ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG DIỄN RA TỪ 25-1-2021 ĐẾN 2-2-2021

16:17

 LÀNG QUÊ

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Đại hội XIII của Đảng sẽ thông qua các văn kiện của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao; cũng như các mục tiêu tổng quát.

ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG DIỄN RA TỪ 25-1-2021 ĐẾN 2-2-2021

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết thúc đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, trong đó: văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Hệ thống các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là báo cáo kinh tế - xã hội (bao gồm các báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025), và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Công tác nhân sự cấp cao cho nhiệm kì tới thực sự rất quan trọng được Trung ương chuẩn bị rất bài bản, công phu, cẩn trọng thể hiện qua lộ trình thực hiện khoa học, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao của các đồng chí Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói “Phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần thực hiện đúng nguyên tắc, tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó”.

Công khai, minh bạch là thế mà các thế lực chống đối vẫn đưa ra nhiều suy diễn, bình luận vô căn cứ nhằm reo rắc sự hoài nghi trong xã hội, công kích, chống phá Việt Nam. Họ triệt để sử dụng Internet và mạng xã hội để lan truyền những thông tin không đúng sự thật về công tác nhân sự Đại hội, thậm chí họ còn công khai đưa những thông tin suy đoán thiếu căn cứ về chân dung chân dung tân tổng bí thư sau đại hội 13 (xem thêm tại đây). Những người này tung video xuyên tạc giống như kiểu thông tin mật, thông tin nội bộ nhằm gây ra sự hoang mang, nhất là những người không đủ bản lĩnh, không đủ tỉnh táo, mơ hồ. Họ muốn tạo ra sự bất ổn, nhiễu loạn thông tin trước thềm Đại hội. Và xin khẳng định với toàn độc giả rằng tất cả những thông tin sắp xếp nhân sự Đại hội XIII của Đảng đang lan truyền trên mạng xã hội, đều là những suy đoán vô căn cứ. Xét về phương diện pháp luật và đạo đức thì những kẻ như vậy đều không đáng được chấp nhận trong xã hội.

Tròn một tháng nữa là diễn ra Đại hội XIII của Đảng, đây sẽ là thời điểm mà các đối tượng chống đối ráo riết thực hiện các hành động chống phá theo đúng kịch bản mà chúng đã làm trước mỗi thềm đại hội trước đây nên mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội; đồng thời tìm hiểu những thông tin chính thống trên các nền tảng truyền thông của các cơ quan báo chí tin cậy trong nước để hiểu rõ hơn về sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ, trách nhiệm cao của Đảng cho Đại hội XIII, với mục tiêu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

23 nhận xét

Write nhận xét
20:54, 24/12/2020 delete

Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Reply
avatar
21:00, 24/12/2020 delete

Hệ thống các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta.

Reply
avatar
21:03, 24/12/2020 delete

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị.

Reply
avatar
20:17, 25/12/2020 delete

Đại hội Đảng lần thứ XIII là một sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước thế nhưng trước thềm đại hội luôn là thời gian các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối tăng cường các hoạt động chống phá, trong đó chúng xuyên tạc về công tác nhân sự gây hoang mang hiểu nhầm dư luận chính vì vậy mọi người dân nếu theo dõi các thông tin liên quan cần hết sức cẩn trọng, tránh bị chúng dắt mũi, lừa gạt.

Reply
avatar
20:40, 25/12/2020 delete

Điểm hẹn lại lên cứ mỗi dịp diễn ra đại hội Đảng, các thế lực thù địch lại ráo riết xuyên tạc. bịa đặt thông tin, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước, vì vậy mối người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của đám thù địch

Reply
avatar
20:42, 25/12/2020 delete

Tròn một tháng nữa là diễn ra Đại hội XIII của Đảng, đây sẽ là thời điểm mà các đối tượng chống đối ráo riết thực hiện các hành động chống phá theo đúng kịch bản mà chúng đã làm trước mỗi thềm đại hội trước đây nên mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội.

Reply
avatar
20:43, 25/12/2020 delete

Công khai, minh bạch là thế mà các thế lực chống đối vẫn đưa ra nhiều suy diễn, bình luận vô căn cứ nhằm reo rắc sự hoài nghi trong xã hội, công kích, chống phá Việt Nam. Họ triệt để sử dụng Internet và mạng xã hội để lan truyền những thông tin không đúng sự thật về công tác nhân sự Đại hội, thậm chí họ còn công khai đưa những thông tin suy đoán thiếu căn cứ về chân dung chân dung tân tổng bí thư sau đại hội 13.Đây là một hành động đáng lên án.

Reply
avatar
17:41, 26/12/2020 delete

Điều dễ dàng nhận thấy là thế và lực của Việt Nam đã và đang được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Hy vọng sắp tới Đại hội sẽ chọn ra những người ưu tú để lãnh đạo đất nước.

Reply
avatar
12:34, 27/12/2020 delete

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của đất nước, của cuộc cách mạng xây dựng đất nước đi lên theo con đường chủ nghĩa xã hội, chính vì vậy các thế lực thù địch, chống cộng đang tăng cường sử dụng Internet và mạng xã hội để lan truyền những thông tin không đúng sự thật về công tác nhân sự Đại hội.

Reply
avatar
12:38, 27/12/2020 delete

Chỉ còn một tháng nữa là Đại hội Đảng diễn ra, đây là thời điểm mà các đối tượng chống phá Đảng và Nhà nước ráo riết hoạt động tuyên truyền xuyên tạc với nội dung xoay quanh Đại hội. Chính vì vậy, mọi người nên tìm hiểu những thông tin về Đại hội sắp tới từ các nguồn tin chính thống trên các nền tảng truyền thông của các cơ quan báo chí tin cậy trong nước.

Reply
avatar
12:42, 27/12/2020 delete

Các khâu tổ chức Đại hội Đảng chắc chắn sẽ được thực hiện một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đảm bảo bầu ra những nhân sự đủ khả năng, tài năng và nhân phẩm để lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước. Sự công khai, khách quan, minh bạch đó sẽ được thể hiện rõ ràng.

Reply
avatar
12:46, 27/12/2020 delete

Gần đây, những thông tin sắp xếp nhân sự Đại hội XIII của Đảng đang lan truyền trên mạng xã hội đang được các thế lực thù địch, phản động ra sức truyền bá, nhằm khiến cho người dân nghi ngờ tính minh bạch, khách quan của Đại hội, từ đó phá hoại sự thành công của sự kiện này, âm mưu của chúng thể hiện ở từng luận điệu xuyên tạc.

Reply
avatar
12:52, 27/12/2020 delete

Những ngày trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, có rất nhiều thông tin ngoài lề xung quanh chuyện tổ chức Đại hội, hầu hết toàn là những suy đoán, giả thuyết vô căn cứ đến từ những khối óc sáng tạo của các nhà dân chủ, các đối tượng có thù hằn với Đảng và Nhà nước, mọi người nên cảnh giác trước những thông tin đó.

Reply
avatar
17:26, 27/12/2020 delete

Thời điểm cận kề Đại hội XIII, các đối tượng chống phá lại liên tục tung ra các luận điệu nhằm xuyên tạc công tác chuẩn bị của Đảng, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Vốn dĩ, đây là sự kiện thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận nhân dân. Do đó, thủ đoạn của các đối tượng chống phá là đánh vào mối quan tâm đó để tìm cách gieo rắc hoài nghi trong xã hội bằng việc đưa ra những tin đồn thất thiệt, sai sự thật về vấn đề nội bộ, nhân sự. Mọi người phải thật sự cảnh giác để không bị dắt mũi nhé!

Reply
avatar
17:30, 27/12/2020 delete

Đặc biệt, năm nay, khi công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ thông tin được thực hiện tốt nên dường như các đối tượng chống phá bị “đói” thông tin. Do đó, những luận điệu xuyên tạc về nhân sự đại hội Đảng lại càng được phơi bày, bóc mẽ. Mọi người hãy tiếp nhận nguồn tin chính thống để không bị những đối tượng chống đối cho ăn tin độc, tin giả.

Reply
avatar
17:41, 27/12/2020 delete

Thời điểm trước thềm đại hội Đảng đang là thời điểm hết sức nhạy cảm.Dư luận cần tỉnh táo để nhận diện, cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc chuẩn bị Đại hội XIII, nhất là vấn đề nhân sự, đừng để bị “dắt mũi” bởi những thủ đoạn của các đối tượng hoạt động chống phá đất nước.

Reply
avatar
17:46, 27/12/2020 delete

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhưng đây cũng là sự kiện mà các thế lực chống đối sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để xuyên tạc, công kích, chống phá Việt Nam, đặc biệt là vấn đề nhân sự nhằm gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Mọi người cần thật sự tỉnh táo và cảnh giác để không bị đánh lừa bởi lũ kền kền rận chủ.

Reply
avatar
17:53, 27/12/2020 delete

Chỉ có kẻ tiểu nhân mới coi việc xuyên tạc, bịa đặt và thêu dệt lên những câu chuyện sai trái hòng vu cáo chính quyền và nhân dân chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay!Thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng đang đến gần, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội...

Reply
avatar
18:00, 27/12/2020 delete

Đám phản động, chống phá tung tin xuyên tạc giống như kiểu thông tin mật, thông tin nội bộ nhằm gây ra sự hoang mang, nhất là thiếu tỉnh táo, mơ hồ, nhận thức chính trị non kém. Bọn thù địch đang muốn tạo ra sự bất ổn, nhiễu loạn thông tin trước thềm Đại hội vậy nên mọi người cần hết sức cảnh giác để không bị ăn tin giả!

Reply
avatar
21:29, 27/12/2020 delete

Đại hội Đảng diễn ra cũng là lúc bọn thế lực thù địch lợi dụng mọi cơ hội, sử dụng mọi thủ đoạn để chống phá Đảng, nhà nước và bôi nhọ lãnh đạo Đảng, gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng

Reply
avatar
09:37, 06/01/2021 delete

Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Reply
avatar
09:37, 06/01/2021 delete

Đại hội Đảng lần thứ XIII là một sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước thế nhưng trước thềm đại hội luôn là thời gian các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối tăng cường các hoạt động chống phá, trong đó chúng xuyên tạc về công tác nhân sự gây hoang mang hiểu nhầm dư luận chính vì vậy mọi người dân nếu theo dõi các thông tin liên quan cần hết sức cẩn trọng, tránh bị chúng dắt mũi, lừa gạt.

Reply
avatar
09:38, 06/01/2021 delete

Công khai, minh bạch là thế mà các thế lực chống đối vẫn đưa ra nhiều suy diễn, bình luận vô căn cứ nhằm reo rắc sự hoài nghi trong xã hội, công kích, chống phá Việt Nam. Họ triệt để sử dụng Internet và mạng xã hội để lan truyền những thông tin không đúng sự thật về công tác nhân sự Đại hội, thậm chí họ còn công khai đưa những thông tin suy đoán thiếu căn cứ về chân dung chân dung tân tổng bí thư sau đại hội 13.Đây là một hành động đáng lên án.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon