ÔNG BRAD ADAMS GIÁM ĐỐC KHU VỰC CHÂU Á CỦA TỔ CHỨC HRW LẠI XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN VỀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

10:40
Vô Danh
Trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Hà tại RFA ngày 14/12/2016 vừa qua, ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam mặc dù có một số thăng trầm nhưng tựu chung có thể đánh giá là “ảm đạm”.
Nguyên nhân được ông Brad Adams nhận định là chừng nào còn một nhà nước do một đảng lãnh đạo thì chừng đó tại Việt Nam vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền. Vẫn theo ông Brad Adams thì tại Việt Nam hiện nay người dân không có quyền tự do ngôn luận; không có một nền báo chí tự do; không có hệ thống tòa án độc lập; Chính phủ Việt Nam là không chính danh; các nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” bị Chính quyền đàn áp, bắt bớ…

Ông Brad Adams trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài RFA (Ảnh Internet)
Rõ ràng, vị giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch là Brad Adams đã xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; qua đó, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.
Cần khẳng định, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của châu Âu hay Hoa Kỳ vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền.
Dân chủ hay không dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị, vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trong từng thời điểm cụ thể, nhà nước nói riêng và xã hội nói chung đều phải do một đảng lãnh đạo. Có hay không có dân chủ, dân chủ được thực hiện ở trình độ cao hay thấp, tất cả phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền, chứ không phụ thuộc vào số lượng nhiều hay ít các đảng phái chính trị.
Việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam không có sự cần thiết khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, đảm bảo cho nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác tạo nên chế độ dân chủ.
Thực tế cho thấy, quan điểm bảo vệ, tổ chức thực hiện quyền con người, quyền công dân được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013 và các bộ luật, luật của Nhà nước Việt Nam; đồng thời, trong thực tiễn các quyền của người dân Việt Nam về kinh tế, văn hóa, xã hội,… đều được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Đất nước Việt Nam hiện nay rất thanh bình, có nền chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, có nền kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Việt Nam là điểm sáng của Liên hợp quốc về hòa hợp, hòa giải dân tộc và xóa đói giảm nghèo, về tốc độ và chất lượng phát triển, là điểm đến đầu tư của cộng đồng quốc tế. Đó là sự thật không ai có thể phủ nhận!.
Nhằm bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế, Việt Nam đã là thành viên của 07 Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, đồng thời luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, cam kết, nghĩa vụ của quốc gia thành viên. Bên cạnh đó, Nhà nước Việt Nam đã tiến hành luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã phê chuẩn. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm thúc đẩy các quyền con người đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao biểu hiện sinh động bằng việc Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân Quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014 - 2016) và là thành viên của nhiều tổ chức có uy tín khác trên thế giới.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang tiếp tục thực hiện đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Đảng ta nêu rõ quan điểm phát triển: “Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người; coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”. Như vậy, đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm coi trọng và phát huy nhân tố con người, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ XHCN mà chúng ta đang xây dựng.
Nói vậy để thấy, những đánh giá của ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho rằng “tình hình nhân quyền Việt Nam hiện nay đang rất ảm đạm” hoàn toàn là sự vu cáo vô căn cứ. Thiết nghĩ, thay cho việc chỉ săm soi, chỉ trích, đưa ra những thông tin sai sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền ở một số nước, trong đó có Việt Nam, vị giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch nên có cái nhìn đầy đủ, khách quan về những thành tựu nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được và những đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong thời gian qua./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

21 nhận xét

Write nhận xét
16:48, 23/12/2016 delete

"Brad Adams nhận định là chừng nào còn một nhà nước do một đảng lãnh đạo thì chừng đó tại Việt Nam vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền. Vẫn theo ông Brad Adams thì tại Việt Nam hiện nay người dân không có quyền tự do ngôn luận; không có một nền báo chí tự do; không có hệ thống tòa án độc lập; Chính phủ Việt Nam là không chính danh; các nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” bị Chính quyền đàn áp, bắt bớ…"
Không hiểu cái ông này nói với ý gì, nhưng mỗi quốc gia có một cách quản lý riêng, sao giống nhau được. Giống nhau hết thì loạn như Thái lan, hay Đức, hay các nước khác à?

Reply
avatar
linh tinh
21:44, 23/12/2016 delete

Thay cho việc chỉ săm soi, chỉ trích, đưa ra những thông tin sai sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền ở một số nước, trong đó có Việt Nam, vị giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch nên có cái nhìn đầy đủ, khách quan về những thành tựu nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được và những đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong thời gian qua

Reply
avatar
22:00, 23/12/2016 delete

Không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của châu Âu hay Hoa Kỳ vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền.

Reply
avatar
22:13, 23/12/2016 delete

Dân chủ hay không dân chủ không phụ thuộc vào số lượng các đảng chính trị, vào việc có áp dụng hay không áp dụng chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trong từng thời điểm cụ thể, nhà nước nói riêng và xã hội nói chung đều phải do một đảng lãnh đạo. Có hay không có dân chủ, dân chủ được thực hiện ở trình độ cao hay thấp, tất cả phụ thuộc vào bản chất của đảng cầm quyền, chứ không phụ thuộc vào số lượng nhiều hay ít các đảng phái chính trị.

Reply
avatar
22:19, 23/12/2016 delete

Bản thân tổ chức HRW đã không phải là một tổ chức được chúng ta thừa nhận. Những đánh giá của tổ chức này luôn có sự đứng sau của những thế lực thù địch với Việt Nam. Cho nên những gì mà ông Brad Adams nói cũng hoàn toàn không có tí giá trị nào. Cùng lắm thì cũng chỉ là sự đánh giá ngộ nhận, chủ quan của riêng ông ta mà thôi.

Reply
avatar
22:43, 23/12/2016 delete

những đánh giá của ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho rằng “tình hình nhân quyền Việt Nam hiện nay đang rất ảm đạm” hoàn toàn là sự vu cáo vô căn cứ. Thiết nghĩ, thay cho việc chỉ săm soi, chỉ trích, đưa ra những thông tin sai sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền ở một số nước, trong đó có Việt Nam, vị giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch nên có cái nhìn đầy đủ, khách quan về những thành tựu nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được và những đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong thời gian qua.

Reply
avatar
23:03, 23/12/2016 delete

human's right watch từ lâu đã là một tổ chức hay có các hoạt động liên quan đến công việc nội bộ của việt nam. cần nhấn mạnh lại một lần nữa rằng có cái tên đẹp không có nghĩa là tổ chức này có quyền phán xét về nhân quyền một cách chủ quan như vậy.

Reply
avatar
01:11, 24/12/2016 delete

Không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của châu Âu hay Hoa Kỳ vào Việt Nam. Mỗi nước có một đặc diểm văn hóa riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền.

Reply
avatar
08:45, 24/12/2016 delete

Những ai quan tâm đến hoạt động của tổ chức HRW thì đều biết tổ chức này nếu không phải thường xuyên xuyên tạc thì cũng là cường điệu những cái gọi là vi phạm các quyền con người ở các quốc gia, nhất là các quốc gia cộng sản, đặc biệt là Việt Nam.

Reply
avatar
08:49, 24/12/2016 delete

HRW đang đi lệch tôn chỉ, mục đích ban đầu và trở thành "con rối" đội lốt nhân quyền phục vụ mục đích chính trị. Những năm qua, trong các nước mà HRW "quan tâm" một cách đặc biệt có Việt Nam. Một trong những thủ đoạn HRW thường triển khai là tuyên truyền, xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam qua báo cáo nhân quyền thường niên, hoặc ra thông cáo báo chí, gửi thư tới lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức quốc tế.

Reply
avatar
11:25, 24/12/2016 delete

ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch có cái nhìn lệch lạc về nhân quyền tại Việt nam. Ông ngang nhiên xuyên tạc trắng trợn vấn đề nhân quyền như vậy. Không hiểu cái tổ chức của ông hoạt động nhằm mục đích gì, nhưng nếu là mục đích đi xuyên tạc, bôi xấu những nước khác thì chúng tôi không bao giờ đón chào, ủng hộ gì ông.

Reply
avatar
11:39, 24/12/2016 delete

Ông dựa vào đâu mà lại đưa ra những phát biểu như vậy:" theo ông Brad Adams thì tại Việt Nam hiện nay người dân không có quyền tự do ngôn luận; không có một nền báo chí tự do; không có hệ thống tòa án độc lập; Chính phủ Việt Nam là không chính danh; các nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” bị Chính quyền đàn áp, bắt bớ…"
Những phát biểu vô căn cứ.

Reply
avatar
21:54, 24/12/2016 delete

Ông này nên suy nghĩ khi đưa ra các lời phát biểu. Việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam không có sự cần thiết khách quan cho việc hình thành chế độ đa đảng đối lập, đa nguyên chính trị. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, đảm bảo cho nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác tạo nên chế độ dân chủ.

Reply
avatar
23:51, 24/12/2016 delete

Nguyên nhân được ông Brad Adams nhận định là chừng nào còn một nhà nước do một đảng lãnh đạo thì chừng đó tại Việt Nam vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền. Vẫn theo ông Brad Adams thì tại Việt Nam hiện nay người dân không có quyền tự do ngôn luận; không có một nền báo chí tự do; không có hệ thống tòa án độc lập; Chính phủ Việt Nam là không chính danh; các nhà hoạt động “dân chủ”, “nhân quyền” bị Chính quyền đàn áp, bắt bớ…

Reply
avatar
00:40, 25/12/2016 delete

những đánh giá của ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho rằng “tình hình nhân quyền Việt Nam hiện nay đang rất ảm đạm” hoàn toàn là sự vu cáo vô căn cứ. Thiết nghĩ, thay cho việc chỉ săm soi, chỉ trích, đưa ra những thông tin sai sự thật về tình hình dân chủ, nhân quyền ở một số nước, trong đó có Việt Nam, vị giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch nên có cái nhìn đầy đủ, khách quan về những thành tựu nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được và những đóng góp của Việt Nam vào các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong thời gian qua.

Reply
avatar
08:40, 25/12/2016 delete

đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm coi trọng và phát huy nhân tố con người, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ XHCN mà chúng ta đang xây dựng.

Reply
avatar
22:20, 25/12/2016 delete

Rõ ràng, vị dân biểu liên bang và các thành viên trong khối dân biểu đảng Dân chủ xã hội đã xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; qua đó, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Họ cho rằng mình có quyền vì mình là một nước lớn để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Reply
avatar
22:33, 25/12/2016 delete

Việt Nam là đất nước pháp quyền, mọi hoạt động đều được điều chỉnh bởi pháp luật và đối với những hành vi vi phạm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì phải bị xử lý, việc tự do ngôn luận, thực hiện quyền công dân một cách thoải mái thì cũng nên biết giới hạn của việc tự do đừng biến nó thành tự do quá trớn.

Reply
avatar
20:21, 26/12/2016 delete

vị giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch là Brad Adams đã xuyên tạc, bóp méo, bịa đặt, vu cáo, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; qua đó, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Reply
avatar
10:48, 31/12/2016 delete

Những đánh giá của ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch là những đánh giá không hề đúng thực tế về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Căn cứ gì mà ông ta lại có những nhận định phiến diện, một chiều đến vậy. Chắc hắn trong đó là những cáo buộc vô căn cứ của các đối tượng chống đối Việt Nam, thêm vào đó là ông này không hề có các chuyến khảo sát thực địa Việt Nam để có nhận định như vậy. Nếu có hoạt động thực tế thì chắc chắn cái nhận định về tình hình nhân quyền của Việt Nam của ông ta phải hoàn toàn khác.

Reply
avatar
10:49, 31/12/2016 delete

Những đánh giá của ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch là những đánh giá không hề đúng thực tế về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Căn cứ gì mà ông ta lại có những nhận định phiến diện, một chiều đến vậy. Chắc hắn trong đó là những cáo buộc vô căn cứ của các đối tượng chống đối Việt Nam, thêm vào đó là ông này không hề có các chuyến khảo sát thực địa Việt Nam để có nhận định như vậy. Nếu có hoạt động thực tế thì chắc chắn cái nhận định về tình hình nhân quyền của Việt Nam của ông ta phải hoàn toàn khác.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon