VẪN CÁI NHÌN ĐỊNH KIẾN, THIẾU KHÁCH QUAN

Gió làng
Theo VOA Tiếng Việt, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, ngày 21/12 đã gửi thư cho đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thúc giục nêu “quan ngại” với Hà Nội về Luật Tôn giáo Tín ngưỡng dự kiến có hiệu lực thực thi từ ngày 1/1/18 với các điều khoản cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện.

Dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ
Dân biểu Ed Royce nói Luật Tôn giáo Tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng nội dung cấm các hoạt động tôn giáo gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền, trật tự-an toàn xã hội, và môi trường là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo?!.
Rõ ràng, những đánh giá của vị dân biểu Ed Royce là không khách quan, thậm chí còn cố tình xuyên tạc, bôi đen tình hình tôn giáo ở Việt Nam.
Trước tiên cần khẳng định rằng, trên thế giới, không có nơi nào tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động “tự do vô chính phủ” mà đều có những hạn chế theo các quy định của pháp luật, vì một nền trật tự an ninh chung, vì sức khỏe cộng đồng, vì đạo đức xã hội hoặc vì sự bảo vệ các quyền và tự do của người khác.
Trong quá trình lãnh đạo, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc”; từ đó, kiên trì chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Các bản Hiến pháp của Nhà nước ta đều quy định rõ về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Điều 24, Hiến pháp  năm 2013 quy định: “(1) Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. (2) Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. (3) Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.
Không chỉ thể hiện trong Hiến pháp, trong từng giai đoạn cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và đòi hỏi từ thực tiễn, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Tiêu biểu, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 2004, tạo hành lang pháp lý để ghi nhận, bảo đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân cũng như chính sách của Nhà nước đối với tôn giáo, quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Tuy nhiên, qua thực tiễn, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy định chi tiết thi hành cũng bộc lộ một số điểm bất cập cần khắc phục. Cùng với đó, thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước đặt ra những yêu cầu mới, nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi cấp thiết phải xây dựng Luật tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 đã có những sửa đổi rất quan trọng liên quan trực tiếp đến việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân... Vì vậy, việc ban hành luật để cụ thể hóa đầy đủ nội dung, quy định và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo càng trở nên cần thiết và cấp bách.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 68 Điều bên cạnh các nội dung kế thừa từ các quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 18/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đã bổ sung các quy định mới nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.
Đó là việc mở rộng phạm vi chủ thể có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo từ “công dân” thành “ mọi người”; bổ sung riêng một Chương về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phản ánh rõ hơn phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật cũng như thể hiện một cách cơ bản nhất chính sách của Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Điều chỉnh về quy định đăng ký sinh hoạt tôn giáo để mọi người có quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo; thay đổi thẩm quyền giải quyết đối với một số hoạt động tôn giáo giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi hơn cho các tổ chức tôn giáo; mở rộng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người nước ngoài ở Việt Nam nhằm phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; mở rộng các hoạt động của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các  hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo; Luật cũng phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của Chính phủ, bộ, ngành, Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không có tín ngưỡng, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc…
Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”. Điều này chứng tỏ vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vẫn có những cái nhìn định kiến, thiếu thiện chí về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

27 nhận xét

Viết nhận xét
16:35, 22/12/2017 XÓA

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”. Điều này chứng tỏ vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vẫn có những cái nhìn định kiến, thiếu thiện chí về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
18:45, 22/12/2017 XÓA

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”. Điều này chứng tỏ vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vẫn có những cái nhìn định kiến, thiếu thiện chí về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
20:29, 22/12/2017 XÓA

Quốc gia nào cho phép tôn giáo hoạt động một cách “tự do vô chính phủ” chứ? Chính phủ phải có cách quản lý đối với những kẻ lợi dụng tôn giáo, coi tôn giáo là công cụ để thực hiện hành vi phản động, chống phá nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
20:36, 22/12/2017 XÓA

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều cần thiết ở Việt Nam, giúp Việt Nam quản lý tôn giáo tốt hơn nhằm phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; mở rộng hoạt động của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan. Điều này là cần thiết và kịp thời!

TRẢ LỜI
avatar
20:40, 22/12/2017 XÓA

Dân biểu Ed Royce có lẽ có định kiến và quá thiếu khách quan khi nói về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Mỹ hay các quốc gia khác trên thế giới cũng không chấp nhận được ôn giáo hoạt động một cách “tự do vô chính phủ, mà đều phải có các chính sách quản lý riêng!

TRẢ LỜI
avatar
21:29, 22/12/2017 XÓA

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc”; từ đó, kiên trì chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:18, 23/12/2017 XÓA

Dân biểu Ed Royce nói Luật Tôn giáo Tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng nội dung cấm các hoạt động tôn giáo gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền, trật tự-an toàn xã hội, và môi trường là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo. Thật không thể chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
22:22, 23/12/2017 XÓA

Điều chỉnh về quy định đăng ký sinh hoạt tôn giáo để mọi người có quyền bày tỏ niềm tin tôn giáo; thay đổi thẩm quyền giải quyết đối với một số hoạt động tôn giáo giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi hơn cho các tổ chức tôn giáo; mở rộng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người nước ngoài ở Việt Nam nhằm phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế; mở rộng các hoạt động của tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo là điều cần thiết, nó hoàn toàn không giống như vị dân biểu này nói.

TRẢ LỜI
avatar
22:25, 23/12/2017 XÓA

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”. Điều này chứng tỏ vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vẫn có những cái nhìn định kiến, thiếu thiện chí về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
06:25, 24/12/2017 XÓA

Ơ thế không đăng ký hoạt động để cho những tôn giáo trái pháp luật hoạt động một cách vô tổ chức à? Để kèm theo đó là các hoạt động mê tín, dị đoan, lừa đảo người dân tin theo một cách mù quáng bỏ quên hết cuộc đời, sự nghiệp à? Ở Mỹ kêu gào tự do đó mà vẫn đang ngày đêm phải đấu tranh với các giáo phái, tà giáo đang "tự do" hoạt động đó thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
17:09, 24/12/2017 XÓA

Luật tôn giáo, tin ngưỡng ban hành là rất cần thiết. Để bất kì một hoạt động nào được khách quan và đảm bảo quyền lợi tối đa cho các nhà hoạt động thì phải có những bộ quy tắc quy định cụ thể trong đó có phân chia chế tài rạch ròi. Những người phản đối điều này thì chỉ có thể lý giải rằng họ không hoạt động tôn giáo đơn thuần bởi bản chất của tôn giáo là rất tốt đẹp, sống bao la tình thương giữa người với người chứ không có chuyện giáo dân phải làm những công việc vi phạm pháp luật. Vì vậy, những kẻ đó chỉ có thể là những kẻ chống đối chính quyền, không muốn giáo dân có cuộc sống tốt đẹp mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
Thainguyenabc33
AUTHOR
20:50, 24/12/2017 XÓA

trên thế giới, không có nơi nào tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động “tự do vô chính phủ” mà đều có những hạn chế theo các quy định của pháp luật, vì một nền trật tự an ninh chung, vì sức khỏe cộng đồng, vì đạo đức xã hội hoặc vì sự bảo vệ các quyền và tự do của người khác.

TRẢ LỜI
avatar
Quehuongabc357
AUTHOR
20:52, 24/12/2017 XÓA

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”. Điều này chứng tỏ vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vẫn có những cái nhìn định kiến, thiếu thiện chí về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Truongsa357
AUTHOR
20:53, 24/12/2017 XÓA

Dân biểu Ed Royce nói Luật Tôn giáo Tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng nội dung cấm các hoạt động tôn giáo gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền, trật tự-an toàn xã hội, và môi trường là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo. Thật không thể chấp nhận được.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
22:38, 24/12/2017 XÓA

KHông vó nơi nào trên thế giới như Việt Nam mà quyền tự do, tín ngưỡng đước đảm bảo như thế này. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 68 Điều bên cạnh các nội dung kế thừa từ các quy định của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 18/12/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đã bổ sung các quy định mới nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người

TRẢ LỜI
avatar
06:48, 25/12/2017 XÓA

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, ngày 21/12 đã gửi thư cho đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thúc giục nêu “quan ngại” với Hà Nội về Luật Tôn giáo Tín ngưỡng dự kiến có hiệu lực thực thi từ ngày 1/1/18 với các điều khoản cho phép nhà cầm quyền Việt Nam giới hạn hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện. Chỉ cần biết đến nội dung ấy thôi là ta đã có thể biết nội dung đằng sau là một lô xích xông những cái nhìn lệch lạc, những điều không đúng về tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền tại Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
10:17, 25/12/2017 XÓA

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của con người. Ấy thế nhưng, những người có cái nhìn thiển cận và thiếu thiện chí như dân biểu Ed Royce vẫn luôn cố tình tìm cách phá hoại, xuyên tạc đó. Việc ông gửi thư tới Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink nhằm gây sức ép tới Chính phủ Việt Nam liên quan đến đạo luật này chẳng khác nào là hành vi xúi Đại sứ Daniel Kritenbrink làm bậy, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
10:24, 25/12/2017 XÓA

những đánh giá của vị dân biểu Ed Royce là không khách quan, thậm chí còn cố tình xuyên tạc, bôi đen tình hình tôn giáo ở Việt Nam.Trước tiên cần khẳng định rằng, trên thế giới, không có nơi nào tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động “tự do vô chính phủ” mà đều có những hạn chế theo các quy định của pháp luật, vì một nền trật tự an ninh chung, vì sức khỏe cộng đồng, vì đạo đức xã hội hoặc vì sự bảo vệ các quyền và tự do của người khác

TRẢ LỜI
avatar
binhminh03579
AUTHOR
14:42, 26/12/2017 XÓA

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Việt Nam hoàn toàn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của con người. Ấy thế nhưng, những người có cái nhìn thiển cận và thiếu thiện chí như dân biểu Ed Royce vẫn luôn cố tình tìm cách phá hoại, xuyên tạc đó. Việc ông gửi thư tới Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink nhằm gây sức ép tới Chính phủ Việt Nam liên quan đến đạo luật này chẳng khác nào là hành vi xúi Đại sứ Daniel Kritenbrink làm bậy, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
tuonglai03579
AUTHOR
14:46, 26/12/2017 XÓA

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc”; từ đó, kiên trì chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân và đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là điều không thể phủ nhận, vậy mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce vẫn cho rằng đây là việc làm “tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo”

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
19:44, 27/12/2017 XÓA

bất kì một hoạt động tôn giáo nào được khách quan và đảm bảo quyền lợi tối đa cho các nhà hoạt động thì phải có những bộ quy tắc quy định cụ thể trong đó có phân chia chế tài rạch ròi. Những người phản đối điều này thì chỉ có thể lý giải rằng họ không hoạt động tôn giáo đơn thuần bởi bản chất của tôn giáo là rất tốt đẹp, sống bao la tình thương giữa người với người chứ không có chuyện giáo dân phải làm những công việc vi phạm pháp luật. Vì vậy, những kẻ đó chỉ có thể là những kẻ chống đối chính quyền, không muốn giáo dân có cuộc sống tốt đẹp mà thôi.

TRẢ LỜI
avatar
binhminh03579
AUTHOR
14:44, 28/12/2017 XÓA

Dân biểu Ed Royce nói Luật Tôn giáo Tín ngưỡng của Việt Nam đòi hỏi mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước và báo cáo hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho rằng nội dung cấm các hoạt động tôn giáo gây phương hại quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền, trật tự-an toàn xã hội, và môi trường là những ngôn từ mơ hồ nhằm tiếp tay cho nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát, đàn áp tôn giáo?!.
Rõ ràng, những đánh giá của vị dân biểu Ed Royce là không khách quan, thậm chí còn cố tình xuyên tạc, bôi đen tình hình tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
09:03, 29/12/2017 XÓA

Không chỉ thể hiện trong Hiến pháp, trong từng giai đoạn cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và đòi hỏi từ thực tiễn, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:02, 12/01/2018 XÓA

Tất cả thể hiện sự kỳ thị và xuyên tạc tình hình thực tế về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
14:07, 12/01/2018 XÓA

dân biểu Ed Royce hãy xóa bỏ tàn dư tư duy chính trị thời kỳ Chiến tranh lạnh, không can thiệp vào công việc của Việt Nam, không làm tổn thương đến quan hệ giữa hai quốc gia và tình cảm của hai dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
08:08, 25/01/2018 XÓA

Người phương Tây, họ phê phán văn hóa phương Đông nhưng quên mất rằng chính nền văn hóa này là cái nôi cho sự văn minh của con người. Hoặc chính họ cũng đang bị ảnh hưởng từ văn hóa phương Đông mà không hề hay biết. Một cái nhìn, đánh giá quá phiến diện và chủ quan, quy chụp đánh đồng. Nếu văn hóa phương đông có được cái "nhân quyền" như bên trời tây thì chắc ở đây cũng phải quen với cảnh chém nhau, bạo loạn xảy ra như cơm bữa, tính mạng của con người vì "tự do" quá mà cũng không được bảo vệ.

TRẢ LỜI
avatar
Unknown
AUTHOR
21:04, 26/01/2018 XÓA

Nếu những ai để ý và quan tâm thì có thể biết được rằng cái chiêu bài "tự do, dân chủ, nhân quyền" là sản phẩm của chính quyền Mỹ cũng như một số nước phương Tây đã thực hiện ở một số quốc gia. Và kết quả của những sự thực hiện đó cuối cùng là một loạt các quốc gia đang ổn định rơi vào khủng hoảng, nội chiến kéo dài, chính quyền bị lật đổ...

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon