ĐÔI LỜI MUỐN NÓI VỚI ÔNG BÙI DIỄM

14:57
Loa phường - Ngày 26/8/2017, trong buổi trả lời phỏng vấn đài RFA, ông Bùi Diễm - Cựu Đại sứ của VNCH tại Hoa Kỳ (1967-1972) đã đưa ra nhận định cho rằng “Việc nói chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là “tay sai” của Mỹ là một sự “cáo buộc” và cần phải nhìn nhận vấn đề trong một tổng thể khách quan hơn của bối cảnh chiến tranh lạnh mà tại miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến kết thúc vào tháng 4/1975 cũng có sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài”. Đây là những nhận định hết sức chủ quan, duy ý chí, đi ngược lại sự thật lịch sử, bởi lẽ:
Thứ nhất, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được thành lập một cách chính danh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trước khi bất kỳ một lực lượng quân Đồng minh nào vào giải giáp quân Nhật.
 - Ngày 9/3/1945, trước bối cảnh phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng thực dân Pháp, Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Tháng 4/1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
- Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước đã thuộc về tay nhân dân.

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6-1-1946 
- Chiều ngày 30/08/1945, tại cửa Ngọ Môn kinh thành Huế, Vua Bảo Đại đã mặc triều phục, long trọng đọc chiếu thoái vị trao chính quyền cho chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, thay mặt hơn 20 triệu động bào trên cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với cả thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
- Ngày 8/9/1945 Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh số 14-SL về cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Bản sắc lệnh ghi rõ: "Chiểu theo Nghị quyết của Quốc dân đại biểu Đại hội họp ngày 16, 17-8-1945, tại Khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hoà, và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên;
- Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,…Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi.
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên là một mốc son đánh dấu bước phát triển, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý. Đây chính là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân; được nhân dân giao phó trọng trách điều hành đất nước; khẳng định nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc chí Nam.
Thứ hai, Việt Nam Cộng hòa là chính quyền bất hợp pháp, là đại diện cho các tầng lớp tư sản mại bản và phong kiến thân Mỹ.
- Ngày 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng 8/1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, buộc Chính phủ Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ VNDCCH và Bộ Tổng tư lệnh QĐNDVN ký Hiệp định đình chiến ở Đông Dương, 7/1954. 
- Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7/1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ". Quân Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc và Việt Minh rút khỏi miền Nam trong thời hạn 300 ngày; người dân có quyền lựa chọn ở miền Bắc hay miền Nam, trong thời gian đó, họ được tự do đi lại. Nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Điều đó đã cho thấy ngay cả khi đang thắng thế về mặt quân sự (với chiến thắng Điện Biên Phủ), Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chấp nhận một cuộc tổng tuyển cử sòng phẳng trên tinh thần hòa hợp để thống nhất đất nước đang tạm thời bị chia cắt.
Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã bất chấp, trắng trợn vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam bằng cách lập ra chính quyền phản động, tay sai Ngô Đình Diệm. Sau này, chính Ngô Đình Diệm đã công khai tuyên bố không có tổng tuyển cử, đi ngược lại nguyện vọng thống nhất của dân tộc. Nguy hiểm hơn, đế quốc Mỹ đã đứng sau hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm gian lận trong cuộc “trưng cầu dân ý” để hạ bệ Quốc trưởng Bảo Đại, dựng lên chính quyền “Việt Nam Cộng hòa”, tàn sát những người theo cách mạng và những người yêu nước chân chính; khủng bố tinh thần nhân dân, công khai phá hoại Hiệp định Geneva, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước.
Có thể thấy rằng những lời phát biểu của ông Bùi Diễm về chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bản chất của chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ. Đây chính là sản phẩm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

14 nhận xét

Write nhận xét
15:36, 05/09/2017 delete

Có thể thấy rằng những lời phát biểu của ông Bùi Diễm về chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bản chất của chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ. Đây chính là sản phẩm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

Reply
avatar
15:58, 05/09/2017 delete

Hẳn tất cả chúng ta chẳng ai không rõ bản chất của chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” chính là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí của Mỹ nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Vậy nhận định của ông Bùi Diếm chỉ là chủ quan, duy ý chí, thiếu khách quan, phủ nhận lịch sử.

Reply
avatar
17:19, 05/09/2017 delete

Có thể nói, ngay từ đầu, chính thể “Việt Nam Cộng hòa” đã không có một cơ sở pháp lý vững vàng nào. Mãi tới tận năm 1955 nó mới ra đời và ra đời một cách bất hợp pháp trên nửa lãnh thổ phía nam của Việt Nam như một “sáng tạo” thuần túy của người Mỹ nhằm theo đuổi các mục tiêu phản ánh lợi ích riêng của họ (thị trường Đông Nam Á, gia tăng ảnh hưởng ở vị trí chiến lược, ngăn chặn làn sóng xã hội chủ nghĩa…).

Reply
avatar
17:19, 05/09/2017 delete

Trong khi đó Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập một cách chính danh trên toàn lãnh thổ Việt Nam vào năm 1945 sau cuộc Cách mạng tháng Tám của muôn triệu con dân đất Việt trước khi bất kỳ một lực lượng quân Đồng minh nào vào giải giáp quân Nhật. Ngay trong năm 1946, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội theo chế độ phổ thông đầu phiếu trên toàn quốc với sự tham gia của đông đảo đồng bào và đã có bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua – hai sự kiện này đặt cơ sở pháp lý vững chắc cho nhà nước dân chủ mới khai sinh. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành những sắc lệnh, những văn bản pháp lý đầu tiên khẳng định nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc chí Nam.

Reply
avatar
17:22, 05/09/2017 delete

Không những vậy, sau năm 1954 nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dù đang trên thế thắng về mặt quân sự (với trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu) vẫn chấp nhận một cuộc tổng tuyển cử sòng phẳng trên tinh thần hòa hợp để thống nhất đất nước đang tạm thời bị chia cắt. Tuy nhiên cả phía Mỹ và cái gọi là Việt Nam Cộng hòa đều kiên quyết từ chối thiện chí đó! Theo Hiệp định Geneva, Việt Nam chỉ tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, giới tuyến quân sự chỉ là tạm thời và không phải là biên giới quốc gia. Theo Hiệp định này, hai bên sẽ tiến hành hiệp thương để thống nhất đất nước trong năm 1956.

Reply
avatar
17:22, 05/09/2017 delete

Tuy nhiên ông Ngô Đình Diệm - do CIA (Mỹ) “tìm thấy” và đưa về Việt Nam làm Thủ tướng của chính phủ bù nhìn Bảo Đại - đã tuyên bố không có tổng tuyển cử gì hết, trắng trợn vi phạm Hiệp định Geneva, và đi ngược lại nguyện vọng thống nhất của dân tộc.

Thời đó, người Mỹ và phe cánh của ông Diệm lo sợ uy tín to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Đảng Lao động Việt Nam và tin rằng nếu tiến hành bầu cử tự do, Hồ Chí Minh sẽ giành được tới 80% số phiếu. Do vậy ông Diệm với sự giúp đỡ của người Mỹ đã phải sử dụng nhiều “mưu hèn kế bẩn” để củng cố quyền lực của mình (với tư cách là Thủ tướng), rồi gian lận trong cuộc “trưng cầu dân ý” để hạ bệ luôn Quốc trưởng Bảo Đại, dựng lên “Việt Nam Cộng hòa” với Diệm làm Quốc trưởng và sau đó là Tổng thống. Tiếp đó, ông Diệm áp dụng nhiều chiêu thức man rợ để tàn sát những người kháng chiến cũ và những người yêu nước chân chính, khủng bố tinh thần của nhân dân, củng cố chính quyền phản động của mình, công khai phá hoại Hiệp định Geneva, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước.

Reply
avatar
Lão Nông
21:57, 05/09/2017 delete

Đây chính là sản phẩm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

Reply
avatar
14:34, 08/09/2017 delete

Bọn Việt Nam CỘng hòa chả là bọn tay sai của Mỹ thì là gì, hay là con chó của Mỹ! Và đến khi Mỹ thất bại trên chiến trường và cuốn xéo khỏi Việt Nam các ngươi không có chỗ dựa và cũng nhanh chóng bám đít chủ của mình, cũng đúng thôi nếu tiếp tục sống tại nước thì các ngươi xác định sẽ bị nhân dân trừng phạt, Nhà nước trừng phạt. Đến giờ những kẻ cốt cán của Việt Nam Cộng hòa vẫn chống mồm lên mà cãi chày cãi cối là sao?

Reply
avatar
16:03, 08/09/2017 delete

Lời phát biểu của ông Bùi Diễm về chế độ Việt Nam Cộng hòa thời Đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bản chất của chính quyền Việt Nam Cộng hòa là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ. Đây chính là sản phẩm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ.

Reply
avatar
20:46, 11/09/2017 delete

Những lời phát biểu tung hô của ông Bùi Diễm về chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bởi Chế độ đó là tay sai cho những kẻ xâm lược, lũ cướp nước!

Reply
avatar
10:15, 04/10/2017 delete

Bản chất của chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ. Đây chính là sản phẩm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ

Reply
avatar
08:44, 10/07/2021 delete

Việc nói chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là “tay sai” của Mỹ là một sự “cáo buộc” và cần phải nhìn nhận vấn đề trong một tổng thể khách quan hơn của bối cảnh chiến tranh lạnh mà tại miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến kết thúc vào tháng 4/1975 cũng có sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài” là những nhận định hết sức chủ quan, duy ý chí, đi ngược lại sự thật lịch sử

Reply
avatar
08:44, 10/07/2021 delete

những lời phát biểu của ông Bùi Diễm về chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân

Reply
avatar
08:43, 19/07/2021 delete

Có thể thấy rằng những lời phát biểu của ông Bùi Diễm về chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bản chất của chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon