PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ “TỨ TRỤ” LÀ TUYỆT MẬT VÀ CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA CÁC TRANG TIN PHẢN ĐỘNG

17:32

 Huyền Pha

Những nội dung liên quan đến việc thi hành kỷ luật Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phương án nhân sự với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội... chưa công khai sẽ là nội dung tuyệt mật.Thông tin được nêu ra trong quyết định về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng ban hành sẽ bao gồm ba mức độ: tuyệt mật, tối mật và mật.

PHƯƠNG ÁN NHÂN SỰ “TỨ TRỤ” LÀ TUYỆT MẬT VÀ CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA CÁC TRANG TIN PHẢN ĐỘNG

Bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật sẽ bao gồm các nhóm thông tin về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, kinh tế xã hội và công tác dân vận, quốc phòng và an ninh.

Đáng chú ý các nội dung liên quan đến kết luận, tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Các nội dung liên quan quyết định, kết luận, tờ trình và kế hoạch, báo cáo, thông báo, công văn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương về kết quả kiểm tra, xác minh vấn đề chính trị của các ủy biên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai.

Các thông tin của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án nhân sự ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai cũng là bí mật nhà nước ở mức độ tuyệt mật.

Ngoài ra còn có những nội dung về chiến lược đối ngoại liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ đối ngoại của Đảng ta với các Đảng, các nước lớn, nước láng giềng.

Các nội dung liên quan đến báo cáo, tờ trình của các cơ quan, tổ chức Đảng trình xin ý kiến Trung ương Đảng về kinh phí đặc biệt dành cho quốc phòng, an ninh, chủ trương thu, đổi tiền, phát hành tiền chưa công khai.

Các nội dung bí mật nhà nước thuộc mức độ tối mật sẽ bao gồm các thông tin về lãnh đạo, chỉ đạo chung như kết luận, biên bản xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến đối ngoại, an ninh quốc gia, điểm nóng an ninh trật tự, an toàn xã hội, bút tích của các ủy viên Bộ Chính trị giải quyết các vấn đề phức tạp.

Các thông tin công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng liên quan đến việc giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư chưa công khai.

Phương án, kế hoạch liên quan đến ý kiến chỉ đạo của trung ương, cấp ủy cấp tỉnh về quá trình xem xét bầu cử, ứng cử, điều độ, bổ nhiệm từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý cũng thuộc diện này.

Lợi dụng thông tin này, nhiều trang mạng phản động như BBC, Việt Tân,... lập tức đăng tải những luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Trả lời trên đài BBC, đối tượng bất mãn Nguyễn Quang A phát biểu cho rằng chuyện nội bộ của một đảng chính trị là chuyện riêng của đảng đó, không thể liệt kê những cái đó vào và gọi là bí mật của nhà nước.

Với một người bất mãn, luôn có tư tưởng chống phá thì Nguyễn Quang A cố tình không hiểu rằng bí mật nhà nước xét cho cùng là các thông tin phản ánh lợi ích của quốc gia, nếu để lộ mất, ảnh hưởng tới lợi ích của Nhà nước, xã hội. Nếu như ở phương Tây, với một chế độ đa Đảng thì bí mật của đảng không phải là bí mật quốc gia vì việc lộ các thông tin của 1 đảng không ảnh hưởng gì tới ANQG.

Tuy nhiên, ở Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam - là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội". Như vậy, việc lộ các thông tin bí mật của Đảng - với vai trò lãnh đạo Nhà nước, xã hội chắc chắn là ảnh hưởng đến ANQG. Đây là một điều không thể phủ nhận./.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

15 nhận xét

Write nhận xét
23:39, 01/01/2021 delete

Với những kẻ bất mãn, luôn có tư tưởng chống phá thì Nguyễn Quang A cố tình không hiểu rằng bí mật nhà nước xét cho cùng là các thông tin phản ánh lợi ích của quốc gia, nếu để lộ mất, ảnh hưởng tới lợi ích của Nhà nước, xã hội. Nếu như ở phương Tây, với một chế độ đa Đảng thì bí mật của đảng không phải là bí mật quốc gia vì việc lộ các thông tin của 1 đảng không ảnh hưởng gì tới ANQG.

Reply
avatar
15:13, 03/01/2021 delete

Các đối tượng bất mãn và các tổ chức quốc tế có thái độ thù địch với Việt Nam cố tình không hiểu rằng những thông tin về nội bộ của hệ thống chính trị đều có liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia. Nếu để lộ ra ngoài, chúng sẽ là những kẻ đầu tiên lợi dụng chống phá.

Reply
avatar
15:15, 03/01/2021 delete

Phương án nhân sự, các báo cáo kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn chính trị của các cán bộ, đảng viên của các tổ chức, cá nhân làm công tác thẩm tra lí lịch đều thuộc diện bảo vệ bí mật nhà nước của pháp luật.

Reply
avatar
09:45, 05/01/2021 delete

Chán với trình độ tiến sĩ của anh Nguyễn Quang A quá. Một vấn đề đơn giản như vậy mà các anh cũng tìm đường xuyên tạc, cho thấy trình độ cũng như sự hiểu biết hạn hẹp của mấy anh dân chủ nhà ta. Thế này mà cũng đòi lật đổ chế độ, lãnh đạo đất nước kể cũng lạ thật đấy.

Reply
avatar
09:49, 05/01/2021 delete

Bình luận về đại hội Đảng cần phải khách quan, trung thực mang tính xây dựng. Tránh việc lợi dụng bình luận để xuyên tạc, bịa đặt, suy diễn nhằm mục đích chống phá đại hội!Tranh cãi làm gì với tên Quang A, bí quá thì hắn dở lý luận cùn ra thôi. Ngày xưa lão là tiến sĩ từ trong ruột. Nay ruột của lão rỗng rồi, chỉ còn cái vỏ thôi. Giống tiến sĩ bán ở phố Hàng Mã, Hà Nội.

Reply
avatar
09:56, 05/01/2021 delete

Phương án nhân sự ở tầm Trung ương thì cho người ngoài biết làm gì mà bọn nó đòi phải công khai ra. Việc kiểm tra, chọn lọc là việc của các ban, ngành ở trung ương đối với các cán bộ, lãnh đạo cấp chiến lược, lãnh đạo chủ chốt. Rà soát chính trị nội bộ phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc của Đảng về bảo mật và tính chính xác tuyệt đối.

Reply
avatar
10:00, 05/01/2021 delete

Hiến pháp đã quy định rõ trong Điều 4: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, do đó bí mật nội bộ Đảng cũng thuộc danh mục bí mật nhà nước, được pháp luật quy định, nếu để lộ, mất thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Bất cứ quốc gia nào cũng đặt sự an toàn của an ninh quốc gia lên hàng đầu.

Reply
avatar
10:03, 05/01/2021 delete

Nguyễn Quang A chỉ là tên tội đồ phản bội lại đất nước và dân tộc. Y đã được Nhà nước đãi ngộ rất nhiều chính sách, hưởng nhiều hồng ân từ chế độ, ra nước ngoài học tập, trong đó có bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Nhưng về sau lại ăn cháo đá bát, trở cờ, đổi màu theo địch. Những loại người ấy thì tư cách gì mà đòi công khai phương án nhân sự của Đảng.

Reply
avatar
16:21, 05/01/2021 delete

Việc thi hành kỷ luật Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hay phương án nhân sự với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội... chưa công khai sẽ là nội dung tuyệt mật nằm trong Danh mục bí mật nhà nước để tránh những kẻ xấu dèm pha, thêu dệt, bêu xấu

Reply
avatar
22:09, 05/01/2021 delete

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhưng đây cũng là sự kiện mà các thế lực chống đối sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để xuyên tạc, công kích, chống phá Việt Nam. Đặc biệt, với công tác nhân sự, họ đưa ra nhiều suy diễn, bình luận vô căn cứ nhằm reo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Họ triệt để sử dụng Internet và mạng xã hội để lan truyền những thông tin xấu độc đó.

Reply
avatar
22:10, 05/01/2021 delete

Đánh vào tâm lý tò mò của người dân,chúng tung ra rất nhiều video theo kiểu "phân tích", suy đoán về công tác nhân sự, như ai sẽ vào "tứ trụ" ở Đại hội XIII,ai sẽ là "trường hợp đặc biệt" vào Bộ Chính trị, rồi chân dung Tổng Bí thư, chân dung Thủ tướng nhiệm kỳ mới, liệu có tiếp tục nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước… Thậm chí, họ còn trắng trợn xuyên tạc, kiểu như "Nhân sự Đại hội XIII: Quyết đấu trước hội nghị TW 14"

Reply
avatar
22:12, 05/01/2021 delete

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng đã được xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Reply
avatar
22:13, 05/01/2021 delete

Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội; đồng thời tìm hiểu những thông tin chính thống trên các nền tảng truyền thông của các cơ quan báo chí tin cậy trong nước để hiểu rõ hơn về sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ, trách nhiệm cao của Đảng cho Đại hội XIII, với mục tiêu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Reply
avatar
19:21, 06/01/2021 delete

Phương án nhân sự của Bộ Chính trị, Ban bí thư hay BCH TW đều là những điều tuyệt mật, vì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Nếu nói như các anh dân chủ là dân chủ hóa, công khai hóa thì còn gì là một thể chế xã hội nữa, còn gì là chế độ nữa. Những kẻ ngu ngốc, ngu muội về chính trị, hèn hạ về tư cách mới cho vậy thử hỏi xem những đứa như Quang A hay hội nhà báo độc lập có kẻ nào là bình thường về tâm lý. Tôi khinh những kẻ đó.

Reply
avatar
22:30, 06/01/2021 delete

Phương án nhân sự Đại hội Đảng là tài liệu thuộc độ tuyệt mật, không phải ai cũng được có quyền tiếp cận, được bảo vệ ở mức độ cao nhất. Những chiêu bài, bài viết của bọn phản động hoàn toàn là giả với mục đích câu like, đánh lừa dư luận

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon