KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thúy Kiều - Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, là hiện thân của những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ không những của dân tộc Việt Nam mà còn thuộc về nhân loại.
Tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (L’Admiral Latouche Trévill), nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta theo các khuynh hướng cứu nước khác nhau đều lần lượt thất bại, máu đào của biết bao các bậc tiên liệt và nhân dân ta đã đổ xuống nhưng không giành được độc lập, tự do, Người nung nấu quyết tâm đi tìm con đường mới để cứu nước, cứu dân. Với lòng yêu nước và ý chí, khát vọng giải phóng dân tộc, ngày 05/6/1911, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh rời Cảng Sài Gòn, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.
Trải qua nhiều năm bôn ba khắp năm châu, bốn biển để nghiên cứu, tìm hiểu về các cuộc cách mạng điển hình, kiểm nghiệm nhiều học thuyết, nhiều con đường đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân các nước thuộc địa, cuối cùng Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính từ đây, Người đã xác định đúng mục tiêu, con đường, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh đạo, cũng như phương pháp cách mạng và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng ở Việt Nam.
Năm 1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng khẳng định tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là cống hiến to lớn và đầy sáng tạo của Người trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc thành lập một đảng cách mạng chân chính để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 28/01/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Người chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941), quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng phù hợp với sự thay đổi mau lẹ của tình hình quốc tế và trong nước, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tổ chức vận động, tập hợp lực lượng toàn dân tộc; thành lập Mặt trận Việt Minh; tiến hành xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa, tạo nên các cao trào cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.
Tháng 8/1945, nhận rõ thời cơ cách mạng đã chín muồi, Người nêu quyết tâm “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc”, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã vùng lên phá tan gông xiềng nô lệ hơn 80 năm của chế độ thực dân, xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một thời đại mới rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở nước ta, bọn thù trong, giặc ngoài cấu kết với nhau mưu toan lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, hòng áp đặt ách cai trị nước ta một lần nữa. Trước tình thế hiểm nghèo, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân cùng một lúc chống cả 3 thứ giặc: "giặc đói", "giặc dốt" và "giặc ngoại xâm". Với sách lược khôn khéo, linh hoạt, Người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, hiểm nguy, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", vừa tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng về mọi mặt, vừa ra sức bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng mới được xác lập, còn rất non trẻ.
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hiệu triệu toàn dân tộc đồng lòng, chung sức tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, với ý chí sắt đá: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, theo ngọn cờ "kháng chiến, kiến quốc" Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của kẻ thù mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bước vào thời kỳ cách mạng mới, cùng một lúc thực hiện cả hai nhiệm vụ chiến lược là: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.
Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng Đảng ta hoạch định đường lối và lãnh đạo nhân dân ra sức đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng Đảng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa làm cho miền Bắc ngày càng vững mạnh về mọi mặt, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi”, “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi”. Thực hiện di huấn của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.
BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

16 nhận xét

Viết nhận xét
Gia Linh
AUTHOR
17:59, 19/05/2020 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
18:13, 19/05/2020 XÓA

Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, là hiện thân của những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ không những của dân tộc Việt Nam mà còn thuộc về nhân loại. Có thể nói Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

TRẢ LỜI
avatar
18:19, 19/05/2020 XÓA

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương vĩ đại nhất mọi thời đại, người dân Việt Nam luôn lấy Người làm tấm gương để học tập và noi theo. Là một công dân nước Việt Nam tôi luôn lấy làm tự hào khi là một phần của một dân tộc anh hùng, luôn ngày ngày phấn đấu và học tập theo tấm gương vĩ đại.

TRẢ LỜI
avatar
20:08, 19/05/2020 XÓA

Bác Hồ sẽ mãi là tấm gương sáng mà mọi người cần noi theo, vì vậy cần quán triệt sâu sắc các quan điểm mà Bác đã đề ra, từng bước đi lên XHCN, phát triển đất nước toàn diện, xứng đáng là "con rồng cháu tiên"

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
21:03, 19/05/2020 XÓA

Người chính là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng với nhân dân. Mong rằng chúng ta hãy học tập tấm gương sáng của người.

TRẢ LỜI
avatar
22:51, 19/05/2020 XÓA

Một nhà thơ nước ngoài đã từng nhận xét về Hồ Chí Minh là một người lính, một thày giáo, một nhà thơ, người cộng sản, một lãnh tụ vì Hồ Chí Minh là dân, Hồ Chí Minh từ dân. Đúng vậy, ở bác hội tụ tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, Bác rất hiểu biết rất nhiều, luôn cảm thông và chia sẻ với đời sống của người dân xung quanh.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
23:22, 19/05/2020 XÓA

Để tưởng nhớ tới Bác, hàng năm cứ tới tháng 5 có lại rất nhiều hoạt động thi đua cũng như hoạt động chào mừng là những bông hoa tươi thắm nhất dâng lên Bác nhân ngày sinh nhật của Người. Năm nay cũng vậy, sau một thời gian hoạt động cầm chừng vì dịch covid-19, các hoạt động kỉ niệm ngày sinh của Bác đã được tổ chức nhưng quy mô hợp lý đảm bảo an toàn cho mọi người trong tình hình đại dịch covid-19 vẫn diến biến phức tạp.

TRẢ LỜI
avatar
15:24, 20/05/2020 XÓA

Bác đã dành trọn cuộc đời cho dân tộc Việt Nam, hy sinh tuổi thanh xuân và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con dân Việt NAm. 130 năm ngày sinh của Bác, cả dân tộc đời đời nhớ ơn người Cha già vĩ đại, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, Người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đã mang lại độc lập tự do, phá bỏ xiềng xích nô lệ cho dân tộc "nhỏ bé" này!

TRẢ LỜI
avatar
15:38, 20/05/2020 XÓA

Cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch mãi mãi là thiên anh hùng ca được nhân dân cả nước cũng như nhân dân tiến bộ toàn thế giới ngưỡng mộ, Người đã vì dân vì nước cho đến tận hơi thở cuối cùng. Dân tộc Việt Nam được gỡ bỏ xiềng xích nô lệ là nhờ sự lãnh đạo tài ba của Bác Hồ và Đảng Cộng sản, kỉ niệm 130 năm ngày sinh Bác khiến mỗi chúng ta nhớ lại người Cha già của dân tộc.

TRẢ LỜI
avatar
15:46, 20/05/2020 XÓA

Giống như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước. Thật sự nếu không có sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản, không có Người cha già vì dân vì nước như Bác thì có lẽ đến hôm nay, cả dân tộc vẫn sẽ chìm trong xiềng xích nô lệ.

TRẢ LỜI
avatar
15:52, 20/05/2020 XÓA

Người là niềm tin tất thắng. Ngày 19-5-2020, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhân dân VN đời đời nhớ ơn Bác, vị Cha già kính yêu của dân tộc!

TRẢ LỜI
avatar
16:04, 20/05/2020 XÓA

Điều tiếc nuối nhất của Bác Hồ trước lúc đi xa là cả cuộc đời, Bác đã phấn đấu, hy sinh chỉ nhằm một mục đích “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.” Bác luôn đau đáu nỗi niềm dân tộc,làm gì cũng đặt lợi ích nhân dân lên trên tất thảy. Kỉ niệm sinh nhật Người, hình ảnh Bác lại sống mãi trong hơn 90 triệu con tim Việt Nam.

TRẢ LỜI
avatar
16:08, 20/05/2020 XÓA

Cả cuộc đời gần 70 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn cho quê hương, đất nước, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hòa bình của ngày hôm nay là nhờ có sự tài hoa của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đời đời nhớ công ơn của Người.

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
22:34, 20/05/2020 XÓA

Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, gian khổ hi sinh, vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất người cộng sản kiên trung, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
22:36, 20/05/2020 XÓA

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, theo ngọn cờ "kháng chiến, kiến quốc" Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch quân sự của kẻ thù mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Người đã mang lại độc lập tự do, phá bỏ xiềng xích nô lệ cho dân tộc "nhỏ bé" này!

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
09:35, 31/07/2020 XÓA

Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, là hiện thân của những giá trị văn hóa chân - thiện - mỹ không những của dân tộc Việt Nam mà còn thuộc về nhân loại.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon