65 năm CAND làm theo lời Bác

Hồng Đăng

65 năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND), giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời kỳ cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Tư cách của người Công an cách mệnh là(Bức thư Bác gửi Công an Khu 12, ngày 11 tháng 3 năm 1948):

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

65 năm CAND làm theo lời Bác


Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn luyện thi cho cán bộ chiến sĩ Công An nhân dân (14/2/1961). Nguồn: http://antgct.cand.com.vn

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập CAND là lực lượng quan trọng của bộ máy nhà nước cách mạng góp phần vào sự nghiệp thắng lợi vẻ vang của cả dân tộc. Công an nhân dân ngay từ buổi đầu xây dựng gắn liền với sự ra đời của Nhà nước cách mạng và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Vì vậy, tư cách của người Công an cách mạng thống nhất về bản chất trong tư cách của người cách mạng, người cộng sản, người cán bộ, công chức của một Nhà nước cách mạng kiểu mới - Nhà nước phục vụ nhân dân, Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đạo đức của người CAND thống nhất với chuẩn mực đạo đức của người đảng viên cộng sản, chiến sĩ cách mạng. CAND là lực lượng có nhiệm vụ cao cả bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng , bảo vệ nhà nước, cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, chống các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Nhiệm vụ đó ngày càng cấp thiết và nặng nề hơn trong xu thế hội nhập hóa đất nước ngày nay đòi hỏi người chiến sĩ công an phải không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ mới có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
          Hướng tới kỷ niệm 65 năm CAND học tập và làm theo lời Bác dạy, cùng nghe ý kiến của một số vị lãnh đạo :
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ 65 năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn xây dựng phong trào phát triển với nhiều hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, như phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,…

65 năm CAND làm theo lời Bác

Đại tướng Trần Đại Quang trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Ảnh : Thành Chung

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác học tập và làm theo lời Bác:
“Có thể khẳng định 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân chúng ta đã thực hiện nghiêm úc và có rất nhiều kết quả trong đó nổi bật là việc giữ vững sự ổn định chính trị, an ninh quốc gia và an toàn xã hội…Tuy nhiên trong thực tế, có những nơi hiểu chưa sâu và hành động còn hình thức nên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đó là điều khi tổng kết chúng ta phải quan tâm suy nghĩ và  thúc đẩy, nhằm tạo những hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

65 năm CAND làm theo lời Bác

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an

Theo tôi, để giải quyết vấn đề này cần tập trung vào ba vấn đề sau:
Thứ nhất, cấp ủy,  thủ trưởng các đơn vị trước hết phải thực sự quan tâm đến phong trào này. Ở nơi nào cấp ủy thực sự quan tâm thì phong trào đạt kết quả cao. Cho nên, tôi cũng muốn nhắn nhủ lãnh đạo Công an các cấp phải thật sự vào cuộc và quan tâm đến phong trào cả về nhận thức lẫn tạo điều kiện hành động thực hiện.
Thứ hai, kêu gọi mỗi cán bộ chiến sĩ Công an phải tự giác thực hiện. Từng cán bộ chiến sỹ, mỗi người mỗi đơn vị trước khi hành động phải suy nghĩ đến 6 điều Bác Hồ dạy để rút ra việc đó làm thế nào nào cho hiệu quả nhất.
Thứ ba, các cơ quan tham mưu khi đề ra chủ trương kết hoạch phải tính toán đến điều kiện thực hiện trước khi ban hành kế hoạch. Kế hoạch phải cụ thể nhưng phải có điều kiện đảm bảo việc triển khai cũng như tránh kế hoạch chung chung "theo phong trào".
Trong thời gian tới, để tránh triển khai hình thức, theo tôi, phải thực hiện ba biện  pháp chủ yếu như thế.”
Thiếu tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân: Để phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, tránh phô trương hình thức, không lặp lại hình thức cũ,  thì việc triển khai thực hiện phong trào phải luôn được gắn kết chặt chẽ với “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác trong CAND, nhất là gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; đồng thời gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Điều lệnh CAND; gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh; với thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong CAND, những điều đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an không đ­ược làm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đ­ược giao. Phong trào phải đ­ược triển khai đồng bộ, thống nhất, nhịp nhàng trong tất cả các cấp, các đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong CAND.

65 năm CAND làm theo lời Bác

Thiếu tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã báo cáo và trình đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị mới, đồng thời đã hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, như sau:
1. Tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp tục phát huy những ưu điểm, đề ra biện pháp khắc phục những mặt thiếu sót, tồn tại qua việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ, nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. 
2. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch của Đảng uỷ Công an Trung ương về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND từ nay đến 2015, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tập trung chỉ đạo việc chuyển trọng tâm từ học tập sang thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy.
3. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2013), 8 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương và CAND làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; về gương người tốt, việc tốt trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

19 nhận xét

Viết nhận xét
Hải Nguyễn
AUTHOR
16:21, 07/06/2013 XÓA

Những ý kiến của các vị lãnh đạo rất thiết thực, nếu muốn phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, không phô trương hình thức thì cần có thời gian và cách làm thật đúng đắn và thiết thực hơn nữa. Chỉ có như vậy mới thực sự xây dựng được một lực lượng CAND như Bác Hồ hằng mong đợi.

TRẢ LỜI
avatar
Dân Hoa
AUTHOR
16:37, 07/06/2013 XÓA

Vấn đề đạo đức của người công an nhân dân là cực kỳ quan trọng, nó phải được đặt lên hàng đầu vì trong thời buổi này , nhiều cán dỗ, cạm bẫy. Nếu người chiến sĩ không có lập trường chính trị vững vàng thì rất dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo sử dụng vào mục đích của chúng. Chính vì vậy việc học tập và làm theo 6 điều Bác hồ dạy là một việc hết sức quan trọng, chỉ có như vậy thì nhân dân mới tin vào lực lượng CAND và chỉ có như vậy công tác của các chiến sĩ công an mới có thể đạt hiệu quả cao nhất.

TRẢ LỜI
avatar
pocolo
AUTHOR
22:07, 07/06/2013 XÓA

Đây không chỉ là lời dạy mà còn là quan điểm tư tưởng của Bác về xây dựng lực lượng công an cách mạng. Với ý nghĩa sâu sắc đó, 6 điều dạy của Bác đã trở thành tài sản vô giá, là ánh sáng soi đường, phương châm hành động, mục tiêu phấn đấu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:48, 07/06/2013 XÓA

Những lời của Bác tuy rất ngắn gọn nhưng rất sâu sắc và ý nghĩa. Đối với người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững tư tưởng đạo đức cách mạng là cực kỳ quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng, tỏ ra hống hách hách dịch với nhân dân thì sẽ làm mất lòng tin nơi quần chúng nhân dân từ đó sẽ không phát huy được tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo quan điểm của Đảng và nhà nước và đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Mong rằng 6 điều bác dạy sẽ được các cán bộ chiến sĩ công an quán triệt trong từng suy nghĩ hành động của mình để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
22:51, 07/06/2013 XÓA

6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Bác về xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng suốt đời vì dân, vì nước là tiêu chí để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh.

TRẢ LỜI
avatar
23:14, 07/06/2013 XÓA

chúng ta cùng chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, do đó các chiến sĩ công an cần tích cực thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như trình độ năng lực, để xây dựng và bảo vệ nước nhà ngày càng vững mạnh, giàu đẹp hơn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:52, 08/06/2013 XÓA

Công an nhân dân là lực lượng bảo vệ nhân dân, phòng chống tội phạm. Từ lúc thành lập đến nay lực lượng luôn được sự tin yêu của nhân dân, đã biết bao nhiêu tội phạm phải sa lưới pháp luật. Đi đâu thì chúng ta vẫn tự hào rằng công an nhân dân Việt Nam giỏi nhất thế giới. Đó chính là nhờ vào những lời dạy dỗ của Bác luôn luôn cháy trong tim mỗi chiên sĩ công an

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:34, 08/06/2013 XÓA

Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng bảo vệ bình yên cho nhân dân nên việc học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy là điều tất yếu để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 65 năm hình thành và phát triển cùng biết bao thăng trầm của dân tộc nên lực lượng Công an ngày nay có vẻ đã từng bước chính quy và tinh nhuệ hơn. Lời Bác dạy sẽ mãi trong lòng mỗi chiến sĩ Công an nhân dân. Đó là những lời nói luôn có ý nghĩa trong mọi thời đại đối với lực lượng Công an. Dẫu biết rằng hiện nay các thế lực thù địch không ngừng bôi nhọ, vu khống để hạ thấp uy tín của lực lượng Công an. Tuy nhiên hãy ti tưởng rằng những gì xấu xa sẽ bị loại bỏ, những gì tốt đẹp sẽ tồn tại. Lực lượng Công an sẽ tồn tại cùng dân tộc Việt Nam trong quá trình xâ dựng và bảo vệ đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:13, 12/06/2013 XÓA

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phức của người dân. 6 điều chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động, là ngọn cờ cho mọi hành động. Mỗi chiến sĩ Công an phải ý thức được trách nhiệm của mình, ra sức học tập, rèn luyện theo lời Bác. Luôn là lực lượng được nhân dân tin yêu.

TRẢ LỜI
avatar
Mr Black
AUTHOR
07:00, 14/06/2013 XÓA

Suốt quá trình đấu tranh cách mạng, từ khi còn trứng nước đến lúc trưởng thành, các thế hệ “công an cách mệnh” luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, lãnh đạo sát sao. Sự quan tâm của vị lãnh tụ kính yêu đối với lực lượng công an thể hiện từ những văn bản pháp lý do Người ký đánh dấu từng mốc son trưởng thành của lực lượng công an đến các bài nói, bài viết nhắc nhở, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về nhiều mặt.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:04, 14/06/2013 XÓA

Người căn dặn: “Công an đánh địch bên ngoài đã khó, đánh địch bên trong người còn khó khăn hơn. Vì vậy phải nâng cao kỷ luật, tính tổ chức, chống ba phải, nể nang. Công tác phải đi sâu và thiết thực. Làm việc phải có điều tra, nghiên cứu, không được tự kiêu, tự đại. Phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân thì khuyết điểm mới có thể khắc phục được và ưu điểm mới có thể phát huy được. Phải đi đường lối quần chúng thì nhân dân mới tin yêu, giúp công an và công an mới thành công được. Phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết với nhân dân và với các ngành khác thì công việc mới thắng lợ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:08, 14/06/2013 XÓA

Hiện nay, những biến thể đa dạng, phức tạp của các loại hình tội phạm thời hội nhập đặt lên vai lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trọng trách rất lớn. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân. Để làm được điều đó, lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng tự đổi mới, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:12, 14/06/2013 XÓA

Những quan điểm của Người về công an nhân dân cho đến ngày nay vẫn mang giá trị thời sự sâu sắc, là nền tảng tư tưởng cho đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển lực lượng công an Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh. Mọi thế hệ Công an nhân dân Việt Nam luôn hướng về Người để noi theo, nghe lời Người mà hành động, nguyện phấn đấu thực hiện thắng lợi lý tưởng của Người vì một đất nước “độc lập, tự do, hạnh phúc”.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:11, 16/06/2013 XÓA

Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những cơ hội mới và những thách thức khó khăn mới. Trong đó nguy cơ gây mất ổn định an ninh đang rình rập. Để đảm bảo cho phát triển bền vững, đảm bảo cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước được tốt, thì vai trò của lực lượng Công an là vô cùng quan trọng. Trong đó 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân như là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi sáng cho mọi hành động của Công an Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:39, 09/11/2013 XÓA

xã hội càng hiện đang hội nhập tội phạm trong nước lẫn nhiều nước thì đang tỏ ra rất nguy hiểm và phức tạp,tội phạm ra tăng nhất là tội phạm công nghệ cao,hiện nay loại tội phạm này rất nguy hiểm trong thời kì hội nhập khoa học công nghệ phát triển thì các hacker càng muốn dựa vào đó để thực hiện hành vi của mình nhưng đối vs lực lưỡng công an nhân dân thì họ đang và đã đấu tranh quyết liệt vs tội phạm này

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:56, 09/11/2013 XÓA

công an nhân dân luôn luôn nghe theo những điều Bác dạy,học tập và làm theo tấm gương của bác,giữ gìn công an nhân dân trong sạch vững mạnh, ra sức học tập rèn luyện để bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước bảo vệ nhân dân.. trong những năm vừa qua lực lưỡng công an nhân dân góp phần không nhỏ làm nên giữ trật tự công cộng giữ vựng bình yên hạnh phúc cho nhân dân,đc nhân dân tin yêu. Thực hiện đúng như những điều bác dạy công an nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
15:14, 19/08/2017 XÓA

19/8/1945 cũng đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng cách mạng và khoa học với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

TRẢ LỜI
avatar
15:27, 19/08/2017 XÓA

hững sự kiện lịch sử trọng đại, những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Được sống trong những ngày thu lịch sử này mới cảm nhận được hết rằng, những sự kiện lịch sử trọng đại đó đã thức tỉnh trong lòng người dân Việt Nam biết bao suy ngẫm.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon