CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO - ĐIỂM NHẤN CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI

16:27

Loa phường - Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Và lịch sử cũng đã chứng minh sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tuyên giáo bao quát nhiều mặt trong lãnh đạo, quản lý đất nước và trong đời sống xã hội: nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, cổ động; văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại; giáo dục, khoa học, công nghệ, các vấn đề xã hội.

Thành phố Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm soát dịch Covid-19.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự phát triển đất nước, Đảng bộ thành phố Hà Nội trong những năm qua luôn xác định công tác chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu và là phương thức lãnh đạo chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thành ủy Hà Nội tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng bằng nhiều giải pháp cụ thể, sâu sát, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tình hình Thủ đô. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên, mọi hoạt động đã bám sát thực tiễn. Nổi bật là trong công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, nếu như trước kia, việc tổ chức các hội nghị quán triệt được tổ chức riêng ở từng cấp thì trong nhiệm kỳ qua, Thành ủy đã tăng cường tổ chức các hội nghị quán triệt nghị quyết trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và đến tận xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường, chủ động, sáng tạo, thích ứng với thực tiễn của Thủ đô. Bên cạnh việc duy trì hiệu quả hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí hằng tuần, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Nhờ đó, các cơ quan báo chí Thành phố đã phát huy vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội. Đồng thời, thành phố cũng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào hoạt động thông tin, tuyên truyền; đấu tranh phê phán cái xấu, tiêu cực trên không gian mạng.

Đồng thời, công tác tư tưởng, tuyên giáo Thủ đô đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Thành phố để tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận và nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Điển hình như thành phố đã chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, ngành và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ theo Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 3/4/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, đa số người dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch; tự giác chấp hành các giải pháp, quy định, đồng thời, tích cực chung tay ủng hộ, cùng với Thành phố khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Có thể thấy rằng những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối Đổi mới của Đảng; xây dựng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

31 nhận xét

Write nhận xét
17:40, 28/09/2020 delete

kể từ khi ĐẢng thành lập với sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng . Vì vậy chúng ta cần coi trọng công tác này

Reply
avatar
17:41, 28/09/2020 delete

Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng \và rất nhiều lợi ích mà nó mang lại

Reply
avatar
17:44, 28/09/2020 delete

công tác tuyên giáo đã mang lại những lợi ích rõ rệt , thực hiện tốt công tác này góp phần nâng cao nhận thức , ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Reply
avatar
18:51, 28/09/2020 delete

Công tác tuyên giáo có ý nghĩa thực sự rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng và đập tan mọi âm mưu, ý đồ của bọn thù địch muốn chống phá ta. Làm tốt công tác này có ý nghĩa quan trọng, giúp Đảng ngày càng vững mạnh và quần chúng, đảng viên có thêm lòng tin vững chắc vào chế độ ta.

Reply
avatar
20:43, 28/09/2020 delete

Có thể thấy rằng những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối Đổi mới của Đảng; xây dựng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Reply
avatar
21:15, 28/09/2020 delete

công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ

Reply
avatar
21:16, 28/09/2020 delete

công tác tuyên giáo cũng có tác dụng để tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Reply
avatar
21:17, 28/09/2020 delete

trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả tình huống bước ngoặt diễn ra, phải luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị; tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác

Reply
avatar
21:26, 28/09/2020 delete

Công tác tuyên giáo được xác định là một trong những công tác trọng tâm của Đảng. Có làm tốt công tác tuyên giáo thì tư tưởng của người dân mới được thống nhất, thực hiện đồng bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Reply
avatar
21:33, 28/09/2020 delete

Những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối Đổi mới của Đảng; xây dựng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng, xây đắp và củng cố niềm tin, định hướng giá trị, xây dựng thế giới quan khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mọi người hành động tích cực, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Reply
avatar
22:30, 28/09/2020 delete

Trong những năm qua, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và Thành ủy, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và tạo tiền đề quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Reply
avatar
22:31, 28/09/2020 delete

Ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' theo chuyên đề hằng năm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, đơn vị cùng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, các nhiệm vụ kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Reply
avatar
22:32, 28/09/2020 delete

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cũng đã tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình an ninh tư tưởng, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Reply
avatar
22:33, 28/09/2020 delete

Ngành Tuyên giáo cũng thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt của công tác khoa giáo; thực hiện tốt công tác dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội...

Reply
avatar
07:54, 29/09/2020 delete

Vai trò của ngành tuyên giáo rất quan trọng. Rõ ràng công việc này đưa những chỉ thị của Nhà nước đến gần với nhân dân hơn, từ đó sẽ chấp hành và tạo nên được sức mạnh và hiệu quả thực hiện tốt cho những chỉ thị đó. Đặc biệt hiện nay trong tình trạng dịch bênh Covid-19 đang diễn ra thì vai trò của ngành tuyên giáo càng phải được phát huy hơn bao giờ hết

Reply
avatar
08:03, 29/09/2020 delete

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng sẽ tạo nên một nền tảng tư tưởng vững chắc trong nhân, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Có như vậy thì mọi chính sách của nhà nước mới được nhân dân ủng hộ và làm theo. Từ đó mới tạo nên được sức mạnh tổng hợp và phát huy điều đó trên mọi khía cạnh để phát triển

Reply
avatar
08:05, 29/09/2020 delete

Công tác tư tưởng, tuyên giáo Thủ đô đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Thành phố để tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận và nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Điển hình như thành phố đã chủ động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, ngành và Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ theo Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 3/4/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”

Reply
avatar
08:14, 29/09/2020 delete

Công tác tuyên truyền đã được xác định đóng vai trò quan trọng đối với Đảng và Nhà nước. Điều này càng được phát huy hơn nữa trong thời kì dịch Covid xảy ra bởi vì việc tuyên truyền sẽ giúp nhân dân kịp thời nắm bắt và hiểu được tại sao nhà nước lại có những chính sách như thế. Điều đó đã phát huy và làm cho việc cách ly tại nhà được nhân dân ủng hộ và từ đó tạo nên được hiệu quả rất tốt

Reply
avatar
08:24, 29/09/2020 delete

Công tác tuyên truyền của thành phố Hà Nội đã làm tốt và từ đó các đổi mới trong đường lối, cương lĩnh chính trị của Đảng và Nhà nước được đưa đến gần với nhân dân hơn. Từ đó được người dân hiểu và ủng hộ. Ví dụ như trong tình hình dịch covid, mọi chính sách của chính quyền luôn được nhân dân ủng hộ và làm theo từ đó tạo nên được sức mạnh chống dịch

Reply
avatar
09:55, 29/09/2020 delete

Công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả rất tích cực trong thời gian qua. Đặc biệt là khi người dân Thành phố Hà Nội chung tay đoàn kết đẩy lùi bệnh dịch covid 19. Đó là kết quả của việc nỗ lực vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia chống dịch của các tổ chức đảng, cơ quan tuyên giáo.

Reply
avatar
09:59, 29/09/2020 delete

Ta có thể thấy được kết quả của công tác tuyên giáo của Thành phố Hà Nội qua những đợt dịch covid 19 vừa rồi.Các cơ quan báo chí Thành phố đã phát huy vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng chống covid cho quần chúng nhân dân, nhờ đó mà Thành phố đã đẩy lùi dịch 1 cách hiệu quả.

Reply
avatar
10:05, 29/09/2020 delete

Kết quả to lớn nhất của công tác tuyên giáo thời gian vừa qua, chính là việc người dân Thủ đô đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương và Thành phố, ủng hộ những chính sách của Thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền là vô cùng quan trọng, không bao giờ được lơ là.

Reply
avatar
10:10, 29/09/2020 delete

Công tác chính trị, tư tưởng luôn là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng ta, vì vậy Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân. Nhờ đó, an ninh thủ đo được giữ vững, người dân đa số đều đồng tình, ủng hộ chủ trương, chính sách của chính quyền Thành phố.

Reply
avatar
10:16, 29/09/2020 delete

Công tác tuyên giáo của Thành phố Hà Nội đã tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cả quần chúng nhân dân. Nhờ vậy, những hoạt động phòng chống dịch Covid 19 từ đầu năm nay đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, người dân Thủ đô đã cùng với chính quyền chặn đứng bệnh dịch để tiếp tục phát triển kinh tế.

Reply
avatar
10:16, 29/09/2020 delete

Công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng, nhất là trong đợt dịch vừa rồi, bằng nhiều hình thức khác nhau mà người dân có thể tiếp cận được thông tin nhanh chóng, kip thời, chính xác.

Reply
avatar
13:17, 29/09/2020 delete

Có thể thấy rằng những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối Đổi mới của Đảng. Góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền đẩy lùi covid-19, đạt được nhiều thành tựu đáng hoan nghênh.

Reply
avatar
20:14, 29/09/2020 delete

Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội được tăng cường, chủ động, sáng tạo, thích ứng với thực tiễn của Thủ đô , điều này đã góp phần định hướng cho hoạt động tuyên giáo ở HN được tốt hơn

Reply
avatar
21:42, 29/09/2020 delete

Trong bất kỳ hoàn cảnh, thời điểm nào Đảng ta cũng luôn xác định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng tâm, là công tác nền tảng để thống nhất dân tộc, đồng lòng trong xây dựng đất nước

Reply
avatar
18:49, 30/09/2020 delete

Công tác tư tưởng, tuyên giáo Thủ đô đã bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Thành phố để tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận và nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó mà công tác tuyên truyền đã được lan tỏa rộng hơn, góp phần nâng cao nhận thức à ý thức của người dân hơn trong công cuộc phòng chống covid 19

Reply
avatar
20:23, 30/09/2020 delete

Chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự phát triển đất nước, là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu và giúp cho chính trị phát triển ổn định

Reply
avatar
19:43, 06/10/2020 delete

Công tác tuyên giáo bao quát nhiều mặt trong lãnh đạo, quản lý đất nước và trong đời sống xã hội: nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, cổ động; văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại; giáo dục, khoa học, công nghệ, các vấn đề xã hội.Nhờ vậy mà công tác đảm bảo an ninh an toàn xã hội được đảm bảo


Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon