BÀI VIẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ LÀ TÁC PHẨM CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG

08:49

Bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tác phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với đất nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn đối với những người cộng sản trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đó là nhận định của ông Amiad Horowitz, phóng viên báo People’s World và là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Washington.

Ông Amiad Horowitz cho rằng bài viết đã giải thích những điều kiện đặc biệt mà Việt Nam phải đối mặt và cách Việt Nam tiếp cận những điều kiện này với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Theo ông, nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ không hiểu nền kinh tế thị trường là một bộ phận cấu thành của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, và cũng có những thông tin tuyên truyền chống phá. Ở khía cạnh này, bài viết của Tổng Bí thư đã cung cấp nhận thức thật sự về con đường mà Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi để xây dựng CNXH và cải thiện đời sống của nhân dân.

Ông Amiad Horowitz cũng nêu bật một số điểm mà ông rất quan tâm trong bài viết. Thứ nhất, tầm quan trọng của CNXH ở Việt Nam bắt nguồn từ mục tiêu làm cho đời sống vật chất của người dân Việt Nam ngày càng tốt hơn. Mục tiêu xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân là những thiết thực, phản ánh nhu cầu của toàn thể nhân loại. Theo ông, trên thực tế, trong vài chục năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt Việt Nam đi theo định hướng này một cách ổn định và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thứ hai, bài viết nêu rõ những khó khăn, thách thức cụ thể trên con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam, từ đó đặt ra nhiệm vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam là hiểu những thách thức và phản ứng một cách phù hợp.

Cuối cùng, bài viết khẳng định bản chất của đảng tiên phong là phục vụ nhân dân. Đây là một điểm quan trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giữ mối liên kết chặt chẽ với nhân dân. Đây cũng là một phần quan trọng trong những thành công đã thấy ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhà báo Mỹ đánh giá, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự đáng ghi nhận. Chỉ trong vài chục năm, Việt Nam đã từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những nền kinh tế năng động và phát triển nhanh trên thế giới. Bất chấp những khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và điều này đã giúp Việt Nam đạt nhiều thành công to lớn.

Ông Amiad Horowitz cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trên con đường hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Theo ông, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008 - 2009 và đại dịch Covid-19 hơn một năm qua đang khiến người dân trên thế giới nhận thức thực tế hơn về những vấn đề của chủ nghĩa tư bản. Trong khi đó, dù còn khó khăn về vật chất, nhưng người dân Việt Nam có được cuộc sống an toàn hơn.

Về thách thức, ông Amiad Horowitz cho rằng các lực lượng chống phá sẽ tiếp tục tìm cách làm cho Việt Nam chệch hướng khỏi con đường xây dựng CNXH. Tuy nhiên, nhà báo Mỹ tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể ngăn chặn điều này thông qua sự lãnh đạo liên tục, hiệu quả và mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân Việt Nam.

 Theo: Báo Nhân dân

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

26 nhận xét

Write nhận xét
10:14, 10/08/2021 delete

Bài viết của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn

Reply
avatar
10:20, 10/08/2021 delete

Tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đầy tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ, kết tinh những giá trị lý luận và thực tiễn, cũng là thông điệp gửi đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Reply
avatar
19:44, 10/08/2021 delete

Lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam đều cho thấy, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam rất rõ ràng và chặt chẽ; phản ánh đúng lý luận, thực tiễn và cả những vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục giải quyết. Bài viết không chỉ thể hiện tầm nhìn xa, tư duy sắc sảo mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị của người đứng đầu Đảng trước những đổi thay của tình hình trong nước và quốc tế, góp phần giúp mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - đi đến tương lai tươi sáng của dân tộc để không dao động, không ngả nghiêng trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời, nêu cao tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, kiên định và làm tròn trách nhiệm của mình cao hơn nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII đã nêu ra.

Reply
avatar
20:05, 10/08/2021 delete

một điều chắc chắn là lực lượng chống phá sẽ tiếp tục tìm cách làm cho Việt Nam chệch hướng khỏi con đường xây dựng CNXH và đó là điều không thể khi mà chúng luôn không nhận được sự ủng hộ của nhân dân

Reply
avatar
10:01, 11/08/2021 delete

Vận dụng đúng cách. Bỏ qua phát triển tư bản nhưng không phủ nhận các thành tựu khoa học, kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Lấy các thành tựu đó để áp dụng vào công cuộc phát triển kinh tế. Nền kinh tế thị trường không phải là chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế thị trường được định hướng để con ng đều có nỗ lực cố gắng để phát triển. Nhằm xóa bỏ khoảng cách, giảm khoảng cách giàu nghèo. Dẫn dắt và nâng cao tư duy của người dân bằng giáo dục. Định hướng và giáo dục cho người dân tư duy để phát triển kinh tế. Luôn chủ động thực hiện đg lối đối ngoại độc lập, hòa bình và không dựa vào bất cứ ai. Kiên định con đường này sẽ đánh bại mọi thứ. Xóa bỏ hận thù

Reply
avatar
10:02, 11/08/2021 delete

Bài viết của Tổng bí thư hết sức sâu sắc từ lý luận và thực tiễn làm sáng tỏ chân lý con đường đi lên CNXH là đúng đắn tất yếu khách quan của dân tộc ta không có sự lựa chọn nào khác; đặc biệt bài viết mang tính khái quát cao dễ đọc, dễ hiểu cũng cố thêm niềm tin tưởng vào con đường cách mạng, sự nghiệp đổi mới của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn

Reply
avatar
18:49, 11/08/2021 delete

Đây là một bài viết rất quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai lầm, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan.

Reply
avatar
18:51, 11/08/2021 delete Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar
18:52, 11/08/2021 delete

Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử

Reply
avatar
18:53, 11/08/2021 delete

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một hành trình trong cả nhận thức và bước đi, trong cả tư duy lý luận và thực tiễn vận động, phát triển. Bài viết đã cô đọng, khái quát lại những đặc trưng cơ bản của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng

Reply
avatar
19:03, 11/08/2021 delete

Có thể khẳng định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn hiện nay rong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Reply
avatar
19:04, 11/08/2021 delete

bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vừa có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, tư tưởng về những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII, vừa trực diện đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tỏa sáng những giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Reply
avatar
19:06, 11/08/2021 delete

That vay, “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam”(

Reply
avatar
19:40, 11/08/2021 delete

Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định, đi lên CNXH vẫn là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bởi, CNXH vẫn là tương lai của xã hội loài người; vẫn là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam

Reply
avatar
19:41, 11/08/2021 delete

Thực tiễn đã minh chứng rõ điều đó. Mọi tư tưởng và hoạt động thù địch, phản động, sai trái phủ nhận, xuyên tạc, cản trở sự lựa chọn chân chính đó của lịch sử Việt Nam cần phải bị vạch trần, lên án và đấu tranh bác bỏ.

Reply
avatar
19:41, 11/08/2021 delete

Trong giai đoạn hiện nay, ý chí, khát vọng của người dân Việt Nam vẫn là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các nước trên thế giới, có vị thế xứng đáng trên bản đồ thế giới, có trách nhiệm cao trong giải quyết các vấn đề toàn cầu trên tinh thần tôn trọng, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Reply
avatar
19:52, 11/08/2021 delete

Nhà báo Mỹ đánh giá, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự đó là điều đáng được ghi nhận !!!!!!

Reply
avatar
19:54, 11/08/2021 delete

bản chất của đảng cộng sản là phục vụ nhân dân. Đây là một điểm quan trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giữ mối liên kết chặt chẽ với nhân dân. Đây cũng là một phần quan trọng trong những thành công đã thấy ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Reply
avatar
21:00, 11/08/2021 delete

bài viết đã trực tiếp phản bác những quan điểm sai lầm, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan.

Reply
avatar
19:55, 12/08/2021 delete

Bài báo có ý nghĩa rất quan trọng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn đường chúng ta đi, đích chúng ta đến để làm tròn trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không được dao động, ngả nghiêng.

Reply
avatar
19:55, 12/08/2021 delete

Chứng kiến một thế giới đầy biến động, bất an, đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp hành tinh, nhưng nhân dân ta vẫn được sống, lao động và học tập trong môi trường an toàn, an ninh, tự do, hạnh phúc, chúng ta càng thấm thía hơn về giá trị của chủ nghĩa xã hội và niềm tin sâu sắc vào đường tới tương lai của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn.

Reply
avatar
19:56, 12/08/2021 delete

Một trong những điểm nhấn của bài viết là đưa ra những lý lẽ sâu sắc, luận cứ thuyết phục về tính tất yếu thay thế của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản. Lựa chọn con đường lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, là giải pháp đúng đắn để mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Reply
avatar
19:57, 12/08/2021 delete

Chế độ xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội mang bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa cá nhân và phe nhóm.

Reply
avatar
22:03, 14/08/2021 delete

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là sự tổng kết lý luận, rút ra được kết quả thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam hiện nay. Từng câu, từng ý thấm sâu vào nhận thức của lớp cán bộ trẻ. Bàn về vấn đề thuộc lý luận cơ bản mà Việt Nam đã đi, đang đi tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rất rõ ràng kết quả thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, nhà nước Việt Nam rất hiệu quả.

Reply
avatar
22:04, 14/08/2021 delete

Bài viết đọc rất dễ hiểu, các bạn trẻ đang học, hay đã đi làm, nên đọc bài viết này. Niềm tin vào chế độ chính trị mà Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo đã diễn đạt sáng tỏ trong bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng, người suốt đời phấn đấu cho chế độ tốt đẹp này, tuy còn gian nan gập ghềnh nhưng niềm tin sẽ thành công cho người dân được hưởng thụ là hiện hữu.

Reply
avatar
12:30, 15/08/2021 delete

với sự ủng hộ của nhân dân thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ luôn luôn vững mạnh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giữ mối liên kết chặt chẽ với nhân dân và luôn dựa vào nhân dân, hỏi ý kiến nhân dân để có đường lối lãnh đạo phù hợp

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon