QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN ĐƯỢC ĐỀ CAO TRONG BẢN HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI NĂM 2013

10:41
[Mực Tàu] - Vừa qua, Đảng và Nhà nước đã kêu gọi toàn dân góp ý để sửa đổi bản Hiến pháp năm 1992. Đây là lần sửa đổi mang ý nghĩa lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, bảo đảm tính ổn định lâu dài của bản Hiến pháp, cả về hình thức và nội dung. Đây là sự kiện chính trị - pháp lý cực kỳ quan trọng, mang tính lịch sử, mở ra một giai đoạn cách mạng mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần chủ động hội nhập quốc tế theo đường lối đổi mới của Đảng. Với tinh thần đó, bản Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã và đang tạo ra một nguồn sinh khí mới trong một thời đại mới, nó thu hút mạnh mẽ trí tuệ, nguồn lực của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


(97,59% đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi)

Hiến pháp có nhiều điểm mới, trong đó, trước hết đã thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao chủ quyền nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và đảm bảo tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là quan điểm nền tảng xuyên suốt nội dung của Hiến pháp sửa đổi năm 2013, chỉ rõ nguồn gốc, bản chất, mục đích, sức mạnh của quyền lực Nhà nước ta là ở nhân dân, thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước.

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã khẳng định mạnh mẽ “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân”. Ngay từ Lời nói đầu đã khẳng định rằng nhân dân Việt Nam là chủ thể “xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này”. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước, không chỉ bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân mà còn bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, bằng quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trong đó có trưng cầu ý dân về Hiến pháp. Đây là điểm nhấn quan trọng để khẳng định Đảng và Nhà nước ta ngày càng quan tâm đến quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Một trong những thành công lớn nhất của Hiến pháp năm 2013 là  về “Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao và khẳng định trong Hiến pháp (Chương II). Đây vừa là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946; vừa thể hiện nhận thức mới đầy đủ, sâu sắc hơn trong việc thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển. Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã khẳng định nguyên tắc Nhà nước “công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”; “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”.

Đây là những nguyên tắc căn cốt nhằm đề cao trách nhiệm của Nhà nước trong mối quan hệ với quyền con người, quyền công dân; phòng ngừa sự tùy tiện cắt xén, hạn chế, cho chỗ này, lấy lại ở chỗ khác từ phía các cơ quan Nhà nước, nhân viên Nhà nước. Đây cũng chính là cơ sở pháp lý cao nhất để mọi người và công dân bảo vệ và thực hiện quyền con người và quyền công dân của mình. Trên cơ sở của các nguyên tắc căn bản này, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có bổ sung một số quyền mới một cách chặt chẽ, chính xác, khả thi, phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền mà Nhà nước ta tham gia. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

4 nhận xét

Write nhận xét
13:09, 29/04/2014 delete

Nhà nước ta là nhà của của dân do dân và vì dân.Tất cả việc chúng ta làm đều là vì lợi ích tối cao của nhân dân.Đảng và nhà nước ta luôn nỗ lực hết mình để tạo cơ hôi cho nhân dân có đơợc một cuộc sống ấm no hạnh phúc

Reply
avatar
13:25, 29/04/2014 delete

Người dân luôn được Đảng,nhà nước và các cấp chính quyền đặc biệt chú trọng.Nhất là về quyền của công dân.Điều đo được thể hiện rất rõ trong các hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.Chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay là do Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi

Reply
avatar
13:41, 29/04/2014 delete

Dinh độc lập chính là bằng chứng sống cho lịch sử hào hùng,vĩ đại của đất nước ta,dân tộc ta.Không những thế,Dinh độc lập còn đánh dấu một mốc son lịch sử,một mùa xuân đại thắng cho dân tộc ta.Chúng ta phải tự hào về những gì cha ông ta đã đạt được

Reply
avatar
17:33, 01/05/2014 delete

Tại sao chúng ta cần phải thay đổi hiến pháp bởi vì thế giới luôn thay đổi chúng ta phải thay đổi theo, nếu cứ cổ hũ lạc hậu, bảo vệ cái cũ mà không đổi mới phù hợp với thời đại thì trước sau j cũng bị đào thải thôi. Mấy năm gần đây rất nhiều đối tượng thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá nhà nước ta vì vậy việc thay đối hiến pháp về quyền con người và nghĩa vụ của họ là cần thiết khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà địch có thể lợi dụng chống phá nhà nước ta!

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon