NHẬN DIỆN ÂM MƯU THÂM ĐỘC, XUYÊN TẠC VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM

19:58

 Làng Quê

    Trong những ngày này, khi mà Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra, các thế lực thù địch như thường lệ lại dùng những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội, chế độ XHCN và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Mọi người dân cần nhận diện rõ thủ đoạn này để cảnh giác trước âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.


Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì, kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay, nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, rồi thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những giọng điệu lạc lõng của các thế lực thù địch, phản động đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn và đi theo con đường khác, vì họ cho rằng đó là "con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt". Họ cũng rêu rao rằng: "Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội", kiên định với "chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" là "lạc nhịp", "lỗi thời.

Họ xuyên tạc thành tựu của 35 năm đổi mới là do chủ nghĩa tư bản đầu tư vào Việt Nam, chứ không phải do vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do chúng ta đã lựa chọn đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà ngày nay chúng ta đạt được thành tựu như vậy. Đây là luận điểm hoàn toàn trắng trợn, sai sự thật. Bởi thực tế, những thành tựu đó là một quá trình phấn đấu của toàn dân tộc, của nhân dân ta, do Đảng ta lãnh đạo đã tiến hành qua nhiều nhiệm kỳ, qua nhiều chặng đường mà Đảng ta đã khái quát trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đó chính là “chưa bao giờ nước ta có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay”.

Bên cạnh đó, sau khi mô hình đi lên chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, có không ít người cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử, rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ; họ khuyến nghị và khuyên Đảng ta là cần phải đi theo con đường khác, theo mô hình xã hội dân chủ, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.Họ cũng tung ra những luận điệu như là chủ nghĩa xã hội chỉ là phương tiện cứu nước, dành độc lập dân tộc, và khi dành độc lập rồi thì cần phải thay đổi phương tiện, hay là chế độ XHCN của Việt Nam hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội. Nhưng đây thực chất là những luận điệu phi lịch sử, phản động và phản khoa học. Bởi thực tế chủ nghĩa xã hội là một xã hội tạo ra cơ sở kinh tế để xây dựng một quốc gia, một dân tộc tự cường. Những thành quả trong phát triển kinh tế trong 35 năm qua của một đất nước đã phải trải qua 3 thập kỷ bị chiến tranh tàn phá và gần 1 thế kỷ bị thực dân đô hộ: đó là những minh chứng thuyết phục để bác lại những luận điệu sai trái.

Nhìn lại chặng đường 35 năm tới nay, quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ còn lâu dài, liên tục và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và không thể nóng vội. Với lâp trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, con đường ấy chắc chắn sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ phồn vinh, hạnh phúc và giàu mạnh hơn./. 


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

34 nhận xét

Write nhận xét
21:11, 09/07/2021 delete

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ còn lâu dài, liên tục và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và không thể nóng vội. Nhưng chúng ta sẽ mãi kiên trì với con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Reply
avatar
08:54, 10/07/2021 delete

lời xuyên tạc thành tựu của 35 năm đổi mới là do chủ nghĩa tư bản đầu tư vào Việt Nam, chứ không phải do vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do chúng ta đã lựa chọn đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà ngày nay chúng ta đạt được thành tựu như vậy là luận điểm hoàn toàn trắng trợn, sai sự thật!

Reply
avatar
19:34, 10/07/2021 delete

Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử và hiện tại, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Reply
avatar
19:35, 10/07/2021 delete

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì, kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay, nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Reply
avatar
19:37, 10/07/2021 delete

kẻ địch thường xuyên xuyên tạc rằng: "Đảng cộng sản dốc tâm lo xây dựng chủ nghĩa xã hội để nắm giữ lợi quyền. Để độc quyền cai trị. Để có cơ nhũng lạm, cướp bóc, làm giàu cho cá nhân, phe nhóm, vinh sang cho một đảng trị vì khiến đất nước cứ mãi lạc hậu đói nghèo". Tất nhiên, sẽ không một ai tin vào những lời lẽ vô lối, hằn học này.

Reply
avatar
19:40, 10/07/2021 delete

kẻ địch đã bịa đặt, xuyên tạc lố bịch, thổi phồng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, rêu rao rằng ai đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đều bị trấn áp, bắt bớ, bỏ tù với những bản án hết sức nặng nề. Trong khi thực tế thì đó là những công dân vi phạm pháp luật.

Reply
avatar
19:40, 10/07/2021 delete

Thời gian qua, các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
19:41, 10/07/2021 delete

Tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử và hiện tại, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội đang hiện hữu ở Việt Nam... - mưu đồ trước mắt và lâu dài không thay đổi của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Reply
avatar
19:41, 10/07/2021 delete

Một trong những nội dung thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phê phán, bóp méo đó là mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Họ cho rằng, không có cái gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản.

Reply
avatar
19:44, 10/07/2021 delete

Những thành quả phát triển kinh tế trong 35 năm qua của một đất nước đã phải trải qua 3 thập kỷ bị chiến tranh tàn phá, gần 1 thế kỷ bị thực dân đô hộ rõ ràng là minh chứng thuyết phục nhất để bác lại những nhận định bóp méo sự thật trên.

Reply
avatar
19:44, 10/07/2021 delete

đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới.

Reply
avatar
19:45, 10/07/2021 delete

Nhiều phần tử xấu cũng xuyên tạc về mô hình mà Việt Nam lựa chọn để phát triển. Cho rằng đây là một khái niệm mơ hồ, không có trong thực tế. Nhất là vào thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch đã bình luận rằng: Kinh tế thị trường và xã hội chủ nghĩa khác nhau như nước với lửa; Không có nền kinh tế thị trường nào lại có thể kết hợp cùng xã hội chủ nghĩa.
Đây là một sự gán ghép khiên cưỡng, kìm hãm thể chế thị trường và kìm hãm cải cách. Tất cả nhằm mục đích làm giảm lòng tin của nhân dân vào con đường phát triển kinh tế mà Đảng đã lựa chọn.

Reply
avatar
19:47, 10/07/2021 delete

Mục đích của những kẻ tung ra các luận điệu xuyên tạc, vô căn cứ trên là rất rõ ràng. Nếu chưa thể xóa bỏ được chủ nghĩa xã hội, lái nước ta đi theo con đường khác - con đường tư bản chủ nghĩa, thì cũng làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Reply
avatar
19:49, 10/07/2021 delete

Chúng cũng cũng rêu rao rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa đâu có chuyện tham nhũng thế này. Nhưng đâu phải chỉ Việt Nam mới có nạn tham nhũng. Đây là vấn nạn chung ở nhiều quốc gia, có thể chế chính trị và con đường phát triển khác nhau. Cũng xin nhấn mạnh thêm, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Đảng ta triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, "nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Reply
avatar
19:52, 10/07/2021 delete

Ngày 16/5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Đây là một bài viết rất quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai lầm, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan.

Reply
avatar
19:55, 10/07/2021 delete

những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới 35 năm qua là bằng chứng của sự vươn lên, khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
19:55, 10/07/2021 delete

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội.

Reply
avatar
19:56, 10/07/2021 delete

Những nỗ lực chống dịch COVID-19 đã chứng minh rằng, Việt Nam đã giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Chính thực tế này thêm khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Reply
avatar
20:25, 10/07/2021 delete

Thực tế đã chứng minh rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì, kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay. Mọi thành quả mà đất nước ta đạt được đều một phần xuất phát từ vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Reply
avatar
20:27, 10/07/2021 delete

kiên định theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, VIệt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tích rực rỡ trên nhiều lĩnh vực, vị thế của nước ta trên trường quốc tế cũng được khẳng định rõ nét. Tuy nhiên các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta mà người dân cần nâng cao cảnh giác.

Reply
avatar
20:29, 10/07/2021 delete

các thế lực thù địch vẫn đang từng ngày thực hiện "diễn biến hòa bình", lợi dụng không gian mạng, lĩnh vực kinh tế để làm biến đổi về tình hình chính trị - xã hội, từ đó thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Reply
avatar
21:22, 10/07/2021 delete

Với lâp trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, con đường ấy chắc chắn sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ phồn vinh, hạnh phúc và giàu mạnh hơn.

Reply
avatar
21:23, 10/07/2021 delete

Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện.

Reply
avatar
21:23, 10/07/2021 delete

Những thành quả trong phát triển kinh tế trong 35 năm qua của một đất nước đã phải trải qua 3 thập kỷ bị chiến tranh tàn phá và gần 1 thế kỷ bị thực dân đô hộ: đó là những minh chứng thuyết phục để bác lại những luận điệu sai trái.

Reply
avatar
22:13, 10/07/2021 delete

Thủ đoạn họ thường dùng là tạo dựng, xuyên tạc bản chất, nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin sai sự thật, "lập lờ đánh lận con đen" về tình hình đất nước, rồi tung lên các nền tảng mạng xã hội và một số website, tờ báo nước ngoài có tư tưởng chống phá Việt Nam.

Reply
avatar
22:18, 10/07/2021 delete

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ còn lâu dài, liên tục, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và không thể nóng vội. Tuy nhiên, với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, con đường ấy sẽ ngày càng rõ nét hơn, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh.

Reply
avatar
22:18, 10/07/2021 delete

Chúng ta không phủ nhận vẫn còn không ít khuyết điểm, hạn chế trong quá trình phát triển đi lên. Đúng là nước ta còn nghèo, thu nhập còn ở mức trung bình thấp, nhưng đó không phải là lỗi của con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc ta lựa chọn mà do chính thực dân, đế quốc và các thế lực thù địch, tay sai đã kéo lùi sự phát triển của đất nước ta.

Reply
avatar
15:23, 11/07/2021 delete

Trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hộ của Việt Nam luôn có sự cản bước bởi những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Để đấu tranh, việc đầu tiên là chúng ta phải nhận diện được những hoạt động đó để nâng cao ý thức cảnh giác

Reply
avatar
21:05, 12/07/2021 delete

Họ xuyên tạc thành tựu của 35 năm đổi mới là do chủ nghĩa tư bản đầu tư vào Việt Nam, chứ không phải do vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do chúng ta đã lựa chọn đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà ngày nay chúng ta đạt được thành tựu như vậy. Đây là luận điểm hoàn toàn trắng trợn, sai sự thật.

Reply
avatar
21:27, 12/07/2021 delete

Để tập hợp, phát triển lực lượng, các thế lực thù địch và phần tử phản động chống đối thường tập trung móc nối, lôi kéo mọi giai tầng xã hội, nhất là số thanh niên, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và gần đây chúng có xu hướng móc nối vào số đối tượng có tiền án, nghiện hút, giang hồ mạng... để truyền bá "lối sống phương tây", công kích, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Reply
avatar
19:41, 14/07/2021 delete

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ còn lâu dài, liên tục và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và không thể nóng vội. Muốn thành công cần phải có sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân cùng với Đảng và Nhà nước.

Reply
avatar
18:09, 15/07/2021 delete

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những giọng điệu lạc lõng của các thế lực thù địch, phản động đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn và đi theo con đường khác, vì họ cho rằng đó là "con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt".

Reply
avatar
16:39, 16/07/2021 delete

Một trong những thủ đoạn thâm độc được các thế lực thù địch, phản động sử dụng là chúng đã vin vào tình trạng tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên rồi lu loa và vơ đũa cả nắm.

Reply
avatar
16:40, 16/07/2021 delete

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng ngày càng có hệ thống, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn rất tinh vi, chống phá toàn diện trên nhiều phạm vi, lĩnh vực, không chỉ đơn thuần là vấn đề lý luận mà còn bao hàm cả các vấn đề thực tiễn mới nảy sinh.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon