CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU CHỐNG PHÁ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Loa phường - Đại hội Đảng lần thứ XIII đang tới gần. Toàn dân tộc kỳ vọng và đặt niềm tin lớn lao vào Đại hội. Tuy nhiên, trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội... Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trang mạng phản động Danlambao xuyên tạc Đại hội Đảng lần thứ XIII
Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị kỹ cả về nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.
Trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị xác định và nhấn mạnh, công tác nhân sự cần thực hiện phương châm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao, làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII. Đến nay, phần việc này về cơ bản được hoàn thiện. Trung ương cũng đã thống nhất danh sách giới thiệu dự bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII do tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành Trung ương và các địa phương giới thiệu quy hoạch. Căn cứ kế hoạch tổng thể, những cán bộ trong diện quy hoạch được Trung ương và các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện cho đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công tác để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn với nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao. Đây thật sự là bước chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Trung ương, của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công tác nhân sự khóa mới. Do đó, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã và đang được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đánh giá cao; qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trước thềm đại hội đảng các cấp.
Tuy nhiên, một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Họ dựng chuyện vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Luận điệu này vốn rất phổ biến song dịp này lại “nở rộ” đột biến. Các phần tử thù địch dựng lên đủ chuyện, từ bịa đặt về tài sản, về gia đình, quá trình công tác... Thậm chí chúng còn chế bản ra các bức ảnh cắt ghép, soạn thảo và in ra các tài liệu giả danh cơ quan, tổ chức, giả danh các bậc lão thành cách mạng để phục vụ mưu toan xuyên tạc, phụ họa cho các luận điệu vu khống trắng trợn. Xuyên tạc, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhằm mục đích hạ uy tín của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Mặt khác, chúng xuyên tạc rằng việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội; cho rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”. Thậm chí, các thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc, tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng... như thể họ là người trong cuộc. Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. Nguy hiểm hơn, họ vu cáo, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên CNXH.
Có thể thấy rằng Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến. Do đó, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội… góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

20 nhận xét

Viết nhận xét
18:26, 20/05/2020 XÓA

Điểm hẹn lại lên cứ mỗi khi có sự kiện chính trị quan trọng, các bọn thế lực thù địch lại thi nhau vào xâu xé, xuyên tạc bịa đặt tính chất các vụ việc nhằm chống đảng, nhà nước, thực hiện ý đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lập chế độ đa đảng.

TRẢ LỜI
avatar
18:49, 20/05/2020 XÓA

Bọn thế lực thù địch chỉ cần đợi cơ hội là chúng bắt đầu thực hiện âm mưu của mình, bản chất chống phá của chúng không bao giờ thay đổi mà chỉ thay đổi cách thức thực hiện tinh vi hơn. Do đó chúng ta luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của bọn rận chủ, không để chúng lợi dụng để trở thành con tốt cho chúng.

TRẢ LỜI
avatar
19:21, 20/05/2020 XÓA

Trước mỗi kì đại hội Đảng thì lại thấy nổi lên những gương mặt quen thuộc chuyên đi xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo và đảng viên. Đây chính là các hội nhóm mang danh xã hội dân sự hay là "dân chủ" đang hoạt động ở Việt Nam với mục đích là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng được coi là những tổ chức phản động chống phá đất nước

TRẢ LỜI
avatar
19:24, 20/05/2020 XÓA

Đại hội Đảng toàn quốc là kì họp Đảng lớn nhất nhằm tổng kết những công việc thành tựu đã làm, đánh giá nhận xét thành công và hạn chế. Đây chính là lúc nhạy cảm mà các đối tượng phản động lợi dụng để xuyên tạc tuyên truyền lung tung, chọc ngoáy những khiếm khuyết rồi đòi đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
19:28, 20/05/2020 XÓA

Đại hội đảng các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là thời điểm báo cáo các nội dung chính trị và công tác nhân sự. Vì thế mà bọn "dân chủ phản động" luôn biểu tình, đăng tin đăng bài nhằm lừa nhân dân hiểu sai về Đảng và nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
19:32, 20/05/2020 XÓA

Lợi dụng sự tự do và phổ biến của mạng xã hội, internet, mà trên một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng, tuyên truyền, dựng chuyện vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục đích cuối cùng là để người dân phản đối, đòi xoá bỏ Đảng, lập đa nguyên đa đảng

TRẢ LỜI
avatar
19:36, 20/05/2020 XÓA

Không những xuyên tạc xuông, chúng còn chế các bức ảnh cắt ghép, soạn thảo và in ra các tài liệu giả danh cơ quan, tổ chức, giả danh các bậc lão thành cách mạng làm cho người dân bị loạn thông tin, hiểu sai, hiểu lầm, mất lòng tin vào Đảng, nhà nước. Có thế chúng mới dễ bề thực hiện mưu đồ chính trị của mình

TRẢ LỜI
avatar
19:38, 20/05/2020 XÓA

Bọn này năm nào cũng thế, chiêu trò xưa cũ lại lôi ra làm loạn nhưng chúng có làm gì được Đảng ta đâu, chỉ là hạng bán nước hại dân. Tuy nhiên không thể chủ quan khinh thường bọn này, càng ngày chúng càng tinh vi hoạt động nên phải dẹp trừ bọn này sớm để không gây cản trở đại hội

TRẢ LỜI
avatar
20:19, 20/05/2020 XÓA

Mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội… góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

TRẢ LỜI
avatar
20:21, 20/05/2020 XÓA

Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng. Người dân cần có một cái đầu lạnh, cảnh giác với mọi thủ đoạn của địch!

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
22:21, 20/05/2020 XÓA

Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Và đây cúng là thời điểm mà các thế lực thù địch phá hoại gây nhũng nhiễu cả trên phương tiện truyên thông lẫn cả xa hội. Bởi vậy cần nêu cao cảnh giác phòng ngừa đấu tranh đối với bọn chúng.

TRẢ LỜI
avatar
Nam Long
AUTHOR
23:15, 20/05/2020 XÓA

Trước đại hội là thời kỳ mà các thế lực thù địch tăng cường hoạt động, xuyên tạc vấn đề âm mưu chống phá hạ bệ Đảng và Nhà nước ta. Chúng tăng cường chống phá Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc về vấn đề nội bộ, cắt ghép hình ảnh hạ uy tín hình ảnh các cán bộ lãnh đạo vì vậy mọi người cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc của chúng, sáng suốt để góp phần vào thắng lợi chung của đại hội.

TRẢ LỜI
avatar
23:41, 20/05/2020 XÓA

Lợi dụng các sự kiện các vấn đề trong nước là một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Đại hội XIII là một sự kiện đặc biệt quan trọng quyết định đến vận mệnh cả đất nước trong thời gian tới. Lợi dụng hoạt động này các thế lực thù địch đang nhốn nháo chạy đua sử dụng các chiêu bài cũ như kêu gọi đa nguyên đa đảng, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta, hạ bệ uy tín hình ảnh các bộ. Đây là những thủ đoạn không mới nhưng hết sức nguy hiểm vì vậy mỗi người dân đặc biệt là cán bộ đảng viên phải đề phòng, nâng cao cảnh giác và đấu tranh lại các âm mưu phá hoại này.

TRẢ LỜI
avatar
Le Anh
AUTHOR
23:56, 20/05/2020 XÓA

đến các kì đại hội đảng, bọn rận chủ lại bắt đầu hành động, chúng xuyên tạc bịa đặt thông tin làm quần chúng nhân mất niềm tin vào Đảng, thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá nhà nước

TRẢ LỜI
avatar
lê lê
AUTHOR
23:59, 20/05/2020 XÓA

Trước thềm đại hội đảng, bọn thế lực thù địch lại bắt đầu ra chiêu, chúng lại sử dụng các chiêu trò xuyên tạc, gieo rắc vào đầu người dân những thông tin gây bất lợi về Đảng, từ đó thực hiện âm mưu ẩn nấp phía sau.

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
09:58, 21/05/2020 XÓA

Cứ mỗi mùa bầu cử sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, Chúng cố tình lờ đi những điều tốt đẹp ở Việt Nam mà.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
09:59, 21/05/2020 XÓA

Mỗi công dân như chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội… góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ, từ đó lựa chọn được những người có tâm tầm nhất cho đất nước.

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
18:16, 21/05/2020 XÓA

Sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội nhằm tới mục tiêu hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
18:18, 21/05/2020 XÓA

Một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội. Họ dựng chuyện vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
09:35, 31/07/2020 XÓA

Đây sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Liệu rằng sẽ có những đột phá nào lớn hay không?

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon