CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 – MỐC SON CHÓI LỌI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC


Hoa sữa
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đó là sự thật hiển nhiên. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn một số kẻ tung ra luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả đó.  
Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam, không có Cách mạng Tháng Tám thì không biết những tháng ngày cùng cực dưới hai tròng áp bức, bóc lột là thực dân và phong kiến sẽ đeo bám người dân Việt Nam đến bao giờ? Vậy mà mới đây, vẫn có người phát biểu trên mạng xã hội rằng: “Nếu không có Cách mạng Tháng Tám, nước ta đã giàu mạnh từ lâu và không mất dân chủ như bây giờ”. Thật là trơ trẽn! Có lẽ, họ không biết hoặc cố tình không biết rằng, vào chính năm diễn ra cuộc Cách mạng Tháng Tám, nạn đói khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người, bằng khoảng 10% dân số của cả nước vào thời điểm ấy. Trong ký ức của nhiều người vẫn còn giữ lại hình ảnh đau thương nhiều người chết đói ở khắp nơi,... 95% dân số Việt Nam lúc đó không biết chữ...
Chỉ một ngày sau khi nước nhà tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ (ngày 3-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 vấn đề cấp bách, trong đó cứu đói là một trong 6 nhiệm vụ hàng đầu và phong trào “diệt giặc đói” được triển khai ngay. Đến đầu năm 1946, tức là chỉ 4 tháng sau Cách mạng Tháng Tám, công tác đê điều đã hoàn thành. Đồng thời, với việc đắp đê, với khẩu hiệu “tấc đất, tấc vàng”, chính quyền và nhân dân cả nước ra sức cải tạo đất công cộng còn trống, như sân bãi, vỉa hè, bờ đê... để trồng trọt. Kết quả sản lượng hoa màu tăng gấp 4 lần so với thời kỳ Pháp thuộc. Giặc đói bị đẩy lùi. Cũng chỉ một năm sau ngày nước nhà độc lập, phong trào “diệt giặc dốt” đã xóa nạn mù chữ cho hơn 2,5 triệu người. Thử hỏi, nếu không có Cách mạng Tháng Tám, không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì “giặc đói”, “giặc dốt” có bị đẩy lùi chỉ trong thời gian ngắn?
74 năm sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi nhất. Chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với những chiến công lừng lẫy ghi vào lịch sử thế giới, như: Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh... Chúng ta còn làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.
Về lĩnh vực kinh tế-xã hội, từ một đất nước bị tàn phá nặng nề do chiến tranh, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong hơn 30 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã ra khỏi nhóm quốc gia kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng cao hơn với mức bình quân của thế giới, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN từng bước hình thành, phát triển.
Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, văn hóa - xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ XHCN được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Cũng như nhiều năm trước, năm nay, gần đến ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám - Ngày hội của dân tộc, một số người lại “đem chuyện cũ kể lại”, nhưng thực chất là xuyên tạc lịch sử. Họ cho rằng, Việt Nam giành được chính quyền là do “ăn may”, “Đảng Cộng sản Việt Nam đã tranh công, đổ tội”... Về vấn đề này, đã có nhiều học giả trong nước và nước ngoài phân tích, chứng minh thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình đấu tranh, hy sinh xương máu của toàn thể dân tộc Việt Nam suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó còn là kết quả hơn 30 năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân Việt Nam đã phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước, chứ không phải là “ăn may” hay “tranh công” từ lực lượng khác.  
Lịch sử đã ghi nhận, ngày 9-3-1945, phát xít Nhật đảo chính lật đổ chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam. Ngay tối hôm đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và ngày 12-3-1945 ra Chỉ thị lịch sử “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Hội nghị quyết định phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước trong toàn quốc làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.   
Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, nhận định thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền đã tới; Ủy ban khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1. Ngày 16-8-1945, “Quốc dân Đại hội Tân Trào” thông qua “10 Chính sách lớn của Việt Minh”; quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ ngày 14-8 và đã giành thắng lợi trên cả nước, với ngày 19-8 ở Hà Nội, ngày 23-8 ở Huế, ngày 25-8 ở Sài Gòn... Như vậy, chỉ trong 15 ngày, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc cách mạng “long trời, lở đất".  
Đó là sự thật lịch sử! Chính Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng sáng tạo đã nắm chắc, tận dụng thời cơ, biết tổ chức và tập hợp lực lượng, động viên được toàn dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đó còn là vai trò tiền phong, gương mẫu, bất chấp mọi hy sinh, gian khổ, quyết chiến đấu vì quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân của hơn 5.000 đảng viên Đảng Cộng sản. Họ là những chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất, một lòng một dạ vì nước, vì dân, kiên quyết lãnh đạo cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân để xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong hơn 7 thập kỷ qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đang tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển. Nhân dân Việt Nam từng chịu đựng biết bao mất mát, đau thương trong chiến tranh, trong thiên tai và đã chịu đựng nỗi khổ đến tận cùng khi bị giặc ngoại xâm đô hộ. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”. Nhưng, chúng ta cũng không thể làm ngơ trước hành động của một số ít người xuyên tạc lịch sử, “đổi trắng thay đen”, với những dã tâm thâm độc nhằm phủ nhận thành quả của cuộc cách mạng của dân tộc. Xuyên tạc thành tựu Cách mạng Tháng Tám mang lại là có tội với lịch sử, có tội với dân tộc, với nhân dân, với tổ tiên./.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

14 nhận xét

Viết nhận xét
10:47, 19/08/2019 XÓA

74 năm sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi nhất. Chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với những chiến công lừng lẫy ghi vào lịch sử, hiện tại Đảng đang lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
10:53, 19/08/2019 XÓA

Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong hơn 7 thập kỷ qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đang tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển. tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nước ta ngày càng phát triển hơn nữa, và đặt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
10:59, 19/08/2019 XÓA

Chính Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng sáng tạo đã nắm chắc, tận dụng thời cơ, biết tổ chức và tập hợp lực lượng, động viên được toàn dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nước ta sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
11:09, 19/08/2019 XÓA

74 năm sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi nhất. Chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với những chiến công lừng lẫy ghi vào lịch sử thế giới, như: Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh...

TRẢ LỜI
avatar
20:39, 19/08/2019 XÓA

Chúng ta thấy rằng là việc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã mở ra một trang sử mới cho đấy nước chúng ta.
Những gì mà chúng ta đã đạt được sẽ làm điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của đất nước chúng ta sau này mà.

TRẢ LỜI
avatar
20:49, 19/08/2019 XÓA

Những thành quả của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 cũng đã cho chúng ta thấy được về những gì mà chúng ta cố gắng để đặt được.
Đã đạt được rồi thì bây giờ chúng ta nên cố gắng giữ vững và phát huy những giá trị tốt đẹp của những thành quả đó mà.

TRẢ LỜI
avatar
08:26, 20/08/2019 XÓA

“Nếu không có Cách mạng Tháng Tám, nước ta đã giàu mạnh từ lâu và không mất dân chủ như bây giờ”, câu nói ngu học nhất của bọn dân chủ mà tôi từng được nghe. Nếu không có cách mạng tháng 8 chắn chắn sẽ chẳng có chúng ta được như bây giờ, mà chắc hẳn chúng ta đang là những kẻ chịu khổ cực hay bị lôi đày đâu đó.Và hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đang từng ngày vươn tầm châu lục và thế giới, đời sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

TRẢ LỜI
avatar
19:45, 20/08/2019 XÓA

Đấy ai ai cũng thấy được mà, chính Đảng Cộng sản Việt Nam ta và với đường lối đúng đắn và phương pháp cách mạng sáng tạo thì đã nắm chắc và tận dụng thời cơ còn biết tổ chức và tập hợp lực lượng hơn nữa là động viên được toàn dân tộc nên đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám lịch sử này.

TRẢ LỜI
avatar
20:02, 20/08/2019 XÓA

Cũng phải thấy rằng là những thành tựu to lớn của Việt Nam ta đạt được trong hơn 7 thập kỷ qua kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đang tạo ra những tiền đề rất quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới và có được vị thế như ngày hôm nay mà.

TRẢ LỜI
avatar
21:26, 20/08/2019 XÓA

Cách mạng tháng 8 năm 1945 sẽ luôn là một cột mốc chói lọi trong trang sử vàng của đất nước Việt Nam chúng ta, sống trong những ngày lễ mùa thu chúng ta luôn tưởng nhớ tới vị lãnh tụ thân yêu, các chiến sĩ, anh hùng dân tộc đã hi sinh xương máu cho cuộc chiến chính nghĩa này.

TRẢ LỜI
avatar
21:45, 21/08/2019 XÓA

Một trong những chiến công vĩ đại của dân tộc ta không thể không kể đến thắng lợi của CMT8. Chiến thắng ấy đã đem đến sự ra đời của nước VNDCCH - nhà nước dân chủ đầu tiên ở ĐNA. Trải qua hơn 70 năm qua, mặc dù vẫn còn những khó khăn, thách thức nhưng vẫn phải đánh giá khách quan những gì mà nhân dân ta đã làm được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thật đáng ghi nhận, cần tiếp tục nỗ lực phát huy.

TRẢ LỜI
avatar
16:41, 01/09/2019 XÓA

74 năm sau Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục viết nên những trang sử chói lọi nhất. Chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ với những chiến công lừng lẫy ghi vào lịch sử, hiện tại Đảng đang lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước ta.

TRẢ LỜI
avatar
Anh Vũ
AUTHOR
23:24, 02/09/2019 XÓA

Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong hơn 7 thập kỷ qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đang tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển. tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nước ta ngày càng phát triển hơn nữa, và đặt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar
Kim Dung
AUTHOR
23:56, 02/09/2019 XÓA

Chính Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng sáng tạo đã nắm chắc, tận dụng thời cơ, biết tổ chức và tập hợp lực lượng, động viên được toàn dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nước ta sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon