NHỮNG NGÀY THÁNG 8/1945 LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

[Me Lo] - Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một dân tộc nhỏ bé giành thắng lợi trước thế lực ngoại bang hùng mạnh để tự định đoạt cho số phân của dân tộc mình. Cách mạng Tháng Tám thành công, dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Cuộc Cách mạng tháng Tám thắng lợi và việc khai sinh ra nước Việt Nam mới có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Cuộc cách mạng Tháng Tám không chỉ khẳng định được quyền làm chủ của một dân tộc trên thế giới mà nó còn góp phần cổ vũ động viên các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên tự giải phóng mình khỏi sự đàn áp của bọn đế quốc, thực dân.
Sự thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám, 1945 của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với vận mệnh của nước nhà. Từ đây, dân tộc Việt Nam bước tiếp vào công cuộc kiến quốc vĩ đại với một tư thế mới, tư thế của chính nghĩa hào hùng. Ý nghĩa của cuộc cách mạng Tháng Tám, 1945 đã được rất nhiều các nhà sử học nghiên cứu và đúc kết thành những bài học có giá trị mang tính thời đại. Đó là:

Một làthắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng ta từ một Đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một Đảng cầm quyền. 

Hai làthắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tư­ởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn và đầy sáng tạo của Đảng ta đã gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng Tám đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cố kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với những tư tưởng của C.Mác, Ph.ăng ghen, V.Lênin, Hồ Chí Minh, với xu thế của thời đại vì hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ba là , với thắng lợi này, cách mạng nước ta đã chuyển sang một bước ngoặt mới, nước ta là một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới - chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của biết bao thế hệ người Việt Nam xưa và nay.

Bốn làthắng lợi của Cách mạng tháng Tám còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển rất sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. 

Đúng như Hồ Chủ tịch nói: "với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Hòa chung trong không khí của cả nước với những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử của dân tộc. Thế hệ trẻ của dân tộc Việt Nam sẽ cố gắng học tập, trau dồi tri thức để tiếp bước truyền thống cha ông để lại, xứng đáng là con cháu của các vị anh hùng đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do ngày hôm nay.


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

10 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
21:24, 20/08/2014 XÓA

Chúng ta luôn cảm thấy tự hào về những gì cha ông ta đã làm và luôn cảm thấy cần có trách nhiệm hơn nữa để có thể xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nhất là trong thời kì đổi mới như hiện nay

TRẢ LỜI
avatar
15:04, 21/08/2014 XÓA

Mỗi dịp mùa thu đến là chúng ta những con dân đất Việt không hết bồi hồi nhớ về những chiến công to lớn, những thời kì chiến đấu hào hùng của dân tộc, chúng ta thật tự hào về điều này và sẽ cố gắng phấn đấu giữ gìn thành quả của cha ông ta. Chúng càng cần có trách nhiệm hơn nữa để có thể xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:07, 23/08/2014 XÓA

Bác đã từng nói là vua hùng đã có công dựng nước thì bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, giờ đây câu nói đó vẫn mãi trong tâm trí người dân Việt Nam chúng ta.
Cách mạng tháng tám thành công mở ra một đất nước Việt Nam người dân làm chủ đất nước đúng là sự kiện trọng đại của thế giới

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:18, 23/08/2014 XÓA

Cách mạng tháng tám thành công là một bước ngoặt lớn trong lịch sử thế giới, nhiều đất nước không ngờ với một chính quyền còn non trẻ ngày đó mà đã thành công trước một đế quốc thực dân hùng mạnh. Đó là một dấu mốc lịch sử, là một trang chói lòa của dân tộc Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
na na
AUTHOR
14:26, 23/08/2014 XÓA

Lịch sử thế giới mỗi khi nhắc đến các chiến thắng vĩ đại thì trong đó có các cuộc chiến thắng của dân tôc Việt Nam, nếu như ngày đó không có cách mạng tháng tám thành công thì giờ không biết đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu nữa. Nhớ lại ngày đó mà thấy đáng tự hào quá

TRẢ LỜI
avatar
Nặc danh
AUTHOR
14:34, 23/08/2014 XÓA

Nhờ có các cuộc chiến thắng hào hùng của dân tộc Việt Nam, nhờ có sự hy sinh thân mình để quyết tâm bảo vệ tổ quốc mà giờ đây chúng ta được sống trong vui vẻ, hạnh phúc, người dân được làm chủ đất nước như thế này. Cách mạng tháng tám thành công là một trong những chiến công hào hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:09, 29/08/2014 XÓA

Có lẽ thời gian trôi qua và chúng ta cũng không thể nào cảm nhận chân thực được ngày thành lập đất nước Việt Nam nhưng trong con người chúng ta khi nghĩ về tháng 8 lịch sử phẩn nào cảm thấy tự hào rằng chúng ta là con người Việt Nam luôn có được tinh thần yêu nước mãnh liệt và sẵn sáng vượt qua khó khăn.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:02, 29/08/2014 XÓA

những ngày tháng 8 hào hùng của dân tộc và của đất nước Việt Nam tháng 8 tháng của đất nước sự ra đời của nước VIệt Nam được đánh dấu từ đây. Qua những tháng ngày khổ cực mọi người đã được hưởng những ngày tháng độc lập của đất nước Việt Nam sau gần 1000 năm thuộc địa.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:42, 08/09/2014 XÓA

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì lịch sử hào hùng của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ bị phai nhòa.Cách mạng đã thành công.Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ và xây dựng đất nước sao cho xứng với thế hệ đã đi trước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:51, 08/09/2014 XÓA

Chúng ta cảm ơn sau sắc tới những thế hệ đi trước đã hi sinh sương máu của mình để chúng ta có thể sống hòa bình như ngày nay.Vậy nên cần phải cố gắng hết sực để xây dựng đất nước ngày càng phát triể hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon