THẮNG LỢI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM LÀ SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

09:13

Thúy Kiều - Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự đoàn kết toàn dân tộc. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh của cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc hòa quyện với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế của thời đại vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, tuyên bố với thế giới về quyền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng, là một trong những trang sử vẻ vang của lịch sử dựng nước và giữ nước. Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp trong suốt gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một nhà nước kiểu mới - nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng.

Cách mạng Tháng Tám mở ra thời kỳ mới cho nhân dân Việt Nam và cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ 20, bắt đầu một quá trình sụp đổ không gì cứu vãn nổi của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc bị áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước Việt Nam ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Vậy mà, trong giai đoạn ngày nay, vẫn có những kẻ muốn lừa bịp giới trẻ, vẽ ra ảo tưởng thực dân, đế quốc tốt bụng, sẽ trao trả độc lập, tự do cho dân tộc ta, đem lại sung sướng, hạnh phúc cho nhân dân ta và chúng ta chẳng cần phải làm gì, chỉ trông chờ vào sự tốt bụng đó. Không những vậy, có những người mang dòng máu Việt Nam lại gieo rắc luận điệu cho rằng, nước ta chẳng cần độc lập để làm gì, mà cứ giữ là thuộc địa của Pháp có khi lại phát triển hơn, đời sống người dân sung sướng hơn. Luận điệu ấy chắc chắn chỉ có trong đầu óc của những kẻ thiếu tử tế và thiếu nhân cách. Suy nghĩ ấy là của những kẻ luôn muốn ăn bám và tư duy lệ thuộc. Đó là những kẻ không xứng đáng đứng trước tổ tiên để nhận mình là con cháu Việt Nam.

Lịch sử oanh liệt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc cho thấy ý thức, khát vọng độc lập, tự chủ đã ăn sâu vào máu của mỗi người Việt Nam. Người Việt Nam, dân tộc Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, hy sinh chứ quyết không chịu đặt dưới ách cai trị của dân tộc khác. Dân tộc Việt Nam cũng không chịu để kẻ thù cướp đi bất cứ tấc đất nào của cha ông để lại.

Chính sự thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám đã thôi thúc và là động lực để Đảng ta, nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc và là cơ sở quan trọng để nhân dân tin vào Đảng, vào Nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề xã hội, nhất là đại dịch Covid hiện nay.

Có thể khẳng định, cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lòng yêu nước của nhân dân. Sự thành công của cách mạng Tháng Tám một lần nữa khẳng định: dù có khó khăn, vất vả như thế nào, dù đó là sự xâm lăng của đế quốc thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm của nhân dân thì thắng lợi ắt về ta.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

36 nhận xét

Write nhận xét
10:12, 17/08/2020 delete

Đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Reply
avatar
10:14, 17/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc.

Reply
avatar
10:15, 17/08/2020 delete

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
13:39, 17/08/2020 delete

Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự đoàn kết toàn dân tộc. Đây còn là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao của lòng yêu nước kết hợp với chiến lược quân sự phù hợp nữa.

Reply
avatar
15:28, 17/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc ta, thắng lợi này là một minh chứng cho thấy sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dù mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo 15 năm, nhưng đã lãnh đạo cả một dân tộc giành chính quyền thành công sau gần 100 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp.

Reply
avatar
15:31, 17/08/2020 delete

Tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng 8 đối với dân tộc ta và đối với các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới là đặc biệt to lớn và có giá trị vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng sáng suốt chủ nghĩa Mác - Lenin và chủ nghĩa yêu nước của dân tộc ta để giành thắng lợi, tuyên bố nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đối với thế giới.

Reply
avatar
16:39, 17/08/2020 delete

Cách mạng tháng 8 còn to lớn hơn khi không những làm cho nước ta được độc lập mà còn đưa nước ta đứng trong hàng ngũ các nước dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.Đây là một thắng lợi lớn, chung của phong trào giải phóng dân tộc thế giới, có sức cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, nhất là các nước thuộc địa của Pháp cùng nổi dậy đấu tranh tự giải phóng cho mình.

Thắng lợi này còn góp phần chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.
Cuối cùng, với thành công của Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đã giúp ta có được những bài học vô cùng quý báu cho các cuộc đấu tranh sau này.

Reply
avatar
18:00, 17/08/2020 delete

cách mạng tháng tám thành công là thắng lợi có tính bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Tám đã xây dựng cho nhân dân ta cái nền tảng Dân chủ Cộng hoà và thống nhất độc lập

Reply
avatar
18:03, 17/08/2020 delete

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Reply
avatar
18:06, 17/08/2020 delete

Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại; giáng một đòn chí mạng vào nền móng của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí xung yếu nhất; cùng với Liên Xô, các lực lượng tiến bộ trên thế giới và quân đồng minh đánh đổ chủ nghĩa thực phát xít, giữ vững hòa bình cho khu vực và trên thế giới.

Reply
avatar
18:11, 17/08/2020 delete

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít.

Reply
avatar
18:14, 17/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Nó khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

Reply
avatar
20:31, 17/08/2020 delete

Thắng lợi của cách mạng tháng tám không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta mà nó còn là tấm gương, là nguồn cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc đang mất độc lập tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, nhất là các nước láng giềng noi theo

Reply
avatar
21:04, 17/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng, là một trong những trang sử vẻ vang của lịch sử dựng nước và giữ nước, một nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được xây dựng. Vì thế mà đây chính là sự kiện mà các thế lực thù địch luôn đánh vào để làm sai lệch nhận thức của người Việt nam và cả thế giới

Reply
avatar
21:12, 17/08/2020 delete

Cách mạng Tháng Tám mở ra thời kỳ mới cho nhân dân Việt Nam và cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, đánh bại chủ nghĩa thực dân, đưa đất nước Việt Nam ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Vì thế đây là điều ô nhục mà bọn thực dân, đế quốc và lũ tay sai phản quốc không thể nuốt trôi

Reply
avatar
21:25, 17/08/2020 delete

Lịch sử oanh liệt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc cho thấy ý thức, khát vọng độc lập, tự chủ đã ăn sâu vào máu của mỗi người Việt Nam. Cả những đế quốc mạnh nhất như Pháp, Mỹ còn đánh bại được thì vài con virus và lũ sâu mọt chống phá thì bỏ bèn gì chứ

Reply
avatar
22:11, 17/08/2020 delete

Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc

Reply
avatar
22:58, 17/08/2020 delete

Chính sự thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám đã xóa bỏ xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, đưa nước ta trở thành nước độc lập đồng thời thôi thúc và là động lực để Đảng ta, nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giải phóng dân tộc và là cơ sở quan trọng để nhân dân tin vào Đảng, vào Nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề xã hội, nhất là đại dịch Covid hiện nay.

Reply
avatar
23:23, 17/08/2020 delete

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng và ý nghĩa của sự kiện này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay. Người dân Việt Nam luôn tự hào về chiến thắng này và luôn biết ơn sâu sắc những người đã hi sinh vì độc lập nước nhà

Reply
avatar
10:09, 18/08/2020 delete

Giai đoạn ngày nay, vẫn có những kẻ muốn lừa bịp giới trẻ, vẽ ra ảo tưởng thực dân, đế quốc tốt bụng, sẽ trao trả độc lập, tự do cho dân tộc ta, đem lại sung sướng, hạnh phúc cho nhân dân ta và chúng ta chẳng cần phải làm gì, chỉ trông chờ vào sự tốt bụng đó. Nghĩ mà thấy thương cho những kẻ này.

Reply
avatar
18:37, 18/08/2020 delete

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập, tự do; đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân và biết tranh thủ sức mạnh của thời đại thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Reply
avatar
18:39, 18/08/2020 delete

Khái quát đầy đủ ý nghĩa thắng lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”

Reply
avatar
19:12, 18/08/2020 delete

Chiến tranh đã đi qua nhưng thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám vẫn còn dư âm mãi mãi và được người dân Việt Nam nhắc mãi muôn đời, chính cuộc cách mạng ấy đã mở ra một kỉ nguyên mới về độc lập tự do cho dân tộc ta và mọi người được sống bình yên như ngày hôm nay

Reply
avatar
20:00, 18/08/2020 delete

“Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” chính là thể hiện tinh thần, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường của cuộc CMT8. Đó chính là phương thức cứu nước đúng đắn mà thế hệ trước đã tìm ra, đã thực hiện thành công và trao truyền lại cho thế hệ những người Việt Nam tiếp theo.

Reply
avatar
20:03, 18/08/2020 delete

Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, không chịu sống mãi kiếp nô lệ của người dân mất nước; một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trải qua 15 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã có biết bao đồng bào, chiến sĩ đã không hề tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt vì mục tiêu độc lập dân tộc.

Reply
avatar
01:21, 19/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử. Đất nước hoàn toàn độc lập, người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc.

Reply
avatar
01:22, 19/08/2020 delete

Đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là tấm gương, là nguồn cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc đang mất độc lập tự do ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh, nhất là các nước láng giềng noi theo.

Reply
avatar
02:01, 19/08/2020 delete

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã chứng minh một chân lý của thời đại: các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập, tự do; đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân và biết tranh thủ sức mạnh của thời đại thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Reply
avatar
17:54, 19/08/2020 delete

Thật xấu hổ thay cho những kẻ mang dòng móng người Việt lại đi tuyên truyền cổ vũ cho cái quan điểm là thà đừng giải phóng, cứ lệ thuộc Mỹ, Pháp bla bla để có 1 cuộc sống phát triển hơn bây giờ. Cái tư tưởng thể hiện cái đạo đức tệ hại, không coi trọng độc lập tự do dân tộc, giống một con chó chỉ cần có ăn là sẽ nghe lời mà không cần biết người cho mình ăn là tốt hay xấu.

Reply
avatar
17:57, 19/08/2020 delete

Cách mạng tháng 8 thực sự có ý nghĩa rất quan trọng với dân tộc, chấm dứt hơn 1000 năm dân tộc ta bị xiềng xích dưới tay thực dân Pháp và phát xít Nhật. Nhân dân ta đã phải chịu bao nhiêu gian khổ, uất ức để khi vùng lên thì vùng một cách mạnh mẽ, thể hiện sự mong muốn rất cao để thoát ra khỏi cái xiềng xích đấy. Và để đạt được thành công đó thì sự dẫn dắt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh là một yêu tốt vô vùng quan trọng

Reply
avatar
17:59, 19/08/2020 delete

Có dân tộc nào mà lại không mong muốn độc lập tự do, không mong muốn mình được làm chủ mọi quyết định của dân tộc mình? Những kẻ bây giờ vẫn đi tuyên truyền cái tư tưởng bám nước ngoài, "trách" tại sao lại giải phóng ấy, thì chắc chắn là kẻ không yêu nước. Mà người Việt Nam thì không có ai chấp nhận có chuyện mình mãi mãi giam cầm và bị nước khác quản lý cả. Chúng ta sẽ làm chủ vận mệnh của chính dân tộc mình

Reply
avatar
18:04, 19/08/2020 delete

Cách mạng tháng 8 thực sự đã mở ra thời kì mới cho nhân dân, sau bao nhiêu năm nhân dân ta đã được làm chủ vận mệnh của chính mình, được sống trong thời kì hòa bình. Đặc biệt miền bắc giải phóng đã tạo điều kiện, là hậu phương vững chắc cho việc giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, điều đó thực sự tuyệt vời biết bao

Reply
avatar
20:33, 19/08/2020 delete

cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và đặc biệt là sự đồng lòng quân dân , nhân dân tin theo Đảng , nghe theo sự lãnh đao của Đảng . TRong khi đó Đảng lãnh đạo nhân dân sáng suốt kịp thời , và còn những lý do khác nữa mới tạo nên chiến thắng của CM T8 . Điều này càng cho thấy CM T8 là sự kết tinh của tinh hoa .

Reply
avatar
15:26, 20/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng, để lại ý nghĩa to lớn không chỉ với trong nước mà đối với quốc tế. Từ thắng lợi to lớn đó, đã cổ vũ nhân dân ta kiên cường đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 lịch sử.

Reply
avatar
08:52, 21/08/2020 delete

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 02-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: – Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Reply
avatar
09:22, 06/09/2020 delete

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon