KỶ NIỆM 126 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2016) – ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI…

08:08

Hạ Băng
Hàng năm cứ mỗi độ 19 tháng 5 về, nhân dân cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới và càng có ý nghĩa hơn cho tất cả cán bộ, đảng viên soi rọi lại mình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và tiếp tục tự kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, Hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ở một đất nước thuộc địa, có nhiều dân tộc, sớm hình thành quốc gia - dân tộc thống nhất. Trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc đã hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý trí đấu tranh bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức cộng đồng, cố kết dân tộc làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội. Chính nền văn hóa ấy cùng với những ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương Đông đã hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và góp phần to lớn vào sự hình thành và sự phát triển tư tưởng của Người.
          Chứng kiến sự thất bại, không có sự thành công của các vị yêu nước tiền bối và cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp tàn bạo, tháng 6/1911, người thanh niên ưu tú của dân tộc Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Vận mệnh của nước, của dân gắn bó mật thiết với một quyết định mà lịch sử đã chứng minh là sáng suốt phi thường. Trải qua gần 10 năm bôn ba nhiều châu lục, gắn với phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, với chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước và giải phóng dân tộc duy nhất đúng đắn. Từ đó, hoài bão mang lại độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào chi phối toàn bộ tư duy lý luận và hoạt động thực tiến của Hồ Chí Minh.
          Mùa Xuân năm 1930, sau nhiều năm theo Chỉ thị của Quốc tế cộng sản, Người đã chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Đông Dương, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với việc thành lập Đảng cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mình kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối và mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết  trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
          Để tưởng nhớ công ơn của Bác, tháng 5 lịch sử, cả nước ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
          Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại. Chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy cao độ  truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

7 nhận xét

Write nhận xét
08:13, 19/05/2016 delete

Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại. Chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc vận động tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Reply
avatar
08:14, 19/05/2016 delete

Người đã rời xa chúng ta rất lâu nhưng những hình ảnh về Người mãi mãi ở trong tim mỗi người Việt Nam, hình ảnh một vị cha già dân tộc, người hi sinh tất cả cho độc lập tự do của dân tộc, cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, một con người bình dị mà đầy cao quý.

Reply
avatar
11:54, 19/05/2016 delete

Chủ tịch Hồ Chí Minh_ người có công rất lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc ta. Bác là một tấm gương sáng mà bất kỳ người dân Việt Nam nào đều phải noi theo. Cho nên nhân dân ta luôn lấy bác làm tấm gương để noi theo, để học tập. Bác là một người cha già của cả dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc Việt nam đời đời nhớ ơn công ơn của bác!

Reply
avatar
12:00, 19/05/2016 delete

Để tưởng nhớ công ơn của Bác, tháng 5 lịch sử, cả nước ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già, Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chúng ta luôn luôn nhớ đến công ơn to lớn của Bác!

Reply
avatar
19:47, 19/05/2016 delete

ngày hôm nay là ngày kỉ niêm 126 năm sinh nhật Bác. cả cuộc đời nguời công hiến vì dân vì nước. Bác là người sáng lập ra ĐCSVN cùng Đảng dẫn đường chỉ lối đưa nước ta thoát khỏi xiềng sích của bọn thực dân phong kiến. Bác cả cuộc đời cống hiến hêt mình vì nước. người đi khắp thế giới để tìm con đường giải phóng cho dân tộc

Reply
avatar
20:29, 19/05/2016 delete

bác hồ là người chiến sĩ cộng sản trung kiên người con ảu đất nước việt nam, là mooitj vị cha già của dân tọc , một vĩ nhân thế giwosi, cả cuộc đời bác hi sinh cho dân tộc việt nam, bác là ánh sáng của lý tưởng và niềm tin trogn lòng mỗi người dân việt nam mặc dù bác đã đi xa.

Reply
avatar
20:38, 19/05/2016 delete

Bác lên tàu tìm đường cứu nước khi còn trẻ, nhưng lúc trở về, mái tóc Bác đã điểm bạc. Bác đã công hiến cả uổi thanh xuân nhiệt huyết của mình cho đất nước. tin tưởng vào thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dù lúc ấy Bác đang trong cảnh ngục tù hay đang sống giữa muôn vàn gian khổ. bác vẫn luôn nghĩ cho dân cho nước, người không con mà có triệu con.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon