VỀ VIỆC BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ XIN LÙI THÔNG QUA LUẬT VỀ HỘI

23:36
Vô Danh
Trước rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự thảo Luật về Hội, chiều 25/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sẽ cùng Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn chỉnh dự thảo để trình trong kỳ họp sau. Rất nhanh chóng, đám “dân chủ” trong nước bằng thủ đoạn cắt xén thông tin, thêm thắt những thông tin bịa đặt đã xuyên tạc một cách trắng trợn việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân xin Quốc hội lùi Luật về Hội nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng: Nhà nước tiếp tục lùi Luật về Hội vì sợ “phản động, thù địch”; Hoãn Dự luật về Hội vì quá nhiều chỉ trích; hay lùi thông qua Luật về Hội là động thái bóp nghẹt quyền tự do lập hội của người dân…
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân (Ảnh Internet)
Cần khẳng định, ở Việt Nam, quyền tự do lập hội đã được ghi nhận trong nhiều bản Hiến pháp, đạo luật cơ bản của Nhà nước. Tại bản Hiến pháp mới nhất năm 2013, quyền tự do lập hội được quy định tại Điều 25, cụ thể như sau: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Như vậy, quy định của Hiến pháp mới vừa khẳng định vị trí, vai trò của quyền tự do lập hội bên cạnh các quyền dân sự, chính trị khác, vừa mở ra cơ hội cho việc xây dựng một luật riêng để đảm bảo việc thực hiện quyền này. Mặc dù, đến nay Việt Nam chưa có Luật về Hội nhưng không có nghĩa là quyền tự do lập hội của người dân bị “bóp nghẹt”. Hiện nay, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định rất rõ về việc tôn trọng và bảo vệ quyền tự do lập hội của người dân, cụ thể như: Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/7/1957 Quy định về quyền lập hội; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
Đây là những văn bản quan trọng thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do lập hội của người dân. Tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền tự do lập hội của mình và cũng là để cơ quan nhà nước quản lý việc thành lập cũng như hoạt động của các hội theo đúng pháp luật.
Trong những năm qua, các hội tại Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng với quy mô, phạm vi, tính chất hoạt động rất phong phú, đa dạng. Đây là biểu hiện tích cực của quá trình dân chủ hóa xã hội, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên quá trình hình thành, phát triển của các hội, nhóm ở nước ta trong thời gian qua cũng bộc lộ nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh các hội, nhóm hợp pháp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cũng xuất hiện khá nhiều hội, nhóm được thành lập và hoạt động trái với Hiến pháp và pháp luật.
Lợi dụng danh nghĩa là các tổ chức từ thiện, xã hội với các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “phản biện xã hội” đám dân chủ trong nước đã bất chấp các quy định của pháp luật hiện hành lập nên nhiều hội, nhóm có khuynh hướng chống chính quyền, tiêu biểu như: “Hội anh em dân chủ” và “Hội phụ nữ nhân quyền” do Nguyễn Văn Đài cầm đầu; “Diễn đàn xã hội dân sự” và “Hội phụ nữ nhân quyền” do Nguyễn Quang A cầm đầu; “Hội bầu bí tương thân” do Lê Thị Công Nhân cầm đầu; “Phong trào con đường Việt Nam” do Lê Thăng Long, Trần Văn Huỳnh, Lê Công Định cầm đầu… Mặc dù với những hình thức tổ chức, tên gọi và phương hướng hoạt động khác nhau, song các hội, nhóm trái pháp luật trên đều nhằm mục đích tạo tiền đề cho việc hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam; tiến tới đa nguyên, đa đảng thực hiện kịch bản “Diễn biến hòa bình” chuyển hóa hệ thống chính trị hiện hành ở nước ta hiện nay. Đây là một trong những thủ đoạn chống phá hết sức nguy hiểm cần phải được nhận diện và ngăn chặn.
Vì vậy, ban hành Luật về hội nhằm bảo đảm quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò tích cực của hội trong đời sống xã hội và tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của hội là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, mỗi nước, do bản chất của chế độ chính trị-xã hội, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, điều kiện lịch sử đặc thù, tình hình cụ thể trong nước và quốc tế, mà định ra các luật của mình tương thích với nhu cầu thực tế phát triển của đất nước. Trong khi đó, phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 25/10 vừa qua nhiều đại biểu cho rằng nhiều nội dung trong dự thảo Luật về Hội còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn cần được sửa đổi, bổ sung thậm chí là xóa bỏ. Do vậy, việc nghiên cứu căn cơ, thấu đáo, phù hợp với tình hình đất nước trước khi đưa Luật về Hội vào thực thi là cần thiết.
Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về dự án luật này trước Quốc hội trong phiên họp tới, trên tinh thần phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm quyền lập hội của công dân và yêu cầu quản lý nhà nước. Động thái này cho thấy, Quốc hội sẽ sớm xây dựng hoàn thiện Dự thảo và thông qua Luật về Hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lập hội theo quy định của Hiến pháp../.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

7 nhận xét

Write nhận xét
10:46, 03/11/2016 delete

Ban hành Luật về hội nhằm bảo đảm quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò tích cực của hội trong đời sống xã hội và tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của hội là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, mỗi nước, do bản chất của chế độ chính trị-xã hội, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, điều kiện lịch sử đặc thù, tình hình cụ thể trong nước và quốc tế, mà định ra các luật của mình tương thích với nhu cầu thực tế phát triển của đất nước. Trong khi đó, phiên thảo luận tại Quốc hội ngày 25/10 vừa qua nhiều đại biểu cho rằng nhiều nội dung trong dự thảo Luật về Hội còn chưa phù hợp với tình hình thực tiễn cần được sửa đổi, bổ sung thậm chí là xóa bỏ. Do vậy, việc nghiên cứu căn cơ, thấu đáo, phù hợp với tình hình đất nước trước khi đưa Luật về Hội vào thực thi là cần thiết.

Reply
avatar
16:09, 03/11/2016 delete

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về dự án luật này trước Quốc hội trong phiên họp tới, trên tinh thần phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm quyền lập hội của công dân và yêu cầu quản lý nhà nước. Động thái này cho thấy, Quốc hội sẽ sớm xây dựng hoàn thiện Dự thảo và thông qua Luật về Hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lập hội theo quy định của Hiến pháp.

Reply
avatar
16:16, 03/11/2016 delete

Ban hành Luật về hội nhằm bảo đảm quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò tích cực của hội trong đời sống xã hội và tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức, hoạt động của hội là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, mỗi nước, do bản chất của chế độ chính trị-xã hội, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, điều kiện lịch sử đặc thù, tình hình cụ thể trong nước và quốc tế, mà định ra các luật của mình tương thích với nhu cầu thực tế phát triển của đất nước.

Reply
avatar
16:23, 03/11/2016 delete

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về dự án luật này trước Quốc hội trong phiên họp tới, trên tinh thần phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm quyền lập hội của công dân và yêu cầu quản lý nhà nước. Động thái này cho thấy, Quốc hội sẽ sớm xây dựng hoàn thiện Dự thảo và thông qua Luật về Hội để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lập hội theo quy định của Hiến pháp. Không thể vội vả để ban hành luật được.

Reply
avatar
10:39, 06/11/2016 delete

Với những gì chúng ta đã và đang thấy thì quả thật rằng với những lời lẽ xuyên tạc sự thật chúng ta chẳng nên quan tâm làm gì cả, vì ai cũng biết rằng với những lời lẽ đấy sẽ chẳng được mấy người tin và mục đích đằng sau những lời đó là những lợi ích gì mà những kẻ xuyên tạc này nhận được đúng không mọi người?

Reply
avatar
21:17, 06/11/2016 delete

Đây là những văn bản quan trọng thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền tự do lập hội của người dân. Việc phải suy nghĩ về những cái hệ trọng như thế này thì chẳng có gì làm lạ cả, chúng ta thấy đây lại là một điều tốt ấy chứ vì nó có thể là sự chắc chắn cũng như cơ quan chức năng đang muốn làm thấu đáo và hợp lý hơn đây mà.

Reply
avatar
21:56, 06/11/2016 delete

Mỗi nước, do bản chất của chế độ chính trị-xã hội, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, điều kiện lịch sử đặc thù, tình hình cụ thể trong nước và quốc tế, mà định ra các luật của mình tương thích với nhu cầu thực tế phát triển của đất nước. Việc suy nghĩ thấu đáo là việc làm cần thiết và đáng hoan nghênh chứ sao, đâu phải như một số kẻ vẫn dựng chuyện lên đâu.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon