TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐA ĐẢNG?

14:58
Mực tàu - Trong thời gian qua, với nhiều những lý lẽ ngụy biện không ít người có quan điểm là xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng đối lập nó giúp cho đất nước phát triển giàu mạnh thêm, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhà nhà có cơm no áo mặc. Lợi dụng một số những sai lầm, yếu kém trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số ít người đòi Đảng Cộng sản từ bỏ vai trò lãnh đạo mình. Một số người vin vào chủ nghĩa Mác cho rằng: mâu thuẫn là động lực của sự phát triển nên tuyên truyền Việt Nam muốn phát triển thì phải đa đảng, khi đó mới có sự cạnh tranh thì Việt Nam mới có thể phát triển...

Vậy tại sao chúng ta không chấp nhận đa đảng?

Thứ nhất, những quan điểm sai trái trên đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, các thế lực thù địch trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phản động lưu vong chống phá nước ta một cách nhiệt tình đặt ra không phải là nguyện vọng của đông đảo nhân dân Việt Nam. Chúng dùng mọi biện pháp thủ đoạn, bằng bất kỳ giá nào cũng phải lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phương pháp, thủ đoạn như tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chế độ, chính sách của nhà nước. Trên internet qua các phương tiện truyền thông đại chúng tấn công vào quan điểm tư tưởng của nhân dân và nhất là tư tưởng của các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước…

Đa nguyên, đa đảng sẽ làm cho đất nước ta hỗn loạn, đây cũng chính là tiền đề cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” mà các thế lực thù địch với Việt Nam đã thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. Trong con đường mà các thế lực thù địch vạch ra để lật đổ CNXH tại Việt Nam là phải thành lập được một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Như vậy, những người tuyên truyền đòi đa đảng ở Việt Nam không hề nhằm muốn Việt Nam phát triển, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện để lừa phỉnh nhân dân ta mà thôi. Thực chất là chúng muốn Việt Nam lâm vào tình cảnh hỗn loạn, muốn nhân dân ta vào hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo toàn dân tộc đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền, thiết lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên hết nên trong những ngày đầu gìn giữ chính quyền và nền độc lập dân tộc. Đảng ta đã tự tuyên bố giải tán và Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã mở rộng thành phần cho mọi tổ chức, chính đảng cùng tham gia lãnh đạo đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất suốt sáng khi không thâu tóm quyền lực mà chia đều cho các tổ chức khác để cùng chung tay chống quân thù. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đấu tranh, đánh tan các tổ chức phản động, loại bỏ những quan điểm đường lối đi ngược lại với lợi ích dân tộc. Sau 1954, Đảng ta cũng chủ trương tổng tuyển cử tự do, thành lập chính phủ liên hiệp, thống nhất nước nhà. Nhưng chính chính quyền Ngô Đình Diệm đã bác bỏ và phủ nhận thể chế đa nguyên đó.
 
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam.
Mặt khác thế lực phong kiến, được sự tiếp sức của đế quốc Mỹ, các tổ chức phản động ở miền Nam cũng đã từng lập nên một chính thể đa nguyên với sự tham gia của nhiều đảng phái. Nhưng mục đích chính trị của các đảng phái đó lại chống lại nền độc lập dân tộc và quyền lợi của nhân dân lao động, nên nhân dân cả nước ta đã đứng lên lật đổ thể chế chính trị đó, thiết lập nên nền chính trị nhất nguyên và lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người đại diện duy nhất cho quyền lợi của nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang khẳng định là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam dưới sự ch đạo dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam - đại diện cho giai cấp công nhân hiện đại, dân tộc Việt Nam tuy chưa được sống ấm no hạnh phúc, nhưng chúng ta có quyền tự hào vì được sống với hòa bình và nền chính trị ổn định trong đó đặc biệt chúng ta đã tổ chức thành công các hội nghị lớn thế giới mà không phải lo sợ trước khủng bố. Nhìn vào thành quả, nước ta đã có nhiều bước phát triển to lớn về chính trị kinh tế và văn hóa, đời sống của nhân dân được cải thiện, điều đó là nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đảng, được thể chế hóa vào điều 4 Hiến pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động.

Đó là độc lập, tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người…


Những thành tựu không thể phủ nhận của nền chính trị nhất nguyên đó đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

53 nhận xét

Write nhận xét
21:18, 22/11/2014 delete

Đa nguyên, đa đảng sẽ làm cho đất nước ta hỗn loạn, đây cũng chính là tiền đề cơ bản của cái gọi là “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố” và “bạo loạn lật đổ” mà các thế lực thù địch với Việt Nam đã thực hiện ở nhiều nước trên thế giới. vì thế chúng ta không chấp nhận đa đảng

Reply
avatar
21:20, 22/11/2014 delete

những người tuyên truyền đòi đa đảng ở Việt Nam không hề nhằm muốn Việt Nam phát triển, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, đó chỉ là lời lẽ ngụy biện để lừa phỉnh nhân dân ta mà thôi. Thực chất là chúng muốn Việt Nam lâm vào tình cảnh hỗn loạn, muốn nhân dân ta vào hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Reply
avatar
21:21, 22/11/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Reply
avatar
14:22, 23/11/2014 delete

Đơn giản thôi, vì chúng ta đã xác định rõ ràng là đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội lấy chủ nghĩa Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng nên chúng ta không bao giờ đi ngược lại những học thuyết này, đồng nghĩa với việc chúng ta không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Reply
avatar
10:53, 24/11/2014 delete

Đa nguyên đa đảng chẳng khác nào tự sát, nhìn các nước khác thì có thể thấy rằng sự bất ổn của một nước khi mà đa nguyên đa đảng, một đảng một chính phủ đã duy trì ổn định suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều biến cố

Reply
avatar
11:00, 24/11/2014 delete

một xã hội đa nguyên đa đảng cần một quá trình hình thành lâu dài, đã được thực tiễn qua nhiều năm nhiều thời kì, bây giờ bảo nước mỹ sát nhập thành một đảng họ cũng không làm đâu, tất nhiên là cái gì đang ổn định rồi chẳng dại gì mà tự nhiên thay đổi cho mất công

Reply
avatar
11:06, 24/11/2014 delete

trách nhiệm của mỗi một người yêu nước không phải là cứ kêu gào đa nguyên đa đảng mới là yêu nước, chính những hoạt động lợi dụng lòng yêu nước để kích động lôi kéo mọi người chống đảng chống nhà nước dựa trên những luận điệu không dân chủ , không nhân quyền

Reply
avatar
10:45, 25/11/2014 delete

Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đội tiên phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua sự “sàng lọc” dữ dội của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ 20, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc.

Reply
avatar
10:49, 25/11/2014 delete

Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc

Reply
avatar
10:58, 25/11/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam là người khởi xướng và lãnh đạo cuộc cách mạng này từ con số không về lực lượng vật chất, mà chủ yếu dựa vào lòng yêu nước của dân tộc và ý chí kiên cường, đi tiên phong của đội ngũ đảng viên của Đảng, để tạo ra lực lượng cho cách mạng. Đó là một thực tế lịch sử không cần phải tranh cãi!

Reply
avatar
11:04, 25/11/2014 delete

Việc một Đảng duy nhất lãnh đạo Việt Nam thể hiện ý chí của dân tộc là thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và ổn định để làm ăn phát triển kinh tế. Chỉ giản dị như vậy thôi. Không cần phải trưng cầu mấy chuyện tào lao đa nguyên đa đảng làm gì.

Reply
avatar
14:42, 25/11/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế trong nền chính trị nhất nguyên. Nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân vì nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng nhưng không bao giờ đa nguyên đa đảng.

Reply
avatar
16:08, 25/11/2014 delete

Chúng ta chỉ đi theo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.

Reply
avatar
16:16, 25/11/2014 delete

Đa đảng gây mất đoàn kết, Việt Nam chỉ có duy nhất một Đảng - Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng ta giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong

Reply
avatar
16:25, 25/11/2014 delete

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh

Reply
avatar
19:47, 25/11/2014 delete

Chỉ có những tên phản động mới dùng những ngôn từ luận điệu để mà đề đạt về việc đa nguyên đa đảng thôi. Vì chỉ có như vậy mới làm giảm đi sức mạnh và quyền lực của Đảng cộng sản. Cũng chỉ có như vậy thì chúng mới có thể xâm nhập vào mà phá hoại nước ta mà thôi

Reply
avatar
20:22, 25/11/2014 delete

Việt Nam là nước đơn nguyên, đơn đảng, trung thàng với chủ nghĩa xã hội. CHỉ có vậy mới giữ vững được độc lập dân tộc. Không nên nghe lời những nước tư bản, Vì chúng ta đâu phải là tư baen Họ muốn xóa bỏ XHCN nên can thiệp, đưa ra những ý kiến, yêu cầu vớ vẩn, không phù hợp với nước ta

Reply
avatar
08:03, 27/11/2014 delete

Không thể nào để đa nguyên đa đảng diễn ra ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam các thế lực thù địch luôn lăm le kêu gọi đa nguyên đa đảng để chúng có cơ hội giành chính quyền, phá hoại thành quả cách mạng, xóa bỏ chế độ. Tất cả số chúng đều có những liên lạc với các tổ chức chống phá nước ngoài để phá hoại nước ta.

Reply
avatar
08:07, 27/11/2014 delete

Đa đảng cũng được thôi. Nhưng thực sự là nó có cần thiết ở nước ta hay không? Hay đây chỉ là cơ hội cho những kẻ cơ hội chính trị lợi dụng để làm những việc xấu xa, để cho các thế lực thù địch ở bên người chống phá đất nước ta

Reply
avatar
08:18, 27/11/2014 delete

Đa nguyên đa đảng cho mấy phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng để làm những điều xấu, định phá hoại sự bình yên của đất nước hay sao? Cái bọn đòi đa nguyên đa đảng đều có mối liên hệ với bọn phản động nước ngoài thôi. Nếu cho chúng được toại nguyện thì đất nước này sẽ nguy mất

Reply
avatar
08:24, 27/11/2014 delete

Bây giờ mà đa nguyên đa đảng thì kiểu gì đất nước chẳng loạn lên, rồi các đảng phái không biết từ đâu đâu lại mọc lên, khéo không chừng có cả mấy đảng của nước ngoài họ dựng lên, rồi họ bơm tiền để ửng cử, sau đó thì khống chế cả nước ta cũng nên ấy. Thế nên tốt nhất là không nên đa nguyên đa đảng làm gì

Reply
avatar
08:35, 27/11/2014 delete

lại cái bài đa nguyên đa đảng? Tại sao lại cứ phải đi theo con đường mà người đã đi rồi, tại sao chúng ta không tự đi trên con đường của chính mình, dù nó có khó khăn nhưng đó mới chính là cuộc sống chứ. Đi trên con đường của người khác thì đến bao giờ mới khá lên được

Reply
avatar
23:35, 27/11/2014 delete

Việt Nam là một quốc gia độc lập về chủ quyền và tự chủ. Định hướng xấy dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Khác biết hoàn toàn với các nước tư bản phương tây nên không thể so sánh rồi đòi hỏi nước ta nên đa đảng hay không. Chúng ta chỉ có thể trung thành với Đẳng cộng sản

Reply
avatar
21:50, 28/11/2014 delete

Chúng ta khôn chấp nhận vì chúng ta dáng thành công với việc xây dựng đất nước theo hiện tại đây, không có cơ gì lại đi thay đổi như thế được, đó là cái cớ cho những nhà dân chủ nghĩ ra mà thôi chứ làm gì có chuyện việt nam thế này thế kia, sao cứ làm khó nhau mãi thế không biết

Reply
avatar
22:10, 28/11/2014 delete

Đa đảng chính là một hình thức đang có ở châu âu nhưng mà ở việt nam thì nó không đúng , vì cơ bản , ở việt nam những cái chế độ đa đảng này không hợp lí và nó hầu như bị tẩy chay mà , qua khứ như thế rồi còn đòi gì nữa chứ

Reply
avatar
22:14, 28/11/2014 delete

Tôi đồng ý với ý kiến của bài việt này, và tôi cũng có ý kiến là phản đối những hành động đoi đa nguyên đã đảng ở việt nam vì nó không hợp lí và không phù hợp với tình hình ở việt nam , đó là sự thật, chứ không phải là chuyện đùa được, cho nên mọi người nên nghĩ cho nó kĩ

Reply
avatar
15:26, 30/11/2014 delete

Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ lâu lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam,Đảng đã làm tốt nhiệm vụ của mình để người dân luôn thấy được dẫn dắt bởi một cái gì đó đúng đắn rồi. Hết những thắng lợi này đến thắng lợi khác thì người dân không cần đến một Đảng khác đâu

Reply
avatar
15:42, 30/11/2014 delete

Bao nhiêu bài học cho chúng ta về đa đảng rồi, đất nước gần với chúng ta như Thái Lan và Campuchia đấy, rất bất ổn về chính trị, người dân thì luôn chứng kiến cảnh trong nước chiến tranh lẫn nhau, làm cuộc sống của người dân không bao giờ yên ổn cả, vậy đa đảng làm gì chứ

Reply
avatar
16:00, 30/11/2014 delete

Nếu bây giờ sống trong một đất nước Đa Đảng thì người dân đất nước Việt Nam chắc chắc sẽ rất khổ cực vì chúng ta có bao nhiêu bài học cho việc đa đảng rồi. Chỉ cần Đảng Cộng sản Việt Nam thôi mà đất nước ta luôn không làm người dân thất vọng thì đa đảng làm gì chứ

Reply
avatar
16:45, 01/12/2014 delete

Đa đảng đối với quốc gia này có thể là lựa chọn tốt nhất nhưng đối với một số quốc gia khác có thể đi tới diệt vong. Văn hóa của mỗi quốc gia là khác nhau, kinh tế của mỗi quốc gia cũng là khác nhau. Chính trị cũng không thể giống nhau

Reply
avatar
17:00, 03/12/2014 delete

Tôi hoàn toàn không đồng ý với luận điệu đòi đa đảng ở Việt Nam. Chỉ cần Đảng cộng sản ở Việt Nam là đủ sức để đưa sự nghiệp cách mạng ở nước ta đến thắng lợi rồi.

Reply
avatar
Nặc danh
17:14, 03/12/2014 delete

Thực sự là toàn thấy mấy thằng phản động, mấy đứa bất mãn với chế độ là hô hào đòi đa nguyên đa đảng. Người dân Việt Nam luôn muốn Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Reply
avatar
17:28, 03/12/2014 delete

Đa nguyên, đa đảng chỉ là một trong những âm mưu thâm độc của các nước phương Tây nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng. Mọi người hãy cảnh giác trước những luận điệu mỵ dân này.

Reply
avatar
08:30, 04/12/2014 delete

Đa nguyên đa đảng được cái gì chứ hay nó chỉ mang lại cho đất sự hỗn loạn mà thôi. Những kẻ rận chủ và những kẻ phản động chúng chỉ muốn chống phá đất nước ta làm cho tình hình đất nước ta hỗn loạn để bọn chúng thực hiện những âm mưu xấu xa của bọn chúng

Reply
avatar
16:05, 04/12/2014 delete

đa nguyên đa đảng thì nước ta sẽ hỗn loạn ngay vì lúc đó bên đảng cộng sản còn có đảng của tư bản và một số giai cấp khác điều đó dẫn đến tranh giành quyền lực ngay và chiến tranh chia rẽ dân tộc ngay, còn bản chất của đa đảng ở tư bản hiện nay thực chất cũng chỉ là các đảng của giai cấp tư bản mà thôi

Reply
avatar
16:11, 04/12/2014 delete

Đa nguyên đa đảng giống kiểu phương tây thì cũng chẳng khác gì là một đảng cả, vì tất cả các đảng đều bảo vệ lợi ích của một giai cấp thôi, còn ở nước ta đảng cộng sản bảo vệ lợi ích của người dân lao động là đủ rồi, nếu như có thêm đảng mới tôi tin sẽ loạn lên ngay, vì bên cạnh đảng cộng sản sẽ có đảng của tư bản và có sự đấu đá tranh giành nhau nhau

Reply
avatar
16:16, 04/12/2014 delete

Đa nguyên đa đảng là một âm mưu của các nước tư bản nhằm chiếm nước ta lật đổ chế độ cộng sản, vì khi đa đảng chúng sẽ cho lập đảng của tư bản bên cạnh đảng cộng sản và với nguồn vật chất giàu có chúng có thể bơm vào nước ta và dùng tiền để mua chuộc người dân dẫn đến chúng nắm chính quyền và lật đổ chế độ ta

Reply
avatar
16:18, 04/12/2014 delete

Đa đảng như hiện nay ở tư bản thì bản chất cũng chỉ là một đảng thôi vì đó là đảng của giai cấp tư bản thôi, chẳng khác gì ở nước ta có đảng cộng sản, chẳng qua nước ta không tách ra nhiều phái khác nhau thôi, còn bản chất của kêu gọi đa đảng ở nước ta thì đó là một âm mưu nhằm xâm nhập vào nước ta của tư bản

Reply
avatar
17:31, 04/12/2014 delete

Tại sao anh bạn hàng xóm nhà chúng ta đa đảng từ rất lâu rồi mà đất nước vẫn không phát triển ( campuchia). Đa đảng hay không đa đảng không phải là vấn đề quan trọng. QUan trong là người Việt Nam có cần đa đảng không. Theo tôi thì là không bởi để thực hiện được lý tưởng thì có lẽ Đảng cộng sản là đảng tốt nhất cho quốc gia này.

Reply
avatar
09:19, 06/12/2014 delete

Chúng ta không chấp nhận việc đa nguyên đa đảng thứ nhất vì nước chúng ta là một nước bé nhỏ,việc chia nhiều đảng phái sẽ gây nên phức tạp.Thứ hai là nhiều đảng phái sẽ gây ra những tranh chấp trong một nước,thù hằn giữa đảng này với đảng kia gây mất ổn định chính trị của cả nước.Chính vì thế việc đa đảng ở nước ta là không thể.

Reply
avatar
09:28, 06/12/2014 delete

Đa nguyên đa đảng ở nước ta là việc làm hết sức vô nghĩa và không cần thiết.Chính vì thế những người mà đòi đa nguyên đa đảng ở nước ta thì hãy thôi ngay ý định đó đi.Vì đất nước đa nguyên đa đảng sẽ hết sức phức tạp,sẽ xảy ra nhiều xung đột trong một nước.Trong khi chưa biết việc đa nguyên đa đảng có đem lại lợi ích về kinh tế cho ta không nữa.

Reply
avatar
09:45, 06/12/2014 delete

Nước ta đang trong hòa bình và ổn định như thế này không muốn à mà còn đa nguyên đa đảng cái gì chứ.Có biết rằng nước ta được xếp trong top 20 nước được lựa chọn là địa điểm nên đến du lịch nhất trên thế giới không.Điều này cũng nhờ một phần vì nước ta là một nước hòa bình ổn định,người dân thân thiện mới có được điều này.Vậy đa nguyên đa đảng thì giúp ích lợi gì cho đất nước.

Reply
avatar
09:20, 10/12/2014 delete

Chắc chắn rằng chúng ta chẳng bao giờ chấp nhận đa nguyên đa đảng cả.hãy nhìn vào thực tế thì chúng ta có thể thấy được điều đó.Việt Nam từ trước đến nay dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng.chính vì thế Việt nam sẽ tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn.

Reply
avatar
09:33, 10/12/2014 delete

Hãy nhìn vào thực tế của các nước đang đi theo chế độ đa nguyên đa đảng là chúng ta có thể thấy được rồi.ở họ luôn tồn tại sự tranh giành quyền lực.sự bất ổn chính trị và hơn hết dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam thì đất nước VIệt Nam luôn ổn định và phát triển vượt bậc.chẳng có lí do gì mà chúng ta phải thay đổi điều đó cả.

Reply
avatar
22:01, 11/12/2014 delete

Mặc dù bộ máy lãnh đạo của nhà nước không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, nhưng đó là những vấn đề mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được. Cũng không vì vậy mà chúng ta chấp nhận chế độ đa nguyên, đa đảng được. Vì dân tộc Việt Nam chỉ có thể đã, đang và sẽ tiếp tục hòa bình, ổn định được khi đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN mà thôi.

Reply
avatar
22:14, 11/12/2014 delete

Trải qua biết bao bể dâu, dân tộc Việt Nam có thể phát triển được như ngày nay là do có sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Thử hỏi, trong thời kỳ dân tộc ta bị các thế lực thù địch thống trị mà không có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thì liệu chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay không? Thay vì đòi hỏi sự thay đổi chế độ một cách vô lý như vậy, hãy tự mình tu dưỡng đạo đức, góp phần làm giàu cho quê hương đất nước mình thì sẽ có ích hơn rất nhiều.

Reply
avatar
10:38, 13/12/2014 delete

Cái đa đảng mà bọn phương tây, bọn đế quốc chúng tuyên truyền cũng chì là cái đa đảng giả tảo, bởi tất cả các đảng đó vẫn phục vụ cho tầng lớp tư sản bảo vệ lợi ích cho giai cấp tư sản, và nếu có hai đảng đối lập nhau hoàn toàn trong một đất nước thì chắc chắn rằng đất nước đó sẽ không bao giờ được ổn định

Reply
avatar
14:32, 13/12/2014 delete

đa đảng chỉ làm cho tình hình đất nước phức tạp đi thôi, chứ lợi ích mà nó đem lại thì là không có, cứ thử nhìn những nước chuyển từ chế độ độc đảng sang đa đảng xem. chúng ta có thể thấy được đó đều là những nước tình hình chính trị trong nước rất bất ổn

Reply
avatar
Văn Minh
08:10, 20/11/2015 delete

Những kẻ thích một Đảng , tư duy của thế kỷ trước , không theo kịp bước tiến của nhân loại sẽ là vật cản của sự tiến bộ xã hội, thủ phạm hoặc đồng lõa của bọn tham nhũng đê tiện, đang thỏa sức ăn mồ hôi nước mắt của dân.

Reply
avatar
Nặc danh
05:03, 20/10/2016 delete

Thật ra không phải đòi đa đảng là phản động.Chỉ là muốn sống 1 cách đúng nghĩa chứ không muốn thở. Trong khi dân Hà Tĩnh kêu oan,đảng đang làm gì?Và điều gì đang xảy ra trong giáo dục Việt Nam? Tiếng Anh học chưa xong đi học tiếng Trung và Nga tại sao vậy? Và cũng xin thưa nếu đảng thật sự tốt sẽ không sợ nhiều phản động. Vì chân sẽ không có lý do để bị phản động kích thích. Còn dân bị mất niềm tin đừng đổ cho phản động.Hãy nhìn lại bản thân đi.Nhìn lại thiên đường của mấy bạn đi.Nếu thiên đường của mấy bạn tốt vậy đừng cho dân đi nước ngoài du học làm gì. Vậy ha!

Reply
avatar
Nặc danh
05:06, 20/10/2016 delete

Thật ra không phải đòi đa đảng là phản động.Chỉ là muốn sống 1 cách đúng nghĩa chứ không muốn thở. Trong khi dân Hà Tĩnh kêu oan,đảng đang làm gì?Và điều gì đang xảy ra trong giáo dục Việt Nam? Tiếng Anh học chưa xong đi học tiếng Trung và Nga tại sao vậy? Và cũng xin thưa nếu đảng thật sự tốt sẽ không sợ nhiều phản động. Vì dân sẽ không có lý do để bị phản động kích thích. Còn dân bị mất niềm tin đừng đổ cho phản động.Hãy nhìn lại bản thân đi.Nhìn lại thiên đường của mấy bạn đi.Nếu thiên đường của mấy bạn tốt vậy đừng cho dân đi nước ngoài du học làm gì. Vậy ha!

Reply
avatar
Nặc danh
16:11, 11/11/2016 delete

Căn nguyên của việc đòi đa nguyên, đa đảng chỉ là mưu đồ xấu của một số người nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, tham vọng quyền lực đen tối của mình. Họ muốn thông qua đa nguyên, đa đảng để đất nước có biến, khi đó họ sẽ thừa cơ ngóc đầu dậy, với sự giúp đỡ của bên ngoài để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam để đưa họ lên nắm giữ các vị trí quyền lực để thỏa mãn tham vọng cá nhân của mình. Họ đâu có biết rằng, sống trong điều kiện, môi trường đấu đá, tranh giành quyền lực ấy thì cuộc sống của người dân sẽ ra sao? Đất nước bất ổn thế nào? Và nguy cơ về những cuộc xâm lăng từ bên ngoài ẩn hiện ra sao? Đó thực sự là những vấn đề mà người dân sẽ phải đối mặt khi thực hiện đa nguyên, đa đảng để phục vụ cho tham vọng cá nhân của một số người.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon