“BẢNG CHỈ SỐ DÂN CHỦ NĂM 2016 CỦA EIU”: LIỆU CÓ KHÁCH QUAN, ĐÁNG TIN CẬY?

Vô Danh
“Chỉ số dân chủ năm 2016 của Việt Nam thấp và đất nước này vẫn còn bị cai trị bởi một chế độ toàn trị”. Đây là đánh giá được nêu trong phúc trình vừa mới công bố của Economist Intelligence Unit- EIU, tổ chức dự báo và tư vấn thuộc nhóm The Economist Group, nhà xuất bản tạp chí The Economist. Đánh giá được dựa trên một số tiêu chí như tiến trình bầu cử và đa nguyên, chức năng của chính quyền, sự tham gia chính trị và văn hóa chính trị.
Bài viết đăng trên đài BBC (Ảnh chụp màn hình)
Theo những tiêu chí được căn cứ để đánh giá thì năm 2016 Việt Nam xếp hạng 131 trên tổng số 165 quốc gia và hai vùng lãnh thổ được xem xét. Việt Nam đứng trên Trung Quốc, Lào, và Bắc Hàn thuộc nhóm các nước độc tài và trong thực tế theo chủ nghĩa cộng sản. So với thứ hạng năm ngoái thì năm nay Việt Nam có tăng lên được 3 bậc từ 134 năm 2015 lên 131 năm 2016.
Vậy, Bảng Chỉ số dân chủ năm 2016 của EIU liệu có khách quan, đáng tin cậy?.
Trước tiên cần khẳng định rằng, quyền tự quyết của các dân tộc đã được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc (năm 1945) và Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người (năm 1948); trong đó, bao gồm: quyền lựa chọn chế độ chính trị, thiết lập thể chế quốc gia, xây dựng hệ thống pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đây là quyền của mọi quốc gia, dân tộc mà không có tổ chức, cá nhân nào có quyền can thiệp. Việt Nam là một đất nước có chủ quyền, thể chế chính trị, Hiến pháp và pháp luật Việt Nam do nhân dân Việt Nam quyết định.
Ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định rõ tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Việt Nam không cần có đa đảng không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan của Đảng ta mà nó dựa trên những cơ sở khoa học cụ thể về cả lý luận và thực tiễn.
Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc. Thực tiễn cho thấy, bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nền dân chủ nước ta ngày càng thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày của quần chúng nhân dân. Kể từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam), các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới.
Chế độ dân chủ ở nước ta, xét về bản chất, là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần; phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hằng ngày.
Trong hợp tác quốc tế về bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người. Trong hầu hết các khuôn khổ đối thoại và hợp tác về quyền con người cả song phương lẫn đa phương, các nước và các đối tác quốc tế đều đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng…
Đến nay, Việt Nam là một trong 6 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn năm 2015; được Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực thế giới trao giải thưởng thành tích xuất sắc trong xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (khóa 26), ngày 20/6/2014, đã một lần nữa đánh giá cao thực thi nhân quyền của Việt Nam với việc chính thức thông qua Báo cáo quốc gia theo cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ 2 của Việt Nam. Những đóng góp tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giữ vững các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về nhân quyền, là sự chứng thực Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm các quyền cơ bản của người dân không chỉ thể hiện ở việc kiện toàn hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến quyền con người mà được thực hiện trên tất cả các mặt như: Tự do ngôn luận, báo chí, thông tin; tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giáo dục...
Mặc dù trong thế giới đương đại còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề nhân quyền, song những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong những năm qua là bằng chứng không thể phủ nhận cho những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người.
Còn về vấn đề bầu cử cần nhận thức rằng, không thể áp đặt một mô hình bầu cử chung cho mọi quốc gia và cũng không thể khẳng định rằng, mô hình bầu cử của quốc gia này ưu việt, dân chủ hơn quốc gia khác. Mỗi quốc gia có pháp luật bầu cử và cách thức tiến hành bầu cử khác nhau, tùy theo chế độ chính trị, truyền thống, văn hóa, kinh tế của mình.
Tiến trình bầu cử Quốc hội ở Việt Nam hiện nay tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, khách quan, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Mỗi bước trong tiến trình đó, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải hoàn thành trách nhiệm theo luật định. Người dân trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện của mình, giám sát chặt chẽ mọi quy trình bầu cử. Đồng thời, tại nơi bỏ phiếu, bằng lá phiếu của mình, cử tri sẽ quyết định ai là người xứng đáng để bầu vào Quốc hội.
Như vậy, những lập luận cho rằng, bầu cử ở Việt Nam là “áp đặt”, “không tự do và công bằng”… đều là xuyên tạc, bịa đặt.
Rõ ràng, Bảng Chỉ số dân chủ năm 2016 của EIU là thiếu khách quan, mang tính áp đặt, thiếu thiện chí; vu cáo, bịa đặt, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

4 nhận xét

Viết nhận xét
12:34, 06/03/2017 XÓA

Bảng Chỉ số dân chủ năm 2016 của EIU là thiếu khách quan, mang tính áp đặt, thiếu thiện chí; vu cáo, bịa đặt, bôi đen thực tế xã hội và thực trạng tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Đấy là những chỉ số ảo và chẳng nói lên vấn đề gì đối với đời sống xã hội ở Việt Nam. những lập luận cho rằng, bầu cử ở Việt Nam là “áp đặt”, “không tự do và công bằng”… đều là xuyên tạc, bịa đặt.

TRẢ LỜI
avatar
Hoàng Dung
AUTHOR
19:58, 08/03/2017 XÓA

iến trình bầu cử Quốc hội ở Việt Nam hiện nay tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, khách quan, với tinh thần “thượng tôn pháp luật”. Mỗi bước trong tiến trình đó, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải hoàn thành trách nhiệm theo luật định. Người dân trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện của mình, giám sát chặt chẽ mọi quy trình bầu cử. Đồng thời, tại nơi bỏ phiếu, bằng lá phiếu của mình, cử tri sẽ quyết định ai là người xứng đáng để bầu vào Quốc hội.

TRẢ LỜI
avatar
13:53, 09/03/2017 XÓA

Bảng Chỉ số dân chủ năm 2016 của EIU đang xuyên tạc trắng trợn tình hình dân chủ ở Việt Nam!

TRẢ LỜI
avatar
Ngoc Anh
AUTHOR
14:00, 09/03/2017 XÓA

Núp dưới danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền”, EIU đã xuyên tạc thực tế, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền. Bảng chỉ số này thật là lố bịch và chẳng thể lừa gạt được ai

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon