LỢI DỤNG GÓP Ý DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII ĐỂ KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

17:01


Trong khi đông đảo các tầng lớp nhân dân đang có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thì vẫn còn một số người cố tình lợi dụng việc đóng góp ý kiến để xuyên tạc, tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch. Vì vậy, việc nhận diện một cách đầy đủ âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các đối tượng từ đó chủ động triển khai các công tác, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn là rất cần thiết khi Đại hội XIII của Đảng đang đến gần.

LỢI DỤNG GÓP Ý DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII ĐỂ KÍCH ĐỘNG CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, bốn dự thảo văn kiện Đại hội XIII (gồm Dự thảo báo cáo chính trị; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII) đã được công bố nhằm lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20-10 đến ngày 10-11-2020.

Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Đồng thời, thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi các dự thảo văn kiện được công bố đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều ý kiến đóng góp của đại diện các tầng lớp nhân dân đã đề cập nhiều nội dung quan trọng về định hướng sắp tới trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ... Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại đa số các tầng lớp nhân dân, vẫn còn một số người cố tình lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm kích động các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Những người này đưa ra những luận điệu cho rằng: Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc ta; văn kiện Đại hội XIII cũng chỉ là những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng mà thôi... Từ đó, họ kích động các đối tượng cơ hội, bất mãn viết bài tung lên Internet, mạng xã hội, tạo dư luận đòi Việt Nam phải thay đổi toàn bộ “bộ khung” hiện nay, tức là thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”, “xã hội dân sự” và “đừng trông chờ vào Đại hội XIII của Đảng”.

Cá biệt, một số đối tượng còn đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng, việc coi trọng “xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị” gắn với chỉnh đốn Đảng trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII cho thấy, Đảng đang lo ngại về vai trò và sức mạnh của Đảng. Một số đối tượng khác thì lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để kêu gọi đòi thay đổi Điều 9, Điều 10 Hiến pháp năm 2013 để tổ chức công đoàn trở thành các tổ chức “xã hội dân sự”, không chịu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; thay đổi cơ cấu tổ chức và thành phần của các cơ quan như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên... để những tổ chức này được thành lập dựa trên sự tự nguyện của người dân, không chịu sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ngày 11-9-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng, văn kiện Đại hội là văn kiện rất quan trọng, không phải là nghị quyết bình thường mà là văn kiện 5 năm mới có một lần, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, tính chính trị, rất cơ bản, còn lưu mãi trong lịch sử. Bởi vậy, các tầng lớp nhân dân, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cần có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm để Đảng tiếp thu, chọn lọc, tìm tiếng nói chung để trình ra Đại hội.

Ngày 10-9-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW về việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW nêu rõ: Việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII phải bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân để kích động xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ XHCN.

Vì vậy, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ, hoạt động của các đối tượng lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chúng ta cần thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc đóng góp ý kiến đối với các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, về những vấn đề, nội dung, hình thức thảo luận, đóng góp ý kiến... nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cũng như sự đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức việc thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng nghiêm túc, có chất lượng, tránh hình thức. Các cơ quan chức năng giúp việc cho Đảng cần đề cao trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp nghiên cứu, phân tích những ý kiến có đủ căn cứ khoa học và những ý kiến chưa có cơ sở khoa học, tham mưu đề xuất đưa ra Đại hội thảo luận, quyết định.

Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Chú ý phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ nhà báo và sự tham gia tích cực của những người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, nhất là trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, chuyên gia, những người nghiên cứu lý luận... trong đấu tranh phản bác. Thực hiện tốt việc đấu tranh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội. Đồng thời, coi trọng công tác định hướng dư luận xã hội trong đấu tranh với thông tin xuyên tạc về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: cand.com.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

30 nhận xét

Write nhận xét
19:48, 13/11/2020 delete

Góp ý dự thảo là rất tốt. Tuy nhiên lại có một số đối tượng lợi dụng việc này để đưa ra những luận điệu xuyên tạc rằng, việc coi trọng “xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị” gắn với chỉnh đốn Đảng trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII cho thấy, Đảng đang lo ngại về vai trò và sức mạnh của Đảng.

Reply
avatar
19:50, 13/11/2020 delete

Việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo văn kiện đại hội Đảng cho thấy sự dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong Đảng góp phần để ra văn kiện đúng đắn, hợp lý hiệu quả hợp với lòng dân thế nhưng sự việc này cũng là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng để lồng ghép, truyền tải vào các luận điệu tư tưởng chống phá, luận điệu tư bản đi ngược lại với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Reply
avatar
19:54, 13/11/2020 delete

Thông qua việc dự thảo lấy ý kiến lần này nhiều đối tượng thay vì góp ý xây dựng thì chúng đang lợi dụng sự việc để xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, lồng ghép vào những tư tưởng chính trị sai trái, phản động, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy mỗi người dân bên cạnh góp ý đại hội thì cần phải đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Reply
avatar
07:53, 14/11/2020 delete

Những đối tượng bất mãn chính trị, phản động đang cố tình lợi dụng việc đóng góp ý kiến để xuyên tạc, tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch. Mọi người cần nhận diện một cách đầy đủ những âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các đối tượng này để phản bác lại những luận điệu đó, đồng thời tiếp tục đóng góp ý kiến cho các văn kiện một cách hiệu quả.

Reply
avatar
08:00, 14/11/2020 delete

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho thấy Đảng đã đề cao trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng đất nước, Đảng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các tầng lớp nhân dân để lãnh đạo đất nước hiệu quả hơn, nhưng chuyện gì mà đám rận chủ chẳng xuyên tạc cho bằng được.

Reply
avatar
08:05, 14/11/2020 delete

Đảng tiếp thu ý kiến của nhân dân vào các văn kiện Đại hội chính là phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách của đất nước, đó chính là dân chủ thực sự, chứ không phải thứ dân chủ nhân quyền pha ke ở một nước nào đó đâu.

Reply
avatar
08:11, 14/11/2020 delete

Nếu Đảng thay đổi đường lối hiện nay, từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin để đi theo các nước tư bản thực hiện “đa nguyên”, “đa đảng”, “xã hội dân sự” thì sẽ không có chuyện dân tộc ta đoàn kết đưa đất nước phát triển và ổn định như ngày hôm nay. Cứ nhìn nước Mỹ chia ra thành hai phe đối lập đấu đá nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống là biết.

Reply
avatar
08:16, 14/11/2020 delete

Các cơ quan chức năng, báo chí, truyền thông và người dân cần phải kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân để kích động xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, phá hoại sự thành công của Đại hội Đảng. Những âm mưu của chúng đều là phục vụ các nước tư bản xâm lược chúng ta lần nữa!

Reply
avatar
08:56, 14/11/2020 delete

Mỗi kì Đại hội đều là thời gian để Đảng tập trung trí tuệ và sức mạnh, quyền làm chủ của toàn Đảng, toàn dân để lấy ý kiến về các vấn đề cần tổng hợp, chọn lọc để trình ra Đại hội. Do đó, cơ sở, căn cứ để lấy ý kiến phải xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm từ thời gian trước để kế thừa và phát huy chứ không thể sao chép thuần túy câu chữ mà trình Đại hội được.

Reply
avatar
08:59, 14/11/2020 delete

Văn kiện trình Đại hội không phải chỉ mỗi kỳ này mà trong mọi kỳ Đại hội đều là văn kiện đặc biệt quan trọng, không phải ra theo thời điểm theo ý muốn của cá nhân mà chỉ 5 năm mới có 1 lần, lưu mãi trong lịch sử. Do đó cần phải chuẩn bị và tổng hợp thật chất lượng để hướng lái đất nước phát triển bền vững và nhanh chóng.

Reply
avatar
15:37, 14/11/2020 delete

Có thể thấy trong các dự thảo văn kiện, vừa tập hợp ý kiến góp ý, phát huy trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với những vấn đề thiết thực, thể hiện tâm tư nguyện vọng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp với Đảng trên tinh thần phát huy dân chủ, tuy nhiên nó lại đang bị thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, điều này cần quan tâm nhiều hơn

Reply
avatar
15:47, 14/11/2020 delete


Khi dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, một nhóm đối tượng tự xưng là cựu nhà báo, phóng viên tự lập ra trang fanpage tuyên bố là “truyền thông sạch”, “báo trung lập”, “nhà báo công dân” liên tục viết bài xuyên tạc, kích động núp dưới danh xưng là "góp ý" vào Dự thảo các văn kiện.

Reply
avatar
15:48, 14/11/2020 delete

Bên cạnh những ý kiến đóng góp trách nhiệm, xây dựng và trí tuệ, đã xuất hiện không ít những ý kiến không mang tính xây dựng, có biểu hiện xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội. Núp dưới cái bóng tự do ngôn luận, thực hiện quyền dân chủ, các đối tượng này thể hiện rõ ý đồ công kích khi phủ nhận hoàn toàn vai trò và giá trị của các dự thảo văn kiện Đại hội.

Reply
avatar
15:49, 14/11/2020 delete

Việc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng, là chủ trương đúng đắn và là việc làm cụ thể khẳng định bản chất của chế độ ta, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện.

Reply
avatar
15:50, 14/11/2020 delete

Sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân và sự tỉnh táo khi tiếp cận, chia sẻ thông tin cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng công việc rất ý nghĩa này để chống phá.

Reply
avatar
15:51, 14/11/2020 delete

Số lượng bài viết xuyên tạc đại hội càng tăng khi gần đến ngày tổ chức Đại hội. Chúng còn lợi dụng việc góp ý cho văn kiện, một số phần tử phản động đã lấy danh nghĩa nhân dân để công khai thể hiện các quan điểm chống phá xuyên tạc.

Reply
avatar
15:53, 14/11/2020 delete

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều đối tượng thù địch đã tăng cường sự chống phá, xuyên tạc với nhiều chiêu trò tinh vi, thâm hiểm. Một trong những chiêu trò đó là chúng triệt để sử dụng "truyền thông đen”, mạng xã hội và những người được coi là người nổi tiếng trên mạng xã hội để phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động.

Reply
avatar
15:57, 14/11/2020 delete

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cần nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái nhằm phá hoại đại hội đảng của các thế lực thù địch...

Reply
avatar
15:58, 14/11/2020 delete

Bằng những thủ đoạn rất tinh vi, các thế lực thù địch, phản động còn móc nối, lôi kéo và dùng chính những phần tử thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta lợi dụng việc đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta, dưới nhiều hình thức như: “Thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý”

Reply
avatar
17:54, 14/11/2020 delete

Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần tỉnh táo, cảnh giác, không nghe theo, không chia sẻ cho âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phát tán thông tin xấu độc. Để đại hội Đảng diễn ra thành công thì ý thức của mỗi cá nhân là quan trọng nhất để góp vào ý thức chung của tập thể.

Reply
avatar
18:05, 14/11/2020 delete

Những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ trong Đảng và chĩa mũi nhọn công kích, chống phá Đại hội XIII - sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.Mọi người phải thật cảnh giác để không bị dắt mũi!

Reply
avatar
18:10, 14/11/2020 delete

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai sự thật, bịa đặt. Có rất nhiều ý kiến góp ý mang tính tích cực, phát triển nhưng có những kẻ thì lại lợi dụng việc góp ý dự thảo để bỉ bôi, đả kích chế độ, vậy nên mỗi người dân chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác để không bị mắc lừa.

Reply
avatar
21:52, 14/11/2020 delete

bên cạnh những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại đa số các tầng lớp nhân dân, vẫn còn một số người cố tình lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc nhằm kích động các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá Đại hội XIII của Đảng.

Reply
avatar
22:43, 14/11/2020 delete

Chú ý phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ nhà báo và sự tham gia tích cực của những người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, nhất là trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học, chuyên gia, những người nghiên cứu lý luận... trong đấu tranh phản bác. Thực hiện tốt việc đấu tranh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội. Đồng thời, coi trọng công tác định hướng dư luận xã hội trong đấu tranh với thông tin xuyên tạc về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Reply
avatar
21:17, 15/11/2020 delete

Nhìn vào những góp ý được chuẩn bị công phu, lập luận không kém phần logic với những câu từ được trau chuốt bóng bẩy, nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị, sẽ rất dễ lầm tưởng và cho đấy là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết. Nhưng thực chất đó là những luận điệu hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.

Reply
avatar
21:53, 15/11/2020 delete

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.

Reply
avatar
21:57, 15/11/2020 delete

Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện những nội dung xấu độc trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xấu độc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Reply
avatar
21:38, 17/11/2020 delete

Trong khi đông đảo các tầng lớp nhân dân đang có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thì vẫn còn một số người cố tình lợi dụng việc đóng góp ý kiến để xuyên tạc, tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch.Vì vậy cơ quan chức năng nên có những giiar pháp cụ thể để có thể giải quyết vấn đề này

Reply
avatar
21:52, 17/11/2020 delete

Văn kiện Đại hội là văn kiện rất quan trọng, không phải là nghị quyết bình thường mà là văn kiện 5 năm mới có một lần, vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn, tính chính trị, rất cơ bản, còn lưu mãi trong lịch sử. Bởi vậy, các tầng lớp nhân dân, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cần có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm để Đảng tiếp thu, chọn lọc, tìm tiếng nói chung để trình ra Đại hội.

Reply
avatar
22:52, 17/11/2020 delete

Việc lấy ý kiến của người dân đóng góp xây dựng văn kiện là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, Đảng lắng nghe và chọn lựa những đường lối phù hợp để lãnh đạo đất nước. Thì bọn rận chủ lại lợi dụng việc này để đưa ra những yêu sách để đòi hỏi, chống phá. Như thế thì không cần nghe

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon