NHÂN 200 NĂM NGÀY SINH CỦA KARL MARX

Hoa sữa
Hôm này, ngày 05/5/2018, đúng 200 năm ngày sinh của Karl Marx (Các Mác) – một vĩ nhân của nhân loại. Sau đây, tác giả có đôi điều muốn chia sẻ cùng quý độc giả về những cống hiến to lớn của ông đối với giai cấp vô sản thế giới cũng như toàn nhân loại, trong đó có nhân dân Việt Nam giai cấp vô sản Việt Nam.
Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản trong điều kiện tự do cạnh tranh, cùng với Ăngghen, Các Mác đã cống hiến cho nhân loại 3 phát minh vĩ đại nhất. Đó là lý luận về hình thái kinh tế - xã hội; học thuyết về giá trị thặng dư và đặc biệt hơn cả là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Nhờ phương pháp luận biện chứng và thế giới quan duy vật khoa học, chủ nghĩa Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội với lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và khẳng định loài người rồi sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa như là một quá trình lịch sử tự nhiên.
Học thuyết về giá trị thặng dư ra đời đã chỉ rõ bản chất bóc lột của giai cấp tư sản, chúng tìm mọi cách để tước đoạt không công sức lao động của người công nhân với cái đích cuối cùng là giá trị thặng dư. Sự giàu có của giai cấp tư sản “nhuốm đầy bùn nhơ và máu của giai cấp công nhân.”
Với học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Các Mác đã chỉ ra rằng chỉ có giai cấp công nhân, khi được tập hợp trong chính đảng của mình là Đảng Cộng sản, được trang bị bằng vũ khí lý luận mới có đủ khả năng để tự mình vùng lên đánh đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ áp bức, bóc lột và xây dựng chế độ mới - chế độ cộng sản chủ nghĩa.
Trong những năm đầu thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam lầm than, cơ cực dưới sự bóc lột của thực dân Pháp, nhiều con đường, phong trào, xu hướng cứu nước khác nhau đều được thực hiện nhưng tất cả đều thất bại. Trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin soi tỏ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Người khẳng định rằng: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng học thuyết cách mạng nhất và chủ nghĩa chân chính nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là ngọn đuốc soi đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/2/1930 với Cương lĩnh đầu tiên vạch ra đường lối cách mạng Việt Nam đã tạo nên những chiến thắng thần kỳ: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng và đi tới xã hội cộng sản; thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với việc khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; thắng lợi lừng lẫy Điện Biên Phủ chấn động địa cầu kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống Pháp đưa miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội làm hậu phương vững chắc cho miền Nam chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc.
Những năm gần đây, thế giới trải qua nhiều biến động, nhất là từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ vào năm 1991, các thế lực thù địch mà đứng đầu là Mỹ ra sức bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm cách bóp chết các nước còn lại đi theo chủ nghĩa xã hội với chiến lược Diễn biến hòa bình mà cụ thể là các cuộc cách mạng màu. Ở Việt Nam, nhờ sự hà hơi tiếp sức đó, đám phản động lưu vong câu kết với lũ zận chủ trong nước thực hiện “đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng, xã hội dân sự, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Những cái tên mỹ miều chắc không còn xa lạ gì đối với quý độc giả: Hội anh em dân chủ; Diễn đàn xã hội dân sự; Hội Bầu bí tương thân; Cựu tù nhân lương tâm; Văn đoàn độc lập; Nhà báo độc lập; Khối 8406; Công lý hòa bình; Dòng Chúa cứu thế... gắn với những người cốt cán, cực đoan chống phá và được coi “có tai có tiếng” như: Nguyễn Quang A, GS Tương Lai, Nguyễn Xuân Diện, Nguyên Ngọc, Nguyễn Tường Thụy, Luật sư Lê Công Định, Linh mục Nguyễn Thái Hợp, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam...
Thế nhưng, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bằng chứng là vừa rồi, đồng tiền mệnh giá 0 Euro có in hình Các Mác đang trở thành món quà lưu niệm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Như vậy, có thể khẳng định, ở các nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa.
Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người, giải phóng nhân loại thoát khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản mãi mãi là chân lý của loài người. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.
Thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên quy mô cả nước từ sau năm 1975 đến nay mà đặc biệt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận cũng như thực tiễn trong công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua là minh chứng sinh động và rõ ràng nhất về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, kiên định và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Thay cho lời kết, một lần nữa, nhân ngày kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác, bằng tất cả những gì mà thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong những thế kỷ qua, chúng ta hãy tri ân công lao to lớn mà Các Mác đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Nhất định Việt Nam sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

23 nhận xét

Viết nhận xét
07:49, 05/05/2018 XÓA

Thực tế cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam trong suốt thời gian qua đã cho thấy sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho đường lối hoạt động cách mạng của toàn đảng, toàn dân Việt Nam để đi đến đích cuối cùng đã đặt ra.

TRẢ LỜI
avatar
08:05, 05/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bằng chứng là vừa rồi, đồng tiền mệnh giá 0 Euro có in hình Các Mác đang trở thành món quà lưu niệm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông.

TRẢ LỜI
avatar
08:25, 05/05/2018 XÓA

Nhờ phương pháp luận biện chứng và thế giới quan duy vật khoa học, chủ nghĩa Mác đã tìm ra quy luật phát triển của xã hội với lý luận về hình thái kinh tế - xã hội và khẳng định loài người rồi sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa như là một quá trình lịch sử tự nhiên. Đây cũng là mục đích cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành.

TRẢ LỜI
avatar
08:42, 05/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người, giải phóng nhân loại thoát khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản mãi mãi là chân lý của loài người. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.

TRẢ LỜI
avatar
08:49, 05/05/2018 XÓA

Thay cho lời kết, một lần nữa, nhân ngày kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác, bằng tất cả những gì mà thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong những thế kỷ qua, chúng ta hãy tri ân công lao to lớn mà Các Mác đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Nhất định Việt Nam sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TRẢ LỜI
avatar
15:33, 05/05/2018 XÓA

chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn luôn thu hút trái tim, khối óc của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Bằng chứng là vừa rồi, đồng tiền mệnh giá 0 Euro có in hình Các Mác đang trở thành món quà lưu niệm được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Như vậy, có thể khẳng định, ở các nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa.

TRẢ LỜI
avatar
17:34, 05/05/2018 XÓA

Nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay không chỉ thể hiện sinh động những tư tưởng của Mác về một nền dân chủ mới, trong đó, nhân dân là chủ nhân của xã hội, mọi quyền lực trong xã hội đều thuộc về nhân dân mà còn được phát triển sáng tạo, làm cho phong phú hơn, toàn diện hơn trong điều kiện cụ thể ở nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
18:14, 05/05/2018 XÓA

Các Mác nổi bật về trí thông minh và lòng vị tha, yêu thương con người, đức tính giản dị và tấm lòng nhiệt huyết; ý chí vươn lên và năng lực lao động phi thường; lòng can đảm và sự khoan dung, độ lượng. Cuộc đời và những di sản tư tưởng của Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với vị trí kiệt xuất trong hàng ngũ những vĩ nhân. Các Mác đã để lại cho chúng ta một kho tàng tri thức đồ sộ và phong phú ở nhiều mặt, nhiều lĩnh vực như: triết học, xã hội học, kinh tế học, lịch sử…

TRẢ LỜI
avatar
18:32, 05/05/2018 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Những gì mà Các Mác để lại là vô vàn trân quý đối với nhân loại nói chung và đối với Việt Nam nói riêng.

TRẢ LỜI
avatar
na An
AUTHOR
19:11, 05/05/2018 XÓA

Có thể nói những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của Các Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử; học thuyết giá trị thặng dư; chính sự thống nhất giữa khoa học và tính cách mạng đã làm cho tư tưởng của Các Mác có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc. Nhờ vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác nước ta hiện nay đã đạt được những thành tựu quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

TRẢ LỜI
avatar
21:56, 05/05/2018 XÓA

200 năm ngày sinh của Karl Marx – một vĩ nhân của nhân loại. Ông đã đặt nền tảng cho cuộc cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân. Nhiều quốc gia, dân tộc và con người đã thoát được ách nô lệ. Nhớ về ông một con người kiệt suất, một vĩ nhân và là người anh hùng. Hãy cùng nhau tưởng nhớ về ông - Karl Marx.

TRẢ LỜI
avatar
22:21, 05/05/2018 XÓA

Hôm này, ngày 05/5/2018, đúng 200 năm ngày sinh của Karl Marx (Các Mác) – một vĩ nhân của nhân loại. Sau đây, tác giả có đôi điều muốn chia sẻ cùng quý độc giả về những cống hiến to lớn của ông đối với giai cấp vô sản thế giới cũng như toàn nhân loại, trong đó có nhân dân Việt Nam và giai cấp vô sản Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
22:22, 05/05/2018 XÓA

Thay cho lời kết, một lần nữa, nhân ngày kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác, bằng tất cả những gì mà thực tiễn cách mạng Việt Nam và thế giới đã diễn ra trong những thế kỷ qua, chúng ta hãy tri ân công lao to lớn mà Các Mác đã dành suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Nhất định Việt Nam sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TRẢ LỜI
avatar
Anh Kim
AUTHOR
22:47, 05/05/2018 XÓA

Bác Hồ đã nói Học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng học thuyết cách mạng nhất và chủ nghĩa chân chính nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin. Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không còn con đường nào khác con đường cách mạng vô sản và đúng như vậy, Bác đã dẫn đường cho nhân dân Việt Nam đi con đường chủ nghĩa xã hội như ngày hôm nay.

TRẢ LỜI
avatar
23:02, 05/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.

TRẢ LỜI
avatar
23:15, 05/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn kim chỉ nam của hàng triệu nhân dân lao động trên toàn thế giới. Như vậy, có thể khẳng định, ở các nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị cho dù giới tư bản có cố gắng bóp méo nó như thế nào đi chăng nữa. Những tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, tự do, giai cấp vẫn còn mãi trong nhân loại.

TRẢ LỜI
avatar
23:31, 05/05/2018 XÓA

Các thế lực thù địch mà đứng đầu là Mỹ ra sức bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm cách bóp chết các nước còn lại đi theo chủ nghĩa xã hội với chiến lược Diễn biến hòa bình mà cụ thể là các cuộc cách mạng màu. Nhưng không, để hạ bệ được chủ nghĩa Mác thì có lẽ tôi nói luôn là không bao giờ.

TRẢ LỜI
avatar
23:41, 05/05/2018 XÓA

Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử cả về lý luận cũng như thực tiễn trong công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua là minh chứng sinh động và rõ ràng nhất về sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam khi lựa chọn, kiên định và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
20:26, 06/05/2018 XÓA

Karl Marx là một con người sở hữu một bộ óc thiên tài đi trước thời đại, những công trình của ông để lại có giá trị vô cùng lớn, đó là tiền đề để giải phóng giai cấp vô sản, là tiền đề để sinh ra tư tưởng Hồ Chí Minh giúp con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta được đạt nhiều thành công hơn.

TRẢ LỜI
avatar
10:47, 07/05/2018 XÓA

Chủ nghĩa Mác với mục tiêu cao nhất là giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng con người, giải phóng nhân loại thoát khỏi sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội cộng sản mãi mãi là chân lý của loài người. Cho đến nay, chưa có học thuyết nào chỉ rõ con đường giải phóng giai cấp, giải phóng con người như chủ nghĩa Mác.

TRẢ LỜI
avatar
11:41, 07/05/2018 XÓA

200 năm ngày sinh của Các Mác những giá trị về tư tưởng của ông vẫn còn nguyên. Có thể thấy chủ nghĩa tư bản đã có sự thay đổi so với thời kỳ của Mác sống nhưng bản chất của chủ nghĩa tư bản vẫn là chủ nghĩa bóc lột, điều này không bao giờ có thể thay đổi được. Nhân kỷ niệm 200 ngày sinh của Các Mác chúng ta lại nhớ đến người đặt nền móng cho chủ nghĩa cộng sản.

TRẢ LỜI
avatar
Ngoc Anh
AUTHOR
13:42, 29/05/2018 XÓA

"Karl Marx là nhà tư tưởng lớn của nhân loại, là bộ óc kiệt xuất. Học thuyết của ông là vũ khí sắc bén về tư tưởng và lý luận, là "công cụ vạn năng để giải cứu thế giới". Tư tưởng và học thuyết của Marx trường tồn và vẫn rất phù hợp thời đại".

TRẢ LỜI
avatar
13:45, 29/05/2018 XÓA

Các Mác là nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của Các Mác - Người đã cùng Ph. Ăng-ghen (Friedrich Engels) xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon