LÊ CÔNG ĐỊNH VẪN CHỨNG NÀO TẬT NẤY

Hoa sữa
Vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 102-QĐ/TW (Quy định 102) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đây là quyết định rất cần thiết nhằm đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. 
Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định cho rằng: “Sau 30 năm cải cách tư pháp để hướng đến một nhà nước pháp quyền tại Việt Nam kết quả là không có gì do ý thức về pháp luật của những người cộng sản rất thấp, đối với họ điều quan trọng nhất là kỷ luật đảng chứ không phải pháp luật của nhà nước”. Đây là nhận định mang tính xúc phạm, với luận điệu xuyên tạc, bôi xấu nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân của Lê Công Định.
Lê Công Định xuyên tạc quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm trên trang Facebook cá nhân
Điều 4 Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khằng định Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội;  Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình; Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Vì vậy, nhân dân đã tin Đảng, đi theo Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, thừa nhận Đảng là của chính mình. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, được toàn thể quần chúng nhân dân tin tưởng và thừa nhận. Đây là sự thật không thể chối cãi.
Bên cạnh đó, Quy định 102 của Bộ Chính trị cũng quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị. Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng quy định này để xử lý kỷ luật cho phù hợp. Đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này.
Quy định 102 của Bộ Chính trị cũng khẳng định mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Mọi đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là các quy định hết sức hợp lòng dân, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
Có thể thấy rằng, phát ngôn của Lê Công Định về Quy định 102 đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, thể hiện rõ bản chất chống đối cực đoan, nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lê Công Định đã từng là một luật sư, là một kẻ am hiểu pháp luật Việt Nam. Ấy vậy mà hắn có thể phát ngôn ra những câu nói thiếu suy nghĩ, thể hiện là một kẻ “Chí Phèo”. Nếu Lê Công Định không sớm quay đầu, hối cải thì sớm muộn hắn sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình. /.


BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

29 nhận xét

Viết nhận xét
Unknown
AUTHOR
13:43, 22/12/2017 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành. Do vậy, việc hành vi ủng hộ tam quyền phân lập và xã hội dân sự nằm trong những hành vi vi phạm kỷ luật đảng cũng là điều nhắc lại một lần nữa nội dung của Hiến pháp mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:00, 22/12/2017 XÓA

Cái thằng luật sư mà không biết à? bình thường người ta vi phạm pháp luật thì người ta sẽ bị kỉ luật trước đảng, có thể là khai trừ khỏi đảng rồi sau đó mới đưa ra pháp luật để xử lý, hiểu không ông Lê CÔng ĐỊnh. Đến dân đen như tôi còn hiểu mà ông là luật sư mà lại đi phát ngôn thế bao giờ. Tôi nói thế ông hiểu chứ? Một đảng lãnh đạo là đúng và đảng cộng sản thì rất sáng suốt. lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập dân tộc và mang lại sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

TRẢ LỜI
avatar
14:03, 22/12/2017 XÓA

Có thể thấy rằng, phát ngôn của Lê Công Định về Quy định 102 đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, thể hiện rõ bản chất chống đối cực đoan, nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lê Công Định đã từng là một luật sư, là một kẻ am hiểu pháp luật Việt Nam. Ấy vậy mà hắn có thể phát ngôn ra những câu nói thiếu suy nghĩ, thể hiện là một kẻ “Chí Phèo”. Nếu Lê Công Định không sớm quay đầu, hối cải thì sớm muộn hắn sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:19, 22/12/2017 XÓA

Đưa ra những nội dung mới về hành vi vi phạm kỷ luật Đảng cũng là cách để các đảng viên tự soi, tự sửa lại bản thân. Bởi lẽ, khi những nội dung này đi vào thực tế thì chính những đảng viên phải tự điều chỉnh lại hành động của bản thân để không vi phạm. Đó là điều cần thiết để duy trì sự vững mạnh của đội ngũ đảng viên hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:19, 22/12/2017 XÓA

Chuẩn rồi, đảng viên cũng là quần chúng vì thế dĩ nhiên là đều bình đẳng trước pháp luật của nhà nước rồi. Mọi đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là các quy định hết sức hợp lòng dân, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật của Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
15:54, 22/12/2017 XÓA

Cái mác luật sư gắn cho Lê CÔng Định đúng là thành trò cười, luật sư mà vào tù ra vẫn chứng nào tật nấy. Vị luật sư hữu danh vô dụng này còn ai lạ lẫm gì nữa, y là kẻ chuyên tuyên truyền sai lệch chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ danh dự nhân phẩm các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Và này này vẫn quen máng cũ, trò bỉ ổi mà chả ai tin.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
18:47, 22/12/2017 XÓA

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên giải phóng khỏi ách nô lệ lầm than, đánh bại các đế quốc sừng sỏ và cùng nhân dân xây dựng đất nước Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu từng bước công nghiệp hóa. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng, đất nước, dân tộc, trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, được toàn thể quần chúng nhân dân tin tưởng và thừa nhận.

TRẢ LỜI
avatar
12:15, 23/12/2017 XÓA

Đưa ra những nội dung mới về hành vi vi phạm kỷ luật Đảng cũng là cách để các đảng viên tự soi, tự sửa lại bản thân. Bởi lẽ, khi những nội dung này đi vào thực tế thì chính những đảng viên phải tự điều chỉnh lại hành động của bản thân để không vi phạm. Đó là điều cần thiết để duy trì sự vững mạnh của đội ngũ đảng viên hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
12:16, 23/12/2017 XÓA

phát ngôn của Lê Công Định về Quy định 102 đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, thể hiện rõ bản chất chống đối cực đoan, nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lê Công Định đã từng là một luật sư, là một kẻ am hiểu pháp luật Việt Nam. Ấy vậy mà hắn có thể phát ngôn ra những câu nói thiếu suy nghĩ, thể hiện là một kẻ “Chí Phèo”. Nếu Lê Công Định không sớm quay đầu, hối cải thì sớm muộn hắn sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình.

TRẢ LỜI
avatar
17:38, 23/12/2017 XÓA

Nhận định của Lê Công Định thể hiện rõ bản chất xuyên tạc, chống phá, thể hiện là một kẻ ngu độn, thiếu suy nghĩ, chống đối, cực đoan. Hắn sẽ sớm phải trả giá cho hành động của mình!

TRẢ LỜI
avatar
18:02, 23/12/2017 XÓA

Mang tiếng đã từng là một luật sự, một "trí thức" nhưng hành đông của Định chả khác nào Chí Phèo. Ăn nói lộn xộn, xuyên tạc láo toét và bất chấp pháp luật! Cần có biện pháp xử lý đối với đóói tượng này!

TRẢ LỜI
avatar
18:30, 23/12/2017 XÓA

Những kẻ như Lê Công Định thì phát ngôn ra những câu đó đâu có gì đáng ngạc nhiên, chúng nói không thành có, biến 1 thành 100 còn được cơ mà! BẢn chất của hắn là chủ quan, phiến diện, thể hiện rõ bản chất chống đối cực đoan, nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:41, 25/12/2017 XÓA

Lê Công Định là luật sư mà, hắn hiểu nhưng mà hắn cố tình tỏ ra ngu dốt đấy :v, hắn được cho tiền để thể hiện là mình ngu mà bạn :)) thế nên giờ những đứa phát ngôn ngu chưa thể đánh giá được hết độ nguy hiểm của nó đâu.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
11:15, 27/12/2017 XÓA

Phát ngôn của Lê Công Định về Quy định 102 đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, thể hiện rõ bản chất chống đối cực đoan, nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lê Công Định đã từng là một luật sư, là một kẻ am hiểu pháp luật Việt Nam. Ấy vậy mà hắn có thể phát ngôn ra những câu nói thiếu suy nghĩ, thể hiện là một kẻ “Chí Phèo”. Nếu Lê Công Định không sớm quay đầu, hối cải thì sớm muộn hắn sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:00, 27/12/2017 XÓA

Quy định 102 của Bộ Chính trị cũng khẳng định mọi đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Mọi đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là các quy định hết sức hợp lòng dân, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:02, 27/12/2017 XÓA

Có thể thấy rằng, phát ngôn của Lê Công Định về Quy định 102 đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, thể hiện rõ bản chất chống đối cực đoan, nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lê Công Định đã từng là một luật sư, là một kẻ am hiểu pháp luật Việt Nam. Ấy vậy mà hắn có thể phát ngôn ra những câu nói thiếu suy nghĩ, thể hiện là một kẻ “Chí Phèo”. Nếu Lê Công Định không sớm quay đầu, hối cải thì sớm muộn hắn sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:29, 27/12/2017 XÓA

Không có gì là khó hiểu cho những phát ngôn của Lê Công Định vì từ trước đến nay tên này vẫn không chịu ăn năn hối cải, sửa lỗi mà cứ thể hiện thái độ ngông ngênh, chống đối còn hy vọng vào các đối tượng rận chủ, để chờ ban phát tình thương. Vấn đề đáng bàn ở đây là không chỉ báo chí lợi dụng tin tức này để làm đổ thêm dầu vào lửa trong lúc dư luận bức xúc, mà Lê Công Định - một luật sư có tiếng nhưng lại có thái độ chống đối chính quyền sâu sắc, hắn ta lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để xuyên tạc pháp luật và hiến pháp Việt Nam!

TRẢ LỜI
avatar
Hòa An
AUTHOR
16:48, 28/12/2017 XÓA

Bấy lâu nay, Lê Công Định luôn được phong trào dân chủ tung hô và ca tụng bởi y là nhà dân chủ khoác trên mình cái vỏ bọc “luật sư”. Với cái vỏ bọc này thì buộc Định phải thể hiện trình độ pháp lý của mình cho đám dân chủ cuội cũng như bàn dân thiên hạ biết được tài năng của mình mỗi khi bình luận về các sự kiện pháp lý, đặc biệt các sự kiện pháp lý liên quan đến phong trào dân chủ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
16:58, 28/12/2017 XÓA

Có lẽ là một luật sư thì không thể không hiểu về chứng cứ được. Nhưng với những bình luận trên thì cho thấy Lê Công Định có thể chẳng hiểu gì về chứng cứ hoặc có thể đã cố tình xuyên tạc về chế định chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:09, 28/12/2017 XÓA

Hơn nữa, những cái có thật phải liên quan đến vụ án, liên quan đến những vấn đề cần phải chứng minh có thể liên quan đến tội phạm, người phạm tội hoặc những vấn đề khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Mặt khác, chứng cứ phải được chứa đựng trong các nguồn mà luật quy định như: Vật chứng; Lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; Kết luận giám định

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:11, 28/12/2017 XÓA

Mục đích của thu thập chứng cứ nhằm vào việc giải quyết đúng đắn vụ, tìm ra chân lý khách quan của vụ án. Việc buộc tội hay kết tội bất cứ người nào đều phải dựa vào chứng cứ. Các luật sư như Lê Công Định muốn gỡ tội cho thân chủ khi tham gia bào chứng thì cũng phải có những chứng cứ để đưa ra xem xét. Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị buộc tội, kết tội thì các cơ quan tố tụng đều phải dựa vào chứng cứ thu thập theo đúng như những gì nêu trên.

TRẢ LỜI
avatar
14:37, 29/12/2017 XÓA

Khi thấy mọi người tung hô hắn như “vị cứu tinh”, “tượng đài đấu tranh dân chủ”…..mình chỉ cười khẩy khinh bỉ và thấy thật tếu lâm vì đối với mình nói thẳng ra chưa gặp người đàn ông nào trên đời….HÈN, YẾU ĐUỐI, NHU NHƯỢC cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy!

TRẢ LỜI
avatar
14:56, 29/12/2017 XÓA

Nếu hắn biết thân biết phận mà im lặng ngẫm nghĩ lại những điều dơ bẩn đã làm thì mình chẳng bao giờ nói tới, chỉ lơ hắn như lơ “bãi cứt” mà lâu lâu trên FB bạn bè cứ post mấy cái status sặc mùi “anh hùng rơm hô hào” của hắn mà mình muốn ói kinh khủng, nhất là mới đây hắn giả khóc thương anh Trần Huỳnh Duy Thức mà mình bức xúc dễ sợ! Rõ ràng tại sao 3 người bị bắt cùng lúc, tội như nhau mà nó lại được ra tù đầu tiên, được ngồi mát ăn bát vàng, được tung hô và hưởng lạc trong khi anh Thức lại chịu quá nhiều đau khổ?!

TRẢ LỜI
avatar
15:01, 29/12/2017 XÓA

Chỉ tội nghiệp công chúng xem hắn là cái phao cho phong trào dân chủ mà vẫn mê muội, tung hô hắn không ngừng! Có mấy ai biết cái sự thật khó nghe và thối tha về hắn?! Khi nói ra thì họ đều chụp mũ những người nói lên sự thật là “dư luận viên”, “an ninh bôi nhọ”……mình hiểu và thông cảm vì họ đang quá kỳ vọng vào 1 điều tốt đẹp cho đất nước mà nghĩ tên “dân chủ cùn” đó có thể hiện thực hoá được!

TRẢ LỜI
avatar
15:05, 29/12/2017 XÓA

Một kẻ lưu manh, cơ hội và đạo đức giả như Lê Công Định thì có gì mà tung hô như vậy, loại người như hắn thì suốt đời chỉ làm tay sai cho lũ tư bản mà thôi, vì chút đồng tiền mà phản bội lại quê hương, đất nuớc, đến khi vướng vòng lao lý thì bán rẻ cả bạn bè, đúng là loại người thủ đoạn, cơ hội số một

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:41, 04/01/2018 XÓA

Việc Bộ chính trị ra Quyết định 102 theo tôi thì hợp lòng dân cũng như hợp lòng của những người là đảng viên. Bởi vì quy định này giúp việc chấn chỉnh, xây dựng đảng trong tình hình mới, đây là điều cần thiết. Lê Công ĐỊnh là luật sư hẳn cũng biết là chế tài giúp con người biết chấp hành tốt các quy định, vì thế nếu hắn nói vậy thì là hắn ngu chả hiểu gì về cái quy định này cả, hay nói cách khác là hắn chỉ viết vớ vẩn mà bản thân hắn không biết gì.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:49, 04/01/2018 XÓA

ĐÚng như bài viết nói thì Quyết định 102 của Bộ chính trị nói rằng mọi đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm phải thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là các quy định hết sức hợp lòng dân, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:07, 25/01/2018 XÓA

Lợi dụng thông tin mù mờ của nhân dân liên quan đến việc Cục Nghệ thuật và biểu diễn “cấp phép” cho hơn 300 bài hát, trong đó có bài hát Tiến Quân ca, Quốc ca của nước ta, vừa mới đây Lê Công Định đã mượn cớ đó để xuyên tạc, lếu láo bình luận về sự lãnh đạo được hiến định của Đảng ta.
Thực ra cũng không lạ gì với việc này, vì bọn này nó luôn tìm mọi cách để xuyên tạc đủ điều về Đảng và nhà nước ta mà.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:03, 26/01/2018 XÓA

Lê công định một tên tội đồ đã từng bị xử lí về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và chính hắn đã khai nhận tội lỗi của mình để nhận khoan hồng từ nhà nước và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa vậy mà hôm nay trong bài viết của mình về tên trần huỳnh duy thức cũng gọi là cùng hội cùng thuyền với hắn trước đây hắn đã tỏ thái độ đồng tình ủng hộ với những hành vi và lí tưởng đấu tranh của trần huỳnh duy thức khác gì hắn tự thú nhận tư tưởng chống phá của mình.và hắn còn định đe dọa cả chính quyền rằng sẽ không để yên cho chính quyền nếu đồng bọn của hắn bị xử lí thật buồn cười quá thân mình còn lo chưa xong không biết hắn tưởng mình là ai nữa.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon