LỰA CHỌN CÁN BỘ XỨNG TẦM LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC


Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.
Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Ý kiến cán bộ, đảng viên đều mong muốn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành nhất quán, dân chủ, khách quan và nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Cần nhất quán, dân chủ, nghiêm túc
Đảng viên Nguyễn Đắc Nhu, 65 tuổi (quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ sự đồng tình cao với những ý kiến chỉ đạo tâm huyết, sắc bén và toàn diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đây là những chỉ đạo cần thiết trong thời điểm các tổ chức cơ sở Đảng đang tiến hành đại hội, lựa chọn và bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, những cán bộ đảng viên, tập thể lãnh đạo mới, đóng vai trò quyết định sự phát triển của Đảng, của đất nước. Do đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự là rất chính xác, mang tầm vĩ mô với tinh thần cần làm kỹ lưỡng, khách quan, chọn người đủ đức, đủ tài.
Ông Nhu cho rằng, nếu không có chỉ đạo ở tầm cao sẽ dẫn đến việc các tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới có cách làm thiếu nhất quán và thiếu nghiêm túc, từ đó dẫn đến cách thức tổ chức đại hội thiếu dân chủ, không lựa chọn được những người thực sự xứng đáng vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra yêu cầu đối với công tác nhân sự lần này là phải làm khách quan, thật sự trong sáng, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, không đưa những người vi phạm, chạy chức chạy quyền, những người có dấu hiệu tiêu cực vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng.
Là đảng viên, công dân Thủ đô, luật sư Nguyễn Thái Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) có cảm nghĩ sâu sắc rằng, nhân sự Đại hội XIII có vai trò, ý nghĩa quan trọng nên đã được Đảng chuẩn bị kĩ càng, thận trọng từ lâu. Chính từ vai trò, ý nghĩa ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đảm nhiệm vai trò Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.
Luật sư Nguyễn Thái Hòa nhấn mạnh, ở nội dung này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khái quát, toàn diện về công tác nhân sự trên các lĩnh vực, xác định rõ những điểm mạnh, điểm yếu và những tồn tại cần chỉnh đốn, bổ sung. Do vậy, yêu cầu công tác nhân sự Đại hội XIII là cực kì quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, dân tộc và chế độ ta, từ đó đòi hỏi nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành phải cụ thể, rõ ràng; thận trọng, khách quan nhưng cũng chú ý tính tương đối trong mỗi đối tượng, mỗi vị trí vì "nhân vô thập toàn".
Và cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu "trách nhiệm của chúng ta". Cụm từ "chúng ta" chính là toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Mỗi người đều thể hiện trách nhiệm của mình về công tác chuẩn bị nhân sự ở góc độ khác nhau, từ khâu lựa chọn, giới thiệu người xứng đáng ứng cử cho khóa mới với tinh thần dân chủ và công khai.
“Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chính là suy nghĩ của toàn Đảng, toàn dân, là bài học quý cho mỗi tổ chức Đảng và cá nhân về công tác nhân sự, đặc biệt là phục vụ kịp thời đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, luật sư Nguyễn Thái Hòa bày tỏ.
Lựa chọn cán bộ xứng tầm lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới
Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, cán bộ, đảng viên tại thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng vào công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần này.
Trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chị Trần Thị Ngọc Yến, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng và Tuyên giáo nữ công, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng rất tâm đắc đoạn bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, hiệu quả, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của từng cá nhân, vì “nhân vô thập toàn”.
Theo chị Yến, về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã xác định quan điểm rõ ràng, nhất quán là: Chọn mặt mạnh của mỗi người để bố trí đúng sở trường, từ đó phát huy, sử dụng con người hợp lý. Mỗi người được đặt đúng vị trí sẽ tạo nên một khối sức mạnh của tập thể; từ đó sẽ phát huy được tinh thần đại đoàn kết, trí tuệ của nhiều người trong tập thể. Đây là điểm cần giữ vững và phát huy trong công tác nhân sự trong tình hình mới để tiếp tục nhiệm vụ “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.
Bà Phan Thị Kim Nhung (Tổ trưởng Tổ dân phố 29, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) là một đảng viên có gần 50 năm tuổi Đảng. Bà Nhung rất đồng tình với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cán bộ phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Theo bà Nhung, để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, cán bộ chủ chốt không thể thiếu tài năng, nhưng vẫn phải giữ đạo đức làm gốc.
Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cán bộ của nhiệm kỳ tới cần đủ đức và tài để có thể giữ vững và phát huy tinh thần, kết quả đã đạt được của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nhiệm kỳ này. "Tôi và người dân Đà Nẵng đang rất mong chờ, kỳ vọng vào công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII", bà Nhung nói.
Ông Lê Tự Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng thể hiện sự đồng tình, nhất trí cho rằng vấn đề lựa chọn cán bộ là việc cần quan tâm hàng đầu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần lựa chọn được những cán bộ, đảng viên gương mẫu, kiên quyết không để lọt vào Trung ương những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất…
Theo ông Lê Tự Cường, cái đáng lo nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận đảng viên, đó là mấu chốt của những thoái hóa, biến chất khác.
Các Mác đã nói: “Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”, đến bây giờ vẫn chưa có ai định nghĩa được chính xác hơn. Như vậy “con người” là vô cùng khó phán đoán, đánh giá. Muốn tìm được cán bộ tài giỏi, gương mẫu, trước hết những người làm công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng càng phải tài giỏi, khách quan... "Tôi tin tưởng rằng với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn lựa được những cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới".
Nguồn: cand.com.vn

BÀI KẾ TIẾP
« Prev Post
BÀI TRƯỚC
BÀI KẾ TIẾP »

44 nhận xét

Viết nhận xét
09:29, 03/05/2020 XÓA

công tác nhân sự của Đại hội luôn là nội dung quan trọng bậc nhất của mỗi kỳ Đại hội. Việc thực hiện các nghị quyết, tinh thần của các văn kiện có thành công và hiệu quả hay không là được quyết định bởi việc chọn lọc nhân sự cho kỳ Đại hội lần này

TRẢ LỜI
avatar
09:38, 03/05/2020 XÓA

Việc chọn cán bộ cấp chiến lược, đưa vào diện quy hoạch chức danh lãnh đạo phải thật sự dân chủ, khách quan, luôn luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Các cơ quan, đơn vị, bộ phận làm về công tác tổ chức phải thật công tâm trong giai đoạn này

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
10:27, 03/05/2020 XÓA

Chúng ta nhất định phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Có như vậy thì tương lai của đất nước mới sáng được, làm đươc lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
10:31, 03/05/2020 XÓA

Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Mỗi người đều thể hiện trách nhiệm của mình về công tác chuẩn bị nhân sự ở góc độ khác nhau, từ khâu lựa chọn, giới thiệu người xứng đáng ứng cử cho khóa mới với tinh thần dân chủ và công khai. Có như vậy thì công tác này mới đạt hiệu quả cao nhất!

TRẢ LỜI
avatar
Nam Long
AUTHOR
20:50, 03/05/2020 XÓA

Thịnh hay suy, thắng hay bại một phần nằm ở công tác cán bộ. Lựa chọn sao cho được người có đức có tài, vì nước vì dân, đúng chuyên môn nghiệp vụ, đúng vị trí luôn là điều khó. Đại hội XIII sắp tới nhân sự luôn là vấn đề mà người dân cả nước quan tâm và đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, hạ bệ các cán bộ lãnh đạo vì vậy mọi người dân chúng ta nên nâng cao cảnh giác, tránh bị chúng dắt mũi, lừa gạt, đánh mất đi những cán bộ có đức có tài.

TRẢ LỜI
avatar
20:57, 03/05/2020 XÓA

Công tác nhân sự của Đại hội XIII luôn là vấn đề quan tâm của cả nước. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhìn đúng và năng lực, trình độ, đạo đức của mỗi người để đánh giá lựa chọn cho đúng, cho đủ, cho xứng đáng với những gì mà nhân dân giao phó, cho phù hợp với chức vụ nghề nghiệp, nhìn nhận đánh giá thẳng thắn khách quan mặt tốt, mặt xấu của mỗi để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
22:02, 03/05/2020 XÓA

Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần lựa chọn được những cán bộ, đảng viên gương mẫu, kiên quyết không để lọt vào Trung ương những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất…

TRẢ LỜI
avatar
08:16, 04/05/2020 XÓA

Đại hội này được dự báo sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.Đất nước thịnh hay suy chính là nhờ phần thiết yếu vào công tác cán bộ, hi vọng sẽ chọn ra những người đủ đức đủ tài để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

TRẢ LỜI
avatar
08:28, 04/05/2020 XÓA

Đưa ra những cách thức, tiêu chuẩn, phương pháp, biện pháp nhằm chọn lọc những cán bộ thật sự trong sạch, có đức, có tài, có “một chữ Tâm bằng ba chữ tài”, xứng đáng giữ các cương vị trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung và các vị trí trọng trách nói riêng; đồng thời loại bỏ những người không xứng đáng, những người mà nếu “lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Ðảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn”. Qua đó nhằm đảm bảo công tác nhân sự thực hiện có hiệu quả, tìm ra những người thực sự xứng đáng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước!

TRẢ LỜI
avatar
08:42, 04/05/2020 XÓA

Vấn đề nhân sự trước thềm đại hội Đảng luôn là vấn đề được tất cả mọi người dân trong và ngoài nước quan tâm, và các thế lực thù địch thì cũng không bỏ qua. Đất nước tiến lên phát triển vững mạnh hay thụt lùi đều do người đứng đầu có những quyết sách phù hợp hay không, vậy nên công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Làm tốt công tác này coi như đại hội Đảng đã thành công phân nửa, dân tin vào Đảng, tin vào Nhà nước.

TRẢ LỜI
avatar
11:13, 04/05/2020 XÓA

Công tác nhân sự đặt ra mục tiêu, yêu cầu phải chọn lọc cho được những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ tài để đưa cách mạng của ta đi đến thắng lợi. Chọn đúng người thì nhân dân được nhờ, đất nước được nhờ, từ đó phát triển bền vững, còn chọn sai người, đưa người suy thoái tư tưởng chính trị vào đội ngũ lãnh đạo thì không biết hậu quả sẽ khôn lường như thế nào được.

TRẢ LỜI
avatar
11:16, 04/05/2020 XÓA

Năm nay là năm rất quan trọng, các cấp sẽ tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc, việc chọn lọc nhân sự để nắm giữ các vị trí chủ chốt của cấp ủy được đặt lên như một yêu cầu cấp bách, cần thận trọng, xem xét kĩ càng các yếu tố và năng lực của những người được đưa vào diện quy hoạch để có quyết định chính xác

TRẢ LỜI
avatar
18:56, 04/05/2020 XÓA

Phải chọn lựa cho thật kĩ, thật chất lượng. Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cán bộ của nhiệm kỳ tới cần đủ đức và tài để có thể giữ vững và phát huy tinh thần, kết quả đã đạt được của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nhiệm kỳ này

TRẢ LỜI
avatar
19:00, 04/05/2020 XÓA

Cán bộ phải vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Mong rằng những thế hệ lãnh đạo tiếp theo như bác Trọng, bác Ngân, bác Phúc sẽ là những người lãnh đạo gương mẫu, đầu tầu, làm gương cho thế hệ trẻ, dẫn dắt đất nước ngày càng đi lên, ngày càng phát triển mạnh mẽ để sánh vai với các cường quốc năm châu như lời bác Hồ dạy

TRẢ LỜI
avatar
Marco
AUTHOR
19:44, 04/05/2020 XÓA

Lựa chọn cán bộ là việc cần quan tâm hàng đầu. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần lựa chọn được những cán bộ, đảng viên gương mẫu, kiên quyết không để lọt vào Trung ương những cán bộ vi phạm, thoái hóa, biến chất… để gánh vác công việc của đất nước thật nhiều.

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
20:31, 04/05/2020 XÓA

mong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn lựa được những cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Năm nay kì Đại hội diễn ra vào lúc đất nước có nhiều chuyển biến. Đảng vừa phải chống dịch, vừa phải chống các thành phần phản động chống phá. Đại hội diễn ra vào thời điểm ta gặp nhiều khó khăn nên việc chọn ra được những nhà lãnh đạo mới, những người thuyền trưởng mới có ý nghĩa rất quan trọng

TRẢ LỜI
avatar
DUng đz
AUTHOR
16:52, 05/05/2020 XÓA

Phải đặc biệt quan tâm tới công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được tiến hành nhất quán, dân chủ, khách quan và nghiêm túc, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Có như vậy thì mới có hiệu quả được chứ!

TRẢ LỜI
avatar
lê lê
AUTHOR
17:41, 05/05/2020 XÓA

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, thu hút và trọng dụng người tài đức trở thành quốc sách, thành đạo đức và thấm sâu vào quan niệm sống của nhân dân ta. Do đó cần lựa chọn kĩ lưỡng nghiêm minh cán bộ sẽ lãnh đạo đất nước, đất nước thịnh hay suy đều do năng lực tốt hay kém của mỗi cán bộ

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
18:16, 05/05/2020 XÓA

Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Người cán bộ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, đạo đức cách mạng trong sáng, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, nắm bắt được xu hướng của thời đại; có khả năng hoạch định; đề xuất chiến lược, chính sách của Đảng, Nhà nước, quốc gia – dân tộc. có khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực, khuyến khích cán bộ cấp dưới sáng tạo; có khả năng lôi cuốn, tập hợp, dẫn dắt lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, tổ chức để thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
18:18, 05/05/2020 XÓA

Con đường đi đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế đang rất cần một đội ngũ cán bộ không chỉ nhiều về số lượng mà còn phải mạnh về chất lượng. Hơn lúc nào hết, năng lực lãnh đạo

TRẢ LỜI
avatar
Gia Linh
AUTHOR
18:19, 05/05/2020 XÓA

Muốn đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống và tổ chức công việc đạt hiệu quả, cần phải có đội ngũ cán bộ tài đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện, liên hệ mật thiết với nhân dân, luôn gần dân, hiểu tâm tư nguyện vọng của dân để thuyết phục nhân dân một cách có lý, có tình...

TRẢ LỜI
avatar
21:16, 05/05/2020 XÓA

Yếu tố con người có tính quyết định đến mọi thành bại của các kế hoạch, công tác. Việc đặt vị trí hàng đầu cho công tác nhân sự là điều dễ hiểu bởi trong những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mọi cấp, mà đặc biệt là ở trên Trung ương quan tâm đặc biệt, xem đó là công tác ảnh hưởng đến sự tổn vong của chế độ

TRẢ LỜI
avatar
21:43, 05/05/2020 XÓA

Qua việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đảm nhiệm vị trí Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có thể thấy tầm quan trọng của công tác này đặc biệt đến mức nào. Hơn ai hết, người đứng đầu Đảng và Nhà nước hiểu rõ sự tồn vong và đất nước có phát triển mững mạnh được hay không là do yếu tố con người - mà ở đây là đội ngũ cán bộ cấp cao quyết định

TRẢ LỜI
avatar
21:53, 05/05/2020 XÓA

Công tác cán bộ phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, dân tộc và chế độ ta, từ đó đòi hỏi nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành phải cụ thể, rõ ràng; thận trọng, khách quan nhưng cũng chú ý tính tương đối trong mỗi đối tượng, mỗi vị trí vì "nhân vô thập toàn".

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
08:35, 06/05/2020 XÓA

Vai trò của cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” , “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” vì vậy lựa chọn cán bộ có khả năng lãnh đạo đất nước có vai trò cực kì quan trọng.Thực tiễn các thời kỳ cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những minh chứng hùng hồn cho những điều Người đã đúc kết

TRẢ LỜI
avatar
21:17, 06/05/2020 XÓA

Nhân dân cả nước đều mong chờ sự bố trí, chọn lọc nhân sự của các cấp ủy Đảng trong Đại hội Đảng các cấp lần này và đặc biệt đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng trong kỳ Đại hội toàn quốc sắp tới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã làm nức lòng dân, củng cố sâu sắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
21:20, 06/05/2020 XÓA

Nhân dân ta cần đặt niềm tin tuyệt đối vào công tác chọn lọc nhân sự của Đảng trong giai đoạn quan trọng này trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến chất lượng và các yếu tố tâm, tầm, tài của đội ngũ cán bộ được quy hoạch các cấp chiến lược để đảm bảo chất lượng cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TRẢ LỜI
avatar
21:22, 06/05/2020 XÓA

Hơn lúc nào hết, Đại hội Đảng lần này cần thật công tâm, dân chủ, khách quan trong công tác tổ chức - cán bộ, đảm bảo chỉ chọn những cán bộ đủ phẩm chất chính trị, năng lực lãnh đạo vào hàng ngũ cấp cao. Quyết không để lọt những cán bộ có dấu hiệu suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm các quy định về đạo đức lối sống của Đảng

TRẢ LỜI
avatar
22:33, 06/05/2020 XÓA

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội.

TRẢ LỜI
avatar
15:40, 07/05/2020 XÓA

muốn cho Đảng và Nhà nước luôn vưng mạnh cái cốt yếu nhất là khâu tuyển chọn nhân sự, nếu tuyển những người có đạo đức không tốt thì dù có tài mấy cũng không giúp cho đất nước phát triển, như Tổng bí thư đã trích truyện kiều rằng chữ đức bằng 3 chữ tài, chữ tài đi với chữ tai một vần

TRẢ LỜI
avatar
15:45, 07/05/2020 XÓA

đại hội Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng không chỉ tổng kết những thành công và hạn chế trong nhiệm kỳ trước mà còn để tuyển chọn những người có năng lực có nhân phẩm tốt để làm trong bộ máy cơ quan Đảng và chính quyền, đây là dịp để nhân dân ta bày tỏ quan điểm và thể hiện quyền bầu cử của mình. Mong rằng mỗi người hãy chọn ra những người ưu tú nhất để bầu

TRẢ LỜI
avatar
11:10, 09/05/2020 XÓA

Việc bầu nhân sự trong kỳ đại hội mới sẽ bầu ra ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới, những cán bộ đảng viên, tập thể lãnh đạo mới trong các cơ sở Đảng. Với chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, tôi tin các cơ sở Đảng sẽ bầu ra những người vừa có đức, vừa có tài để cống hiến cho Đảng, cũng như phục vụ nhân dân ta.

TRẢ LỜI
avatar
11:31, 09/05/2020 XÓA

Việc đảm bảo làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng sắp tới, lựa chọn ra những người tài đức, tâm huyết cống hiến cho Đảng và nhân dân là cực kì quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, dân tộc và chế độ ta. Vì vậy mà chúng ta, mỗi người dân đều nên có ý thức đóng góp cho khâu này theo khả năng của mình.

TRẢ LỜI
avatar
11:49, 09/05/2020 XÓA

Làm tốt công tác nhân sự không chỉ là việc bầu cử những người có tài và tâm huyết, mà còn là việc bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý, hiệu quả, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của từng cá nhân để họ có thể làm việc, cống hiến một cách hiệu quả nhất. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

TRẢ LỜI
avatar
12:08, 09/05/2020 XÓA

Cần phải phát huy những điểm mạnh, hạn chế và khắc phục điểm yếu và những tồn tại của công tác nhân sự Đảng, để xây dựng và củng cố Đảng cộng sản ngày một vững mạnh. Sự lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng đối với tồn vong của đất nước, sự ổn định xã hội, phát triển, cải thiện cuộc sống của nhân dân, vì thế cần làm tốt công tác nhân sự đảng.

TRẢ LỜI
avatar
Ánh Kim
AUTHOR
12:27, 09/05/2020 XÓA

Cán bộ Đảng phải vừa có tài, vừa có đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Như Hồ Chủ tịch đã nói, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, còn có tài mà không có đức thì vô dụng. Vì vậy, hai yếu tố đức và tài luôn quan trọng trong việc lựa chọn nhân sự ở tất cả các lĩnh vực.

TRẢ LỜI
avatar
18:36, 09/05/2020 XÓA

Vai trò của cán bộ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” , “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” vì vậy lựa chọn cán bộ có khả năng lãnh đạo đất nước có vai trò cực kì quan trọng.Thực tiễn các thời kỳ cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những minh chứng hùng hồn cho những điều Người đã đúc kết

TRẢ LỜI
avatar
11:54, 10/05/2020 XÓA

Muốn tìm được cán bộ tài giỏi, gương mẫu, trước hết những người làm công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng càng phải tài giỏi, khách quan... "Tôi tin tưởng rằng với quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chọn lựa được những cán bộ, đảng viên xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới".

TRẢ LỜI
avatar
Hoa Mỹ
AUTHOR
19:44, 10/05/2020 XÓA

"Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cán bộ của nhiệm kỳ tới cần đủ đức và tài để có thể giữ vững và phát huy tinh thần, kết quả đã đạt được của lãnh đạo Đảng, Nhà nước" Thật vậy, cần phải chọn người cán bộ vừa có đức có tài để lãnh đạo đất nước, như vậy mới có thể tao niềm tin cho nhân dân

TRẢ LỜI
avatar
20:44, 10/05/2020 XÓA

Đất nước đang đứng trước một thời kì đầy những cơ hội và thử thách. Để tận dụng những cơ hội và đẩy lùi nguy cơ thì rất cần một bộ máy lãnh đạo tài năng, có tâm và có tầm. Chỉ có những người hội tụ đủ những yếu tố đó mới có thể lãnh đạo nhân dân đưa đất nước đi lên

TRẢ LỜI
avatar
23:55, 11/05/2020 XÓA

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở đang diễn ra để chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tổng kết nhiệm kì vừa qua và chọn ra những lãnh đạo mới trong tương lai chính vì vậy Tổng bí thư nhấn mạnh việc lựa chọn cán bộ là rất cần thiết

TRẢ LỜI
avatar
23:58, 11/05/2020 XÓA

cán bộ đảng viên là lực lượng nòng cốt xây dựng nên Đảng cộng sản Việt Nam, những người được tín nhiệm bầu cử lên làm lãnh đạo lại càng có vị trí vai trò hết sức quan trọng chính vì vậy đại hội đảng lần này tổng bí thư đã chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự không để những người không đủ năng lực, phẩm chất đạo đức vào trong bộ máy

TRẢ LỜI
avatar
16:54, 13/05/2020 XÓA

Người cán bộ có đạo đức thì mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Cán bộ của nhiệm kỳ tới cần đủ đức và tài để có thể giữ vững và phát huy tinh thần, kết quả đã đạt được của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nhiệm kỳ này.

TRẢ LỜI
avatar
Tran Mai
AUTHOR
10:38, 24/05/2020 XÓA

việc lựa chọn cán bộ đứng trong hàng ngũ của đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì đây là đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của quần chúng nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII chắc chắn sẽ là nơi thể hiện rõ quyền dân chủ của quần chúng.

TRẢ LỜI
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! Conversion Conversion Emoticon Emoticon