BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TẠI VIỆT NAM - GIÁ TRỊ TINH THẦN CỦA MỘT ĐẤT NƯỚC

Người yêu nước

     Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2016. Đó thực sự là ngày hội của toàn dân tộc ta. Cuộc bầu cử được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 mới được ban hành.
Vì sự phát triển đất nước
     Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

     Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa chính trị quan trọng, được diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày bầu của của toàn dân tộc, tất cả công dân hay phát huy quyền làm chủ của mình, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cao cả trong việc đi bỏ phiếu để ngày hội của toàn dân tộc được diễn ra thành công và đạt hiệu quả cao nhất./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

17 nhận xét

Viết nhận xét
18:18, 20/05/2016 XÓA

Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội

TRẢ LỜI
avatar
18:23, 20/05/2016 XÓA

Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước, mà cùng với thành công rực rỡ từ Đại hội XII của Đảng, ngày bầu cử (22/5/2016) sắp tới còn là đợt sinh hoạt chính trị-pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

TRẢ LỜI
avatar
20:04, 20/05/2016 XÓA

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện cho tiếng nói của nhân dân từ Trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.

TRẢ LỜI
avatar
21:30, 20/05/2016 XÓA

việc bầu cử đại hội hội đông nhaand ân các cấp sắp diễn ra cho ta thấy được quyền và nghĩa vụ của bất cứ người công dân nào khi đã đử tuổi. vì vậy mợi người hãy thự hiện đúng quyền và nhãi vụ của mình để giúp cho đất nước ngày một phát triển đi nê. tránh trường hợp nghe theo những lời xúi dục cảu người khác.

TRẢ LỜI
avatar
22:35, 20/05/2016 XÓA

chỉ còn rất ít ngày nữa là cả nước ta rộn ràng trong không khí bầu cuer. mọi nguwofi thể hiện quyên và trách nhiệm của công dân, hãy thể hiện quyên cảu mình tránh để cho bọn phản động chúng kích động hãy cso ý thúc để cho cuộc bầu cử thành công rực rỡ và cùng nhau loại bỏ các thành phần phản động trong nước.

TRẢ LỜI
avatar
22:45, 20/05/2016 XÓA

ngày bầu cử đang tiến đến rất gần các thành phần phẩn động se nhân cái cơ hội này để chúng thực hiện các hành động chống phá gây rối mất trạt tự , cho nên mỗi người dân chúng ta hyax thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân chứ đừng để cho cái đám dận chủ chúng kích động mà làm ta sai cho bọn chúng để. làm nhưu vạy chỉ đem lại lợi ích co chúng mà thôi. yêu nước thì hãy hành động đúng đănns đừng để cho chúng lợi dụng

TRẢ LỜI
avatar
23:05, 20/05/2016 XÓA

đi bỏ phiếu là cách công dân thể hiện sự đóng góp của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, nó cũng là sự thể hiện tình yêu nước, thể hiện sự quan tâm của cá nhân đối với các sự kiện của quốc gia, của dân tộc. khí thế đi bầu cử là khí thế của cả dân tộc, chúng ta hãy thể hiện khí thế đó như những ngày đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ công hòa. vận mệnh của đất nước là nằm trên mỗi lá phiếu của chúng ta, hãy là người có trách nhiệm với lá phiếu đó, vì đó là tương lai của đất nước, là những điều mà người dân mong muốn có được thực hiện hay không

TRẢ LỜI
avatar
23:07, 20/05/2016 XÓA

từ lâu cá thê lực trong và ngoai nước luôn muốn chống phá đi lại chính quyên của nước ta, chúng lợi dụng tình hình cá chết ở các tình miền trung để kêu gọi người dân tham gia biểu tình vì môi trường nhưg thực chất bản chất của chúng lợi dụng vậy để gây mất trạt tự an nính. chnsg chỉ lấy cái cuocj biểu tình đó là cái mác thôi.

TRẢ LỜI
avatar
23:30, 20/05/2016 XÓA

đây là cái cwo hội mà cái đám dận lớn dạn nhỏ chúng thwucj hieenjc ác hành ddoognj chóng phá, chúng láy cái mác biểu tình vì môi truowgn mà chúng thực hiệc các hành động chống phá, ddwungf cso chỉ nghe lời bọn chúng xuống đường biểu tình mà hãy có thục hiện các hành động bảo vệ môi trương và hãy khuyên góp ủng hộ để nhan dân thoát nghèo

TRẢ LỜI
avatar
dan chu
AUTHOR
23:46, 20/05/2016 XÓA

Tinh thần và lòng yêu nước của mỗi người con đất VIệt sẽ được thể hiện rõ nét nhất trong ngày cử tri cả nước hận hoan với lá phiếu trên tay và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Hình ảnh đó sẽ luôn là những ấn tượng và thiêng liêng nhất

TRẢ LỜI
avatar
11:39, 21/05/2016 XÓA

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước, chúng ta có quyền lợi và trách nhiệm phải thực hiện, quyền lợi cho chính cuộc sống của chúng ta, hãy chọn những người xứng đáng mà chúng ta đặt niềm tin, hi vọng họ sẽ giúp xã hội, địa phương cũng như đất nước phát triển hơn

TRẢ LỜI
avatar
16:42, 21/05/2016 XÓA

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một hoạt động chính trị rất quan trọng của đất nước đã bắt đầu được triển khai. Với mỗi công dân, không phân biệt vị trí, vai trò xã hội, đức tin tín ngưỡng, tôn giáo,… đây là dịp để thể hiện ý thức trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước, vì thế chúng ta cần hết sức tỉnh táo để vừa có ý thức nghiêm túc, vừa không để bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng.

TRẢ LỜI
avatar
17:01, 21/05/2016 XÓA

Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa chính trị quan trọng, được diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cảm ơn Đảng và Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
17:16, 21/05/2016 XÓA

Bàu cử là ngày bầu của của toàn dân tộc, tất cả công dân hay phát huy quyền làm chủ của mình, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cao cả trong việc đi bỏ phiếu để ngày hội của toàn dân tộc được diễn ra thành công và đạt hiệu quả cao nhất.hãy thể hiện quyên cảu mình tránh để cho bọn phản động chúng kích động hãy cso ý thúc để cho cuộc bầu cử thành công rực rỡ và cùng nhau loại bỏ các thành phần phản động trong nước.

TRẢ LỜI
avatar
21:33, 23/05/2016 XÓA

Bầu cử quốc hội đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã cho thế giới thấy một đất nước Việt Nam ổn định chính trị, phát triển. Ngày hội bầu cử đã là một đợt chính trị sâu rộng đối với mội tầng lớp nhân dân. Xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

TRẢ LỜI
avatar
Tran Vũ
AUTHOR
21:58, 14/06/2016 XÓA

Chế độ XHCN ở Việt Nam hoàn toàn là 1 chế độ của dân, do dân và vì dân...Từ khi mới ra đời đến nay, chính quyền Việt Nam luôn duy trì chính sách phục vụ đầy đủ mọi quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...Trong đó Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc Hội là các cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân và do nhân dân trực tiếp bầu ra...Đi bầu cử chính là cách mỗi công dân đang thực hiện quyền làm chủ của mình với đất nước, đó chính là quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mỗi người công dân Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Tran Vũ
AUTHOR
20:12, 15/06/2016 XÓA

Bầu cử Quốc hội là dịp để nhân dân ta thể hiện quyền làm chủ của mình với đất nước...Đâychính là ngày hội lớn nhất của đất nước 5 năm mới có 1 lần, là dịp để mọi công dân bầu ra những người đại diện xứng đáng cho mình ở cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước...Bầu cử quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là bầu ra những người tài, ưu tú nhất với mục đích xây dựng và phát triển đất nước, đưa đất nước tới phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon