LÊ CÔNG ĐỊNH NÓI GÌ VỀ VAI TRÒ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN?

Loa phường - Ngày 4/5/2018, trên trang cá nhân Facebook, Lê Công Định đã đăng tải bài viết tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân ở Việt Nam nói riêng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Công Định có những phát ngôn ngông cuồng, thiếu suy nghĩ nhưng cũng giống như bao lần trước thì hắn đã thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân một cách điên cuồng và ảo tưởng.

Lê Công Định xuyên tạc vai trò của giai cấp công nhân
Chúng ta đều có thể thấy rằng Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp. Đây chính giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã đóng góp trực tiếp to lớn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.
Hiện nay, Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng công nhân Việt Nam ở nước ta chiếm tỷ lệ không lớn (khoảng 11 triệu người, chiếm khoảng 13,5% dân số, 26,46% lực lượng lao động xã hội) nhưng lại nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. Giai cấp công nhân lao động Việt Nam ngày càng đa dạng về cơ cấu ngành nghề, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức (có trình độ ĐH, CĐ trở lên) làm công tác quản lý, nghiên cứu và quản lý khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất kinh doanh. Giai cấp công nhân Việt Nam chiếm tỷ lệ không lớn so với dân số cả nước nhưng hàng năm đóng góp trên 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.
Sự lớn mạnh của Giai cấp công nhân Việt Nam là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) đã khẳng định: "Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng". Bằng chứng là sau hơn ba mươi năm tiến hành đổi mới, từ một nước nông nghiệp là chủ yếu, chúng ta đang chuyển dần thành một nước công nghiệp theo xu hướng hiện đại. Tham gia vào đủ các thành phần kinh tế. Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và đã có nhiều cố gắng để phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giữa Giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng.
Mục tiêu phấn đấu của chúng ta đến năm 2020 là đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong thời gian từ nay đến mốc thời gian đó, kinh tế thế giới chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ cao, khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo sẽ ngày càng gia tăng. Do vậy, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải đẩy mạnh hơn, công nghiệp hóa phải gắn với kinh tế tri thức để rút ngắn thời gian, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững, môi trường được bảo vệ, an sinh xã hội được tăng cường, xã hội phát triển hài hòa, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng, trình độ cao. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, với đầy đủ những mặt tích cực và cả những mặt trái của nó đặt ra cho Giai cấp công nhân Việt Nam những đòi hỏi mới, những thử thách mới phải vượt qua.
Có thể thấy rằng việc Lê Công Định tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hành động hết sức lố bịch, thể hiện cái nhìn chủ quan, duy ý chí. Đây thực chất chỉ là cách thức để Lê Công Định phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi nhằm lấy lòng đám "quan thầy" bên ngoài hải ngoại. Nếu Lê Công Định không sớm hối cải, sửa chữa sai lầm thì ngày mà hắn tái nhập trại chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

73 nhận xét

Viết nhận xét
20:21, 05/05/2018 XÓA

Lại một tên không biết gì mà nói càn hoặc cố ý xuyên tạc sự thật để những người không có hiểu biết sẽ nhận thức sai lệch làm họ cũng làm việc sai lệch theo nó, rất nguy hiểm cho xã hội và còn mang tính phản động chống đối, cần phải được xử lý gấp

TRẢ LỜI
avatar
20:26, 05/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân là nòng cốt của chế độ xã hội chủ nghĩa này, là giai cấp sản xuất trực tiếp ra của cải vật chất cho xã hội chứ không phải bất kỳ giai cấp nào khác để phát trển xã hội mà lại đi xuyên tạc nói linh tinh làm người khác hiểu sai về chế độ này, phản động quá thể mà

TRẢ LỜI
avatar
21:52, 05/05/2018 XÓA

Lại là những lời xàm ngôn của Lê Công Định, với những sự xuyên tạc và những luận điệu sai trái của mình để tuyên truyền nói xấu cán bộ, Đảng cộng sản về những điều quá vô lý, giai cấp công nhân là giai cấp chủ yếu và quan trọng nhất trực tiếp sản xuất ra của cả vậy mà chúng cũng xuyên tạc được . Đến chịu với tên phản động này rồi , đúng là cái loại làm bừa và nói xàm hết cỡ!

TRẢ LỜI
avatar
22:20, 05/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp. Vậy ông Định đang tự nói chính mình hay sao ta?

TRẢ LỜI
avatar
22:23, 05/05/2018 XÓA

Ngày 4/5/2018, trên trang cá nhân Facebook, Lê Công Định đã đăng tải bài viết tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân ở Việt Nam nói riêng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Công Định có những phát ngôn ngông cuồng, thiếu suy nghĩ nhưng cũng giống như bao lần trước thì hắn đã thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân một cách điên cuồng và ảo tưởng.

TRẢ LỜI
avatar
22:23, 05/05/2018 XÓA

việc Lê Công Định tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hành động hết sức lố bịch, thể hiện cái nhìn chủ quan, duy ý chí. Đây thực chất chỉ là cách thức để Lê Công Định phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi nhằm lấy lòng đám "quan thầy" bên ngoài hải ngoại. Nếu Lê Công Định không sớm hối cải, sửa chữa sai lầm thì ngày mà hắn tái nhập trại chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

TRẢ LỜI
avatar
Anh Kim
AUTHOR
22:24, 05/05/2018 XÓA

Tên luật sư dởm Lê Công Định mồm mép chó gặm tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hành động hết sức lố bịch, thể hiện cái nhìn chủ quan, duy ý chí. Hắn giờ trở thành anh hùng bàn phím rồi, cái loại luật sư hết đát ý thì có còn gì giá trị nghề nghiệp nữa, mưu sinh bằng nghề chửi thuê rồi.

TRẢ LỜI
avatar
23:06, 05/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vậy ông Định thuộc giai cấp nào ta? bóc lột chăng?

TRẢ LỜI
avatar
23:19, 05/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh, công bằng.

TRẢ LỜI
avatar
23:33, 05/05/2018 XÓA

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã đóng góp trực tiếp to lớn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
23:43, 05/05/2018 XÓA

Một luật sư tồi, tôi cả về con người lẫn đạo đức. Đạo đức biến chất thì con người cũng mất đi giá trị. Bán rẻ bản thân chạy theo sa hoa phủ phiếm, quay lưng lại với Tổ quốc như vậy có đáng không ông luật sư Lê Công Định ơi. Bản thân ông hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin như vậy mà ông vẫn cố tình không hiểu để nói ra những điều mà ông không thấy xấu hổ ư? à ông còn đạo đức nữa đâu, haiz

TRẢ LỜI
avatar
00:17, 06/05/2018 XÓA

Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam đang gánh vác một nhiệm vụ rất vĩ đại trước lịch sử nước ta, trước dân tộc ta và trước phong trào công nhân quốc tế. Từ hơn mười năm nay, ở miền Bắc, giai cấp công nhân ta, thông qua Đảng của mình, đã và đang lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, giai cấp công nhân ta lại lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc, đồng thời góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
00:17, 06/05/2018 XÓA

Sứ mệnh lịch sử vô cùng to lớn đó đòi hỏi chúng ta, mỗi người công nhân Việt Nam phải hiểu rõ vai trò lịch sử của giai cấp mình đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và đối với sự phát triển của cách mạng thế giới. Nếu không hiểu rõ điều ấy thì dù là công nhân thật sự, chúng ta cũng chưa hẳn đã là những công nhân giác ngộ cách mạng, dù là đảng viên đi nữa, chúng ta cũng chưa hẳn đã là người cộng sản chân chính.

TRẢ LỜI
avatar
00:18, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất trong tay, bị giai cấp tư sản bóc lột và bần cùng hoá, cho nên nó là giai cấp cách mạng triệt để nhất, có khả năng đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, làm cho quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất, tạo nên phương thức sản xuất mới, phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, do đó thúc đẩy nền sản xuất xã hội phát triển không ngừng. Giai cấp công nhân sẽ ngày một lớn mạnh cùng với sự phát triển của nền công nghiệp lớn.

TRẢ LỜI
avatar
00:19, 06/05/2018 XÓA

Trái lại các giai cấp khác trong xã hội tư bản chủ nghĩa đều suy tàn với sự phát triển của đại công nghiệp. Là những giai cấp trung gian trong xã hội tư bản chủ nghĩa, họ không có thái độ triệt để cách mạng trong việc xoá bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. "Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp “thực sự cách mạng”

TRẢ LỜI
avatar
Ha Le
AUTHOR
00:20, 06/05/2018 XÓA

Lịch sử loài người từ khi có giai cấp đối kháng là lịch sử đấu tranh giai cấp. Nhưng chính bản thân giai cấp và đấu tranh giai cấp, như Ăngghen đã phân tích trên đây, lại do phương thức sản xuất và phương thức phân phối quyết định và do đó, lịch sử loài người là sự tiến hoá từ phương thức sản xuất này sang phương thức sản xuất khác. Vì vậy, trong một xã hội nhất định, giai cấp nào đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn, thì giai cấp ấy có thể lãnh đạo cách mạng, có thể lên cầm quyền trở thành giai cấp thống trị và có thể tổ chức ra xã hội mới do mình đại diện.

TRẢ LỜI
avatar
Ha Le
AUTHOR
00:20, 06/05/2018 XÓA

Không phải tất cả các cuộc đấu tranh giai cấp từ trước đến nay đều dẫn đến chính quyền thuộc về tay giai cấp bị áp bức bóc lột. Đấu tranh giai cấp giữa giai cấp nông dân và giai cấp phong kiến tuy có thúc đẩy sự phát triển của xã hội phong kiến trong một chừng mực nhất định, nhưng về cơ bản, đó chỉ là sự thay đổi các triều đại vua chúa, và đến khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã ra đời trong lòng chế độ phong kiến rồi, thì cuộc đấu tranh giai cấp lại dẫn đến sự chuyển hoá xã hội từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản chủ nghĩa.

TRẢ LỜI
avatar
00:21, 06/05/2018 XÓA

Chỉ đến khi chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển thì đấu tranh giai cấp giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư bản mới tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản, bởi vì giai cấp công nhân không những vì bị giai cấp tư sản áp bức bóc lột nặng nề cho nên quyết tâm đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, mà còn là đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến mà những tiền đề cơ bản đã nằm trong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đó là phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Sự tất yếu đó do những nguyên nhân kinh tế quyết định. Nếu chúng ta không hiểu đấu tranh giai cấp gắn liền với sự tiến hoá của xã hội từ phương thức sản xuất này sang phương thức sản xuất khác, thì chúng ta cũng không thể hiểu nổi vai trò lịch sử của giai cấp công nhân.

TRẢ LỜI
avatar
00:21, 06/05/2018 XÓA

Sinh ra và lớn lên trong một nước thuộc địa và nửa phong kiến, nếu so với giai cấp công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển thì giai cấp công nhân nước ta còn trẻ và nhỏ bé. Mặc dù vậy, giai cấp công nhân nước ta có một vai trò quyết định trong cách mạng Việt Nam. Giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ những phẩm chất chung của giai cấp công nhân quốc tế. Dưới chế độ thực dân, phong kiến, giai cấp công nhân nước ta, cũng như giai cấp công nhân quốc tế, là giai cấp kiên quyết cách mạng nhất, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao nhất, đồng thời nó còn có những đặc điểm riêng do quá trình hình thành và phát triển của nó tạo nên.

TRẢ LỜI
avatar
00:22, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân ta trưởng thành trước giai cấp tư sản dân tộc. Nó sinh ra và lớn lên không phải từ khi có thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư sản dân tộc. Nó được sinh ra ngay từ khi có sự khai thác đầu tiên của tư bản nước ngoài trên đất nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
00:23, 06/05/2018 XÓA

Trong các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, công đoàn thường hình thành trước khi có chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân, và ngay trong các tổ chức công đoàn còn có công đoàn vàng do giai cấp tư sản nắm và gieo rắc tư tưởng cải lương trong hàng ngũ công nhân. Bọn tư bản độc quyền thường lấy một phần lợi nhuận siêu ngạch ở thuộc địa để nặn ra, mua chuộc và nuôi nấng một tầng lớp công nhân quý tộc. Bọn này đã trở thành tôi tớ chuyên làm chính trị cho giai cấp tư sản trong các tầng lớp công nhân để phá hoại phong trào cách mạng của giai cấp công nhân.

TRẢ LỜI
avatar
00:24, 06/05/2018 XÓA

Dưới sự thống trị của bọn tư bản thực dân trước đây, những cuộc đấu tranh của công nhân mặc dù chỉ đòi những yêu sách về kinh tế đều thường biến thành những cuộc đấu tranh có tính chất chính trị, vì chế độ thuộc địa luôn luôn chống lại một cách tàn nhẫn bất cứ một sự cải cách nào. Do đó những tổ chức công đoàn vàng của bọn tay sai đế quốc không thể nào lừa bịp và lôi cuốn được giai cấp công nhân nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
00:24, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân nước ta lại vừa mới xuất thân từ trong nông dân, cho nên có nhiều liên hệ rất khăng khít với nông dân, hiểu rõ những nguyện vọng của nông dân lao động. Sự gắn bó giữa hai giai cấp anh em đó là cơ sở để xây dựng khối liên minh công nông vững chắc từ trong cách mạng dân tộc dân chủ cho đến ngày nay. Nông dân lao động càng gắn chặt với giai cấp công nhân, càng bảo đảm cho vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, vì rằng cuộc đấu tranh để giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản trong nước ta chủ yếu là vấn đề tranh thủ nông dân; giai cấp nào nắm được nông dân lao động, thoả mãn được những yêu cầu, nguyện vọng của nông dân lao động thì giai cấp ấy sẽ nắm được quyền lãnh đạo cách mạng.

TRẢ LỜI
avatar
00:25, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân Việt Nam bước lên vũ đài chính trị sau khi Cách mạng tháng Mười đã thành công rực rỡ, giai cấp công nhân Nga đã trở thành người chủ của Nhà nước Xô viết; ước mơ hàng nghìn năm của các giai cấp cần lao đau khổ đã trở thành sự thật. Một mặt khác, ở Trung Quốc, một nước láng giềng của ta, giai cấp tư sản đã phản bội quyền lợi dân tộc; Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng của giai cấp công nhân Trung Quốc đã nắm lấy ngọn cờ dân tộc và dân chủ. Hoàn cảnh lịch sử đó càng nâng cao uy thế chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam trước toàn thể dân tộc Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
00:26, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô cùng trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, giải phóng giai cấp mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Ngày nay đứng trước tình hình phát triển mới của đất nước và thế giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, nhiều ý kiến đặt ra cho việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Đảng ta khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
00:26, 06/05/2018 XÓA

Công nhân lao động nước ta hiện nay có trên 11 triệu người, chiếm khoảng 13,5% dân số, 26,46% lực lượng lao động xã hội.. Giai cấp công nhân lao động Việt Nam ngày càng đa dạng về cơ cấu ngành nghề, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Đã hình thành ngày càng đông đảo bộ phận CN trí thức (có trình độ ĐH, CĐ trở lên) làm công tác quản lý, nghiên cứu và quản lý khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất kinh doanh. Giai cấp công nhân Việt Nam chiếm tỷ lệ không lớn so với dân số cả nước nhưng hằng năm đóng góp trên 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước. Đó là những giá trị thực không thể phủ nhận. Những chuẩn mực về lối sống, tác phong của công nhân: lao động, bình đẳng, liên kết xã hội… cũng đang là mẫu số chung của xã hội hiện đại.

TRẢ LỜI
avatar
00:27, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; có nhiều cố gắng để phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp công nhân đã đóng góp trực tiếp to lớn vào quá trình phát triển của đất nước, cùng với các giai cấp, tầng lớp và thành phần xã hội khác, giai cấp công nhân nước ta là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:32, 06/05/2018 XÓA

Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:33, 06/05/2018 XÓA

Do điều kiện lịch sử ở một nước thuộc địa, GCCN Việt Nam ra đời và trưởng thành gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đi lên xây dựng CNXH. GCCN Việt Nam có mối quan hệ tự nhiên, máu thịt với giai cấp nông dân, với tầng lớp trí thức và nhân dân lao động.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:33, 06/05/2018 XÓA

Sau hơn hai mươi năm tiến hành đổi mới, từ một nước nông nghiệp là chủ yếu, chúng ta đang chuyển dần thành một nước công nghiệp theo xu hướng hiện đại. Tham gia vào đủ các thành phần kinh tế. GCCN Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và đã có nhiều cố gắng để phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:33, 06/05/2018 XÓA

Trong những năm đổi mới, GCCN nước ta đã có những bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, đang tăng nhanh về số lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, đồng thời chất lượng đội ngũ được nâng lên, đã xuất hiện bộ phận công nhân trí thức. Cùng với các giai cấp, giai tầng xã hội khác trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, GCCN đã có đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:33, 06/05/2018 XÓA

GCCN là lực lượng cơ bản, chủ yếu, có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân. Mặc dù về số lượng GCCN ở nước ta chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số dân cư (khoảng 13%) nhưng nắm giữ những cơ sở vật chất và các phương tiện sản xuất hiện đại nhất của xã hội, quyết định phương hướng phát triển chủ yếu của nền kinh tế. GCCN là lực lượng lao động đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước. Hằng năm GCCN đóng góp khoảng 50% tổng sản phẩm xã hội và bảo đảm hơn 60% ngân sách nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:33, 06/05/2018 XÓA

Sự lớn mạnh của GCCN là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước. Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa X) khẳng định: "Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng".

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:34, 06/05/2018 XÓA

Mục tiêu phấn đấu của chúng ta đến năm 2020 là đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong thời gian từ nay đến mốc thời gian đó, kinh tế thế giới chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ cao, khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo sẽ ngày càng gia tăng.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:34, 06/05/2018 XÓA

sự nghiệp CNH, HÐH đất nước phải đẩy mạnh hơn, CNH phải gắn với kinh tế tri thức để rút ngắn thời gian, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững, môi trường được bảo vệ, an sinh xã hội được tăng cường, xã hội phát triển hài hòa, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng, trình độ cao. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta, với đầy đủ những mặt tích cực và cả những mặt trái của nó đặt ra cho GCCN Việt Nam những đòi hỏi mới, những thử thách mới phải vượt qua.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:34, 06/05/2018 XÓA

Sự phát triển của giai cấp công nhân cũng chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, về cơ cấu và trình độ học vấn, về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho sự nghiệp CNH, HÐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Chúng ta vẫn còn thiếu nghiêm trọng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động ở một bộ phận công nhân còn nhiều hạn chế; những nông dân và các tầng lớp lao động xã hội khác mới gia nhập hàng ngũ GCCN chưa được đào tạo cơ bản và có hệ thống.

TRẢ LỜI
avatar
Rua Con
AUTHOR
00:34, 06/05/2018 XÓA

Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về GCCN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hóa GCCN; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tính dân tộc cho công nhân; sửa đổi, bổ sung, xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng GCCN.

TRẢ LỜI
avatar
07:12, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân chính là đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
07:25, 06/05/2018 XÓA

Đây không phải là lần đầu tiên Lê Công Định có những phát ngôn ngông cuồng, thiếu suy nghĩ nhưng cũng giống như bao lần trước thì hắn đã thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân một cách điên cuồng và ảo tưởng. Bởi lẽ, thân là một luật sư nhưng Lê Công Định lại mang trong mình căn bệnh kinh niên với những triệu chứng về "hoang tưởng chính trị".

TRẢ LỜI
avatar
07:32, 06/05/2018 XÓA

Sự lớn mạnh của Giai cấp công nhân Việt Nam là nhân tố quan trọng để đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) đã khẳng định: "Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng".

TRẢ LỜI
avatar
07:47, 06/05/2018 XÓA

Sau hơn ba mươi năm tiến hành đổi mới, từ một nước nông nghiệp là chủ yếu, chúng ta đang chuyển dần thành một nước công nghiệp theo xu hướng hiện đại. Tham gia vào đủ các thành phần kinh tế. Giai cấp công nhân Việt Nam là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và đã có nhiều cố gắng để phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh giữa Giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

TRẢ LỜI
avatar
08:59, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân nói chung và sứ mệnh của nó là một phạm trù cơ bản, quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Trên mặt trận đấu tranh trước kia và hiện nay, nhiều học giả tư sản đã tung ra những lý thuyết phản động đòi xem xét, thậm chí bác bỏ phạm trù sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản để từ đó đi tới phủ nhận chủ nghĩa xã hội, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Cụ thể họ cho rằng: Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ thì lực lượng công nhân không còn nữa, nó đã trở thành tầng lớp “trung sản” bị “tan biến” vào các giai cấp khác.

TRẢ LỜI
avatar
09:01, 06/05/2018 XÓA

Đối với giai cấp công nhân Việt Nam, tuy ra đời muộn (trong những năm đầu thế kỷ XX, gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương). Trải qua mấy chục năm phát triển, giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh và có vai trò to lớn trong tiến trình cách mạng nước ta; thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân là người lãnh đạo, đồng thời cũng là một trong những lực lượng cơ bản, chủ yếu của cách mạng và thực sự là lực lượng đi đầu trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân Việt nam đã và đang trãi qua những biến động về cơ cấu, số lượng, tâm lý, tư tưởng, phong cách lao động... Cũng chính vì thế, đã có biểu hiện coi nhẹ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân.

TRẢ LỜI
avatar
09:03, 06/05/2018 XÓA

Giai cấp công nhân là con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp, được nền đại công nghiệp rèn luyện, đoàn kết và tổ chức lại thành một lực lượng xã hội hùng mạnh; từ đó họ làm được cuộc cách mạng giành chính quyền, giải phóng con người, xây dựng xã hội mới, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân mới là mục tiêu cuối cùng của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được sứ mạnh này, giai cấp phải có chính đảng lãnh đạo, thông qua chính đảng của mình để đề ra cương lĩnh cách mạng, đường lối chiến lược, sách lược, phương pháp hình thức cách mạng đúng đắn để cuốn hút các lực lượng khác đi theo mình để làm cách mạng đến thắng lợi cuối cùng (nồng cốt là liên minh công, nông và tầng lớp trí thức).

TRẢ LỜI
avatar
09:06, 06/05/2018 XÓA

Sự thực đã được chứng minh bằng việc Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam; nó đã chứng minh giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng; qua đó đã đánh dấu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng Việt Nam đã được xác lập trên thực tế, mở ra một thời đại mới cho cách mạng Việt Nam. Với vai trò này đã trở thành nguyên tắc hàng đầu trong suốt qúa trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến giai đoạn hiện nay.

TRẢ LỜI
avatar
09:07, 06/05/2018 XÓA

Trong điều kiện hiện nay, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ gắn liền với quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ; đất nước ta trong tiến trình đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngang tầm với nhiệm vụ mới là một tất yếu khách quan. Để làm được việc này thì phải xây dựng giai cấp công nhân có trình độ học vấn cao, chuyên môn nghề nghiệp giỏi, giác ngộ về lợi ích giai cấp, vững vàng về chính trị tư tưởng và rèn luyện tác phong lao động công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật. Vì vai trò của giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được khẳng định bằng chính sự lao động sáng tạo của mỗi người công nhân và các tập thể lao động góp sức lại.

TRẢ LỜI
avatar
09:30, 06/05/2018 XÓA

Nguyễn Xuân Diện và một số nhà rận chủ khác “lon ton” ứng cử Đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, gã này đã nhanh chóng bị loại ra khỏi cuộc chạy đua “tìm người tài đức” phụng sự Tổ quốc ngay trong màn “gửi xe” – lấy phiếu tín nhiệm tại cơ sở.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Nhan
AUTHOR
09:35, 06/05/2018 XÓA

Bấy lâu nay, Lê Công Định luôn được phong trào dân chủ tung hô và ca tụng bởi y là nhà dân chủ khoác trên mình cái vỏ bọc “luật sư”. Với cái vỏ bọc này thì buộc Định phải thể hiện trình độ pháp lý của mình cho đám dân chủ cuội cũng như bàn dân thiên hạ biết được tài năng của mình mỗi khi bình luận về các sự kiện pháp lý, đặc biệt các sự kiện pháp lý liên quan đến phong trào dân chủ.

TRẢ LỜI
avatar
Hòa An
AUTHOR
09:44, 06/05/2018 XÓA

Nguyễn Xuân Diện đã chia sẻ bài viết “Người Việt Nam hèn hạ” trên trang blog cá nhân đã gây ra một làn sóng chỉ trích và phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng mạng đối với Diện – một tiến sĩ Hán Nôm. Dù bài viết này có do Nguyễn Xuân Diện hoặc ai viết đi nữa thì việc cho đăng tải nội dung bài viết có nội dung “chửi” cả dân tộc Việt Nam cho thấy sự “ngông cuồng”, “phản phúc” của tiến sĩ Hán Nôm “dởm” mang tên Nguyễn Xuân Diện.

TRẢ LỜI
avatar
Tung Su
AUTHOR
09:47, 06/05/2018 XÓA

Có lẽ là một luật sư thì không thể không hiểu về chứng cứ được. Nhưng với những bình luận trên thì cho thấy Lê Công Định có thể chẳng hiểu gì về chứng cứ hoặc có thể đã cố tình xuyên tạc về chế định chứng cứ trong pháp luật tố tụng hình sự.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mai
AUTHOR
09:57, 06/05/2018 XÓA

Những cái có thật phải liên quan đến vụ án, liên quan đến những vấn đề cần phải chứng minh có thể liên quan đến tội phạm, người phạm tội hoặc những vấn đề khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Mặt khác, chứng cứ phải được chứa đựng trong các nguồn mà luật quy định như: Vật chứng;

TRẢ LỜI
avatar
09:59, 06/05/2018 XÓA

Lời khai của người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; Kết luận giám định; Biên bản về hoạt động điều tra, xét xử và các tài liệu, đồ vật khác. Việc thu thập chứng cứ phải tuân theo những trình tự, thủ tục cụ thể do luật quy định. Sau đó, chứng cứ còn phải được kiểm tra, xác minh để xác định giá trị chứng minh, giá trị sử dụng.

TRẢ LỜI
avatar
14:56, 06/05/2018 XÓA

Mục đích của thu thập chứng cứ nhằm vào việc giải quyết đúng đắn vụ, tìm ra chân lý khách quan của vụ án. Việc buộc tội hay kết tội bất cứ người nào đều phải dựa vào chứng cứ. Các luật sư như Lê Công Định muốn gỡ tội cho thân chủ khi tham gia bào chứng thì cũng phải có những chứng cứ để đưa ra xem xét. Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị buộc tội, kết tội thì các cơ quan tố tụng đều phải dựa vào chứng cứ thu thập theo đúng như những gì nêu trên.

TRẢ LỜI
avatar
15:02, 06/05/2018 XÓA

lý sự của Lê Công Định cho thấy hoàn toàn không hiểu về chứng cứ từ nội dung, hình thức, bản chất cũng như mục đích sử dụng chứng cứ. Việc “buộc tội” và “tạo dựng chứng cứ để bắt giam” mà Lê Công Định nói chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình hướng lái dư luận theo một chiều hướng trái với quy định của pháp luật.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Ban
AUTHOR
15:04, 06/05/2018 XÓA

Cho dù có ở chiều hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện bản chất ngụy tạo để chống phá, xuyên tạc của Lê Công Định mà thôi. Vì vậy, để thuận lợi cho các hoạt động chống phá của mình và đỡ làm mất mặt giới luật sư thì Lê Công Định nên bỏ cái mác luật sư là tốt nhất.

TRẢ LỜI
avatar
15:11, 06/05/2018 XÓA

Lý sự của Lê Công Định cho thấy hoàn toàn không hiểu về chứng cứ từ nội dung, hình thức, bản chất cũng như mục đích sử dụng chứng cứ. Việc “buộc tội” và “tạo dựng chứng cứ để bắt giam” mà Lê Công Định nói chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình hướng lái dư luận theo một chiều hướng trái với quy định của pháp luật. Cho dù có ở chiều hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện bản chất ngụy tạo để chống phá, xuyên tạc của Lê Công Định mà thôi. Vì vậy, để thuận lợi cho các hoạt động chống phá của mình và đỡ làm mất mặt giới luật sư thì Lê Công Định nên bỏ cái mác luật sư là tốt nhất.

TRẢ LỜI
avatar
15:13, 06/05/2018 XÓA

Các luật sư như Lê Công Định muốn gỡ tội cho thân chủ khi tham gia bào chứng thì cũng phải có những chứng cứ để đưa ra xem xét. Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị buộc tội, kết tội thì các cơ quan tố tụng đều phải dựa vào chứng cứ thu thập theo đúng như những gì nêu trên.

TRẢ LỜI
avatar
15:20, 06/05/2018 XÓA

Việc “buộc tội” và “tạo dựng chứng cứ để bắt giam” mà Lê Công Định nói chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình hướng lái dư luận theo một chiều hướng trái với quy định của pháp luật. Cho dù có ở chiều hướng nào đi chăng nữa cũng chỉ thể hiện bản chất ngụy tạo để chống phá, xuyên tạc của Lê Công Định mà thôi. Vì vậy, để thuận lợi cho các hoạt động chống phá của mình và đỡ làm mất mặt giới luật sư thì Lê Công Định nên bỏ cái mác luật sư là tốt nhất.

TRẢ LỜI
avatar
15:22, 06/05/2018 XÓA

Mục đích của thu thập chứng cứ nhằm vào việc giải quyết đúng đắn vụ, tìm ra chân lý khách quan của vụ án. Việc buộc tội hay kết tội bất cứ người nào đều phải dựa vào chứng cứ. Các luật sư như Lê Công Định muốn gỡ tội cho thân chủ khi tham gia bào chứng thì cũng phải có những chứng cứ để đưa ra xem xét. Việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị buộc tội, kết tội thì các cơ quan tố tụng đều phải dựa vào chứng cứ thu thập theo đúng như những gì nêu trên.

TRẢ LỜI
avatar
15:28, 06/05/2018 XÓA

Luôn thể hiện là người hiểu biết và bênh vực cho những người "cùng chí hướng" nhưng Định vô hình chung lại không biết đó chính là điều khiến Định càng ngày càng trở nên lố. Bênh vực cho mẹ Nấm và nói về chế định chứng cứ nhưng Định lại không thể đưa ra được bất cứ chứng cứ nào bênh vực cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

TRẢ LỜI
avatar
15:30, 06/05/2018 XÓA

Lê Công Định lại lên tiếng. Mỗi khi có dịp là Lê Công Định lại lên tiếng. Nhưng lần này Định đang cố tình nói đến "chứng cứ" - một chế định trong Bộ luật hình sự. Định nói đến chứng cứ trong vụ mẹ Nấm như thể các Cơ quan chức năng cố tình tạo dựng chứng cứ để bỏ tù mẹ Nấm. Vẫn là một kiểu xuyên tạc dấu tay của Lê Công Định.

TRẢ LỜI
avatar
19:15, 06/05/2018 XÓA

chúng ta đều biết rằng giai cấp công nhân ta trưởng thành trước giai cấp tư sản dân tộc. Chính nó sinh ra và lớn lên không phải từ khi có thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư sản dân tộc. Cũng chính nó được sinh ra ngay từ khi có sự khai thác đầu tiên của tư bản nước ngoài trên đất nước chúng ta thế này.

TRẢ LỜI
avatar
Lê Anh
AUTHOR
20:00, 06/05/2018 XÓA

Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
20:44, 06/05/2018 XÓA

Có thể nói Lê Công Định cái gì cũng có thể nói được, ông ta nghĩ ông ta là thiên tài hay sao ấy. Đứng trên bục mà nói giống như ông ta có tham niên nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội đã lâu rồi. Nếu mà ông ta giỏi như vậy thì bây giờ không còn là một tên " quèn" lợi dụng hình ảnh xã hội để đánh tên tuổi bản thân.

TRẢ LỜI
avatar
10:39, 07/05/2018 XÓA

Lại là Lê Công Định, cứ thỉnh thoảng Định lại lên đàn để mọi người biết Định vẫn tồn tại. Và cứ mỗi lần đăng bài Định lại phải tìm một thứ gì đó để xuyên tạc và nói xấu. Bản chất chống đối của Định là không thay đổi hay giảm, có lẽ cơ quan công quyền nên có những chế tài hợp lý cho những kẻ lộng ngôn như Định.

TRẢ LỜI
avatar
11:48, 07/05/2018 XÓA

Lê Công Định lại thể hiện sự cuồng ngôn khi nói về vai trò của gia cấp công nhân. Cứ mỗi lần xuất hiện là Lê Công Định lại thể hiện sự 'ngu" của bản thân. Lần này là việc Lê Công Định nói về và thể hiện sự sai lầm, sự ngu dốt về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. Lê Công Định nói những điều này hòng phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi nhằm lấy lòng đám "quan thầy" bên ngoài hải ngoại đây.

TRẢ LỜI
avatar
11:51, 07/05/2018 XÓA

Tôi không muốn bàn cãi về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân vì những gì Định nói thì đương nhiên không thể đúng được. Chuyên đi xuyên tạc thì việc Lê Công Định nói về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân cũng không thể nào đúng được. Định nói những điều này hòng lấy được tiền và lấy được lòng từ phía các thế lực thù địch.

TRẢ LỜI
avatar
13:29, 07/05/2018 XÓA

Ngày 4/5/2018, trên trang cá nhân Facebook, Lê Công Định đã đăng tải bài viết tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và giai cấp công nhân ở Việt Nam nói riêng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đây không phải là lần đầu tiên Lê Công Định có những phát ngôn ngông cuồng, thiếu suy nghĩ nhưng cũng giống như bao lần trước thì hắn đã thể hiện rõ bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân một cách điên cuồng và ảo tưởng.

TRẢ LỜI
avatar
13:51, 07/05/2018 XÓA

Mục tiêu phấn đấu của chúng ta đến năm 2020 là đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong thời gian từ nay đến mốc thời gian đó, kinh tế thế giới chuyển mạnh sang nền kinh tế tri thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ cao, khoảng cách giữa các nước giàu và nghèo sẽ ngày càng gia tăng.

TRẢ LỜI
avatar
16:02, 07/05/2018 XÓA

Lê Công Định tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hành động hết sức lố bịch, thể hiện cái nhìn chủ quan, duy ý chí. Bản chất chống phá của Định ngày càng cực đoan, xem ra Định lại muốn nhập kho lần nữa.

TRẢ LỜI
avatar
An Khang
AUTHOR
16:56, 07/05/2018 XÓA

Có thể thấy rằng việc Lê Công Định tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là hành động hết sức lố bịch, thể hiện cái nhìn chủ quan, duy ý chí. Đây thực chất chỉ là cách thức để Lê Công Định phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi nhằm lấy lòng đám "quan thầy" bên ngoài hải ngoại. Nếu Lê Công Định không sớm hối cải, sửa chữa sai lầm thì ngày mà hắn tái nhập trại chắc chắn sẽ không còn xa nữa.

TRẢ LỜI
avatar
13:33, 28/05/2018 XÓA

Dẫu biết rằng, những luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Lê Công Định chẳng lừa bịp được ai, nhưng đây cũng là một luồng thông tin độc hại đối với xã hội, chúng ta cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh và bác bỏ.

TRẢ LỜI
avatar
Ngoc Anh
AUTHOR
13:35, 28/05/2018 XÓA

Ngỡ rằng sau khi được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước, Lê Công Định sẽ rút ra bài học để làm lại cuộc đời, song qua một số ý kiến đã công bố, lại thấy dường như anh ta đang muốn chứng minh mình là con người tráo trở

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon