Tên nước "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

[ Kiên Định ] - Trong thời gian vừa qua lợi dụng việc nhà nước ta lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp các thế lực thù địch đã không ngừng tác động với mục đích thay đổi một số điều trong hiến pháp gây hại cho nước ta và có lợi cho các thế lực thù địch và bọn phản động. Như việc các thế lực thù địch đòi ta xòa bỏ điều 4 hiến pháp, đòi thay đổi về quyền sở hữu đất đai, một trong số có cả việc chúng có những đóng góp ý kiến sai lệch về việc thay đổi tên nước ta.
Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản ánh nguồn gốc lịch sử văn hóa của dân tộc ta tên nước khẳng định sự độc lập về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nói lên sự độc lập của  một quốc gia trong quan hệ quốc tế. Khi một người nước ngoài nhắc đến một dân tộc nào đó cái đầu tiên họ nhắc đến đó chính là tên dân tộc đó. Ở mỗi quốc gia lại có một tên gọi riêng của mình không nước nào trùng với nước nào thể hiện sự độc lập của họ trong quan hệ quốc tế cũng như phản ánh thiết chế chính trị của họ…
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập
Tên nước còn phản ánh thể chế chính trị của một nước tên nước nói lên thể chế chính trị mà nước đó đã chọn chúng ta có thể thấy trong thế giới hiện nay các nước gắn với các cụm từ “cộng hòa” hoặc “dân chủ” , đối với Việt Nam sau thành công của cách mang tháng tám năm 1945, nước ta giành được độc lập, cướp chính quyền từ tay phát xít Nhật, nhưng việc giành chính quyền chưa thực sự hoàn toàn ta vẫn phải thừa nhận sự can thiệp của thực dân Pháp ở Đông Dương. Vào ngày 2.9.1945 trước toàn thể đồng bào chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nước Việt Nam độc lập hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân, mặc. Sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là thành quả của cách mạng có tính thời đại, thay đổi chế độ chính trị, thay đổi chính thể, khẳng định sự thắng lợi của hệ tư tưởng giai cấp vô sản. Sau khi ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có nhiệm vụ tiếp tục củng cố và xây dưng chế độ xã hội chủ nghĩa đồng thời nhanh chóng thống nhất đất nước.

Đến sau 1975 nước ta  hoàn toàn giải phóng, dân ta hoàn toàn độc lập Đảng ta đã căn cứ vào những yếu tố khách quan của thời đại, dưa trên nền tảng vững chắc của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỳ họp Quốc hội khóa VI quyết nghị lấy tên nước Việt Nam mới “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với nhiệm vụ đưa cả nước tiến lên CNXH. Việc đổi tên nước lúc này là hoàn toàn phù hợp với điều kiện lịch sử và chế độ chính trị của nước ta lúc bấy giờ, trong điều kiện và hoàn cảnh hiện nay nước ta đang từng bước phát triển đang dần tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đến đây nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã hoàn thành sứ mệnh của mình, với tên mới nước ta bước sang một thời kỳ mới, với mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Việc quốc hội nước ta lấy ý kiến về việc sửa đổi hiến pháp và ý kiến về thay đổi tên nước đã được đông đảo nhân dân quan tâm đa số nhân dân ta đồng ý với việc không thay đổi tên nước hiện tại, bên cạnh những ý kiến tích cực các thế lực phản động lợi dụng có những ý kiến đi trái với chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước ta.
Khi tên nước thay đổi dẫn đến nhiều hệ lụy nếu không kiểm soát tốt sẽ có những hậu quả khó lường như việc thay đổi tên nước kéo theo đó phải thay đổi nhiều thứ khác thay đổi các loại văn bản pháp luật, các bộ luật cũng sẽ phải thay đổi theo, quốc kỳ, quốc huy cũng sẽ phải sửa đổi… đây sẽ là điều gây ra sự tốn kém rất lớn và mất nhiều thời gian, nguy hiểm hơn khi thực hiện việc thay đổi đó không làm cẩn thận sẽ bị các thế lực thù địch tác động vào có thể chỉ là những chi tiết nhỏ hoặc những từ ngữ nhưng cũng có thể làm thay đổi cả thể chế chính trị của ta, nhất là khi những văn bản đã thành luật hoặc những văn bản có giá trị pháp lý cao như hiến pháp, việc sai sót là điều không được phép.
Nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tên nước đã phản ánh con đường mà dân tộc ta đã chọn con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Dân chủ và xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng đất nước ta và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Các phần tử chống đối và các thế lực thù địch lợi dụng chống đối nước ta có nhũng luận điệu phản động nói tên nước ta phản ánh không đúng bản chất chế độ, và xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Điều này hoàn toàn không chính xác vì nước ta là nước xã hội chủ nghĩa và mục tiêu của nước ta  đi lên xã hội chủ nghĩa.
Trong điều 2 hiến pháp khẳng định “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

14 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
16:43, 23/09/2013 XÓA

Tên nước đã xuất hiện từ xa xửa xa xưa. Hơn nữa đã được nhiều đất nước trên thế giới biết đến và tôn trọng, hết sức thân thiện. Tên "cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam" cũng đã thể hiện được bản chất của giai cấp lãnh đạo và ý nghĩa của nó. CỚ sao lại có nhiều người muốn đổi tên nước là sao? làm thế thử hỏi lợi ích của nó mang lại sẽ là gì? Nghĩ ký thì chắc chắn chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch chống phá

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:41, 24/09/2013 XÓA

Thực sự thì có cần thiết phải tốn công mất sức, hao tiền tốn của để đổi tên nước không? Cái tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghe hay và ý nghĩa mà, nó cũng hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh lịch sử Việt Nam, và cũng là cái đích đến trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Sao lại phải quay lại tên mà thời kỳ đó chúng ta mới giải phóng đất nước khỏi bọn thực dân Pháp

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:40, 24/09/2013 XÓA

Theo suy nghĩ của tôi thì tên nước " Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " đã phản ánh được thể chế chính trị của nước ta . Đồng thời con thể hiện được mục tiêu, chủ trương đường lối để hướng đến một nước xã hội chủ nghĩa của cả dân tộc là. Và với ý nghĩa đó thì tôi xin được gửi ý kiến là nên giữ tên nước như hiện tại, không nên đổi làm gì, vừa tạo ra sự phức tạp, tốn kém và quan trọng là không cần thiết.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:58, 24/09/2013 XÓA

Theo tôi thì tên nước " Việt Nam dân chủ cộng hòa " hay là " Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đều có những ý nghĩa nhất định, nên việc lựa chọn tên nước như thế nào thì cũng sẽ đạt được sự đống tình của người dân mà thôi. Đừng có lấy tên nước là " Việt Nam cộng hòa " là được!.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:31, 24/09/2013 XÓA

Theo tôi thì việc thay đổi tên nước hiện nay là không nên và không cần thiết, vì tên nước bây giờ đã phản ánh được tình hình và mục tiêu của dân tộc và khi tên nước thay đổi dẫn đến nhiều hệ lụy nếu không kiểm soát tốt sẽ có những hậu quả khó lường như việc thay đổi tên nước kéo theo đó phải thay đổi nhiều thứ khác thay đổi các loại văn bản pháp luật, các bộ luật cũng sẽ phải thay đổi theo, quốc kỳ, quốc huy cũng sẽ phải sửa đổi, và nhất là toàn bộ tiền mặt đang lưu thông sẽ phải thay toàn bộ!

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:36, 24/09/2013 XÓA

bạn @Hữu Tình nói rất đúng. Vì trên đồng tiền của nước ta có dòng chữ " nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", cho nên nếu như nhà nước ta thay tên nước thì phải thu gom và thay thế tất cả tiền đang lưu thông trong nước, điều này sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn kém, đồng thời sẽ gây phiền hà, chống chéo cho người dân, đấy là chưa kể đến hàng loạt giấy tờ, mẫu quy định trong thủ tục hành chính,.v.v... sẽ phải thay đổi nữa.
Cho nên, tôi có ý kiến là không nên thay đổi tên nước làm gì cả, nó không cần thiết, tên nước bây giờ là đẹp và có ý nghĩa rồi.

TRẢ LỜI
avatar
Ha Bac
AUTHOR
22:48, 25/09/2013 XÓA

Bài việt nói rất hay:"Nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tên nước đã phản ánh con đường mà dân tộc ta đã chọn con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Dân chủ và xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng đất nước ta và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa."

TRẢ LỜI
avatar
hatrang
AUTHOR
23:03, 25/09/2013 XÓA

Tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là hợp lý lắm rồi, Nó đã thể hiện được tư tưởng và con đường đi riêng và đúng đắn cho đất nước ta rôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:23, 28/09/2013 XÓA

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái tến được biết đến từ bao lâu nay được khắp nới trên thế giới đặt nền móng để quan hệ và phát triển. Cái tên đó gắn liền với đường lối mà Đảng và nhân dân Việt nam chọn. Không có lý do gì mà những kẻ ngu ngốc koong biets gì lại đòi đổi cái tên đó cả. Những kẻ đó chắc chắn là có những âm mưu đen tối

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:01, 29/09/2013 XÓA

Nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tên nước đã phản ánh con đường mà dân tộc ta đã chọn con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa.Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời năm 1976, trong không khí hào hùng của những ngày giang sơn thu về một mối.

TRẢ LỜI
avatar
19:12, 02/10/2013 XÓA

Không phải chỉ vì tên nước ta đã sử dụng lâu nên khó thay đổi, mà nó còn mang trong mình nhiều ý nghĩa hơn thế. Ý nghĩa trước hết là nó đã phản ánh hết sức đúng và đầy đủ cả về tính chất cũng như mục đích của nhà nước ta, nhà nước của dân do dân và vì nhân dân. Hơn thế nũa còn cả ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa không thể thay đổi được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:24, 07/12/2013 XÓA

Khi nhắc đến tên nước "cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam" trong tôi cảm thấy thật hãnh diễn và vui sướng khi được sống ở một nước có đảng cộng sản việt nam, một đất nước của dân do dân và vì dân. Cái tên đó là cả một bề dày lịch sử, bao công sức cha ông ta dựng lên. Luôn chúc cho đất nước với mục tiêu tiến lên chủ nghĩa xã hội sẽ thành công trong thời gian sắp tới.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:37, 02/01/2014 XÓA

Đổi tên nước????các vị có thời gian để nghĩ ra những chiêu trò này sao không để đầu tư vào việc học, nâng cao kiến thức nhằm giúp đất nước, quê hương ngày càng phát triển tìm cách đưa đất nước thoát khỏi nghèo đói hoặc nâng cao trình độ của bản thân các vị đi, ngồi mà nói ba cái thứ luyên thuyên . Năm 1945, khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam, từ khi sinh ra khi nghe đến "cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam" trong tôi cảm thấy thật hãnh diễn và vui sướng khi được sống ở một nước có đảng cộng sản việt nam, một đất nước của dân do dân và vì dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:10, 07/01/2014 XÓA

hiện nay rất nhiều ý hiến đang sửa đổi tên nước Việt Nam là tên "Việt Nam dân chủ cộng hòa" nhưng cái tên "cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là cái tên đã làm rõ con đường mà Đảng ta đang đi. nếu chuyển tên thành "Việt Nam dân chủ cộng hòa" thì đã vô tình đưa nước ta phát triển lùi lại, từ đó hàng trăm luận điệu của kẻ thù lại có cơ hội để tác động vào tư tưởng của nước ta, vô tình tạo cớ cho các đối tượng xuyên tạc con đường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. hơn thế nữa nó sẽ tránh được những tiêu cực phát sinh không đáng có.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon