“PHÚC TRÌNH NHÂN QUYỀN NĂM 2016” CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ LẠI XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN VỀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Vô Danh
Ngày 3/3/2017 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Phúc trình nhân quyền thế giới năm 2016”, trong đó có Việt Nam. Báo cáo này do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ soạn thảo.
Theo đó, bản “Phúc trình” năm nay vẫn tiếp tục dựa trên những trên thông tin không chính xác, đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan, không phản ánh đúng về thực tế thực thi quyền con người ở Việt Nam. Trong bản “Phúc trình”, phần về Việt Nam có đoạn viết: “Việt Nam là một nhà nước độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục đàn áp nhân quyền dưới nhiều hình thức. Chính quyền giới hạn nghiệm trọng quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Chính quyền giới hạn về tự do dân sự của công dân, trong đó có tự do hội họp, lập hội và bày tỏ; và không bảo vệ đầy đủ các quyền lợi trong xét xử của công dân, không bảo vệ người dân khỏi việc giam giữ tùy tiện…”.  
Trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (Ảnh Internet)
Trước tiên cần khẳng định rằng, cái gọi là “Phúc trình nhân quyền thế giới năm 2016” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm thô bạo Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc bình đẳng quốc gia trong ứng xử quốc tế.
Vấn đề nhân quyền ở mỗi quốc gia, không kể hoàn cảnh lịch sử, chế độ chính trị - xã hội, kinh tế và văn hoá đều có những giá trị chung giống nhau, không thể chia cắt và phụ thuộc lẫn nhau, đồng thời mang tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về chính trị, lịch sử, văn hoá và tôn giáo. Liên hợp quốc tuyên bố: “Tất cả các quyền con người đều mang tính phổ cập, không thể chia cắt, phụ thuộc lẫn nhau và liên quan đến nhau. Trong khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc, khu vực và bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hoá và tôn giáo”.
Khi mà cộng đồng quốc tế thừa nhận cả hai đặc tính của quyền con người, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại phủ nhận tính đặc thù của quyền con người, đề cao tự do cá nhân, rêu rao học thuyết “nhân quyền cao hơn chủ quyền”. Họ tự vỗ ngực là người bảo vệ nhân quyền, lợi dụng các vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “dân tộc” xuyên tạc, vu cáo các nước khác vi phạm nhân quyền, ngang nhiên can thiệp và công việc nội bộ, đe doạ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia có chủ quyền. Rõ ràng, hành động này đang đi ngược lại xu thế và huỷ hoại môi trường hoà bình, hợp tác và phát triển của thế giới đương đại.
Đối với Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ cách mạng dân tộc, dân chủ đến công cuộc đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán mục tiêu, chính sách tất cả vì con người, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tế những năm qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực để bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do cơ bản của mọi người dân; coi trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, tình hình nhân quyền tại Việt Nam từng bước có những cải thiện tích cực, bảo đảm sự hài hòa thống nhất giữa các quy định pháp luật Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế.
Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước của Liên hợp quốc về quyền con người; Việt Nam đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thành lập và hoạt động của Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR), xây dựng Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN; Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất; Việt Nam là một trong 6 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã hoàn thành phần lớn các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước thời hạn năm 2015; Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ ràng về việc đảm bảo quyền của người dân về ngôn luận, tự do hội họp, tự do internet. Hiện nay, tại Việt Nam có trên 700 tờ báo viết, hơn 1000 báo mạng và khoảng 31 triệu người dân sử dụng internet… Đó là những sự thật không thể phủ nhận!.
Cần khẳng định, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của Hoa Kỳ hay của một quốc gia nào đó vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền. Hơn ai hết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần phải “thuộc nằm lòng” về nguyên tắc bất di bất dịch đó.
Thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như bản “Phúc trình” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xuyên tạc. Chế độ dân chủ ở Việt Nam, xét về bản chất, là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị - xã hội thuộc về nhân dân; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần; phát huy cao độ tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong thực tiễn.
Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản “Phúc trình năm 2016” của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

8 nhận xét

Viết nhận xét
14:23, 07/03/2017 XÓA

Thực chất Cái gọi là “Phúc trình nhân quyền thế giới năm 2016” của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là hoàn toàn bất hợp pháp, vi phạm thô bạo Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc bình đẳng quốc gia trong ứng xử quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
21:46, 07/03/2017 XÓA

Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nhận xét mang tính định kiến, áp đặt về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam là việc làm không chỉ lỗi thời, sai trái, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì thế, bản “Phúc trình năm 2016” của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ là vô nghĩa, không có giá trị, hơn thế cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ

TRẢ LỜI
avatar
Lão Nông
AUTHOR
19:59, 08/03/2017 XÓA

Không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của Hoa Kỳ hay của một quốc gia nào đó vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền. Hơn ai hết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần phải “thuộc nằm lòng” về nguyên tắc bất di bất dịch đó.

TRẢ LỜI
avatar
quang le
AUTHOR
07:52, 09/03/2017 XÓA

Đây rõ ràng là một bản phúc trình sai sự thật, không chính xác về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đi ngược lại với tuyên bố chung giữa hai nước, cũng như quan hệ, lợi ích giữa hai quốc gia. Có thể thấy, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua đã từng bước được phát triển, hai bên đã ký nhiều văn bản, tuyên bố chung. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã thường xuyên duy trì các cuộc thăm gặp, tiếp xúc… Thế nhưng, nhìn những gì được nêu trong bản phúc trình nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ có thể thấy một điều rằng, dường như Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn không ít định kiến với Việt Nam, nhất là trong vấn đề thực hiện quyền con người.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
07:56, 09/03/2017 XÓA

Trong nhiều năm qua Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong đảm bảo quyền con người. Các quyền công dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình, lập hội… đều được đảm bảo. Nhưng Mỹ vẫn với những giọng điệu, lối viết cũ, vẫn lặp đi lặp lại cái luận điệu cho rằng Việt Nam đàn áp nhân quyền. Xem ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố tình đi ngược lại với tuyên bố chung của hai nước.

TRẢ LỜI
avatar
Ngoc Anh
AUTHOR
09:29, 09/03/2017 XÓA

Nhà nước Việt Nam ban hành pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật nhằm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào xâm hại các khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ đều bị xử lý nghiêm minh.Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không có quyền can thiệp

TRẢ LỜI
avatar
09:32, 09/03/2017 XÓA

Các phần tử vi phạm pháp luật cần thiết phải xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi, phát ngôn của các tổ chức “can thiệp” cho những đối tượng trên đều thể hiện bản chất phản dân chủ, vi phạm nhân quyền.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:07, 10/03/2017 XÓA

Tại Việt Nam người dân có quyền bầu cử, ứng cử, có quyền thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu, qua đó có quyền lựa chọn chính quyền đại diện cho mình. Bộ ngoại giao Mỹ lên án Việt Nam ở điểm này nhưng thử hỏi ngay chính tại nước Mỹ thì người dân đã thực sự có quyền dân chủ trong chính trị chưa. Người dân có thực sự được trực tiếp bầu ra vị tổng thống của mình hay chỉ một nhóm đại cử tri là có quyền định đoạt vị nào là tổng thống.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon