VỤ ĐỒNG TÂM - MỸ ĐỨC VÀ VIỆC SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI

16:49
Loa phường - Trong thời gian qua, lợi dụng việc cưỡng chế, thu hồi đất xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, các thế lực thù địch và các phần tử phản động đã tiến hành các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Trong đó, chúng thường xuyên đưa ra các luận điệu cho rằng: “Vấn đề gốc rễ của vụ xung đột Đồng Tâm nằm ở quy định về quyền sở hữu đất đai trong Hiến pháp hiện hành, theo đó đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý và Nhà nước có quyền tước đoạt quyền tư hữu đất của nông dân dưới danh nghĩa lợi ích công cộng nhưng nhằm mục đích tư lợi”.

Đài BBC lợi dụng vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức để tuyên truyền tư nhân hóa đất đai
Đây là một trong những luận điệu phổ biến mà các thế lực thù địch tập trung để tuyên truyền chống phá chính quyền nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm - Mỹ Đức xuất phát từ những tiêu cực, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, chứ không phải do bản chất của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai gây ra. Bởi lẽ:
Thứ nhất, sở hữu toàn dân về đất đai không đồng nhất với sở hữu nhà nước về đất đai. Sở hữu toàn dân về đất đai ở đây được hiểu là đất đai không thuộc sở hữu của riêng ai, nhân dân là chủ sở hữu đối với đất đai và Nhà nước chỉ là đại diện chủ sở hữu và được giao nhiệm vụ thống nhất quản lý. Trong đó, Điều 53 Hiến Pháp 2013 đã khẳng định rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Trên cơ sở Hiến pháp, ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai. Điều 4, Luật Đất đai quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này”.
Thứ hai, việc quy định Nhà nước Việt Nam là đại diện chủ sở hữu đất đai và thống nhất quản lý xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân, mọi tài sản, tư liệu sản xuất do Nhà nước đại diện cho dân là chủ sở hữu đều được sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích chung của quần chúng nhân dân. Theo đó, mỗi người dân đều có quyền, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm sử dụng hợp lý, có hiệu quả.
Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Nhà nước thay mặt toàn dân quản lý và phân bổ đất đai, đảm bảo điều tiết quá trình phân phối công bằng, ngăn ngừa việc chiếm dụng phần lớn đất đai, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận bình đẳng và trực tiếp với đất đai, xóa bỏ tình trạng dùng độc quyền sở hữu đất đai với mục đích tư hữu về tư liệu sản xuất, bóc lột người sử dụng đất. Vì vậy, đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật thì việc khai thác, sử dụng đất đai mới bảo đảm hiệu quả cao, nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. 
Thứ ba, việc thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai không làm hạn chế đến quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng đất bởi vì mỗi người sử dụng đất đề có các quyền chung và các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất. Trong đó Điều 166 và khoản 1 Điều 167 Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 đã quy định cụ thể:
          Điều 166. Quyền chung của người sử dụng đất
          1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
          2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
          3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
          4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
          5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
          6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
          7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.
          Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất
          1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.
Thứ tư, vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm - Mỹ Đức có một phần nguyên nhân xuất phát từ sự yếu kém trong quản lý đất đai của một số các cơ quan quản lý và năng lực đội ngũ cán bộ về quản lý đất đai còn không ít hạn chế, yếu kém chứ không phải do bản chất của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai gây ra. Theo đó, sự kiện Đồng Tâm - Mỹ Đức bắt nguồn từ việc một số cán bộ của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã lợi dụng quá trình sát nhập Hà Tây vào Hà Nội để bán đất công tại khu vực được giao cho Lữ đoàn 28, Quân chủng Không quân quản lý, vi phạm nghiêm trọng Luật đất đai năm 2013 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.
Các đối tượng xấu lợi dụng vụ Đồng Tâm để tuyên truyền quyền tư hữu đất đai
Trên cơ sở những luận cứ ở trên, chúng ta có thể thấy rằng việc quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vấn đề này, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành tư nhân hóa đất đai nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị thấp hèn của chúng. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

35 nhận xét

Write nhận xét
17:03, 28/04/2017 delete

Trên cơ sở những luận cứ ở trên, chúng ta có thể thấy rằng việc quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vấn đề này, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành tư nhân hóa đất đai nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị thấp hèn của chúng.

Reply
avatar
Ánh sáng
18:18, 28/04/2017 delete

Đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật thì việc khai thác, sử dụng đất đai mới bảo đảm hiệu quả cao, nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Reply
avatar
20:32, 28/04/2017 delete

Không thể suy luận từ vụ việc này mà quy kết bản chất việc sở hữu toàn dân về đất đai mà đại diện quản lý là Nhà nước được. Rõ ràng đây là những sai phạm có tính nhỏ lẻ của một bộ phận cán bộ thoái hóa, biến chất, tư lợi. Lợi dụng những kẽ hở để đầu cơ trục lợi cho bản thân mặc kệ lợi ích của nhân dân, của số đông. Cần phải xử lý là những kẻ ấy kìa.

Reply
avatar
14:18, 29/04/2017 delete

Rõ ràng, với một vụ việc mang tính chất mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không phải là mâu thuẫn đối kháng; người dân Đồng Tâm trước sau như một luôn “luôn tuyệt đối tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”; quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố Hà Nội là kiên trì tuyên truyền, vận động người dân Đồng Tâm chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật và không sử dụng tới biện pháp trấn áp mạnh, sẵn sàng đối thoại với người dân để tháo gỡ những vướng mắc… thì việc đám “dân chủ” lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền rồi nhận thất bại một cách thảm hại cũng là điều dễ hiểu.

Reply
avatar
14:38, 29/04/2017 delete

Hành động của đồng chí Chung là vì nước, vì dân, chứ khong phải lộng quyền hay vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân nào. Chính vì vậy, các nhà dân chủ của ta hãy bớt vặn vẹo, chẻ chữ trong bản cam kết lại, không có chuyện chính quyền thành phố Hà Nội lừa dối người dân hay làm những việc đi ngược lại với quy định của pháp luật.

Reply
avatar
14:39, 29/04/2017 delete

Một buổi làm việc có kết qủa tốt đẹp của Chủ tịch UBNDTP HN, qua đây mới thấy người dân nói chung trên toàn quốc mong ước, kỳ vọng vào sự lắng nghe, tôn trọng nhân dân của lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương khi có việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong bất kỳ lĩnh vực nà

Reply
avatar
14:43, 29/04/2017 delete

Xung quanh câu chuyện đất Đồng Tâm có lắm ý kiến trái chiều, người này kẻ nọ không ai chịu nhường ai. Ấy thế nhưng cũng có lắm kẻ muốn đẩy câu chuyện đi xã hơn bằng hình thức bơm kích, khoét sâu vấn đề mâu thuẫn giữa chính quyền với nhân dân trong khi vấn đề nóng nhất, căng thẳng nhất là khu vực tại thôn Hoành đang bị cô lập, người dân dựng rào chắn, bắt giữ cán bộ cơ quan chức năng thì không mấy ai tham gia ý kiến để gỡ rối.

Reply
avatar
17:45, 29/04/2017 delete

Chúng ta phải hiểu rằng quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Điều này nếu không hiểu một cách thấu đáo thì rất dễ xẩy ra những mâu thuẫn và xung đột giữa hai bên, điều này trên thực tế đã có và bị những đám rận nhảy vào lợi dụng là rất nhiều.

Reply
avatar
17:49, 29/04/2017 delete

Trong vấn đề về sử dụng đất đai ở Việt nam, tôi thấy người dân của chúng ta còn hiểu sai về vấn đề sử dụng đất đai. Nhà nước ta cấp sổ cho người dân là cấp sổ về quyền sử dụng đất, nghĩa là người dân sau khi được cấp sổ này thì có quyền sử dụng trên mảnh đất đó. Chứ không phải là quyền sở hữu.

Reply
avatar
17:53, 29/04/2017 delete

Cái cơ bản là trình độ của dân ta còn thấp, chưa hiểu rõ về thế nào là quyền sở hữu và quyền sử dụng, nên người dân đánh đồng hai quyền nay. Nhưng vấn đề là người cán bộ địa phương ở cơ sở cần giải thích rõ cho người dân hiểu được vấn đề này khi cấp sổ này.

Reply
avatar
19:06, 29/04/2017 delete

Ở sự việc xảy ra tại đồng tâm thì phải xem lại cách quản lý của chính quyền cơ sở. Thực ra mà nói, ở các cấp cơ sở, việc quản lý đất đai, quản lý một số mảng là chưa được tốt. Cán bộ quản lý trình độ còn chưa cao, cách giao tiếp, tiếp dân còn nhiều bất cập. Qua sự việc này cũng để các cấp trên nhận ra được những lỗ hổng về quản lý của cán bộ ta.

Reply
avatar
19:08, 29/04/2017 delete

việc quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vấn đề này, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành tư nhân hóa đất đai nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị thấp hèn của chúng.

Reply
avatar
19:11, 29/04/2017 delete

Trong thời gian qua, lợi dụng việc cưỡng chế, thu hồi đất xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, các thế lực thù địch và các phần tử phản động đã tiến hành các chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Và nếu chúng ta không có sự giải thích để người dân hiểu thì dễ gây ra những hiểu lầm về quyền sử dụng đất đai và quyền sở hữu đất đai.

Reply
avatar
19:18, 29/04/2017 delete

việc xảy ra tại Đồng Tâm - Mỹ Đức xuất phát từ những tiêu cực, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, chứ không phải do bản chất của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai gây ra. Và xuất phát từ vấn đề này, cộngt hêm sự thiếu hiểu biết của người dân, sự thiếu trách nhiệm trong vấn đề giải thích cho người dân biết được mình có những quyền gì khi được cấp sổ về quyền sử dụng đất, cho nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Reply
avatar
21:04, 29/04/2017 delete

Thật vậy, đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật thì việc khai thác, sử dụng đất đai mới bảo đảm hiệu quả cao, nhằm phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. ĐÓ là cơ chế quản lý thống nhất và hợp lý nhất

Reply
avatar
23:37, 29/04/2017 delete

quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vấn đề này, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành tư nhân hóa đất đai nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị thấp hèn của chúng.

Reply
avatar
14:14, 30/04/2017 delete

Về việc giải quyết khiếu kiện đất đai mỗi người dân chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan về vấn đề này, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng để tiến hành tư nhân hóa đất đai nhằm phục vụ cho âm mưu chính trị thấp hèn của chúng. Trên thực tế nhiều vụ khiếu kiện khiếu nại đã bị lợi dụng và kéo dài ra đến tận chính phủ chỉ vì những kẻ bơm kích đều để bà con ta trở thành chiêu bài chống đối đất nước, chống phá chính quyền.

Reply
avatar
16:42, 30/04/2017 delete

Trong những biến động liên tục những ngày qua xoay quanh vụ gây rối an ninh trật tự ở xã Đồng Tâm thì một điểm đáng chú ý là những người đưa tin kích động dư luận quần chúng nhân dân lại chính là những tên dân chủ quen thuộc. Nội dung của vụ việc chưa được cơ quan chức năng đưa ra một cách chính thức ấy vậy mà trên các trang báo mạng ngập tràn những bài viết có vẻ là chắc như đinh đóng cột về vụ việc gây rối này.

Reply
avatar
16:56, 30/04/2017 delete

Vụ việc đồng tâm cần ơn những tiếng nói của những người lớn tuổi để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, chứ không nên để cho một cơ số đối tượng ở trong làng kích động bà con như thế

Reply
avatar
17:02, 30/04/2017 delete

Chỉ mong là người dân ở đâu cũng thế, nên bình tĩnh trước mọi vụ việc, chứ manh động, hành động láo là rất dễ sinh ra những vấn đề phức tạp với đất nước Viejet Nma mình, và tôi cho rằng đó là một điều không thể nào tha thứ được 1

Reply
avatar
17:36, 30/04/2017 delete

Sự vào cuộc kịp thời đã phần nào giúp cho vụ việc đồng tâm được giải quyết một cách nhanh chóng, và quả thực đó là một điểm 10 cho ông Chung, ông đã hoàn thành được nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao phó

Reply
avatar
21:58, 30/04/2017 delete

Chúng ta có thể thấy rằng việc quy định đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, khách quan, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

Reply
avatar
22:42, 30/04/2017 delete

Ông Chung đã đến xã Đồng Tâm đối thoại với người dân và kết quả đã như mọi người mong muốn, không có đổ máu và không làm phức tạp thêm vấn đề. Người dân đã có sự lắng nghe và hợp tác để cùng giải quyết những gì mà chúng ta có thể làm được. Việc mà chúng ta nên làm trong tất cả mọi cuộc căng thẳng là bình tĩnh và đối thoại , khong nên sử dụng vũ lực

Reply
avatar
22:44, 30/04/2017 delete

Còn nhân dân, còn sức dân, cách mạng và chính quyền vẫn sẽ còn đứng vững. Và ngược lại âm mưu của đám người đốt lốt linh mục kia sẽ chỉ thất bại mà thôi, và cũng cần gửi gắm đến bà con công giáo ở những điểm nóng đó rằng hãy trân trọng sự bình yên hiện nay, đừng tự mình tách mình ra khỏi đồng bào Việt Nam đoàn kết bởi những luận điệu, sự áp đặt giáo lý, giáo điều của những kẻ ác quỷ đội lốt con Chúa trời.

Reply
avatar
23:07, 30/04/2017 delete

Trước những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất công tại xã Đồng Tâm, theo Chánh Thanh tra huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hải, UBND huyện đã yêu cầu thu hồi toàn bộ đất công vượt quá mức 5% theo quy định; thu hồi toàn bộ diện tích đất sai phạm tại khu vực đồng Đồn, Rặng Chúc; kiến nghị Huyện ủy Mỹ Đức xử lý nghiêm khắc, kiểm điểm và quy trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm

Reply
avatar
23:08, 30/04/2017 delete

Việc cấp, xác nhận sở hữu trái thẩm quyền, trái luật của chính quyền Đồng Tâm trước đây là vi phạm nghiêm trọng (đã được thanh tra, xử lý) khai trừ Đảng 8 đảng viên, cách chức 1, cảnh cáo 1, khiển trách 5 (nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã, nguyên trưởng công an xã), khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam 2 bị can (nguyên chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã), cho tại ngoại nguyên bí thư xã do lý do sức khỏe

Reply
avatar
23:14, 30/04/2017 delete

Đó là sự lên tiếng của những con người nhận ra đâu là sự thật và đâu là dối trá, đâu là những điều góp phần xây dựng quê hương đất nước và đâu là những việc làm đi ngược lại với lợi ích của dân tộc bản rẻ đồng bào mình, Điều quan trọng là tất cả chúng ta đây đều nhận diện được âm mưu của kẻ thù, và đừng dễ dàng bị chúng biến thành con bài, và không kể là lương hay giáo phân biệt đâu là đức tin thánh thiện và đâu là sự cuồng tín u mê.

Reply
avatar
08:23, 01/05/2017 delete

Đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, mỗi người dân sử dụng đất cần nắm rõ quy định này để tránh bị kẻ địch lợi dụng, biến những xung đột mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn thông qua nhữn lý lẽ và luận điệu hẹp hòi của chúng, mong rằng người dân sẽ thật sự đoàn kết thống nhất một lòng cùng nhau xây dựng quê hương đất nước mạnh giàu.

Reply
avatar
22:23, 01/05/2017 delete

ko bao giờ nhé? chủ tịch làm gì nhúng tay vào tư pháp được. chủ tịch có quyền về mặt Đảng với công an, viện kiểm sát, toà án thôi. mà ko cho khởi tố thì bộ công an sẽ làm, ko dễ bỏ qua đâu. bắt người trái pháp luật rồi đòi tha, a còn đòi ghi nhận nữa cơ, hài thật .

Reply
avatar
09:07, 02/05/2017 delete

Sự việc ở Đông Tâm đã khép lại nhưng có vẻ như các anh chấy rận chưa muốn để nó chìm xuống. Việc một số người dân tự í chiếm quyền sử dụng đất từ cách đây rất lâu đời không có nghĩa là đất đó nghiễm nhiên sẽ thành của họ. Nếu ai cũng mang tư tưởng chiếm đất như vậy thì chắc chắn sẽ đến lúc người nọ muốn chiếm đất của người kia, thằng mạnh sẽ tìm mọi cách chiếm đất của thằng yếu một cách trái pháp luật. Và Nhà nước lúc ấy sẽ thành cái gì?

Reply
avatar
10:10, 03/05/2017 delete

Thực tế chứng minh, tại Việt Nam không có đất diễn cho những kẻ chống đối, phản động, mượn danh công lý mà kích động, xuyên tạc, phủ nhận vai trò của chính quyền, của lực lượng vũ trang.

Reply
avatar
10:11, 03/05/2017 delete

Tôn trọng sự thật khách quan, bảo đảm lợi ích của nhân dân, giải quyết theo đúng pháp luật là sự cần thiết đối với tất cả các bên liên quan tới vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm. Là những người quan sát cũng phải tôn trọng điều này và phải có mong muốn đảm bảo, ổn định an ninh chính trị, không được kích động, đưa tin thất thiệt, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Reply
avatar
23:07, 04/05/2017 delete

Cán bộ đã biết lắng nghe chia sẻ cảm thông với nhân dân thì nhân dân cũng phải biết điểu biết hồi cải đi ạ. đừng để sự việc này xẩy ra nữa.nhân dân cả nước cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Chung đã tháo gỡ nút thắt khó khăn này . để nhân dân Đồng tâm có được nguyện vọng của mình 1 cách khách quan và công bằng nhất...

Reply
avatar
10:08, 06/05/2017 delete

Rõ ràng, với một vụ việc mang tính chất mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không phải là mâu thuẫn đối kháng; người dân Đồng Tâm trước sau như một luôn “luôn tuyệt đối tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”; quan điểm nhất quán của chính quyền thành phố Hà Nội là kiên trì tuyên truyền, vận động người dân Đồng Tâm chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật và không sử dụng tới biện pháp trấn áp mạnh, sẵn sàng đối thoại với người dân để tháo gỡ những vướng mắc… thì việc đám “dân chủ” lợi dụng sự việc ở Đồng Tâm để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền rồi nhận thất bại một cách thảm hại cũng là điều dễ hiểu.

Reply
avatar
10:10, 06/05/2017 delete

Đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn chính xác, mỗi người dân sử dụng đất cần nắm rõ quy định này để tránh bị kẻ địch lợi dụng, biến những xung đột mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn thông qua nhữn lý lẽ và luận điệu hẹp hòi của chúng, mong rằng người dân sẽ thật sự đoàn kết thống nhất một lòng cùng nhau xây dựng quê hương đất nước mạnh giàu.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon