì ai lãnh đạo nữa , chẳng lẽ để các tổ chức ,các nhấn lãnh đạo nắm quyền à , thích như thế để cái đất nước này loạn hết cả lên à , ai mà kiểm soat đướcj , ông nào thích làm loạn đất nươc lên thì cứ làm thế đi rồi hậu quả tự chịu

TRẢ LỜI
avatar
FA
AUTHOR
16:36, 02/10/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam là sự chọn lựa của lịch sử Việt nam,Bây giờ có rất nhiều các thế lực thù địch đang nhòm ngó đất nước ta, nhưng chúng se không làm gì được với ý trí kiên cường của quân đội ta , đảng cộng sản lãnh đạo đất nước đó là điều tất nhiên , lẽ thường tình , không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả,

TRẢ LỜI
avatar
21:01, 02/10/2013 XÓA

Đó là điều tất yếu và không thể thay đổi. Tôn chỉ của quân đội nói riêng cũng như lực lượng vũ trang nói chung đều là vì nhân dân phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ đất nước. Chính vì thế là hoàn toàn phù hợp khi Đảng là người lãnh đạo trực tiếp quân đội

TRẢ LỜI
avatar
khoa ta
AUTHOR
21:22, 03/10/2013 XÓA

ảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.!

TRẢ LỜI
avatar
FA
AUTHOR
13:27, 06/10/2013 XÓA

Chuẩn rồi còn gì nữa , điều này thì không cần phải nói làm gì , đó là lẽ tất nhiên không cần phải bàn cái , Lực lượng vũ trang là một trong những lực lượng nồng cốt cho việc bảo vể tổ quốc, bảo về tổ quốc, vì vậy nó cần phải được thống nhất và đặt dưới sự lãnh đạo của một tổ chức có uy tín, có sức chiến đấu đó là đảng chứ không có tổ chức nào có thể làm chuyện đó nữa


TRẢ LỜI
avatar
11:04, 07/10/2013 XÓA

Lịch sử đã chứng minh sự sáng suốt và đúng đắn của Đảng. Kết thúc chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta ngày càng đổi mới, cuộc sống được cai thiện rõ rệt, lực lượng quân đội là cánh tay đắc lực của Đảng giúp nhân dân được thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, thực thi pháp luật làm cho xã hội công bằng,dân chủ, văn minh.
đảng cộng sản Việt Nam có 1 vai trò lớn lao trong việc lãnh đạo cách mạng ,lãnh đạo đất nước ,là 1 đầu tàu chính trị duy nhất của nhân dân ta, định hướng cho sự phát triển đất nước cũng như quyết định vận mệnh dân tộc ,cho nên nếu như phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân thì không khác đảng mất đi cánh tay đắc lực nhất trong việc tự bảo vệ mình và bảo vệ nhân dân .đây là điều mà cách thế lực thù địch mong muốn thực hiện được để nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.mà 1 khi chính quyền mất thì cũng giống như nhân dân ngồi trên con tàu không người lái ,mất phương hướng có thể lao xuống vực thẳm bất cứ lúc nào cũng không biết

TRẢ LỜI
avatar
khoa ta
AUTHOR
11:08, 07/10/2013 XÓA

lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trng những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, là công cụ của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua nhân dân.đây là điều mà cách thế lực thù địch mong muốn thực hiện được để nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.mà 1 khi chính quyền mất thì cũng giống như nhân dân ngồi trên con tàu không người lái ,mất phương hướng có thể lao xuống vực thẳm bất cứ lúc nào ,vì vậy tuyệt đối không thể phi chính trị hóa đối với lực lượng vũ trang nhân dân được.

TRẢ LỜI
avatar
ly ly
AUTHOR
15:14, 10/10/2013 XÓA

quân đội nhân dân phải chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, quân đội là cánh tay đắc lực trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, chính quyền. âm mưu phi chính trị hóa quân đội là âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, muốn loại bỏ vai trò của đảng trong quản lý quân đội, đó là điều không bao giờ thành hiện thực vì như vậy sẽ là cơ hội cho chúng phá hoại đất nước ta dễ ràng, chúng ta không thể mắc mưu chúng.

TRẢ LỜI
avatar
lele
AUTHOR
15:26, 10/10/2013 XÓA

lực lượng vũ trang đã cùng đảng và nhân dân ta sát cánh chiến đấu từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh giành độc lấp dan tộc, mà cụ thể chính là quân đội, lực lượng này luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhân dân giao phó. trong giai đoạn hiện nay các thế lực luôn tìm cách phá bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội, đòi phi chính trị hóa quân đội. đó là điều không bao giờ trở thành hiện thực. một khi quân đội được phi chính trị thì lúc đó đất nước sẽ rơi vào nguy hiểm trước mọi hành động phá hoại của các thế lực thù địch

TRẢ LỜI
avatar
lele
AUTHOR
15:31, 10/10/2013 XÓA

quân đi nhân dân Việt Nam là lực lượng trực tiếp chịu sự chỉ huy của đảng, đó là lực lượng bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng. quân đội đã cùng nhân dân và đảng chiến đâu trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. đó là lực lượng không thể tách rời khỏi sự chỉ đạo của đang, việc mà các thế lực phản động đòi phi chính trị há quân đội là hoàn toàn vô nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
dang cap
AUTHOR
23:10, 11/10/2013 XÓA

Từ xưa đến nay nước ta luôn chịu sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản, Đảng đã đưa nước ta ra khỏi chiến tranh, xây dựng nước ta ngày một giàu mạnh. Đảng cộng sản là đảng cầm quyền của nước ta, do đó quân đội phải được Đảng cộng sản lãnh đạo, chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng cộng sản.

TRẢ LỜI
avatar
13:05, 12/10/2013 XÓA

Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của mỗi quốc gia trong công cuộc xậy dựng và bảo vệ bình yên của Tổ Quốc . Nguyên tắc của Việt Nam là một đảng lãnh đạo, mọi quyền lực đều tập trung vào nhà nước dân chủ dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam và cả quân đội cũng không ngoại lệ.

TRẢ LỜI
avatar
13:14, 12/10/2013 XÓA

Cùng với sự hình thành và phát triển của đất nước ta không thể không nói đến lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến tranh các anh chiến đấu với tinh thần bất khuất quyết tâm bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình! ở nước là Đảng là người lãnh đạo toàn đất nước, mà đã lãnh đạo toàn đất nước thì lãnh đạo trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề.
Lực lượng vũ trang là một trong những lực lượng nồng cốt cho việc bảo vể tổ quốc, bảo về tổ quốc, vì vậy nó cần phải được thống nhất và đặt dưới sự lãnh đạo của một tổ chức có uy tín, có sức chiến đấu. Vì thế tôi thấy quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn chuẩn xác, hợp lí.

TRẢ LỜI
avatar
13:44, 12/10/2013 XÓA

Chúng ta cần phải đề phòng việc các thế lực thù địch tập trung tấn công là tìm mọi cách thâm nhập nội bộ, hướng lái chính sách, pháp luật hay phi chính trị hóa, phi đàng phái hóa lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam , bọn chúng là như vậy nhằm mục đích tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của nhà nước , làm suy yếu bộ máy chính trị của nước ta , việc này là không thể xảy ra được

TRẢ LỜI
avatar
vô danh
AUTHOR
23:30, 12/10/2013 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, ngày càng tưởng thành. Vì thế Quân đội nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tất yếu khách quan.

TRẢ LỜI
avatar
vô danh
AUTHOR
00:06, 13/10/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi trong hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tễn cuả Việt Nam chúng ta. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện. Đảng lãnh đạo quân đội là tất yếu, quân đội là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
hai le
AUTHOR
15:58, 14/10/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo tuyệt đối đất nước Việt Nam, Đảng được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, được nhân dân chọn lựa. Đảng đang hoàn thành tố nhiệm vụ của mình, làm tốt nhiệm vụ mà nhân dân và đất nước giao phó. Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ngày càng lớn mạnh. Vì thế quân đội nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
sao vang
AUTHOR
17:07, 14/10/2013 XÓA

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Việt Na, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện. Duới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày càng phát triển, ngày càng cho thấy được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
thu hà
AUTHOR
16:57, 18/10/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam là sự chọn lựa của lịch sử, là sự chọn lựa của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội và đất nước. Vì vậy Quân đội nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
23:35, 18/10/2013 XÓA

Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để tuyên truyền, kích động với mục tiêu chúng muốn phi chính trị hóa quân đội, chúng muốn tách quân đội ra khỏi sự quản lý của Đảng. Nhưng chúng sẽ thất bại. quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quân đội đang lớn mạnh từng ngày.

TRẢ LỜI
avatar
vô danh
AUTHOR
00:19, 19/10/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng Công sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu.

TRẢ LỜI
avatar
21:28, 21/10/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất và là đảng cẩm quyền ở nước ta. Đảng đưa nước ta ra khỏi chiến tranh, xây dựng đất nước, đưa đất nước tiến đến xã hội chủ nghĩa, đem lại cho dân chúng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đất nước đang yên bình, không có lý do gì lại chống đối Đảng, không có gì thay đổi được Đảng trong lòng dân. Chỉ những tên phản động mới suy nghĩ ngu như thế.

TRẢ LỜI
avatar
uy vũ
AUTHOR
22:03, 21/10/2013 XÓA

Vai trò lãnh đạo của ÐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội. Ðường lối kháng chiến đúng đắn của ÐCS Việt Nam là ngọn cờ dẫn dắt, động viên, tổ chức nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong các năm kháng chiến lâu dài, gian khổ, từ chiến cuộc Ðông Xuân 1953 - 1954, chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử, đến thắng lợi của Genève năm 1954... tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu sự hoàn thành một cách vẻ vang cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trên cả nước dưới sự lãnh đạo của ÐCS Việt Nam...

TRẢ LỜI
avatar
23:25, 21/10/2013 XÓA

Trong hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.
Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.
Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ, thử thách và hy sinh to lớn, Đảng ta ngày càng trưởng thành, uy tín và ảnh hưởng của Đảng ngày càng được nâng cao trong xã hội, trong niềm tự hào của cả dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
vô danh
AUTHOR
23:27, 21/10/2013 XÓA

Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam hơn 65 năm qua. Vì thế, để bảo đảm cho quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN, điều quan trọng hàng đầu là phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội

TRẢ LỜI
avatar
23:44, 21/10/2013 XÓA

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc và chính quyền về tay nhân dân, đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định không chỉ qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, mà còn được khẳng định ở tính đúng đắn trong việc tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử của dân tộc.
Đảng sống trong lòng dân tộc, là niềm tin, lẽ sống của nhân dân Việt Nam, đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
14:13, 22/10/2013 XÓA

Đảng đất nước ta ngày càng đổi mới, cuộc sống được cai thiện rõ rệt, lực lượng quân đội là cánh tay đắc lực của Đảng giúp nhân dân được thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, thực thi pháp luật làm cho xã hội công bằng,dân chủ, văn minh. Vậy chẳng có lý do gì mà Việt Nam ta phải thực hiện đa đảng hay phi chính trị quân đội hóa. Đừng để mắc mưu kẻ gian.Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
loi cao
AUTHOR
14:21, 22/10/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng quân đội nhân dân nói riêng là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hãy tin vào sự lãnh đạo của đảng, để tổ quốc việt nam ngày càng giàu đẹp, vững mạnh, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu ở trái đất thân yêu nàyTrong hơn tám mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại.
Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
15:30, 26/10/2013 XÓA

Đương nhiên là đảng cộng sản phải lãnh đạo quân đội nhân dân việt nam , đó là chân lí không thể chối cãi mà sinh thời chủ tịch Hồ Chính Minh đã giao trọng trách hết sức quan trọng này cho quân đội nhân dân , nước ta, muôn người như một, dù ở cương vị nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là chân lí không bao giờ có thể bị lu mờ đi được

TRẢ LỜI
avatar
15:40, 26/10/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân là sự kết hợp hài hòa và hết sức đúng đắn, lịch sử đã chứng minh rằng điều ấy luôn là chân lí, qua rất nhiều chiến thắng đưa đất nước chúng ta đến đỉnh vinh quang của quân sự dưới sự lãnh đạo tài tình của các cá nhân, các đoàn thể Đảng viên mà đại diện tiêu biểu và xuất sắc chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
thu hà
AUTHOR
19:23, 26/10/2013 XÓA

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá chúng ta. Các thế lực thù địch luôn muốn thực hiện phi chính trị hóa quân đội ở nước ta, muốn tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng các thế lực thù địch sẽ thất bại, bởi vì một điều chắc chắn, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là điều tất yếu.
lãnh đạo

TRẢ LỜI
avatar
tuoi tre
AUTHOR
21:36, 26/10/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, điều này phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với cơ sở của đất nước, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đất nước . Đây là sự chọn lựa của lịch sử, là sự chọn lựa của nhân dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
lê Ly
AUTHOR
22:50, 26/10/2013 XÓA

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trng những yếu tố cấu thành của tổ chức quyền lực nhà nước, là công cụ của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu, phù hợp với thực tiễn của đất nước,

TRẢ LỜI
avatar
chia se
AUTHOR
23:43, 26/10/2013 XÓA

Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo lực lượng vũ trang nhân dân là một tất yếu của thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vì vậy đây là sự phù hợp với thực tiễn của đất nước mình.

TRẢ LỜI
avatar
22:50, 03/11/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng quân đội nhân dân việt nam cũng như lực lượng công an nhân dân.Trong lịch sử,dù trong thời chiến hay thời bình đều phải có lực lượng quân đội để bảo vệ tổ quốc.Để làm tròn nhiệm vụ đó, lực lượng quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng cầm quyền để bảo vệ chế độ bảo vệ tổ quốc.Lịch sử đã cho thấy, khi không có sự lãnh đạo của đảng thì lực lượng vũ trang sẽ bị biến chất,mất đi định hướng chính trị,không còn là lực lượng vũ trang của nhân dân nữa. Chính vì vậy, lực lượng vũ trang nói chung cũng như lục lượng quân đội nhân dân nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo hoàn toàn và tuyệt đối của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
khoa ta
AUTHOR
19:11, 06/11/2013 XÓA

Chúng ta không phủ nhận trong xã hội vẫn còn những biểu hiện thiếu dân chủ, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng đó chỉ là những hiện tượng riêng lẻ, là những thiếu sót, hạn chế cụ thể trong quá trình xây dựng nền dân chủ XHCN. Không thể xem đó là bản chất của Đảng; cũng không thể coi đó là bản chất của nền dân chủ mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang gắng sức xây dựng; càng không thể dựa vào những hiện tượng đó để tạo cớ đòi “đa nguyên, đa đảng”.

TRẢ LỜI
avatar
nhin lai
AUTHOR
21:16, 16/11/2013 XÓA

quân đội nhân dân việt nam ta hình thành và phát triển là do đảng ta nuôi dạy và đẫn dắt....quân đội là công cụ hỗ trợ to lớn và quan trọng nhất đối với sự độc lộc , hòa bình và ổn định chính trj trong nước...đảng ta là đảng duy nhất và có quyền lãnh đạo đất nước..do đó quân đội chỉ có thể do đảng lãnh đạo và điều hành ..không thê do bất cứ một cá nhân nào có quyền thao túng

TRẢ LỜI
avatar
hoaa d
AUTHOR
21:44, 16/11/2013 XÓA

quân đội nhân dân việt nam được đảng ta xây dựng và đào tạo , trưởng thành nhằm mục đích giả phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lộc tử chủ...trải qua bao cuộc chiến tranh chống ngoại xâm , quân đội ta giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác ..không phụ lòng tin tưởng của nhân dân và đảng giao phó..tuyệt đối trung thành và tất nhiên chỉ có duy nhất đảng ta có quyền lãnh đạo

TRẢ LỜI
avatar
IceIce
AUTHOR
15:17, 26/11/2013 XÓA

Lực lượng công an , quân đội, Việt Nam chính là lực chính , đóng vai trò nòng cốt của Đảng cộng sản trong công tác bảo thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc,bảo vệ an ninh tổ quốc do đó để có hoàn thành được sứ mệnh đó thì lực lượng cũ trang phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng , nhà nươc là điều hoàn toàn đúng đắn , có gì phải bàn cãi chứ

TRẢ LỜI
avatar
16:22, 26/11/2013 XÓA

Thử hỏi là trên thế giới có bao nhiêu nước quân đội không do nhà nước lãnh đạo , quản lí chứ , quân đội chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ tổ quốc , nếu không phải nhà nước lãnh đạo thì do ai , tổ chức nào lãnh đạo nữa chứ , phi chính trị hóa quân đội là điều không thể , phi thực tiễn

TRẢ LỜI
avatar
18:26, 02/12/2013 XÓA Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
I F B
AUTHOR
18:29, 02/12/2013 XÓA

Lực lượng an ninh cũng như lực lượng quân đội là hai lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng đã soi đường, chỉ lối đúng đắn cho sự hoạt động phối hợp của hai lực lượng này từ đó tạo ra một sức mạnh hết sức to lớn, đập an mọi âm mưu phá hoại của thế lực thù địch, để Việt Nam mãi vững vàng trước bao khó khăn thử thách

TRẢ LỜI
avatar
loi cao
AUTHOR
12:41, 08/12/2013 XÓA

Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân là vấn đề tất yếu và sống còn của sự tồn tại và phát triển của đất nước và thể chế chính trị cũng như đảm bảo cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.Lực lượng công an , quân đội, Việt Nam chính là lực chính , đóng vai trò nòng cốt của Đảng cộng sản trong công tác bảo thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc,bảo vệ an ninh tổ quốc do đó để có hoàn thành được sứ mệnh đó thì lực lượng cũ trang phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
19:21, 09/12/2013 XÓA

Sự cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử vận động phát triển của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu cùa toàn đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng, được nhân dân Việt Nam tin yêu, trao trọng trách dẫn đường phát triển cho dân tộc,là công cụ của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cua nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
21:31, 14/12/2013 XÓA

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò của nó đối với lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đang ngày càng “chuyển mình” mạnh mẽ hơn, hội nhập với kinh tế quốc tế, tạo ra nhiều bước phát triển mới. Mọi người dân đang thể hiện lòng biết ơn Đảng, Nhà nước bằng những hành động thiết thực nhất.

TRẢ LỜI
avatar
ngoi van
AUTHOR
21:37, 14/12/2013 XÓA

Lịch sử đã chứng minh sự sáng suốt và đúng đắn của Đảng. Kết thúc chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta ngày càng đổi mới, cuộc sống được cai thiện rõ rệt, lực lượng quân đội là cánh tay đắc lực của Đảng giúp nhân dân được thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi hợp pháp, thực thi pháp luật làm cho xã hội công bằng,dân chủ,Thử hỏi là trên thế giới có bao nhiêu nước quân đội không do nhà nước lãnh đạo , quản lí chứ , quân đội chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ tổ quốc , nếu không phải nhà nước lãnh đạo thì do ai , tổ chức nào lãnh đạo nữa chứ , phi chính trị hóa quân đội là điều không thể , phi thực tiễn

TRẢ LỜI
avatar
do dien
AUTHOR
22:27, 14/12/2013 XÓA

Trải qua bao thăng trầm lịch sử , Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam để đánh tan giặc ngoại xâm và thống nhất đất nước. Giờ đây đất nước đang đổi mới và phát triển mạnh mẽ cũng là nhờ sự lãnh đạo và những bước đi đúng đắn của Đảng và nhà nước. Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân việt nam để tiếp tục sự nghiệp gìn giữ hòa bình, gìn giữ đất nước để đất nước ngày càng lớn mạnh và tốt đẹp hơn.

TRẢ LỜI
avatar
23:03, 15/12/2013 XÓA

Lực lượng vũ trang của bất kỳ quốc gia nào, cũng đều phải trung thành với chính Đảng lãnh đạo. Và lực lượng vũ trang phải do chính Đảng lãnh đạo. Ở Việt Nam, lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành, phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là chân lý, là điều không thể khác đi được.

TRẢ LỜI
avatar
Nho Nho
AUTHOR
08:08, 25/12/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếng Anh: Vietnamese Communist Party) là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp (bản sửa đổi 1992), đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động. Theo Cương lĩnh và Điều lệ chính thức được công bố hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, người lao động và lấy chủ nghĩa Marx-Lenin (Marxism-Leninism) và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng. Trên thực tế, một số yếu tố của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa dân tộc và cả một vài yếu tố có tính truyền thống của ý thức hệ phong kiến cũng có những ảnh hưởng nhất định. Tại Việt Nam, trong các ngữ cảnh không chính thức, các phương tiện truyền thông, các nhà lãnh đạo, và đại bộ phận người dân thường dùng một từ "Đảng" (hoặc "Đảng ta") để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Bin Bin
AUTHOR
08:18, 25/12/2013 XÓA

Đảng Cộng sản thành lập năm 1930 sau là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, theo chủ nghĩa Marx- Lenin. Theo Điều lệ Đảng năm 1935 "Đảng Cộng sản Đông Dương, đội tiền phong duy nhất của vô sản giai cấp, tranh đấu để thu phục đa số quần chúng vô sản, lãnh đạo nông dân lao động và tất thảy quần chúng lao động khác, chỉ huy họ làm cách mạng phản đế và điền địa (mưu cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập, dân cày được ruộng đất, các dân tộc thiểu số được giải phóng), lập chính quyền Xôviết công nông binh, đặng dự bị điều kiện tranh đấu thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ nghĩa là thời kỳ đầu của cộng sản chủ nghĩa theo chương trình của Quốc tế Cộng sản". Nguyên tắc tổ chức của Đảng là dân chủ tập trung.

TRẢ LỜI
avatar
Miu miu
AUTHOR
08:21, 25/12/2013 XÓA

Điều lệ Đảng năm 1951 xác định Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của Đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để thực hiện tự do, hạnh phúc cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả các dân tộc đa số, thiểu số ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Bin Ku
AUTHOR
08:23, 25/12/2013 XÓA

Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Ǎngghen - Lênin - Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Chính cương của Đảng năm 1951 xác định: Đảng Lao động nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xoá bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, làm cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất, dân chủ tự do, phú cường và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
Meo Meo
AUTHOR
08:29, 25/12/2013 XÓA

Cương lĩnh của đảng năm 1991 xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

TRẢ LỜI
avatar
Meo Mi
AUTHOR
08:31, 25/12/2013 XÓA

Nghị quyết của đảng cũng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của dân tộc và của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
Mi Mi
AUTHOR
08:36, 25/12/2013 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 [7] đến ngày 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản tại Đông Dương (Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng; thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp có mặt). Hội nghị hợp nhất này diễn ra tại căn nhà của một công nhân ở bán đảo Cửu Long (Kowloon) từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết năm Canh Ngọ. Tham dự Hội nghị có 2 đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng (Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh), 2 đại biểu An Nam Cộng sản Đảng (Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm) và 3 đại biểu ở nước ngoài (có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, đại biểu của Quốc tế Cộng sản). Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi. Ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Cam Cam
AUTHOR
08:38, 25/12/2013 XÓA

Đảng đã lãnh đạo phong trào nổi dậy 1930-1931, nổi bật là Xô-viết Nghệ Tĩnh, mục đích thành lập chính quyền Xô viết. Phong trào này thất bại và Đảng Cộng sản Đông Dương tổn thất nặng nề vì khủng bố trắng của Pháp. Trước tình hình đó, đầu tháng 4/1931 Xứ ủy Trung Kỳ ra Chỉ thị thanh Đảng có nội dung "Đuổi sạch sành sanh ra ngoài hết thảy những bọn trí phú địa hào. Nếu đồng chí nào muốn làm cách mạng, tự nguyện đứng về phía giai cấp vô sản mà phấn đấu cũng không cho đứng trong Đảng.". Chỉ thị này khiến một số đảng viên thuộc đối tượng thanh Đảng ra đầu thú với chính quyền, hoặc chuẩn bị ra đầu thú. Xứ uỷ Trung Kỳ phải ra lệnh thu hồi chỉ thị.

TRẢ LỜI
avatar
08:42, 25/12/2013 XÓA

Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc tế Cộng sản và người tổ chức Hội nghị thống nhất đã chỉ định người đứng đầu Ban Chấp hành trung ương đầu tiên với cương vị Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam là Trịnh Đình Cửu. Ông giữ chức vụ này cho đến ngày 27 tháng 10 năm 1930, sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ nhất kết thúc. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất diễn ra từ ngày 12 đến 27 tháng 10 năm 1930[18], Trần Phú được bầu vào vị trí đứng đầu Ban Chấp hành trung ương với danh xưng Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau khi Tổng bí thư Trần Phú bị bắt và mất trong nhà thương Chợ Quán ngày 6 tháng 9 năm 1931, chức vụ Tổng bí thư bị khuyết do Trung ương Đảng bị truy bắt dữ dội, gần như tê liệt. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, tháng 3 năm 1934, tại Ma Cao, Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, do Lê Hồng Phong làm Bí thư. Do tình hình Ban Chấp hành Trung ương trong nước gần như bị tê liệt, nên Ban Chỉ huy hải ngoại kiêm Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Chức vụ Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương bấy giờ giữ vai trò như Tổng bí thư. Mãi đến Tháng 7 năm 1936, Bí thư Ban Chỉ huy hải ngoại Hà Huy Tập về nước và giữ chức Tổng Bí thư, trở lại thành chức vụ lãnh đạo cao nhất.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon