Phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam!

11:15
[Mực tàu] - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quả của sự hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930).Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng rỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thanh, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mac- Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển đất nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố thành lập là một thách thức lớn đối với chế độ thực dân, đe doạ nghiêm trọng đến nền cai trị của chế độ thực dân mấy chục năm qua trên đất nước ta. Từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Việc Quốc hội quyết định lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một cơ hội không thể bỏ lỡ để các lực lượng chống đối lớn tiếng đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, thời điểm lịch sử do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo.

Trong những năm thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt Cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp năm 1959 cũng chưa thể đề cập nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Kế thừa tinh thần Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội"; "2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”; "3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Bên cạnh đó trong quá trình lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng có một số ý kiến yêu cầu phải thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” vì như vậy mới bảo đảm dân chủ. Ủy ban DTSĐHP nhận thấy, về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính Nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng.

Mặt khác, về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản của Nhà nước là Hiến pháp. Trên thế giới, tuy có nhiều nước tuyên bố theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng thực chất vẫn chỉ là đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản, mặc dù các đảng này có thể có các tên gọi khác nhau. Các đảng thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau (thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực) và điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.

Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành cụ thể của bộ máy nhà nước trong từng xã hội”.

Và thực tế trong 83 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam dành được những thắng lợi vĩ đại, có tính lịch sử.

- Trước hết, phải kể đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Chỉ sau 15 năm từ khi tuyên bố thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, đây là một thành công lớn mà chưa từng có một Đảng nào trên thế giới làm được. Và đặc biệt thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Là động lực mạnh mẽ cho nhân dân các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên đánh đuổi thực dân giành lại chính quyền.

- Tiếp theo đà thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành chiến thắng oanh liệt các cuộc kháng chiến  giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Sau khi lãnh đạo hoàn thành sứ mệnh thống nhất Tổ quốc, Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu; từ một nước đói nghèo, đất nước ta đã vươn lên đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực; kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.


Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đủ sức lãnh đạo và đưa con thuyền Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

144 nhận xét

Write nhận xét
17:19, 11/12/2013 delete

Đảng Cộng Sản từ khi ra đời cho đến nay,luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đảng có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo dân tộc ta giành lại tự do độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị man dợ của bọn thưc dân, đế quốc. Mặt khác vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong cả khi có thời hiện nay luôn giữ vai trò trọng yếu then chốt nhất. Đảng ta luôn đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đường lối đổi mới, và phát triển đất nước như hiện nay. Vì thế lợi ích của Đảng chính là lợi ích của nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Vì thế phải tuyệt đối giữ vũng vai trò lãnh đao của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước Việt Nam.

Reply
avatar
17:23, 11/12/2013 delete

. Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong lịch sử dân tộc, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng lãnh đạo quân và dân ta bằng các đối sách, chiến lược với kẻ thù để từng bước dành được độc lập hoàn toàn cho dân tộc, để có một Việt Nam thống nhất như ngày hôm nay.

Reply
avatar
17:25, 11/12/2013 delete

Đời sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước. Để trở thành được như ngày hôm nay, có vị trí trên trường quốc tế là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước ta.

Reply
avatar
17:27, 11/12/2013 delete

Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn

Reply
avatar
17:49, 11/12/2013 delete

trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó thể hiện niềm tin sắt son, kiên định của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và là nguồn cổ vũ, động viên, là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ Đảng trong việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách và nhất định sẽ đem lại những thành công to lớn hơn. Những người hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, có những lời nói, việc làm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng liệu có nhận thức được điều này?

Reply
avatar
19:40, 11/12/2013 delete

Hiện nay ở nhiều cương vị lãnh đạo, một trong những tiêu chuẩn cần thiết phải là đảng viên, do vậy một bộ phận cá nhân đã lấy việc phấn đấu vào Ðảng vì động cơ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. Mặt khác có những người đứng trong hàng ngũ của Ðảng nhưng không giữ được phẩm chất đảng viên con đường chính trị vững vàng thì sau này sẽ có ích cho xã hội có những con người lãnh đạo đất nước sáng suốt

Reply
avatar
19:48, 11/12/2013 delete

Mặt khác vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong cả khi có thời hiện nay luôn giữ vai trò trọng yếu then chốt nhất. Đảng ta luôn đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đường lối đổi mới, và phát triển đất nước như hiện nay. Vì thế lợi ích của Đảng chính là lợi ích của nhân dân, của dân tộc Việt Nam.Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Reply
avatar
20:37, 11/12/2013 delete

Đảng ta là đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta.Qua bao năm tháng qua đảng không làm mất lòng tin của nhân dân.Vậy nên đảng phải luôn giữ vững vai trò lãnh đạo

Reply
avatar
20:42, 11/12/2013 delete

Nhìn vào lịch sử chúng ta có thể thấy được rằng Đảng đã lãnh đạo nhân dân việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Hiện nay thì các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để chống đối và đòi xóa bỏ điều 4 trong HIến Pháp.Đây rõ ràng là một âm mưu không thể chấp nhận được và chúng ta cần phải hết sức cảnh giác.Tất cả nhân dân việt nam sẽ quyết tâm bảo vệ Đảng cũng chính là bảo vệ cuộc sống của nhân dân.Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm.

Reply
avatar
20:45, 11/12/2013 delete

Không có Đảng thì Việt Nam chúng ta đã không có ngày hôm nay, Đảng chính là vì sao sáng soi đường dẫn lối đất nước ta thoát khỏi cảnh lầm than, khổ đau. Khi đất nước đang trong thời kỳ hội nhập như ngày nay thì Đảng càng giữ vững vai trò lãnh đạo của mình hơn bao giờ hết. Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy chứng minh cho bè lũ phản động thấy rõ sự vững mạnh của mình

Reply
avatar
20:48, 11/12/2013 delete

Qua năm tháng Đảng ta luôn giữ vai trò chủ chốt.Lãng đạo đất nước ổn định và phát triển.Chứ như Thái Lan lúc nào luôn luôn bất ổn và khó đoán định được,vì đa đảng và vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền không giúp đất nước được ổn định mà các Đảng phái tranh chấp quyền lực và tạo ra các vụ đảo chính liên miên. Cứ như Việt Nam chúng ta có phải tốt hơn không, chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo, không bao giờ xảy ra các cuộc nội chiến tranh chấp như vậy.Vậy nên phải giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng tuyệt đối

Reply
avatar
20:54, 11/12/2013 delete

Đảng luôn lắng nghe ý kiến nguyện của chúng ta.Luôn lãng đạo sáng suốt đất nước qua các năm tháng.Để được đất nước phát triển và hòa bình như ngày hôm nay là có công lao to lớn của đảng.Chúng ta sẽ bảo vệ đảng và đất nước để đảng có thể tồn tại và phát triển tốt một cách hơn nữa

Reply
avatar
21:01, 11/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:02, 11/12/2013 delete

Lịch sử đấu tranh từ bao đời nay của dân tộc ta đã chứng minh là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hoàn toàn đúng đắn khi soi đường chỉ lối cho cả dân tộc ta giành được thắng lợi vẻ vang sau 2 cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử. Chúng ta đã giữ vững nền độc lập - tự do, giữ vững quyền tự do dân chủ của mỗi người trong xã hội này. Như thế chưa đủ tát vào mặt bọn xấu xa này sao?

Reply
avatar
21:03, 11/12/2013 delete

Trong thời gian qua.Từ khi được thành lập cho tới nay thì đảng luôn thể hiện vai trò lãng đạo xuất sắc.Làm cho nhân dân luôn tin tưởng đảng và nhà nước.Điều đó thể hiện niềm tin sắt son, kiên định của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và là nguồn cổ vũ, động viên, là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ Đảng trong việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách và nhất định sẽ đem lại những thành công to lớn hơn.Cần phải giữ vững vai trò lãnh đạo của đang để đất nước tiếp tục phát triển

Reply
avatar
21:08, 11/12/2013 delete

Sự ra đời và tồn tại của Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể được coi là một kỳ tích đối với một đất nước nhỏ bé như đất nước ta. Trải qua những năm tháng chiến tranh tàn khốc, Đảng đã giữ vững được vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của mình, không hề run sợ trước những âm mưu của các thế lực thù địch. Cho dù gặp phải nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta quyết không lùi bước

Reply
avatar
21:12, 11/12/2013 delete

Đảng đã lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi trong hai cuộc đấu tranh lịch sử và sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu; từ một nước đói nghèo, đất nước ta đã vươn lên đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu lương thực; kinh tế xã hội phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, xây dựng chủ nghĩa xã hội công bằng văn minh.Có thể khẳng định rằng không thể thay đổi hoặc làm giảm vai trò lãnh đạo của đảng được

Reply
avatar
21:14, 11/12/2013 delete

Bây giờ mà nghe theo bọn phản quốc này là coi như anh em mình mắc bẫy rồi còn gì nữa. Không bao giờ chúng ta được phép quên đi sự quan trọng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thích đa đảng thì chế độ này đã sụp đổ từ lâu rồi chứ làm sao có thể tồn tại đến bây giờ? Chỉ cần có chút hiểu biết là có thể nhận thấy quá rõ những âm mưu đen tối của bọn phản động

Reply
avatar
21:17, 11/12/2013 delete

Đảng Cộng Sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Kể từ khi lãnh đạo đến giờ thì Đảng Cộng sản việt nam đã khẳng định được vai trò của mình,đó là việc đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của bọn xâm lược cùng với đó là việc đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.Điều đó đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng quan trọng như thế nào.Vậy nên trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch thì chúng ta phải bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh hơn .

Reply
avatar
21:22, 11/12/2013 delete

Việt Nam có con đường lựa chọn về chính trị là con đường một đảng cầm quyền đúng đắn để xây dựng một xã hội Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.Đảng của chúng ta luôn chứng tỏ vị thế không thể thay đổi,đưa đất nước phát triển qua các thời kỳ.Tuyệt đối không thể thay thế hoặc giam bớt vai trò lãng đạo của đảng

Reply
avatar
21:27, 11/12/2013 delete

Có thể nói chỉ ổn định chính trị thì mới có thể phát triển kinh tế, phát triển đất nước một cách mạnh mẽ nhất. Các thể lực thù địch vẫn ngày ngày, từng giờ chống phá Đảng, nhà nước ta.Cần phải tuyệt đối bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng thì đất nước ta mới có thể ổn định được

Reply
avatar
21:59, 11/12/2013 delete

Việt Nam là một nước có đảng cộng sản việt nam lãnh đạo nên đảng có vai trò hết sức quan trọng. Có đảng lãnh đạo để giúp nhân dân ổn định hơn về cuộc sống, về chính trị và từng bước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Hiện nay có rất nhiều thế lực thù địch và phản quốc đang có những âm mưu lật đổ đảng và đất nước, vì thế vai trò của đàng cần thiết hơn nữa.

Reply
avatar
22:11, 11/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của đảng với nước ta hết sức quan trọng,Đảng đã có được những đường lối chính sánh đúng đắn và con đường đi có lợi cho tổ quốc.Cần luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng niếu không đất nước sẽ có nhiều phương hướng khác nhau và có hại cho đất nước

Reply
avatar
22:21, 11/12/2013 delete

Đảng ta trong các thời kỳ qua luôn có vai trò lãng đạo quyết đinh trong đường lối chính sách phát triển của đất nước và ổn định hòa bình đất nước.Có thể khẳng định rằng vai trò lãnh đạo của đảng cựa kỳ quan trọng.Không thể làm suy yếu vai trò lãnh đạo của đảng vì sẽ ảnh hướng lớn tới chính trị và ổn định đất nước

Reply
avatar
22:37, 11/12/2013 delete

Thích đa Đảng như Thái Lan thì cũng được thôi, nhưng cái giá phải trả cho sự đa Đảng này thật sự không ai có thể lường trước được. Nếu như không có sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ có ngày hôm nay, cuộc sống của nhân dân sẽ không bao giờ được ấm no, hạnh phúc như bây giờ. Thật sự phải cảm ơn Đảng ta rất nhiều

Reply
avatar
22:44, 11/12/2013 delete

Đã biết bao lần Đảng Cộng Sản Việt Nam đứng trước bờ vực sụp đổ. Trải qua biết bao khó khăn, thử thách, Đảng ta ngày càng chứng minh được vị thế của mình trong khu vực cũng như trên cả thế giới. Đảng đã dẫn dắt cả dân tộc ta tiến tới đài vinh quang, dần dần khẳng định tiếng nói riêng cho một đất nước bé nhỏ. Không có Đảng chắc chắn sẽ không có chúng ta hôm nay

Reply
avatar
22:45, 11/12/2013 delete

Thủ đoạn của bọn phản động ngày càng nham hiểm,chúng nhằm vào những điểm yếu chưa được giải quyết của Đảng và Nhà nước ta để chống phá. Đứng trước tình hình đó, mỗi người chúng ta phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phải tuyệt đối trung thành với lí tưởng của Đảng, của cha ông ta đã theo đuổi bằng chính máu xương mình. Nhân dân Việt Nam ta đoàn kết một lòng, quyết tâm đánh đổ mọi âm mưu phản động gây ra diễn biến hòa bình của chúng.

Reply
avatar
22:50, 11/12/2013 delete

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay, Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đủ sức lãnh đạo và đưa con thuyền Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Minh chứng rõ nhất gần đây là Thái Lan và Singapore, bất ổn chính trị do đa đảng phái, kinh tế bất ổn, đời sống nhân dân bị đảo lôn. Chính vì thế mà tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nó giúp chúng ta đi đúng hướng trên con đường vô sản đã đang và sẽ tiếp tục đi.

Reply
avatar
22:50, 11/12/2013 delete

Bác Hồ là người đã góp công to lớn vào việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Những đường lối, sách lược của Người suy cho cùng đều rất đúng đắn và sâu sa. Đến bây giờ nếu suy nghĩ kỹ thì giả sử không có sự tồn tại của Đảng Cộng Sản thì ai sẽ lãnh đạo các giai cấp đứng lên đấu tranh, chúng ta làm sao có thể giành được thắng lợi sau hai cuộc chiến tranh tàn khốc này

Reply
avatar
22:55, 11/12/2013 delete

Từ khi thành lập đến nay thì vai trò lãnh đạo của Đảng là hết sức to lớn.Nhìn vào lịch sử việt nam là chúng ta có thể thấy được vai trò đó.Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.Và đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng.Chính vì thế chúng ta cần phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng để không chỉ phát triển đất nước mà còn bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Reply
avatar
22:57, 11/12/2013 delete

Nếu không có sự lãnh đạo, soi đường của Đảng thì dân tộc này đã biến mất từ lâu rồi. Có thể nếu không có Đảng thì chúng ta sẽ bị rơi vào cảnh nô lệ cho những nước đế quốc, và như thế thì tự do, dân chủ, nhân quyền sẽ còn đâu. Những kẻ tự cho mình là yêu nước thì lại luôn miệng chống đối Đảng, như thế mà được coi là yêu nước à. Đúng là không biết xấu hổ

Reply
avatar
23:03, 11/12/2013 delete

Tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi ơn Người...Đảng là ngọn đuốc soi sáng lối đi cho dân tộc ta biết bao lâu nay, không có nguồn sáng ấy thi cả đất nước ta không bao giờ có thể giành lại được độc lập - tự do. Chẳng lẽ giờ ấm no rồi lại sinh sự muốn đa đảng? Tin theo bọn phản cách mạng ấy, sớm hay muộn cũng bị bài trừ thôi

Reply
avatar
23:18, 11/12/2013 delete

Không ai có thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam.Nhờ có sự lãnh đạo tài tình đó mà đất nước việt nam mới có được như ngày hôm nay.Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để chống phá và âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo đó.Điều này là không chấp nhận được và chúng ta cần phải cùng nhau bảo vệ và xây dựng Đảng,để có thể giữ vững được sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với nhân dân.

Reply
avatar
02:19, 12/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
02:26, 12/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
02:30, 12/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
02:36, 12/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
13:57, 12/12/2013 delete

ở đất nước nào cũng vậy. đều có một giai cấp cầm quyền, một đảng phải lãnh đạo đất nước không chỉ riêng Việt Nam mới tồn tại việc Đảng lãnh đạo các giai cấp khác trong đất nước. chúng ta thấy một đất nước siêu cường như Hoa Kỳ cũng thể hiện sự lãnh đạo của Đảng ở họ tồn tại hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, hai Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống trong đất nước, phục vụ gia cấp trong xã hội về cơ bản thì cũng không khác Đơn đảng như Việt Nam. nhìn vào quá trình thành lập đến trạng đường đã đi qua Đảng đã để lại nhiều dấu ấn với dân tộc. cụ thể là việc lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền đến lãnh đạo nhân dân phát triển xây dựng đất nước. Trong quá trình phát triển không thể tách rời vai trò của Đảng cộng sản đó là yếu tố cơ bản để thành công.

Reply
avatar
14:40, 12/12/2013 delete

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội. điều này thể hiện ý chí kiên định sự tin tưởng của dân nhân vào bộ máy lãnh đạo để người dân có được một xã hội ngày càng văn minh tiến bộ. Trong lịch sử của đất nước Đảng đã thể hiện được vai trò trong nhiều giai đoạn thời kì, điều này càng quan trọng cho đến ngày nay khi thời đại mới, thời đại hợp tác phát triển kinh tế. vai trò lãnh đạo càng thể hiện trong sự mềm dẻo của hợp tác cùng với những đối sách để phát triển đất nước

Reply
avatar
15:50, 12/12/2013 delete

Vai trò của Đảng Cộng sản Việt nam ắt hẳn ai trong mỗi chúng ta đều hiểu rõ được, chỉ có những người chưa có hiểu biết, hay cố tình không hiểu mới cho rằng Đảng chúng ta không quan trọng mà thôi. Không chỉ thể hiện qua lời nói, mà bằng chứng là kể từ khi Đảng ra đời và lãnh đạo nhân dân ta, đã đạt được rất nhiều thắng lợi đáng khích lệ. Điều này là hoàn toàn đúng, hãy tin tưởng ở Đảng cộng sản của chúng ta.

Reply
avatar
15:55, 12/12/2013 delete

hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản việt nam, bởi những thành quả mà họ đã đem lại là rất lớn, họ mang lại thành công cho chúng ta, đưa chúng ta lên con đường phát triển, ấm no hạnh phúc. hãy vững tin nhé, họ đã và đang làm rất tốt chức năng của mình. Hãy tin ở họ. Đừng nghe lời kích bác của bọn xấu mà mất niềm tin

Reply
avatar
21:32, 13/12/2013 delete

Khi đất nước đang trong thời kỳ hội nhập như ngày nay thì Đảng càng giữ vững vai trò lãnh đạo của mình hơn bao giờ hết. Đảng phải phát huy tích cự hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình đối với đất nước , cùng với nhân dân đứng lên giải quyết những khó khăn của đất nước , từng bước xây dựng đất nước giàu đẹp , phát triển, không để các thế lực thù địch phá hoại đất nước

Reply
avatar
11:09, 14/12/2013 delete

Vai trò của Đảng Cộng sản VIệt Nam là vô cùng quan trọng đối với mọi hoạt động của đời sống xã hội chúng ta. Vừa đây bản HIến pháp mới được thông qua cũng khẳng định vai trò không thể thay thế ấy của Đảng ta. Nhờ có Đảng mà chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh nphucs và hòa bình như hôm nay. VÌ vậy chẳng có lí do nào chúng ta thay đổi cả. Chỉ có các thế lực thù địch là lúc nào cũng rêu rao đòi xóa bỏ vai trò của Đảng để phục vụ cho các âm mưu chính trị của chúng mà thôi!

Reply
avatar
11:13, 14/12/2013 delete

Đảng Cộng sản VIệt Nam luôn là mục tiêu tấn công hàng đầu của các thế lực thù địch, với nhiều chiêu trò, thủ đoạn khác nhau chúng luôn tìm cách để xóa bỏ vai trò lánh đạo của Đảng ta. ĐIều này là không thể được. Mất Đảng chúng ta, nhân dân ta sẽ mất đi một cuộc sống ổn định và hòa bình như hôm nay. Đây là điều mà các thế lực thù địch luôn hướng tới. VÌ vậy chúng ta phải luôn cảnh giác với các âm mưu chính trị nguy hiểm của các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước này!

Reply
avatar
11:17, 14/12/2013 delete

Là thế hệ trẻ chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối, trự tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản VIệt Nam, dù hiện nay trong Đảng có những bất cập nhất định nhưng tôi vẫn tin vào sự lãnh đạo, trưởng thành của Đảng thì Đảng ta sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách đó để đưa đất nước ta phát triển đi lên. Hiện nay các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng ta, đây là một mối nguy hiểm mà chúng ta cần phải cảnh giác, không thể lơ là được. Nhưng nhất định bọn chúng sẽ thất bại mà thôi!

Reply
avatar
11:59, 14/12/2013 delete

Lịch sử đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt cả Đảng ta đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập thắng lợi, và lãnh đạo đất nước ta vững bước phát triển trong thời kì đổi mới của đất nước. Và ngày nay vai trò lãnh đạo của
Đảng lại càng quan trọng, đối với sự phát triển của đất nước trong thời kì hội nhập kinh tế, quốc tế. Chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta mới ổn định để phát triển được mặc dù có rất nhiều thế lực thù địch muốn hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thế nên tầm quan trọng của Đảng ta là rất lớn không thể thay đổi được vì thế phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Có như thế thì đất nước ta mới có thế phát triển đúng hướng.

Reply
avatar
20:38, 14/12/2013 delete

có thể nói rằng vai trò lãnh đạo của đảng là không thể thay thế được , nếu như không có đảng lãnh đạo thì không biết đất nước Vietj Nam chúng ta sẽ đi đến đâu nữa , chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng cũng như những đóng góp to lớn của đảng trong suốt quá trình dưng nước và giữ nước

Reply
avatar
20:49, 14/12/2013 delete

Cho dù trong suốt những năm tháng đảng lãnh đạo đất nước , có thể không tránh khỏi những sai lầm , hạn chế , và điều này cũng đã được nhìn nhận qua lịch sử , xong những gì mà đảng cộng sản Việt Nam đã mang lại cho đất nước , dân tộc Việt Nam là không thể phủ nhận được , đảng cộng sản đã có công lãnh đạo rất lớn với đất nước

Reply
avatar
20:49, 14/12/2013 delete

Đảng lãnh đạo đất nước đó là sự lựa chọn của lịch sử rồi , Từ khi Đảng cộng sản lên lãnh đạo đất nước những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng luôn đề cao tính dân chủ vì nước , vì dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước

Reply
avatar
20:49, 14/12/2013 delete

Đất nước chúng ta tuy còn là một đất nước đang trên đà phát triển , hội nhập , và gặp rất nhiều những khó khăn , thử thách đặt ra , hi vọng rằng cùng với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam , cũng như sự chung tay , góp sức , sức mạnh của cả dân tộc , chúng ta sẽ từng bước thoát khỏi khó khăn , đi lên phát triển

Reply
avatar
21:10, 14/12/2013 delete

Quan trọng là chúng ta phải nhìn vào thực tiễn , những gì Đảng cộng sản Việt Nam đã mang lại cho đất nước chúng ta , một xã hội có nền chính trị ổn đinh , hòa bình , điều đó là quan trọng nhất , chứ cứ như trên TV xem những nước có nền chính trị đa nguyên , đa đảng , thậm chí còn tranh chấp , chiến tranh liên miên thực sự là chán nản luôn

Reply
avatar
15:33, 15/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam được chứng minh trong thực tiễn của quá trình lãnh đạo đất nước ta từ khi ra đời đến nay. Đảng ta luôn mang lại cuộc sống ấm nó, tự do, hòa bình,ổn định cho nhân dân ta sinh sống, cho đất nước ta phát triển. Vì thế chúng ta phải tuyệt đối giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đối với đất nước, để tránh bị bọn phản động lợi dụng thực hiện đa nguyên đa đảng ở nước ta, làm rối loạn đất nước ta, làm đất nước ta mất ổn định. Vì thế phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

Reply
avatar
15:50, 15/12/2013 delete

Đảng Cộng Sản là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của dân tộc Việt nam. Vì thế, mọi việc làm của Đảng đều vì nhân dân lao động. Từ trong thực tế cuộc đấu tranh giành lại độc lập của dân tộc ta cũng đa cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là rất quan trọng. Và ngày nay cũng thế vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản lại càng quan trọng hơn. Vì thế việc phải tuyệt đối giữ vai trò lãnh đạo của Đảng đốic với đất nước là điều vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của đất nước ta.

Reply
avatar
21:21, 15/12/2013 delete

Lịch sử đã chứng minh Đảng đã lãnh đạo đất nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ. Lịch sử đã chứng minh viêc chỉ luôn đi theo một đảng duy nhất , sự dẫn đường chỉ lối của Đảng cộng sản việ nam. Chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng không để các thế lực thù địch chống phá , phủ nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam.

Reply
avatar
21:30, 15/12/2013 delete

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan. Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình Đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước trải qua hai cuộc kháng chiến thần kì.Chúng ta phai tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với nước ta. Phải kiên quyết đấu tranh chống lại nhưng bọn phản động có âm mưu chống lại đảng cộng sản việt nam,

Reply
avatar
14:28, 16/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam là điều khách quan tất yếu, sự thật đó chứng minh trong thực tiễn cả trong lịch sử lẫn hiện tại. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn đưa ra quyết sách đúng đắn để chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua bao sóng gió trở ngại. Mang cho nhân dân Việt Nam được cuộc sống tự do, cơm áo, gạo tiền, cuộc sống yên bình và ổn định. Vì thế ta có thể nhận thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản là sáng suốt, vì vậy phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước.

Reply
avatar
15:57, 17/12/2013 delete

Những gì mà nhà nước cũng như Đảng Cộng Sản Việt Nam mang lại cho đất nước chúng ta là không thể phủ nhận được , đất nước có một nền chính trị ổn định , hòa bình , phát triển từng ngày , có rất nhiều những điều tốt đẹp , tích cực mà chúng ta có thể chứng kiến hàng ngày , hi vọng chúng ta sẽ có nhiều những thành công hơn trong tương lai

Reply
avatar
15:58, 17/12/2013 delete

Sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam là điều không thể thay thế , đó có lẽ là một yếu tố khách quan , đó là sự lựa chọn của lich sử rồi , đất nước Việt Nam cần có một tổ chức , bộ máy lãnh đạo , quản lí , điều hành đất nước , nếu không thì có lẽ sẽ không còn tồn tại đất nước này nữa rồi

Reply
avatar
16:12, 17/12/2013 delete

Có lẽ là voi trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản đối với đất nước là không thể thay thế được , chúng ta chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo đất nước đó chính là ĐẢng cộng sản Việt Nam , Chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng không để các thế lực thù địch chống phá xuyên tạc nhằm phá hoại những gì chúng ta đã gây dựng được

Reply
avatar
20:17, 17/12/2013 delete

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước những tình thế khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo đất nước chẳng những đứng vững mà còn vươn lên, kinh tế có bước phát triển, chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Reply
avatar
20:19, 17/12/2013 delete

Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã lý giải cho sự hình thành đạo lý, lẽ sống của người dân Việt Nam, đó là luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; coi mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của Đảng là mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của chính mình và sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
20:21, 17/12/2013 delete

Người dân Việt Nam đều biết một trong những mục tiêu cơ bản nhất của chiến lược “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch, phản động thực hiện, đó là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thủ đoạn quen thuộc của chúng là ra sức vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của Đảng, mưu toan hạ thấp hoặc vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng dùng những chiêu bài về “tự do”, “dân chủ”, “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”... để kích động, phá hoại nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân... Đáng tiếc là trong đội ngũ chúng ta có một số người không nhận ra điều này. Họ tưởng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, chủ nghĩa đế quốc có “lòng tốt” với chúng ta. Có những người kém hiểu biết, thiếu thông tin, bắt chước nước ngoài một cách rập khuôn, máy móc. Có những kẻ cơ hội, bất mãn, hoài nghi về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thậm chí đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi thành lập cái gọi là “đảng dân chủ xã hội” (?!)... Những luận điểm này đã xúc phạm đến tâm tư, tình cảm của nhân dân, nhất là những đồng chí, đồng đội của chính họ.

Reply
avatar
20:23, 17/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
20:26, 17/12/2013 delete

Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Điều đó thể hiện niềm tin sắt son, kiên định của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và là nguồn cổ vũ, động viên, là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ Đảng trong việc lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn, thử thách và nhất định sẽ đem lại những thành công to lớn hơn. Những người hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, có những lời nói, việc làm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng liệu có nhận thức được điều này?

Reply
avatar
20:27, 17/12/2013 delete

Lịch sử đã chứng minh, quy luật vận động, phát triển của nước ta là dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng, nhân dân rất kiên cường và đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, tự do, thống nhất đất nước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Reply
avatar
20:32, 17/12/2013 delete

Trải qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới (từ Đại hội VI đến hết nhiệm kỳ Đại hội X) và 20 năm (1991-2010) thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và một lần nữa chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Reply
avatar
20:35, 17/12/2013 delete

Hiện nay, trong giai đoạn cách mạng mới, thế giới đã có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, phát triển và hội nhập vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt; các yếu tố đe dọa an ninh, các nước lớn dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thậm chí cả hành động quân sự dưới mọi chiêu bài để can thiệp, lấn lướt các quốc gia nhỏ, yếu thế và tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh,... sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, không chỉ còn là vấn đề của mỗi quốc gia mà muốn giải quyết được phải có sự chung tay, góp sức của tất cả các nước trên thế giới. Chính vì thế việc giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng sẽ là thành công bước đầu của tiến trình phát triển đất nước.

Reply
avatar
20:37, 17/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:41, 17/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
21:45, 17/12/2013 delete

Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta". Trước tình hình phức tạp của thế lực thù địch, Đảng sẽ là ngọn đèn so sáng cách mạng, đưa đất nước ta tiếp tục vượt qua những khó khăn

Reply
avatar
22:12, 17/12/2013 delete

Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, trước những tình thế khó khăn có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo đất nước chẳng những đứng vững mà còn vươn lên, kinh tế có bước phát triển, chính trị ổn định, đối ngoại mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã lý giải cho sự hình thành đạo lý, lẽ sống của người dân Việt Nam, đó là luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; coi mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của Đảng là mục tiêu, lý tưởng sống, chiến đấu của chính mình và sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
00:40, 18/12/2013 delete

Về mặt lịch sử, hơn 80 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 27 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân.

Reply
avatar
00:42, 18/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội không chỉ được quy định trong Hiến pháp, mà còn được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế hoặc điều lệ của các cơ quan, tổ chức tùy theo mối quan hệ cụ thể. Như vậy, có thể nói, vai trò lãnh đạo của Đảng được xây dựng trên cơ sở pháp lý đồng bộ (hệ thống các văn bản pháp luật) và đồng thuận (điều lệ, quy định) của các tổ chức có liên quan, không phải do Điều lệ Đảng "đơn phương" quy định. Đây là một yếu tố quan trọng bảo đảm tính chính danh đầy đủ của quy định tại Điều 4 Hiến pháp và Điều lệ Đảng, điều lệ các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội về mối quan hệ của Đảng với các tổ chức khác.

Reply
avatar
00:43, 18/12/2013 delete

Với vai trò là hạt nhân chính trị trong hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sự lãnh đạo chính trị đối với toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có Nhà nước. Sự lãnh đạo chính trị của Đảng được thể hiện thông qua quyền quyết định và quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối chính trị.

Reply
avatar
15:02, 18/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước là điều mà không thể bàn cãi được vì thực tế đã chứng minh tất cả những điều đó.Đảng ta đã lãnh đạo cả dân tộc ta giành lại đôc lập hòa bình dưới ách thống trị tàn độc của Thực dân đế quốc.Đã đưa đất nước vượt bao khó khăn trong thời kì đổi mới. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân ta được sống trong hòa bình ấm no, tự do hạnh phúc.Vì thế vai trò lãnh đạo của Đảng phải càng được cũng cố hơn nữa, phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng có như thế đất nước ta mới có thể phát triển theo đúng con đường mà nhân dân đã chọn.

Reply
avatar
15:26, 18/12/2013 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
15:28, 18/12/2013 delete

Đảng Cộng Sản Việt Nam là chính Đảng vì chính nghĩa, là Đảng của nhân dân, của dân tộc. Trong suốt quá trình ra đời và hoạt động đến nay Đảng ta luôn giữ vai trò lãnh đạo và đưa dân tộc ta đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì thế Đảng luôn được nhân dân yêu thương, tin tưởng giao phó lãnh đạo đất nước ta. Và trong thời kì hội nhập này thì vai trò lãnh đạo của Đảng ta lại càng quan trọng hơn vì thế phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Chỉ có giữ vững được vai trò lãnh đạo của Đảng thì đất nước ta mới có thể phát triển một cách ổn định và lâu bền,mới thực sự mang lại lợi ích cho nhân dân.

Reply
avatar
12:47, 25/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì đến thời điểm này ai cũng biết cả thế giới phỉa kính trọng. Một Đảng mới thành lập non trẻ lãnh đạo một đất nước thuộc địa nghèo nàn lạc hậu đánh thắng kẻ đich đế quốc, thực dân mạnh nhất lúc bấy giờ, một Đảng non trẻ đã lãnh đạo đất nước ta vượt bao gian khó thử thách của thời cuộc đổi mơi đưa đất nước ta phát triển ổn định hòa bình, mang cơm áo cho nhân dân.Vì thế phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, có như thế thì đất nước ta mới có thể phát triển theo đúng con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn.

Reply
avatar
13:20, 25/12/2013 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với đất nước là điều mà không thể nào phủ nhận được. Vai trò ấy được chứng minh cả trong lịch sử lẫn hiện tại, Đảng đã lãnh đạo đất nước ta giành mọi thắng lợi vượt qua bao gian nan thử thách. Vì thế Việc Đảng lãnh đạo nhà nước ta là phải tuyệt đối, phải kiên quyết giữ vũng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước ta trong tương lai và hiện tại. Có như thế thì Đất nước ta mới có thể phát triên bền vũng trong hòa bình và đúng hướng.

Reply
avatar
23:37, 29/12/2013 delete

Giữ vững vai trò lãnh đao của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước Việt Nam là việc quan trọng hàng đầu. Đảng Cộng Sản từ khi ra đời cho đến nay,luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đảng có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo dân tộc ta giành lại tự do độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị man dợ của bọn thưc dân, đế quốc.

Reply
avatar
15:34, 30/12/2013 delete

Đảng Công jSanr Việt Nam đã và đang thể hiện mình là cơ quan lãnh đạo tốt nhất và không gì có thể thay thế. Lịch sử và thực tế hiện tại đã chứng minh điều đó. Nếu cần, chúng ta có thể nhìn sang các nước láng giềng như Cam Pu Chia hay Thái lan sẽ thấy việc thực hiện đa nguyên đa đường đã dẫn tới hậu quả như thế nào. Người dân sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên khi bất ổn xảy ra

Reply
avatar
19:16, 30/12/2013 delete

, lãnh đạo dân tộc ta giành lại tự do độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị man dợ của bọn thưc dân, đế quốc. Mặt khác vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong cả khi có thời hiện nay luôn giữ vai trò trọng yếu then chốt nhất. Đảng ta luôn đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đường lối đổi mới, và phát triển đất nước như hiện nay,Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Reply
avatar
10:35, 31/12/2013 delete

Nhìn vào hoàn cảnh lịch sử quốc gia cùng trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đủ sức lãnh đạo và đưa con thuyền Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi đã giành được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng làm cho chúng ta thêm tự hào về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo.

Reply
avatar
12:55, 01/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) ra đời là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu lịch sử của cách mạng và dân tộc Việt Nam.
Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Vì vậy ĐCSVN trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, xã hội Việt Nam một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được.

Reply
avatar
13:06, 01/01/2014 delete

Điều 4 của Dự thảo khẳng định cơ sở pháp lý, là sự Hiến định về vai trò lãnh đạo và vị trí cầm quyền của ĐCSVN.Đây là điều cực kỳ quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.Sau khi Hiến pháp sửa đổi được thông qua, Điều 4 của Hiến pháp sẽ là chỗ dựa pháp lý cho sự tồn tại, hoạt động, lãnh đạo, cầm quyền của ĐCSVN.Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành được.Vì vậy kiên định với vai trò lãnh đạo của ĐCSVN là thể hiện lập trường chính trị, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên

Reply
avatar
13:20, 01/01/2014 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
13:36, 01/01/2014 delete

Đảng Cộng Sản Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn vong của nước ta từ khi mới thành lập cho đến nay. Vai trò lãnh đạo đó là chính đáng, hợp lòng dân, hợp hiến, hợp pháp, tức hợp với đạo lý và pháp lý .Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua 2 cuộc kháng chiến lớn nhất trong lịch sử ,giúp giành lại độc lập cho nước ta .Trong thời kỳ xây dựng đất nước cũng vậy Đảng lãnh đạo đã giúp nước ta ngày càng phát triển và lớn mạnh không ngừng .kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo, nhân dân sống trong hòa bình ,ấm no, hạnh phúc.

Reply
avatar
13:41, 01/01/2014 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được hiến định. Đó là sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, xuyên tạc, bác bỏ.Thực chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đã thể hiện rõ, chúng không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, không đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
13:50, 01/01/2014 delete

Sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam phải do nhân dân Việt Nam thực hiện dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai, vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam phải có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; dân tộc Việt Nam tự quyết định vận mệnh của mình mà không cần sự can thiệp của bất cứ thế lực nào. Chỉ có như vậy, mới cho phép chúng ta không hổ thẹn với lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh bao xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, giúp chúng ta có đủ niềm tin, nghị lực và trí tuệ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Reply
avatar
23:39, 01/01/2014 delete

Đảng có vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo dân tộc ta giành lại tự do độc lập, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị man dợ của bọn thưc dân, đế quốc.Không một ai có quyền phủ nhận vai trò quan trọng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng hiệu quả khi nhìn chặng đường phát triển của đất nước ta.

Reply
avatar
23:55, 01/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. So với đa nguyên, đa đảng ở một số nước tư bản có thể còn nhiều mặt hạn chế, nhưng có thể thấy ở các nước thực hiện đa nguyên đa đảng lời nói của Đảng dành được ưu thế bao giờ cũng hay, nhưng thực hiện thì không như lời nói, là sự khác nhau giữa cán bộ trên cây, và cán bộ mặt đất.

Reply
avatar
22:42, 02/01/2014 delete

Hơn 80 năm tồn tại và phát triển Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhà nước và nhân dân ta vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ phát triển, đưa nước ta dần tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là sứ mệnh tất yếu trong quá trình phát triển của đất nước, không còn sự lãnh đạo nào là sang suốt hơn. Tôi tin tưởng Đảng sẽ tiếp tục phát huy được những thành công của mình tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta trong thời gian tới

Reply
avatar
23:29, 02/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chọn lựa của lịch sử, là sự chọn lựa của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt của lịch sử nước nhà, đưa đất nước bước qua một giai đoạn mới, giai đoạn độc lập, chủ quyền, giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với đất nước và toàn xã hội.

Reply
avatar
09:33, 03/01/2014 delete

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất đủ sức lãnh đạo và đưa con thuyền Việt Nam tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thanh, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Reply
avatar
21:20, 05/01/2014 delete

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của đất nước việt nam.trải qua hơn 80 năm xây dựng và hoàn thiện.Đảng đã lãnh đâọ đưa đất nước vượt qua bao thử thách khó khăn.vì thế,luôn phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng,đó là sự lãnh đạo tuyệt đối!

Reply
avatar
22:39, 05/01/2014 delete

Đảng ra đời và tồn tại bao nhiêu năm qua,lãnh đạo nhân dân vượt qua bao khó khăn và thử thách,đặc biệt đó là lãnh đạo 2 cuộc kháng chiến trường kì và đưa đất nước vào thời kì độc lập.vì thế,phải tuyệt đối tin tưởng vào đảng,vào nhà nước.giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng!

Reply
avatar
10:33, 06/01/2014 delete

Vai trò của Đảng Cộng sản là vô cùng to lớn, nhờ có Đảng mà chúng ta mới có được cuộc sống độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc ngày hôm nay. Hiện này những tư tưởng, đường lối của Đảng cũng đang dần phát huy hiệu quả của mình và đưa đất nước từng bước phát triển. Điều quan trọng là chúng ta cần duy trì sự ổn định để phát triển lâu dài hơn. Chính vì thế, chúng ta phải bảo vệ Đảng, và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

Reply
avatar
11:01, 06/01/2014 delete

Trong tình hình bối cảnh hiện nay của nước ta thì vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản là vô cùng quan trọng, chính vì thế, chúng ta phải bảo vệ Đảng trước những sự chống phá của bọn phản động và các thế lực thù địch nước ngoài. Có thể nói, nếu để mất Đảng thì tương lai của đất nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ bị mất nước và lại rơi vào cảnh thuộc địa như trước đây ngay

Reply
avatar
16:19, 06/01/2014 delete

kể từ khi thành lập đến nay, Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược.

Reply
avatar
16:30, 06/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Reply
avatar
16:36, 06/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. và càng ngày, vai trò đó được rõ ràng hơn, khi mà Đảng đã đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu khác. Mọi người dân hãy chúng tay góp sức với Đảng và nhà nước để xây dựng đất nước ta giàu mạnh hơn.

Reply
avatar
16:42, 06/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo dân tộc ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, không ngừng đưa đất nước phát triển đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. với những chính sách hết sức đúng đắn và hợp lý, Đảng đã đưa xác mạng của chúng ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong quá trình đấu tranh bảo vệ đất nước. Còn trong giai đoạn hiện nay với sự lãnh đạo của đảng đất nước ta sẽ sớm phát triển đất nước có nền công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Reply
avatar
16:48, 06/01/2014 delete

Đảng cộng sản việt nam có vai trò hết sức quan trọng và to lớn trong sự phát triển của đất nước việt nam.vì vậy mà các thế lực thù địch đã không từ một âm mưu thủ đoạn nào để chống phá đảng chống phá nhà nước ta.Đảng và nhà nước ta cần phải có những chính sách,những biện pháp cụ thể để khẳng định vai trò của mình cũng như loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi đất nước

Reply
avatar
01:08, 07/01/2014 delete

đảng cộng sản việt nam luôn giữ vai trò chủ chốt trong đường lối phát triển của đát nước qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới (từ Đại hội VI đến hết nhiệm kỳ Đại hội X) và 20 năm (1991-2010) thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và một lần nữa chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam...đó là thành tựu của sự cống hiến không biết mệt mỏi của toàn dân tộc

Reply
avatar
01:11, 07/01/2014 delete

vai trog lãnh đạo củaĐảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân luôn luôn được củng cố và khẳng định. trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội phồn vinh, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân vai trò của đảng csvn luôn là số môt. Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. và càng ngày, vai trò đó được rõ ràng hơn, khi mà Đảng đã đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu khác.

Reply
avatar
01:13, 07/01/2014 delete

Đảng cộng sản việt nam đã lãnh đâọ đưa đất nước vượt qua bao thử thách khó khăn. do đó hãy luôn luôn phải giữ vững sự lãnh đạo của Đảng,đó là sự lãnh đạo tuyệt đối!Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của đất nước ....

Reply
avatar
00:12, 08/01/2014 delete

cuộc sống độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc ngày hôm là nhờ có Đảng do đó vai trò của Đảng Cộng sản là vô cùng to lớn .Hiện này những tư tưởng, đường lối của Đảng cũng đang dần phát huy hiệu quả của mình và đưa đất nước từng bước phát triển. đó là người lái đồ đưa đất nước ta tiến lên thành công trong công cuộc xây dựng đất nước

Reply
avatar
00:14, 08/01/2014 delete

các thế lực thù địch đã không từ một âm mưu thủ đoạn nào để chống phá đảng chống phá nhà nước ta.Đảng và nhà nước ta cần phải có những chính sách,những biện pháp cụ thể để khẳng định vai trò của mình cũng như loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi đất nước..tiêu diệt mọi mồng mống của sự phá hoại đất nước và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển đất nước

Reply
avatar
00:18, 08/01/2014 delete

đảng cộng sản việt nam là dội ngũ tiên phong trong quá trình cây dựng và phát triển đất nước Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là không thể thay thế và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này đã lý giải cho sự hình thành đạo lý, lẽ sống của người dân Việt Nam.không tổ chức hay đảng phái nào có thể thây thế quyền thống trị của đảng csvn

Reply
avatar
00:20, 08/01/2014 delete

đảng cộng sản việt nam quang vinh và là người thầy dẫn dắt cả nước ta đi lên thành công .Đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. và càng ngày, vai trò đó được rõ ràng hơn, khi mà Đảng đã đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu khác. hãy cùng chung tay xây dựng đất nước ngày một mạnh giàu

Reply
avatar
16:17, 08/01/2014 delete

nhìn vào thành quả của ngày hum nay ai cũng phải biết ơn đến ự dìu dắt vô cùng quan trọng của đảng cộng sản việt nam ..cuộc sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước.chúng ta hãy giữ chọn niềm tin của mình vào sự lãnh đạo của đảng


Reply
avatar
16:18, 08/01/2014 delete

nhìn vào thành quả của ngày hum nay ai cũng phải biết ơn đến ự dìu dắt vô cùng quan trọng của đảng cộng sản việt nam ..cuộc sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, nhân dân có điều kiện làm chủ đất nước.chúng ta hãy giữ chọn niềm tin của mình vào sự lãnh đạo của đảng

Reply
avatar
16:23, 08/01/2014 delete

hãy bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam chính chúng ta phải bảo vệ Đảng trước những sự chống phá của bọn phản động và các thế lực thù địch nước ngoài. Có thể nói, nếu để mất Đảng thì tương lai của đất nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và một hậu quả không thể lường trước được

Reply
avatar
21:43, 12/01/2014 delete

từ khi có sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quang vinh...Đời sống nhân dân được nâng cao, xã hội phát triển. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, luôn đề cao tính dân chủ, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. chúng ta luôn giữ trọn niềm tin vào đảng cộng sản việt nam quang vinh

Reply
avatar
21:47, 12/01/2014 delete

trải qua bao biến cố lịch sử,thăng trầm của thời đại Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của đất nước việt nam .trải qua hơn 80 năm xây dựng và hoàn thiện. chúng ta đã giữ được độc lâp chủ quyền và đi lên xây dựng đất nước.,,,đó là niềm tự hào mà mỗi người dân việt nam ta luôn luôn tôn thờ và là niềm kiêu hãnh của dân tộc

Reply
avatar
22:24, 12/01/2014 delete

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ thắng lợi và vinh quang trong suốt những năn chúng ta chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngày nay, vai trò quan trọng ấy lại một lần nữa được khẳng định khi đất nước đang trở mình thay da đổi thịt, chúng ta cần có Đảng làm kim chỉ nam cho mọi hành động, để có thể phát huy được hết những nguồn lực của mình, để xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Reply
avatar
23:02, 12/01/2014 delete

" Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy hi vọng, một mùa xuân mới tràn ánh sáng khắp nơi nơi" Câu hát đó đã một phần nào khẳng định được vai trò to lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Từ khi đất nước có chiến tranh hay khi đất nước đang trở mình thay đổi thì vai trò của Đảng lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Có thể nói Đảng chính là niềm tin, là kim chỉ nam cho mọi hành động, mọi chiến lược của nhà nước ta, là người giúp nước ta đi tới bến bờ vinh quang và thắng lợi.

Reply
avatar
23:07, 12/01/2014 delete

Đối với mỗi người dân Việt Nam thì Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là niềm tin, là người đưa đường chỉ lối cho nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách lầm than và khổ cực. Trong thời kì hiện nay, khi đất nước đang thay da đổi thịt thì một lần nữa, vai trò to lớn của Đảng lại được nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta ghi nhân những thành công mà nhờ có Đảng, chúng ta mới gặt hái được, đó là những đường lối chính sách đúng đắn, những ưu tiên hàng đấu cho nhân dân. Do đó, chúng ta cần phải bảo vệ Đảng như bảo vệ chính cuộc sống tươi đẹp của chúng ta.

Reply
avatar
23:14, 12/01/2014 delete

Từ xưa đến nay dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng cộng sản việt nam thì đất nước ta đã giành được biết bao nhiêu là thắng lợi to lớn.Vậy nên vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng to lớn.Hiện nay các thế lực thù địch vẫn đang ngày càng có những hành động xuyên tạc và bịa đặt để chống phá Đảng và nhà nước ta.Chính vì thế mà chúng ta phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.Tất cả hãy cùng nhau xây dựng và bảo vệ Đảng nhé mọi người.

Reply
avatar
23:25, 12/01/2014 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng lớn và quan trọng.Từ xưa đến nay,từ lúc thành lập đến giờ thì Đảng đã lãnh đạo nhân dân việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Đất nước ta đã vượt qua được biết bao nhiêu là giặc ngoại xâm,Giờ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng thì đất nước chúng ta lại phát triển và hội nhập mạnh mẽ.Vậy nên nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng và bảo vệ Đảng trong sạch vững mạnh.

Reply
avatar
23:57, 13/01/2014 delete

Thực tiễn đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Vì vậy ĐCSVN trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, xã hội Việt Nam một cách hợp tự nhiên, được nhân dân thừa nhận, lịch sử chấp nhận và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được.
Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, có lúc Đảng cũng phạm sai lầm, khuyết điểm do giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Reply
avatar
23:59, 13/01/2014 delete

Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành được.
Tuy nhiên, để xứng đáng là Đảng cầm quyền, là người lãnh đạo Nhà nước và xã hội, điều quan trọng hơn là Đảng phải đẩy mạnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thể hiện Đảng “là đạo đức, là văn minh”.

Reply
avatar
21:16, 15/01/2014 delete

Sự phát triển của đất nước hiện nay và mai sau đều có công lao to lớn và sự đóng góp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước có phát triên bền vững một phần to lớn là có sự lãnh đạo sáng suốt của một chính đảng duy nhất đó là Đảng Cộng sản Việt Nam và được quy định cụ thể, rõ ràng trong Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ sở để xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đi theo con đương xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.

Reply
avatar
13:20, 18/01/2014 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước là vô cùng quan trọng, và nếu không có sự lãnh đạo ấy thì không biết đất nước ta sẽ đi về đâu nữa? Tuy nhiên, hiện giờ, các thể lực thù địch vẫn ngày ngày, từng giờ chống phá Đảng, nhà nước ta.Vì vậy, chúng ta cần phải tuyệt đối bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng thì đất nước ta mới có thể ổn định được

Reply
avatar
13:25, 18/01/2014 delete

Có lẽ đến giờ này thì cũng chẳng cần phải nói về công lao của Đảng và vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo đất nước ta. Thế nhưng, hiện nay lại có rất nhiều những phần tử xấu, chúng thường xuyên xuyên tạc, vu khống, nói xấu, bôi nhọ Đảng, làm giảm uy tín của Đảng trong lòng nhân dân. Đây là một điều vô cùng nguy hiểm đối với đất nước, chính vì vậy, chúng ta phải tỉnh táo, không để bị các thế lực xấu lợi dụng, làm ảnh hưởng tới đất nước

Reply
avatar
13:29, 18/01/2014 delete

Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được chứng minh cả trong lịch sử lẫn hiện tại, Đảng đã lãnh đạo đất nước ta giành mọi thắng lợi vượt qua bao gian nan thử thách. Vì thế Việc Đảng lãnh đạo nhà nước ta là phải tuyệt đối, phải kiên quyết giữ vũng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước ta trong tương lai và hiện tại. Không thể để các thế lực xấu có cơ hội chống lại Đảng.

Reply
avatar
13:34, 18/01/2014 delete

Đảng Cộng Sản việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Kể từ khi lãnh đạo đến giờ thì Đảng Cộng sản việt nam đã khẳng định được vai trò của mình,đó là việc đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của bọn xâm lược cùng với đó là việc đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Thế nhưng, có những thế lực xấu vẫn chưa thôi ý định chống phá nhà nước ta, và liên tục đưa những thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật về Đảng, nhằm bôi nhọ và làm giảm uy tín của Đảng, chúng ta phải tỉnh táo, không rơi vào bẫy của chúng, và giúp cho đất nước được bình yên

Reply
avatar
23:15, 28/01/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Toàn Đảng và cán bộ, đảng viên đã phấn đấu vì lợi ích của nhân dân, biết bao nhiêu cán bộ, đảng viên đã anh dũng hy sinh trong lao tù đế quốc, trên chiến trường chống ngoại xâm. Đảng viên đã trở thành tấm gương sáng để nhân dân noi theo, phấn đấu. Nhân dân đã tin Đảng, đi theo Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, thừa nhận Đảng là của chính mình.

Reply
avatar
10:15, 06/02/2014 delete

đảng cộng sản việt nam quang vinh là con thuyền dẫn dắt nhân dân và dân tộc ta trải qua bao khó khắn và gian khó trên con đường phát triển của lịch sử....trải qua gần thế kỷ phát triển và trưởng thành..đảng ta đang ngày càng khẳng định vị thế và vai trò của mình

Reply
avatar
10:21, 06/02/2014 delete

dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam .....nhân dân ta đã gặt hái được vô vàn thành công và vượt qua bao gian nan và thử thách...ngày nay đất nước ta ngày một hội nhập với thế giới,...ngày một khẳng định được vị thế và vai trò to lớn của đảng csvn quang vinh...thế hệ trẻ phải luôn biết quý trọng và tôn vinh

Reply
avatar
07:51, 10/02/2014 delete

từ khi đế quốc pháp đặt chân lên đất nước ta vào năm 1858 đánh dấu bước ngoặt lớn trong vận mệnh dân tộc ta...mở ra một chương đen tối trong lịch sử nước nhà...nước mất nhà tan....nhân dân bị đàn áp dã man bị chìm trong bể mấu..và khi đảng cộng sản việt nam ta ra đời thì một tương lai tơi sáng đã trỗi dậy và lịch sử vẻ vang của dân tộc bắt đầu

Reply
avatar
07:54, 10/02/2014 delete

sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam ta sau khi thành lập nó như một bước ngoặc lớn đối với cách mạng nước nhà...lần đầu tiên chúng ta khẳng định được chủ quyền cũng như vị thế của mình trước các nước đế quốc ....

Reply
avatar
07:58, 10/02/2014 delete

có ai tự hỏi rằng nếu như năm 1945 mà chúng ta không giành được độc lập chủ quyền từ tay nhật và pháp dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng csvn và bác hồ kính yêu chưa...thì khi đó vận mệnh dân tộc sẽ đi về đâu đây...có lẽ bây h chúng ta đã là một thuộc địa của bọn đế quốc và không thể tự làm chủ được vận mệnh của mình

Reply
avatar
20:46, 12/02/2014 delete

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của nhân dân, do dân và vì dân. trong suốt mấy chục năm nay từ khi nước ta được độc lập, đảng đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình bằng nhiều thành công trong mọi lĩnh, mang lại cho đất nước rất nhiều lợi nhuận, cho nhân dấn được ấm no hạnh phúc, vì vậy mong rằng đảng ta sẽ ngày càng vững mạnh để giúp đất nước ta đi lên hơn nữa trong thời kỳ hội nhập!

Reply
avatar
20:58, 12/02/2014 delete

Đảng cộng sản việt nam, đã giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, bằng sự lãnh đạo tài tình giúp cho kinh tế đất nước đi lên, và phát triển mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. không những vậy đảng ta còn có nhiều chính sách giúp thu hút được nhiều nguồn vốn nước ngoài. tuy nhiên có một số phần tử lại chống đối đảng ta, chúng đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, mong rằng đảng ta sẽ phát triển ngày càng vững mạnh và có thể loại bỏ được các bộ phận chống đối nhà nước.

Reply
avatar
15:21, 17/02/2014 delete

Chúng ta đã biết Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tính đên nay đã được 83 năm, đó là quãng đường đó gắn liền với sự phát triển của đất nước. Trong thời gian đó, Đảng cộng sản mà đứng đầu sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dìu dắt Đảng toàn dân tộc đánh thắng các cuộc đấu tranh dân tộc mang lại hòa bình, độc lập, chủ quyền, mang lại cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Đất nước ta chỉ có một Đảng duy nhất đó là chính đảng của dân tộc Việt Nam, chúng ta không thể phủ nhận rằng công lao to lớn mà Đảng đã mang lại cho cách mạng, cho nhân dân. Tuy chí là một Đảng nhưng có sự đoàn kết, thống nhất ý chí trong đọi ngũ đảng viên đã mang lại những thành quả to lớn cho ngày hôm nay. Như vậy, việc thành lập đa nguyên, đa đảng liệu có còn cần thiết trong khi đó chỉ với một chính đảng duy nhất mà đât nước ta đã gặt hai được những thành quả to lớn như ngày hôm nay và tự hào ngẩng cao đầu với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới

Reply
avatar
19:54, 21/02/2014 delete

Đảng cộng sản việt nam sau hơn 80 năm xây dựng và phát triển đã có rất nhiều thành quả trong công cuộc bảo vệ nền độc lập của dân tộc, với vai trò lãnh đạo của mình đảng luôn làm tốt nhiệm vụ và đưa đất nước đi lên phát triển mạnh mẽ, vì vậy mỗi con người việt nam chúng ta nên ủng hộ đảng và nhà nước để đảng ta tiếp tục phát triển mạnh hơn trong thập kỷ tới.

Reply
avatar
20:13, 21/02/2014 delete

Từ trước đến nay, đảng cộng sản việt nam luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, để có được một đất nước việt nam tươi đẹp và hòa bình như ngày hôm nay thì trong lịch sử việt nam đảng ta đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn và gian khổ vì vậy trong thời bình hiện nay đảng ta đã giúp đất nước đi lên phát triển mạnh mẽ, và đảng sẽ còn làm được nhiều điều hơn cho dân tộc việt nam trong tương lai.

Reply
avatar
20:51, 22/02/2014 delete

Đảng cộng sản việt nam với một lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài đã làm hài lòng mọi con người việt nam, đảng ta đã có nhiều chiến công vang dội trước những thế lực chống phá trong và ngoài nước. nhưng đến bây giờ trong thời kỳ hòa bình thì đảng ta vẫn chưa thể yên tâm được vì còn nhiều thế lực vẫn đang ngày ngày đe dọa sự hòa bình và ổn định của việt nam.

Reply
avatar
22:42, 23/02/2014 delete

Đảng là lực lượng nòng cốt, là lực lượng lãnh đạo của đất nước, đúng vậy đảng cộng sản việt nam đã có rất nhiều đóng góp to lớn để giúp việt nam phát triển trên mọi lĩnh lực kinh tế, chính trị, ngoại giao,... vì vậy chúng ta phải tuyệt đối giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng, luôn coi đảng là trên hết, và làm hết sức mình vì đảng và nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa.

Reply
avatar
12:23, 05/03/2014 delete

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng rỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thanh, đủ sức lãnh đạo cách mạng, Đảng ra đời là sự chọn lựa của quần chúng nhân dân, của lịch sử Việt Nam chúng ta. Chúng ta phải tuyệt đối trung thành với ĐẢng, đặt niềm tin tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của đất nước.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon