Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi

17:13
(Dân trí) - Với 486/488 đại biểu tán thành, chỉ 2 đại biểu không biểu quyết, không có đại biểu nào không tán thành, Quốc hội vừa thông qua bản Hiến pháp sửa đổi.
Trước khi các đại biểu bấm nút, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mỗi đại biểu sẽ thực hiện ý chí nguyện vọng, thay mặt toàn dân quyết định về việc thông qua dự thảo Hiến pháp, biểu quyết toàn văn Hiến pháp.
Kết quả, 486/488 đại biểu tán thành (chiếm 97,59% tổng số đại biểu). Chỉ 2 đại biểu không biểu quyết, không có đại biểu nào không tán thành.

Kết quả biểu quyết thông qua Hiến pháp mới (Ảnh: Việt Hưng)
9h45 sáng 28/11, Quốc hội đứng dậy vỗ tay chào mừng bản Hiến pháp mới.

Đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua bản Hiến pháp mới (Ảnh: VPQH)
Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lần sau chót để trình Quốc hội xem xét, thông qua.
Về chương Chế độ chính trị, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là nền tảng của quyền lực nhà nước”. UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhận định, quy định nước CHXHCN Việt Nam do nhân dân làm chủ đã thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta.
Theo đó, Điều 2 như thể hiện trong dự thảo Hiến pháp với khẳng định về nền tảng vững chắc của chính quyền nhân dân là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức đã thể hiện bản chất của Nhà nước. Đây là vấn đề đã được thể hiện trong Cương lĩnh và thực tiễn hoạt động của Nhà nước. Còn ý “đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những động lực rất quan trọng để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Do đó, quy định này được giữ nguyên trong bản dự thảo cuối cùng trình Quốc hội thông qua.
Điều 4 về vai trò lãnh đạo của Đảng được bổ sung quy định về trách nhiệm của Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Nội dung về bản chất của Đảng cũng được bảo lưu: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: "Không cần thiết quy định chi tiết về kinh tế nhà nước trong Hiến pháp". (Ảnh: Việt Hưng)
Các vấn đề liên quan đến quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, trước hết, trong chương Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, các đại biểu Quốc hội đều tán thành với quy định về Chủ tịch nước tại Điều 88 của Dự thảo. Theo đó, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn vị trí, thẩm quyền của Chủ tịch nước trong cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta; làm rõ hơn vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước.
Tiếp thu ý kiến này, bản dự thảo sau cùng đã làm rõ thêm thẩm quyền của Chủ tịch nước trong từng lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và quy định mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Chính phủ, cơ quan tư pháp. Đồng thời, Dự thảo đã làm rõ hơn vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước trong việc quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…; cùng với đó là bổ sung quy định thẩm quyền của Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước làm Chủ tịch quyết định việc lực lượng vũ trang nước ta tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
Về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng, ông Lưu khái quát, tuyệt đại đa số kiến tán thành với quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội và đồng tình với quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ quy định tại Điều 96 của Dự thảo.
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nhằm phân biệt rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc đề xuất, xây dựng chính sách trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc tự mình quyết định theo thẩm quyền. Nội dung này đã được bổ sung vào khoản 2 Điều 96.
Có ý kiến đề nghị làm rõ thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng trong việc đàm phán, ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế. Dự thảo Hiến pháp cũng được chỉnh lý theo hướng phân định rõ thẩm quyền của tập thể Chính phủ trong việc tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ và thẩm quyền của Thủ tướng trong quyết định và chỉ đạo việc đàm phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về các thành phần kinh tế, Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu cho biết, vẫn có ý kiến đề nghị bỏ quy định “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” hoặc quy định cụ thể nội hàm của kinh tế nhà nước.  
Ông Lưu cho rằng, để bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế nước ta thì việc quy định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là cần thiết, khẳng định vai trò của Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc định hướng, điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quy định như vậy không ảnh hưởng đến sự vận hành của nền kinh tế thị trường và vị trí, vai trò của các thành phần kinh tế khác.
Mặt khác, kinh tế nhà nước là một phạm trù rộng, bao gồm nhiều yếu tố, nguồn lực, trong đó doanh nghiệp nhà nước chỉ là một trong nhiều yếu tố đó. Do vậy, nội dung này được xác định không cần thiết phải quy định chi tiết về kinh tế nhà nước trong Hiến pháp. Việc xác định nội hàm kinh tế nhà nước sẽ được cụ thể trong các đạo luật liên quan.
Về thu hồi đất, cơ quan giải trình phân tích, trong điều kiện phát triển của nước ta hiện nay, vẫn cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, để tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan, tùy tiện, Hiến pháp cần quy định việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn trực tiếp với các mục tiêu vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Do đó, cơ quan giải trình đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội nhưng thể hiện lại cho gắn kết với mục tiêu lợi ích quốc gia, công cộng.
Chương Chính quyền địa phương (một vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau nhất qua các lần thảo luận), UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nhận định, cần quy định khái quát theo hướng: “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật định”.
Việc tổ chức HĐND và UBND cụ thể ở từng đơn vị hành chính sẽ được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở tổng kết việc thực hiện chủ trương của Đảng thí điểm một số nội dung về tổ chức chính quyền đô thị và kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và các nguyên tắc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương. 
“Chốt” lại vấn đề phúc quyết Hiến pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu, thực tiễn lập hiến ở Việt Nam cho thấy, nhân dân tham gia vào tất cả các công đoạn của quy trình lập hiến, từ việc tổng kết thi hành Hiến pháp đến việc xây dựng và tham gia ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua. Do đó, về thực chất, Dự thảo Hiến pháp trước khi trình Quốc hội thông qua đã thể hiện ý chí và trí tuệ của nhân dân. Vì vậy, Hiến pháp đã giao Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quyết định việc trưng cầu dân ý.
Trưng cầu ý dân về Hiến pháp là việc hệ trọng nên cần phải được cân nhắc một cách toàn diện, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng giai đoạn phát triển của nước ta. Do đó, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị Quốc hội cho giữ quy định “Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định” để kết hợp giữa thẩm quyền của Quốc hội và chủ quyền của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp.

Toàn văn Hiến pháp sửa đổi được trình bày trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết.

P.Thảo

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

85 nhận xét

Write nhận xét
14:44, 29/11/2013 delete

Đây thật sự là một sự kiện có ý nghĩa hết sức to lớn trong sự hội nhập và phát triển đất nước ta trong thời kì hiện nay.Sửa đổi Hiến Pháp là một việc làm cần thiết đối với đất nước.Trước khi đưa ra thông qua sửa đổi Hiến pháp thì quốc hội đã đưa ra lấy ý kiến của toàn dân.Hiến pháp thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.Đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên hàng đầu.Mong rằng Hiến pháp sửa đổi lần này sẽ mang lại hiệu quả phát triển cao nhất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Reply
avatar
14:51, 29/11/2013 delete

Sự kiện này đã mở ra cho đất nước ta có một thời kì hội nhập và phát triển mới.Đó chính là điều mà toàn thể nhân dân mong muốn.Qua hai lần lấy ý kiến của toàn thể nhân dân và những kiều bào ta ở nước ngoài thì Hiến pháp sửa đổi đã được thông qua.Đó chính là ý Đảng và lòng dân.Sự kiện này cũng là cú tát mạnh vào mặt của bọn rận chủ bán nước đang ngày đêm âm mưu phá hoại nước ta.

Reply
avatar
15:07, 29/11/2013 delete

Một con số cao thể hiện sự thống nhất của toàn Đảng toàn dân với việc sửa đổi hiến pháp lần này. Đây là điều mà chúng ta đều mong muốn để đất nước phù hợp với thực tiễn, phù hợp để hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới và những thay đổi khác trong nội địa đất nước nhất là vấn đề ruộng đất. Qua lần sửa đổi này sẽ khắc phục những vướng mắc và khó khăn cần xử lý, đất nước sẽ dần thịnh vượng hơn

Reply
avatar
21:27, 29/11/2013 delete

Vậy là sau một thời gian lấy ý kiến đóng góp của toàn thể người dân, tổ chức, ban ngành của toàn bộ hệ thống chính trị thì ngày hôm nay Quốc Hội nước Việt Nam đã thông qua bản Hiến Pháp năm 2013. Bản Hiến pháp lần này được sự đồng ý nhất trí rất cao của các đại biểu Quốc hội, qua đó nó thể hiện được sự đoàn kết, đồng lòng của dân tộc ta. Hi vọng với bản Hiến Pháp này nó sẽ thúc đẩy nước ta phát triển hơn nữa.

Reply
avatar
21:54, 29/11/2013 delete

Một sự kiện hết sức có ý nghĩa với Việt Nam, bản Hiến Pháp sửa đổi kịp thời sẽ là động lực thúc đẩy cho đất nước phát triển, đưa đất nước hoàn thành những mục tiêu quan trọng trước mắt, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Và đây còn như là một cú tát vào những ý đồ của các thế lực thù địch nhằm vào nước ta.

Reply
avatar
13:29, 01/12/2013 delete

Thông qua hiến pháp là sự kiện quan trọng nhất trong năm 2013 của đất nước, hiến pháp là cơ sở pháp lí, luật pháp quy định chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị đến sự vận hành bộ máy để phục vụ lợi ích chung đó là xây dựng nhà nước phát triển.
Thông qua hiến pháp là thể hiện ý nguyện của người dân trong nhiều tháng tiếp thu ý kiến và hoàn thiện. thời gian đã đủ đến hoàn thiện và việc đưa ra quyết định thông qua là hệ quả tất yếu

Reply
avatar
13:47, 01/12/2013 delete

Quá trình tổng hợp các ý kiến của người dân đã được thể hiện đầy đủ qua bản hiến pháp năm 2013, người dân đã trung tay xây dựng đất nước từ cơ sở lý thuyết đến những sự lựa chọn bộ phận lãnh đạo xã hội. đó là quyết định đúng đắn của người dân khi tiếp tục trao cho Đảng là lực lực lãnh đạo vạch ra chủ trương đường lối chính sách. Người dân ta đã tinh tường khi nhận thấy những vấn những yếu tố nhạy bén của tình hình mới và kịp thể hiện thông qua việc góp ý hoàn thiện bản hiến pháp mới này

Reply
avatar
17:54, 01/12/2013 delete

Tôi thấy xét dưới khía cạnh thực tế và nhu cầu phát triển của xã hội thì việc sửa đổi hiến pháp là chuyện hết sức bình thường để đáp ứng nhu cầu của đất nước, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Nếu đất nước phát triển mà chúng ta cứ sử dụng mãi một bộ luật hay nhiều bộ luật đã ban hành từ lâu thì sẽ không đáp ứng nhu cầu điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh mới trong xã hội, vì thế đất nước sẽ rơi vào trì trệ, rơi vào kém phát triển. Vì vậy việc Quốc hội sớm thông qua Hiến Pháp lần này là một bước tiến rất lớn để đưa đất nước phát triển, sánh bước cùng với các nước khác. Và quan trọng hơn là sự đồng thuận trong Quốc hội cao hơn bao giờ hết.

Reply
avatar
2 S
11:57, 02/12/2013 delete

Để nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc quản lý và xây dựng nhà nước thì việc cho dân tiến hành sửa đổi, góp ý bổ sung, sửa đổi các bộ luật là vô cùng cần thiết. Quốc hội Việt Nam thật sáng suốt khi nhìn nhận ra vấn đề cấp thiết này. Nếu không có sự đóng góp của nhân dân thì không biết đến bao giờ luật pháp mới có thế đi sâu vào thực tiễn đời sống

Reply
avatar
19:22, 02/12/2013 delete

Hiến pháp mới đã được xây dựng và thông qua là thành công của nhiều ngày lao động nghiên cứu của các nhà làm luật và các chính trị gia, những đại biểu quốc hội đã hoạt động hết sức mình cống hiến tâm huyết để xây dựng nên vì thế nó đã nhận được sự đồng tình nhất trí cao từ nhân dân và các đại biểu quốc hội. Đây cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu vì Hiến pháp mới đã đáp ứng được những yêu cầu của tình hình mới hiện nay.

Reply
avatar
19:36, 02/12/2013 delete

Hiến pháp mới đã được sửa đổi và thông qua. Hiến pháp cũ từ năm 1992 đã có nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình thực tế hiên nay nên nhu cầu về sửa đổi, xây dựng hiến pháp mới là quan trọng và cần thiết. Nhưng cũng không phải có thể xây dựng hiến pháp mới trong một sớm một chiều mà cần có sự đồng tình nhất trí cũng như nghiên cứu kỹ lưỡng của nhiều người có năng lực, có tâm huyết.

Reply
avatar
19:50, 02/12/2013 delete

Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi với tỉ lệ nhất trí cao 486/488 tỉ lệ tán thành là 97,59% đã nói lên sự đồng tình nhất trí của những cử tri đại diện cho nhân dân 63 tỉnh thành trong cả nước đối với hiến pháp mới, đây là điều đáng mừng. Nhưng hiến pháp mới vẫn còn một vài điểm thiếu sót cần sửa chữa như lời của đại biểu Dương Trung Quốc người đã bỏ phiếu trống cũng là điều đáng quan tâm.

Reply
avatar
20:40, 02/12/2013 delete

Các sửa đổi cần thiết trên nhiều lĩnh vực trong bản Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua, đây là một động thái tốt của đất nước. Khi Hiến pháp được thay đổi có nghĩa là đất nước đã tiến tới một mức phát triển mới, bản hiến pháp cũ đã không còn phù hợp với tình hình mới của đất nước, vì vậy cần có sự sửa đổi, bổ sung để Hiến pháp trở nên phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất, phù hợp nhất cho đất nước phát triển, cũng là để cho Đảng và Nhà nước dễ dàng hơn trong việc quản lý, ổn định đất nước trong tình hình hiện nay.

Reply
avatar
20:51, 02/12/2013 delete

Hiến pháp mới đã được thông qua với số lượng phiếu tán thành rất cao 486/488, tỉ lệ gần như tuyệt đối, thể hiện sự cần thiết, cấp bách của việc thay đổi Hiến pháp. Thay đổi Hiến pháp sẽ giúp cho đất nước có một điều kiện mới phù hợp với tình hình của đất nước hiện nay, như vậy đất nước sẽ có điều kiện phù hợp nhất để phát triển trong tình trạng mới của mình. Các đại biểu đã đại diện nói lên suy nghĩ của người dân nên việc thay đối này là hợp với lòng dân, được quần chúng ủng hộ thì đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Reply
avatar
21:02, 02/12/2013 delete

Nước ta lại thêm một sự đổi mới, một tin tốt trong hoạt động phát triển đất nước, đó chính là Hiến pháp mới đã được quốc hội thông qua. Cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Hiến pháp mới chính là nói lên sự phát triển của đất nước, đất nước đã cần tối một chiều hướng phát triển mới, một cách thức mới trong việc quản lý, giữ gìn ổn định xã hội. Hiến pháp mới chính là thứ mà chúng ta đang cần, nó là làn gió mới sẽ mang đến những thành công cho đất nước ta.

Reply
avatar
21:15, 02/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:16, 02/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:16, 02/12/2013 delete

Đất nước ta đang trên đà phát triển vì thế mà cần có những sự thay đổi theo tình trạng mới mà nước ta đạt được, mà Hiến pháp là phần quan trọng cần bổ sung, sửa đổi để cho đất nước có cơ sở, điều kiện tốt nhất để phát triển, để Đảng và Nhà nước dễ dàng hơn trong công tác xây dựng, quản lý đất nước, đảm bảo sự ổn định của xã hội, tránh các sai lầm, sự thiếu xót trong các công tác xây dựng và quản lý đất nước do vấn đề không phù hợp giữa biện pháp và thực trạng.

Reply
avatar
21:21, 02/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:24, 02/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:33, 02/12/2013 delete

Việc thông qua Hiến pháp mới thế hiện một bước phát triển của đất nước ta trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục,... mở ra cho đất nước một con đường mới để phát triển hơn nữa theo chiều hướng của thời đại mới hiện nay, thời đại mở cửa, hội nhập, sàng lọc, chọn lựa các mặt tích cực để tiếp thu, bỏ qua những yếu tố không phù hợp với tình trạng, văn hóa của đất nước, như vật đất nước ta sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành công.

Reply
avatar
21:55, 02/12/2013 delete

Bản sửa đổi Hiến pháp lần này là tinh hoa được đúc kết qua quá trình bố sung góp ý của toàn thể hơn 80 triệu công dân Việt Nam, thể hiện được nguyện vọng của toàn bộ nhân dân, thể hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nước ta theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nó là bước ngoặt mang tính lịch sử quan trọng, cả nước đồng lòng đồng sức, nó thể hiện qua tỉ lệ tán thành rất cao gần như là tuyệt đối. Lịch sử nước ta sẽ bước sang một trang mới, thời đại mới, thời đại mà người dân làm chủ vận mệnh của chính mình, của đất nước , cùng nhau đi lên chủ nghĩa xã hội , tất cả vi mục tiêu dân giàu nước mạng, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Trang sách mới tươi sáng đã mở, cùng nhau chung sức đi lên thôi hỡi bao trái tim nồng nàn yêu nước đang rộn rã đập !

Reply
avatar
08:08, 03/12/2013 delete

Nhân dân tham gia vào tất cả các công đoạn của quy trình lập hiến, từ việc tổng kết thi hành Hiến pháp đến việc xây dựng và tham gia ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp trình Quốc hội thông qua. Do đó, về thực chất, Dự thảo Hiến pháp trước khi trình Quốc hội thông qua đã thể hiện ý chí và trí tuệ của nhân dân. Vì vậy, Hiến pháp đã giao Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quyết định việc trưng cầu dân ý.Hy vọng sửa đổi hiến pháp lần này nước ta phát triển hơn nữa

Reply
avatar
08:27, 03/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
08:31, 03/12/2013 delete

Để nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc quản lý và xây dựng nhà nước thì việc cho dân tiến hành sửa đổi, góp ý bổ sung, sửa đổi các bộ luật là vô cùng cần thiết.Qua lần thay đổi hiến pháp này mong rằng nước ta sẽ có những thay đổi rõ ràng về mặt tích cực,để đất nước là của dân,do dân và vì dân.

Reply
avatar
08:56, 03/12/2013 delete

Quốc hội Việt Nam thật sáng suốt khi nhìn nhận ra vấn đề cấp thiết này. Nếu không có sự đóng góp của nhân dân thì không biết đến bao giờ luật pháp mới có thế đi sâu vào thực tiễn đời sống.Sự thay đổi hiến pháp lần này là rất cần thiết cho thực tể nước ta hiện nay.Trong tương lại với những cố gắng để thay đổi cho hoàn thiện,nước ta sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ

Reply
avatar
09:00, 03/12/2013 delete

Nếu đất nước phát triển mà chúng ta cứ sử dụng mãi một bộ luật hay nhiều bộ luật đã ban hành từ lâu thì sẽ không đáp ứng nhu cầu điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh mới trong xã hội, vì thế đất nước sẽ rơi vào trì trệ, rơi vào kém phát triển. Vì vậy việc Quốc hội sớm thông qua Hiến Pháp lần này là một bước tiến rất lớn để đưa đất nước phát triển, sánh bước cùng với các nước khác. Và quan trọng hơn là sự đồng thuận trong Quốc hội cao hơn bao giờ.Người dân Việt Nam luôn chờ đón một đất nước phát triển mạnh mẽ,xã hội công bằng,dân chủ văn minh.

Reply
avatar
09:04, 03/12/2013 delete

Đây là điều mà chúng ta đều mong muốn để đất nước phù hợp với thực tiễn, phù hợp để hội nhập với nền kinh tế thị trường thế giới và những thay đổi khác trong nội địa đất nước nhất là vấn đề ruộng đất. Qua lần sửa đổi này sẽ khắc phục những vướng mắc và khó khăn cần xử lý, đất nước sẽ dần thịnh vượng hơn.Người dân đã chờ đón những thay đổi như thế này từ lâu rồi,đất nước ta sẽ dần là một cường quốc.

Reply
avatar
09:10, 03/12/2013 delete

Trong tình hình mới hiện nay,khi chúng ta ngày càng hội nhập và phát ttriển,triển thì đất nước cần phải có những sửa đổi để đất nước ngày một phát triển,thịnh vượng.Qua lần sửa đổi này sẽ khắc phục những vướng mắc và khó khăn cần xử lý và cải tiến những thế mạnh của đất nước để có thể phát triển được thế mạnh ấy.

Reply
avatar
09:17, 03/12/2013 delete

Bản Hiến pháp lần này được sự đồng ý nhất trí rất cao của các đại biểu Quốc hội, qua đó nó thể hiện được sự đoàn kết, đồng lòng của dân tộc ta. Hi vọng với bản Hiến Pháp này nó sẽ thúc đẩy nước ta phát triển hơn nữa.Việc thay đổi hiến pháp cảu Quốc hội lần này cực kỳ quan trọng,nó sẽ là bước ngoặt đưa đất nước ngày một văn minh,hiện đại hơn.

Reply
avatar
Dân Hoa
20:49, 03/12/2013 delete

Bản hiến pháp đã thể hiện được sự thống nhất toàn dân trong việc sửa đổi nội dung trong tình hình mới. Với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối, có thể nói bản hiến pháp này thể hiện mong muốn của toàn dân, ý chí của dân tộc trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Khẳng định tầm quan trọng của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và là yếu tố thành công không thể thiếu trong mọi thắng lợi của đất nước.

Reply
avatar
Dân Hoa
20:49, 03/12/2013 delete

Bản hiến pháp đã thể hiện được sự thống nhất toàn dân trong việc sửa đổi nội dung trong tình hình mới. Với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối, có thể nói bản hiến pháp này thể hiện mong muốn của toàn dân, ý chí của dân tộc trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Khẳng định tầm quan trọng của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và là yếu tố thành công không thể thiếu trong mọi thắng lợi của đất nước.

Reply
avatar
13:53, 05/12/2013 delete

Sửa đổi Hiến Pháp là một việc làm cần thiết đối với đất nước.Trước khi đưa ra thông qua sửa đổi Hiến pháp thì quốc hội đã đưa ra lấy ý kiến của toàn dân.Hiến pháp thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.Đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên hàng đầu,Việc thông qua Hiến pháp mới thế hiện một bước phát triển của đất nước ta trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, giáo dục,

Reply
avatar
13:56, 05/12/2013 delete

quốc hội cuối cùng cũng thông qua dự thảo hiến pháp cũng đã được hoàn thiện, cũng được đưa ra biểu quyết. có lẽ đây là thời khắc quan trọng cho một bước ngoặt mới, một sự thay đổi mang nhiều ý nghĩa đối với đất nước ta. hi vọng sau khi hiến pháp được thông qua thì nó sẽ đáp ứng một cách tối đa lợi ích và nguyện vọng của người dân, đó chính là sự đoàn kết gắn bó thống nhất từ cơ quan đến mỗi người dân

Reply
avatar
16:21, 05/12/2013 delete

Quốc hội ta đã thông qua bản hiến pháp với 97% số phiếu là thông gần như là tuyệt đối. Vì vậy điều này chứng tỏ bản hiến pháp sa bao ngày trưng cầu ý dân giờ đã được thông qua, nói lên sự thống nhất, sự ủng hộ trong nhân dân đối với bản hiến pháp mới này sau lần sửa đổi và bổ sung này. Thể hiện tình Dân ý Đảng sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vì thế sự kiện thông qua bản hiến pháp này sẽ là một động lực thúc đẩy cho đất nước ta phát triển trong thời gian tới.

Reply
avatar
23:09, 13/12/2013 delete

Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở nước ta. Bản Hiến pháp sửa đổi lần này là kết quả của một quá trình làm việc hết sức công phu, nghiêm túc, khoa học và thật sự dân chủ.

Reply
avatar
23:11, 13/12/2013 delete

Có lẽ trong lịch sử lập hiến của nước ta hiếm có một cuộc sinh hoạt chính trị - pháp lý nào được nhân dân trong và ngoài nước tham gia đóng góp một cách đông đảo, dân chủ, sâu rộng và thực chất như lần này.

Reply
avatar
23:14, 13/12/2013 delete

Với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ từ ý kiến đóng góp của nhân dân; các cơ quan có trách nhiệm và các vị đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, tâm huyết để cuối cùng có được một bản Hiến pháp sửa đổi thông qua với sự đồng thuận rất cao. Điều đó chứng tỏ Hiến pháp đã phản ảnh được ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Ý Đảng lòng dân đã được thể hiện hòa quyện sâu sắc trong bản Hiến pháp.

Reply
avatar
23:16, 13/12/2013 delete

Đó là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vững bước tiến lên trước những thách thức mới của thời đại; là nhân tố để cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng đưa Hiến pháp vào cuộc sống; là nhân tố để nước ta vững bước vào thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển về mọi mặt và chủ động hội nhập quốc tế.

Reply
avatar
23:23, 13/12/2013 delete

Hiến pháp sửa đổi đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ XHCN và đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp sửa đổi, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của quyền lực nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước.

Reply
avatar
23:24, 13/12/2013 delete

Ngay từ lời nói đầu đã long trọng tuyên bố nhân dân Việt Nam là chủ thể “xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này”, đến bổ sung đầy đủ các hình thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước, không chỉ bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân như trước đây mà còn bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, bằng quyền biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân trong đó có trưng cầu ý dân về Hiến pháp.

Reply
avatar
23:26, 13/12/2013 delete

Hiến pháp tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam. Vai trò đó do lịch sử giao phó, nhân dân thừa nhận và được Hiến pháp xác nhận. Đồng thời Hiến pháp làm rõ hơn và sâu sắc hơn bản chất tiên phong, bản chất nhân dân của Đảng và bổ sung một yêu cầu rất quan trọng của nhân dân đó là “ Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.

Reply
avatar
23:27, 13/12/2013 delete

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, được Hiến pháp lần này bổ sung vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của nhà nước.

Reply
avatar
23:28, 13/12/2013 delete

Những tư duy chính trị pháp lý mới này, xuất phát từ nhận thức sâu sắc nguyên lý tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Sức mạnh của nhà nước dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là quy luật, là giá trị quý báu để tiếp tục đưa đất nước ta phát triển cùng với thời đại.

Reply
avatar
23:30, 13/12/2013 delete

Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao, đưa lên vị trí trang trọng hàng đầu trong Hiến pháp (chương II). Đó vừa là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh – Trưởng ban soạn thảo; vừa thể hiện nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển.

Reply
avatar
23:36, 13/12/2013 delete

Hiến pháp đã khẳng định nguyên tắc nhà nước “công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”; “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.

Reply
avatar
23:40, 13/12/2013 delete

Với quan điểm phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, được Hiến pháp lần này thể chế hóa ở trong cùng một chương (chương III). Các quy định trong chương này mang tính khái quát, ổn định về mục tiêu, định hướng và các chính sách cơ bản ở tầm Hiến pháp làm căn cứ pháp lý cao nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường.

Reply
avatar
23:42, 13/12/2013 delete

Bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN từ trước đây cũng như trong tình hình quốc tế mới hiện nay là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hiến pháp đã khẳng định bảo vệ tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, là nghĩa vụ thiêng liêng, là quyền cao quý của công dân.

Reply
avatar
23:43, 13/12/2013 delete

Nhà nước có trách nhiệm củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh để không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ tổ quốc, góp phần gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Reply
avatar
23:45, 13/12/2013 delete

Hiến pháp sửa đổi long trọng tuyên bố nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi; tuân thủ hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Reply
avatar
23:46, 13/12/2013 delete

Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta, Hiến pháp sửa đổi khẳng định nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, dựa trên nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức; đồng thời bổ sung thêm một nguyên tắc mới về tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta.

Reply
avatar
23:47, 13/12/2013 delete

Đó là quyền lực nhà nước là thống nhất không chỉ được phân công, phối hợp mà còn có sự kiểm soát trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây là một nguyên tắc mới được bổ sung trong Cương lĩnh của Đảng ta và Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa.

Reply
avatar
23:48, 13/12/2013 delete

Nguyên tắc này là cơ sở Hiến định để các cơ quan nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được nhân dân giao cho mỗi quyền; hạn chế và ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quyền lực nhà nước, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Reply
avatar
23:50, 13/12/2013 delete

bộ máy nhà nước trong Hiến pháp đã có những điều chỉnh để làm rõ hơn, minh bạch hơn, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, bảo đảm sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp có hiệu lực và hiệu quả.

Reply
avatar
23:51, 13/12/2013 delete

Chính phủ được Hiến pháp chỉ rõ không chỉ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan chấp hành của Quốc hội mà còn là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Việc bổ sung vị trí và vai trò mới này của Chính phủ trong tổ chức bộ máy nhà nước vừa phản ảnh nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước, vừa chỉ rõ Chính phủ không chỉ là cơ quan chấp hành của Quốc hội nhằm tạo cho Chính phủ có đầy đủ vị thế và thẩm quyền độc lập, chịu trách nhiệm độc lập trước đất nước và nhân dân, chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội và cơ chế giám sát, phản biện của nhân dân.

Reply
avatar
23:52, 13/12/2013 delete

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Quy định như vậy, là để thể hiện sự phân công quyền lực nhà nước một cách mạch lạc, để đề cao trách nhiệm của Tòa án trong việc thực hiện quyền tư pháp; công bằng và công lý của một quốc gia được thể hiện tập trung ở việc thực hiện quyền tư pháp bằng hoạt động xét xử của Tòa án.

Reply
avatar
23:54, 13/12/2013 delete

Để đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Hiến pháp đã quy định một cách khái quát về mô hình chính quyền địa phương làm cơ sở Hiến định để Luật tổ chức chính quyền địa phương sau này cụ thể hóa. Theo đó “Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Luật định”.

Reply
avatar
23:58, 13/12/2013 delete

Hiến pháp quy định những vấn đề có tính nguyên tắc về phân công, phân cấp giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của trung ương, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Reply
avatar
00:00, 14/12/2013 delete

Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước lần đầu tiên được thể chế hóa trong Hiến pháp nước ta với tư cách là các thiết chế Hiến định và được quy định trong một chương riêng của Hiến pháp. Đây là xu hướng lập hiến, pháp quyền hiện đại. Việc ra đời hai thiết chế này trong Hiến pháp nước ta là tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhà nước ta do nhân dân làm chủ, tạo điều kiện và cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong bầu cử và trong kiểm soát quyền lực nhà nước.

Reply
avatar
00:01, 14/12/2013 delete

Mặc dầu Hiến pháp sửa đổi lần này chưa hình thành thiết chế bảo vệ Hiến pháp chuyên trách để kiểm soát về những vi phạm Hiến pháp trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp như văn kiện của Đảng đã đề ra. Nhưng Hiến pháp đã nhấn mạnh và có những quy định rõ ràng giao cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp; mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý.

Reply
avatar
00:07, 14/12/2013 delete

So với các Hiến pháp trước đây, Hiến pháp sửa đổi lần này đã có các quy định cụ thể về hiệu lực và quy trình thủ tục làm và sửa đổi Hiến pháp; thể hiện tính chất dân chủ và pháp quyền của nhà nước ta ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Reply
avatar
00:10, 14/12/2013 delete

các quy định của Hiến pháp có phạm vi điều chỉnh và cách thức thể hiện vừa bao quát vừa đủ cụ thể, vừa khái quát lại vừa đủ chi tiết, vừa nguyên tắc lại vừa đủ độ mềm dẻo để đảm bảo xứng tầm là Hiến pháp, đủ sức chỉ đạo và giữ vị trí cao nhất làm cơ sở, làm nền tảng cho sự ra đời của toàn bộ các quy định pháp luật khác của nhà nước.

Reply
avatar
00:11, 14/12/2013 delete

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đồng lòng vững bước tiến lên trong thời kỳ mới – thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước.

Reply
avatar
00:29, 14/12/2013 delete

Tôi nghĩ, với nước CHXHCN Việt Nam, Hiến pháp cũng là một đạo luật cơ bản, là nền tảng chính trị - pháp lý của đất nước. Trên cơ sở của "đạo luật cơ bản" mà các Bộ luật khác được ban hành hay sửa đổi để điều hành toàn bộ hoạt động của Nhà nước và xã hội. Từ lần sửa đổi Hiến pháp gần đây nhất là năm 1992 đến nay, nước Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài trong sự phát triển toàn diện để tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế. Do yêu cầu phát triển, nên việc sửa đổi Hiến pháp là việc làm thiết thực.

Reply
avatar
00:34, 14/12/2013 delete

Những người có lương tri với Tổ quốc, với dân tộc phải vui mừng, vì Hiến pháp sửa đổi lần này không phải là một bước ngoặt lịch sử mà là một bước tiến lịch sử. Tôi cho rằng, từ khi ra đời năm 1946 và được sửa đổi trong những năm 1959, 1980 và 1992, Hiến pháp sửa đổi lần này là Hiến pháp hoàn thiện nhất và khoa học nhất trên phương diện pháp lý từ trước tới nay. Ðối với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là việc đưa con người, quyền con người vào trọng tâm của tầm nhìn và của quy định pháp lý; điều đó được thể hiện cả về mặt hình thức và nội dung. Trong Hiến pháp 1992, các quy định này được đặt ở chương V, từ Ðiều 49 đến Ðiều 82. Còn trong Hiến pháp sửa đổi lần này các quy định này được đặt tại chương II từ Ðiều 15 đến Ðiều 52. Và tên gọi của chương này cũng được thay đổi để làm nổi bật ý nghĩa của nó: "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân". Về mặt nội dung, các quy định về quyền con người được đề cập rất đầy đủ. Nếu so sánh Hiến pháp sửa đổi của Việt Nam với Hiến pháp của các nước có Hiến pháp về cơ bản đã ổn định, thì ở phần này Hiến pháp của Việt Nam cũng rất tương xứng. Ðiều đó cũng nói lên sự hoàn thiện của tiến trình xây dựng và phát triển Hiến pháp ở nước ta.

Reply
avatar
00:36, 14/12/2013 delete

Biên soạn một Dự thảo Hiến pháp mới là một việc quan trọng và khó khăn; triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của toàn dân cũng là một việc quan trọng và khó khăn; nhưng đưa Hiến pháp đã có hiệu lực vào cuộc sống là điều quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiều. Tôi nghĩ, việc làm cấp bách bây giờ là tuyên truyền để mọi người hiểu được ý nghĩa của Hiến pháp sửa đổi và các nội dung của nó. Sự thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới một phần phụ thuộc vào kết quả của việc làm này, vì ở nước nào cũng vậy, sống và làm việc đúng theo Hiến pháp, pháp luật là sự nhận thức có ý thức để từ đó đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Ðó là nguyên tắc không thể thiếu, cần được khẳng định và tôn trọng trong quá trình xây dựng và phát triển mỗi xã hội.

Reply
avatar
00:43, 14/12/2013 delete

Hiến pháp lần này thể hiện rõ hơn bản chất của Đảng chúng ta, nói một cách công khai và có thể nói là đưa vào trong Hiến pháp, đây là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động, của cả dân tộc, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đại biểu trung thànhcủa nhân dân lao động, của cả dân tộc, để nói rằng Đảng là Đảng ta, của dân tộc ta.

Reply
avatar
00:46, 14/12/2013 delete

Trong bản Hiến pháp mới, so với Hiến pháp năm 1992 và so với dự thảo ban đầu, chương về quyền con người được chuyển từ vị trí Chương 5 lên Chương 2 không phải là một sự thay đổi cơ học thuần túy mà đánh dấu một sự thay đổi lớn về nhận thức.

Reply
avatar
00:47, 14/12/2013 delete

So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới đã tách bạch quyền con người và quyền công dân. Đây là nhận thức đúng, quyền con người là đối với mọi người, còn công dân thì chỉ là người Việt Nam mà không bị tước quyền công dân. Các quyền tự do ngôn luận, báo chí, đi lại, cư trú theo Hiến định Nhà nước cũng không can thiệp.

Reply
avatar
00:48, 14/12/2013 delete

Qua đó có thể thấy, một trong những điểm quan trọng nhất là lần đầu tiên trong Hiến pháp mới của chúng ta quy định, trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện những công ước quốc tế, trong đó có những công ước liên quan đến quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Trong Hiến pháp mới cũng quy định rất rõ ràng, Nhà nước tôn trọng, thừa nhận và bảo đảm quyền con người.

Reply
avatar
00:50, 14/12/2013 delete

Nguyên tắc suy đoán vô tội - tuy được đưa vào Hiến pháp 1992 song chưa rõ lắm - thì nay đã được quy định rõ hơn trong Hiến pháp mới. Nguyên tắc này được quy định trong luật pháp quốc tế từ năm 1966 đến năm 1988 ta mới đưa vào Bộ luật Tố tụng hình sự, năm 1992 đưa vào Hiến pháp. Giờ trong Hiến pháp mới quy định rõ hơn thì sẽ thay đổi toàn bộ quy trình tố tụng. Với quy trình hỏi cung bị can, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng phải quay camera để chống ép cung, bức cung, nhục hình. Giờ ta đã ký công ước chống tra tấn cũng là một tiến bộ. Hay quy định không xét xử 2 lần với một hành vi phạm tội, là nội dung được đưa vào Hiến pháp mới đã tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Reply
avatar
00:53, 14/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
00:55, 14/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
00:58, 14/12/2013 delete

Đối với lĩnh vực xã hội, tôi cảm thấy yên tâm đối với những điều mà Hiến pháp đã xem xét sửa đổi, sắp xếp lại và là căn cứ để sau này ban hành những văn bản pháp luật có liên quan. Đối với những lĩnh vực khác, tôi cho rằng đây là bản dự thảo rất công phu...

Reply
avatar
01:00, 14/12/2013 delete

Việt Nam đã bao phen sửa đổi hiến pháp vào những thời kỳ thích hợp, sau những thời gian áp dụng, ứng dụng, chiêm nghiệm, điều chỉnh, đúc-rút kinh nghiệm, nhờ đó đã tạo nên những chiến thắng kỳ vĩ trong thống nhất đất nước, xây dựng đất nước, và bảo vệ đất nước, hấp thu có chọn lọc cao nhất những tinh hoa tối ưu của nước ngoài để hòa quyện vào kho tàng thực tiến nước nhà tạo nên sức mạnh tạo biến chuyển về kinh tế từ đó đạt được những vị trí cao trên trường quốc tế, danh vang bốn bể năm châu.

Reply
avatar
01:03, 14/12/2013 delete

Có lẽ, ai cũng biết rằng, Hiến pháp là đạo luật gốc của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, thể hiện bản chất của Nhà nước và chế độ. Chính vì vậy, không thể mang Hiến pháp của quốc gia này làm “khuôn mẫu” cho một quốc gia khác. Quy trình lập hiến cũng vậy. Ở nước ta, cho đến thời điểm này, chúng ta đã có 5 bản Hiến pháp. Hiến pháp đầu tiên ra đời năm 1946, sau đó là các Hiến pháp 1959, 1980, 1992. Mỗi bản Hiến pháp đều có vai trò, sứ mệnh lịch sử và quy trình lập hiến riêng của nó. Bản Hiến pháp mới được thông qua đã thể hiện được quy trình lập hiến chặt chẽ, được sự đóng góp sâu rộng của các tầng lớp nhân dân.

Reply
avatar
18:17, 15/12/2013 delete

ửa đổi Hiến Pháp là một việc làm cần thiết đối với đất nước.Trước khi đưa ra thông qua sửa đổi Hiến pháp thì quốc hội đã đưa ra lấy ý kiến của toàn dân.Hiến pháp thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân.Đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên hàng đầu.Mong rằng Hiến pháp sửa đổi lần này sẽ mang lại hiệu quả phát triển cao nhất trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Biên soạn một Dự thảo Hiến pháp mới là một việc quan trọng và khó khăn; triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của toàn dân cũng là một việc quan trọng và khó khăn; nhưng đưa Hiến pháp đã có hiệu lực vào cuộc sống là điều quan trọng hơn và khó khăn hơn nhiều.

Reply
avatar
20:05, 21/12/2013 delete

Đây thực sự là một sự kiện lớn và đáng mừng đối với toàn thể nhân dân Việt Nam,bản Hiến Pháp sửa đổi kịp thời sẽ là động lực thúc đẩy cho đất nước phát triển, đưa đất nước hoàn thành những mục tiêu quan trọng trong tương lai , giải quyết những vấn đề còn tồn đọng , từng bước hạn chế , khắc phục những khó khăn , thách thức trong thời kì hội nhập của đất nước

Reply
avatar
IT
20:27, 21/12/2013 delete

Có thể nói rằng thông qua lấn sửa đổi hiến pháp lần này , chúng ta có những sửa đổi , bổ sưng thích hợp , để phù hợp với những yêu cầu , nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới , thời kỳ hội nhập , phát triển , cũng như chưng minh được sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước , luôn có những chủ trương , chính sách giúp chúng ta ổn định và phát triển một cách bền vững

Reply
avatar
14:47, 28/12/2013 delete

hiến pháp qua trọng nhất cần phải đưa được những quy phạm về luật biển một cách cụ thể điều đó là cần thiết để nâng cao hơn vai trò bảo vệ biển chủ quyền biển đảo của Việt Nam hơn thế nữa nó tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của các cơ quan phụ trách quản lý biển

Reply
avatar
15:06, 30/12/2013 delete

Cố lên Việt Nam!!!

Reply
avatar
12:17, 31/12/2013 delete

Vậy là hội đồng nhân quyền đã công nhận Việt Nam là thành viên chính thức. ĐIều đó cũng 1 lần nữa thể hiện Việt Nam đã và đang thực hiện tốt quyền con người trên đất nước mình. Đây là cái tát đau đớn vào những kẻ chuyên đi xuyên tạc, nói sai về Việt Nam. Có lẽ giwof này bọn chúng im thin thít, ngậm mồm luôn rồi

Reply
avatar
14:01, 31/12/2013 delete

Việc thông qua hiến pháp sửa đổi với tỉ lệ tán thành cao như thế đã thể hiện một dâ ntoocj Việt Nam đoàn kết và một lòng chung sức xây dựng, ổn định chính trị, xã hội và kinh tế. Đây sẽ là bản hiến pháp hoàn thiện hơn và cũng là cái tát vào mặt mấy ông rận chủ suốt ngày la ó cho bọn tư bản

Reply
avatar
15:07, 31/12/2013 delete

Quốc hội đã nhất quyết thông qua dự thảo hiến pháp với con số ấn tượng gần như tuyệt đại đa số ý kiến đồng ý. ĐIều này chứng tỏ sự nhất quán và đoàn kết trong bộ máy chính trị cũng như toàn thể nhân dân. Xây dựng những điều luật phù hợp hơn với thực tế theo nguyện vọng của nhân dân, đól à điều cần thiết nhất và Việt Nam đã thực hiện rất tốt

Reply
avatar
09:02, 08/01/2014 delete

Cuối cùng thì quốc hội cũng đã thông qua bản hiến pháp sửa đổi.Đây là một sự kiện lớn và có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với đất nước ta.Hiến pháp được thông qua chính là ý đảng lòng dân.Chính là sự kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc.trong thời gian qua thì có không ít những thông tin góp ý nhằm phá hoại bản hiến pháp của chúng ta.Tuy nhiên âm mưu của chúng là không thể thực hiện được.Mong rằng qua lần sửa đổi này thì đất nước ta sẽ có những bước phát triển mới.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon