HIỂU THẾ NÀO VỀ ÂM MƯU XÓA BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ”!

Đò Ngang - Từ khi ra đời (ngày 03/02/1930) đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn là lực lượng lãnh đạo và đóng vai trò quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với những thành tựu đã cùng nhân dân Việt Nam đạt được, Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội Việt Nam đã liên tục được quy định cụ thể trong các bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, Hiếp pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một thực tế lịch sử không gì có thể thay đổi được.
 

Tuy nhiên, các nhà tự xưng là “dân chủ” và các thế lực thù địch với Việt Nam không ngừng xuyên tạc, bóp méo sự thật đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Chúng liên tục tuyên truyền, kích động nhân dân, đưa yêu sách, gây áp lực lên Đảng, Nhà nước đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới danh nghĩa đem lại tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Vậy, tại sao các nhà “dân chủ” tự xưng cùng các thế lực thù địch lại muốn xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp!

Thứ nhất, chúng muốn phủ nhận những thành quả mà Đảng Cộng sản Việt Nam cùng toàn thể dân tộc Việt Nam đã giành được trong hơn 80 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử, có thể kể đến là:

- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Những thành tựu đó không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả thế giới đều ghi nhận. Với những thành tựu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đương nhiên trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, những kẻ tự xưng mình là nhà “dân chủ” lại cố tình bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chúng muốn làm hạ uy danh của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo ra cái nhìn “bằng phẳng” đối với Đảng Cộng sản dưới con mắt của mọi người. Điều này tạo tiền đề cho việc hạ bệ Đảng Cộng sản Việt Nam tạo đường cho một tổ chức chính trị khác lên thay thế.

Thứ hai, chúng muốn hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến lới hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Hiến pháp Việt Nam chỉ công nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam mà không chấp nhận bất cứ một tổ chức chính trị nào khác nắm quyền lãnh đạo. Do vậy, muốn hình thành một tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam thì các nhà “dân chủ” và các thế lực thù địch phải tìm cách tác động đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp. Nếu Điều 4 của Hiến pháp vẫn còn thì âm mưu của chúng dù có nham hiểm nhưng cơ hội thành công là không thể có.

Một khi thực hiện được âm mưu của mình, các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” ngang nhiên mặc sức thích thành lập bao nhiêu các tổ chức chính trị đối lập cũng được. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý cho sự ra đời các tổ chức này công khai đấu tranh với Đảng Cộng sản. Lúc này dưới tác động của các thế lực thù địch bên ngoài, chúng sẽ dễ dàng chuyển hóa Việt Nam bằng các cuộc “cánh mạng màu”, “cách mạng da cam”, “cách mạng đường phố”, cái cách mà chúng đã từng làm với một số nước Đông Âu thời gian qua.

Như vậy, rõ ràng việc đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chỉ là một trong những âm mưu mà các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” thực hiện nhằm đạt mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Hiểu rõ về âm mưu của các thế lực thù địch và các nhà “dân chủ” để chúng ta đề cao cảnh giác, bảo vệ Đảng, tích cực đấu tranh ngăn chặn không để cho chúng thực hiện được ý đồ đen tối đó.

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

42 nhận xét

Viết nhận xét
20:10, 30/01/2015 XÓA

mục đích của bọn rận chủ muốn xóa bỏ đi điều 4 của Hiến pháp là chúng muốn hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam tiến tới hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa và đòi có các đảng phái khác ra đời để tranh giành vị trí lãnh đạo của Đảng cộng sản,điều đó mà chúng mong muốn sẽ không bao giờ đạt được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:16, 30/01/2015 XÓA

dưới sự lãnh đạo Đảng cộng sản,đất nước ta từ một nước nô lệ thuộc địa đã giành được độc lập tự do và đem lại hạnh phúc cho nhân dân,không những thế đảng ta còn đưa ra các chủ trương chính sách để đưa đất nước phát triển đưa nhân dân có cuộc sống ấm no vậy mà bọn rận chủ định yêu cầu xóa bỏ đi điều 4 trong Hiến pháp thì điều đó sẽ không bao có bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới đảng mà điều đó không bao giờ nhân dân chấp nhận

TRẢ LỜI
avatar
20:19, 30/01/2015 XÓA

điều mà bọn rận chủ mong muốn đó là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với đất nước và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa,muốn làm vậy thì trước hết trước cần có nhiều đảng đối lập với đảng ta và đòi chia sẻ quyền lãnh đạo,bởi vậy điều đó là không thể chấp nhận được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:18, 31/01/2015 XÓA

Mục đich của các nhà rân chủ đã quá rõ ràng rồi nhé, đa nguyên đa đảng để tha hồ làm loạn à

TRẢ LỜI
avatar
Cu min
AUTHOR
22:21, 31/01/2015 XÓA

Bọn rận chủ chẳng hiểu gì về lịch sử, cũng chẳng hiểu gì về điều 4 hiến pháp. Nhưng luôn tỏ ra nguy hiểm, đòi hỏi nọ kia. Bọn chúng đâu biết thế nào gọi là ở đâu âu đấy. CỨ thấy thế là om xòm lên.

TRẢ LỜI
avatar
Huy Tung
AUTHOR
22:40, 31/01/2015 XÓA

Thằng nào thích đa nguyên đa đảng, đa nhân cách, đa mặt thì cút sang Mỹ ở đi, đừng có ở VN chống phá nữa

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:33, 01/02/2015 XÓA

từ xưa đến nay cùng với sự phát triển của nhân loại thì mỗi đất nước cũng có những bước đi riêng.Việt nam chúng ta dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt nam luôn có những bước tiến vượt bậc.tuy nhiên các thế lực thù địch vẫn luôn tìm mọi cách để chống phá và đòi loại bỏ vai trò lãnh đạo đó.chúng ta phải cảnh giác với điều này.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:07, 01/02/2015 XÓA

âm mưu của các thế lực thù địch đó là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng,từ trước đến nay chúng đều có ý định như thế và chúng cũng không ngừng có những hành động chống phá quyết liệt.nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng bao giờ đạt được điều đó.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:24, 02/02/2015 XÓA

đúng rồi bạn ak, đó chỉ là một quan điểm hết sức mị dân thôi, đa nguyên đa đảng để rồi nảy sinh thêm nhiều Đảng đấu đá với nhau thì càng làm cho tình hình đất nước rối ren thôi, nhìn Thái Lan kìa, Campuchia nữa kìa, đa nguyên đa đảng đấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:29, 02/02/2015 XÓA

Điều 4 hiến pháp là một điều vô cùng quan trọng, đấy là sự bảo vệ về mặt pháp lý của chế độ ta, tôi tin nếu bỏ điều đấy đi thì nước ta sẽ loạn ngay khi mà các thế lực thù địch sẽ bơm tiền và người của chúng và để phá hoại nước ta, lập đảng này đảng nọ để nhằm hạ bệ Đảng cộng sản

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:32, 02/02/2015 XÓA

bạn nói thế cũng không được bạn ak, chúng ta cần giải thích để cho những người khác hiểu chứ, đa nguyên đa đảng không tốt đẹp gì cả nó chỉ làm cho đất nước thêm rối loạn lên thôi, nhìn Thái Lan đấy, chỉ là các đảng của tư bản với nhau thôi mà thế rồi huống hồ gì giữa cộng sản và tư bản nữa

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:34, 02/02/2015 XÓA

đa nguyên đa đảng không tốt đẹp gì cả , thử nghĩ xem, một nước mà có các phe tranh giành quyền lực của nhau thì nước đấy sao mà đoàn kết đi lên được chứ, ở các nước phương Tây họ đa đảng nhưng thực tế cũng chỉ là đảng của tư bản cả, chứ không có đảng của giai cấp nào lên cầm quyền nữa cả

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:39, 02/02/2015 XÓA

Xóa được điều 4 này thì các phe chống đối nước ta cũng thành công được 50% rồi đấy, vì đây chính là bước trở ngại của chúng khi can thiệp vào nước ta. mà cũng đúng thôi, nước ta do Đảng cộng sản lãnh đạo, cái này là tất yếu và người dân chấp nhận sự lãnh đạo này, việc gì phải bỏ điều 4 đi để đất nước bị phá hoại bởi bọn ngoại quốc nhỉ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:42, 02/02/2015 XÓA

Nếu nước ta mà đa nguyên đa đảng tôi tin đất nước sẽ loạn ngay, vì khi đó các phe tư bản do bên ngoài hậu thuẫn sẽ tung tiền tung người và những chiêu trò khác để đánh bại và làm sụp đổ Đảng cộng sản ngay. Do đó chúng ta nhất quyết không để cho việc này được xảy ra, nếu thế thì nước ta tiếp tục sống trong cảnh ngoại xâm thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:48, 02/02/2015 XÓA

Đúng rồi, điều 4 hiến pháp là một điều luật vô cùng quan trong, nó thể hiện ý chí của người dân, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nếu bỏ điều này đi sẽ tạo điều kiện để cho các thế lực thù địch, những kẻ chống phá, phản động tác động vào nước ta, lật đổ chế độ ta ngay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:53, 02/02/2015 XÓA

Trong Hiến pháp nước CHXHCNVN ta từ trước đến nay đều bất di bất dịch điều 4 mang trong đó ý nghĩa là Đảng Cộng sản VN là Đảng duy nhất tồn tại để lãnh đạo nhân dân đi lên xhcn. Điều đó luôn được các thế hệ nhân dân ta bảo vệ, kế thừa những truyền thống máu xương, gian khổ của cha ông. Chúng ta phải bảo vệ vững chắc điều đó không được để chúng lật đổ đất nước

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:55, 02/02/2015 XÓA

Tôi nghĩ là 100% luôn ấy chứ. Chúng đứng sau tài trợ một loạt các tổ chức dân sự xã hội, lợi dụng sự tự do hoạt động của những tổ chức đó ở VN để ra sức kết nạp hội viên, tự biên tự diễn những hoạt động. Chờ điều 4 được xóa là công khai đứng ra thành một đảng mới. Biết điều này quá rõ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
13:58, 02/02/2015 XÓA

Điều 4 này xóa bỏ tương đương với việc hợp pháp hóa sự ra đời của các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản , mà đó là các tổ chức phản động, muốn lật đổ chế độ, xóa đi sự lãnh đạo của Đảng. thử hỏi như thế có tốt đẹp gì không cơ chứ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:12, 02/02/2015 XÓA

thì chúng cũng đang thể hiện rõ âm mưu đấy rồi kìa, khi mà những hôi như nhà báo độc lập, văn đoàn độc lập này nọ đã ra đời rồi kìa. Điều 4 nhất quyết không thể bỏ đi được, nếu bỏ đi xem như chúng ta mất nước vào tay ngoại bang tiếp đấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:16, 02/02/2015 XÓA

Đúng là chúng ta phải thừa nhận thành quả của Đảng trong suốt thời gian lãnh đạo qua và cương quyết không xóa bỏ điều 4 vì nếu xóa bỏ điều này thì sẽ nguy hại đến chế độ chúng ta đang xây dựng ngay. nhưng cũng hi vọng rằng Đảng sẽ ngày càng giải quyết những vấn đề xấu trong xã hội hiện nay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:21, 02/02/2015 XÓA

cái đó là do nhân dân quyết, ai lãnh đạo là do người dân quyết, tôi tin nếu người dân mà không muốn Đảng cộng sản lãnh đạo thì tất yếu người dân sự tự lập đổ Đảng cộng sản thôi. Còn hiện nay, người dân vẫn đang tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và không có phản hồi gì xấu cả, thì tại sao cần phải xóa bỏ điều 4 đi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:24, 02/02/2015 XÓA

Đúng là nước ta đã có những thành quả vược bậc thật, cái đấy ai cũng phải công nhận, nhưng với những hiện tượng xã hội xấu hiện nay người dân đang rất trong chờ vào sự giải quyết triệt để của Đảng để làm cho người dân tin tưởng hơn vào con đường mà Đảng đã chọn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:15, 09/02/2015 XÓA

Xóa bỏ điều 4 Hiến pháp đi thì khác gì bảo lũ giặc nó vào mà cướp nước ta đi, chúng có tiền lực về vật chất, nếu điều 4 này bị bỏ đi, là cho việc thành lập các tổ chức chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam và lúc đó sẽ xảy ra bạo loạn về chính trị ngay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:17, 09/02/2015 XÓA

Điều 4 này mà xóa đi thì ngay lập tức các tổ chức chính trị đối lập được hình thành ngay, và ngay lúc đó nước ta còn hơn cả thái lan hay ukraina nữa, đất nước sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn ngay thôi. Do đó phải kiên quyết không thể xóa bỏ điều 4 này được

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:21, 09/02/2015 XÓA

các nước tư bản đa đảng nhưng thực chất đều do đảng của tư bản điều hành hết, còn như nước ta chỉ có đảng cộng sản nếu như xóa đi điều 4 thì tôi tin sẽ ngay lập tức các đảng phái đối lập sẽ được lập lên ngay và lúc đó để tranh giành ảnh hưởng và quyền lực thì sẽ có đấu tranh và gây ra bạo loạn về chính trị ngay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:24, 09/02/2015 XÓA

nước ta do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, người dân chấp nhận điều này và việc tồn tại điều 4 hiến pháp là để bảo vệ cho quyết định của người dân, vì nếu như không có điều này thì với khả năng tài chính của các thế lực chống phá chúng sẽ biến nước ta thành một chiến trường chính trị cho mà xem

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:29, 09/02/2015 XÓA

Điều 4 hiến pháp là để bảo vệ người dân nữa thôi, người dân chọn Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên nếu điều 4 này không có thì sẽ tạo điều kiện cho bọn cơ hội với sự hậu thuẫn của bên ngoài sẽ làm cho nước ta rối loạn lên, và tình cảnh của chế độ tay sai VNCH sẽ lặp lại ngay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:32, 09/02/2015 XÓA

Cái này thì dễ hiểu thôi, xóa bỏ điều 4 thì những tổ chức như hội nhà báo độc lập, văn đoàn độc lập và những cái hội khác nữa sẽ được hợp thức hóa và chính thức tuyên chiến với đảng cộng sản thôi, và lúc đó nước ta sẽ rơi vào tình cảnh tranh giành quyền lực giữa các bên , lúc đó dân khổ thôi

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:38, 09/02/2015 XÓA

Cái này tôi nghĩ cần phải giải thích cho người dân rõ hơn nữa chứ người dân còn mơ hồ về cái này lắm, điều 4 hiến pháp mà bỏ đi thì xem như chúng ta mất nước vào tay giặc luôn, vì lúc đó chúng sẽ hậu thuẫn lập nên những tổ chức chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam biến nước ta thành Ukraina thứ 2

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:01, 09/02/2015 XÓA

người dân ta có ý thức cũng không cao lắm đâu bạn ak, nhất là về chính trị, giờ hỏi ai là chủ tịch tỉnh của mình, bí thư tỉnh mình đôi khi còn không biết nữa mà bạn, do đó việc mà tuyên truyền cho người dân không hề đơn giản đâu bạn ak

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:08, 09/02/2015 XÓA

Điều 4 hiến pháp mà bỏ đi thì đồng nghĩa với việc nước ta sẽ bỏ con đường tư bản chủ nghĩa quay trở lại với quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, và người dân ta cũng cực khổ lại thôi, nhìn công dân mỹ xem, đến chết cũng phải làm để nuôi sống bản thân đấy thôi, sướng gì cơ chứ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:11, 09/02/2015 XÓA

cái đó thì luôn tồn tại rồi bạn ak, cuộc chiến giữa tư bản chủ nghĩa và xã hôi chủ nghĩa vẫn luôn tồn tại và nước ta đang phải chiến đấu với tư tưởng chủ nghĩa xã hội của chúng ta, nếu bỏ điều 4 hiến pháp đi, có nghĩa chúng ta đầu hàng và người dân lại rơi vào cảnh bị cướp bóc, dân tộc thành nô lệ

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:20, 09/02/2015 XÓA

quỹ đạo tư bản chủ nghĩa thì cũng tùy thôi, giống Ukraina đó cũng là tư bản chủ nghĩa đấy, có cả mỹ ông trùm tư bản vào đấy mà giờ như thế nào, rồi nhiền nước khác nữa bạo loạn, khủng bố xảy ra thường xuyên đấy, nhân quyền ko đảm bảo đấy

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:25, 09/02/2015 XÓA

không phải thế đâu bạn ak chúng hiểu rõ mà và chúng rất khôn chúng muốn xóa điều 4 này đi để chúng có thể hợp pháp lập hôi nay hội nọ để từ đó tác động xấu đến sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và nguy cơ mất nước sẽ có ngay

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
23:29, 09/02/2015 XÓA

Nếu như tư bản chủ nghĩa quay trở lại nước ta thì dân ta mãi nghèo đói thôi, nhìn những người công nhân đi, có người nào cho sung sướng đâu chứ, bên các nước tư bản cũng thế thôi, người lao động phải làm việc suốt ngày mới đủ sống đấy chứ

TRẢ LỜI
avatar
19:34, 12/02/2015 XÓA

Đúng là nên hiểu những âm mưu của những kẻ chống lại sự bình yên của việt nam thì mời có thể có những biện pháp chống được chứ không hê đơn giản đâu, mong sao những kẻ thâm độc đó bớt đi những h0oajt động đi cho việt nam được yên ổn

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:47, 12/02/2015 XÓA

Nếu có hiểu thì mới có thể vạch mặt được bản chất của những con người này, còn không hiểu thì làm sao có thể vạch mặt đợc bản chất của những con người này, riêng tôi, tôi rất hay đọc những thông tin trên trang này

TRẢ LỜI
avatar
19:57, 12/02/2015 XÓA

đúng là nhiều khi người ta không hiểu được vấn đề nên làm những chuyện không đâu vào đâu, và đôi lúc con khiến cho người ta hiểu nhầm về sự lãnh đạo của đảng bao lâu nay, và điều đó cực kì nguy hiểm

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:01, 12/02/2015 XÓA

Đúng rồi ban, trước đây , tôi cũng không hiểu điều 4 này như thế này, giờ tôi mới biết được là điều 4 người ta có mục đích là bảo vệ đất nước này như thế tôi nhất định ủng hộ các bạn đấu tranh với những kẻ đòi xoá bỏ điều 4

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
20:02, 12/02/2015 XÓA

Đúng rồi ban, trước đây , tôi cũng không hiểu điều 4 này như thế này, giờ tôi mới biết được là điều 4 người ta có mục đích là bảo vệ đất nước này như thế tôi nhất định ủng hộ các bạn đấu tranh với những kẻ đòi xoá bỏ điều 4

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:50, 25/01/2016 XÓA

Đám " rận chủ" trong và ngoài nước âm mưu xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp với 2 mục đích chính...Chúng muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như phủ nhận những thành quả cách mạng mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành được...Cũng với âm mưu hợp thức hóa những tổ chức phản động đối lập để đưa đất nước ta tới sự phụ thuộc vào các thế lực ngoại bang, gây bất ổn tình hình an ninh, chính trị, xã hôi trong nước...Đó là âm mưu vô cùng nguy hiểm cần phải loại bỏ tận gốc.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon