BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO VÌ LỢI ÍCH CHUNG

10:02

 Làng Quê

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.


Phát huy những thành tựu của đất nước, thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý đủ năng lực, uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung là thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung như:

Một là, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm để tạo sự thống nhất cao, đồng thuận thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn.

Hai là, các đề xuât đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy đơn vị , cơ quan công tác và không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Đồng thoiwfg, các cấp ủy đơn vị, cơ quan cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo; chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ.

Bốn là, cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, các cấp ủy tại đơn vị, cơ quan cần đẩy mạnh việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm" để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó gia tăng niềm tin, sự ủng hộ tổ chức của các cán bộ, đảng viên.

Chúng ta cần thấy rõ rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị từ cở sở tới trung ương trong sạch, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng sẽ góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường hơn; thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước./.


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

15 nhận xét

Write nhận xét
20:52, 29/09/2021 delete

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị từ cở sở tới trung ương trong sạch, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng sẽ góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta đoàn kết, thống nhất hơn. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên cũng là vấn đề quan trọng mà Đảng ta luôn hướng tới.

Reply
avatar
13:42, 30/09/2021 delete

Việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người cán bộ làm việc hăng say, cống hiến hết mình cho đất nước, cơ quan, đơn vị đang được đặt thành nhiệm vụ rất quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thực tế cuộc sống, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Reply
avatar
13:45, 30/09/2021 delete

Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Reply
avatar
16:45, 30/09/2021 delete

Nội dung cần được quan tâm là làm thế nào đồng hành cùng những cán bộ mạnh dạn đổi mới nhưng cũng phải vượt qua được những rào cản, quy định, vướng mắc trong thực tế mà không dẫn đến những vi phạm, không sai lầm. Đó là nền tảng, là cơ sở quan trọng giúp mỗi người cán bộ có thêm điều kiện đạt được thành công trong quá trình đổi mới, sáng tạo với động cơ trong sáng, tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp chung.

Reply
avatar
20:39, 30/09/2021 delete

Cán bộ có tốt, có giỏi thì đất nước mới phát triển được , việc bồi dưỡng đôi ngũ cán bộ tốt là phù hợp với xu thế của thời đại , đó sẽ là tiền đề để có thể đưa được đất nước đi lên và vấn đề này cần được đặt lên cao hơn

Reply
avatar
12:21, 02/10/2021 delete

Đảng ta khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong đó nhấn mạnh công tác này không phải chỉ phát hiện những sai phạm mà còn phải đặc biệt quan tâm việc phát hiện những nhân tố tích cực, con người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước, cơ quan, đơn vị, tập thể.

Reply
avatar
12:21, 02/10/2021 delete

Nội dung này sẽ trở thành một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của công tác kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần phát hiện những cán bộ có năng lực, có đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm, từ đó kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ người cán bộ đó trong quá trình đổi mới.

Reply
avatar
12:23, 02/10/2021 delete

khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn; mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung

Reply
avatar
12:24, 02/10/2021 delete

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Reply
avatar
21:26, 04/10/2021 delete

Chúng ta cần thấy rõ rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị từ cở sở tới trung ương trong sạch, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng sẽ góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta đoàn kết, thống nhất hơn

Reply
avatar
17:43, 10/10/2021 delete

Chúng ta cần thấy rõ rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị từ cở sở tới trung ương trong sạch, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng sẽ góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn.

Reply
avatar
17:46, 10/10/2021 delete

Đảng vững mạnh thì thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, có như vậy đất nước mới có thể tiến nhanh mạnh lên chủ nghĩa xã hội được.

Reply
avatar
17:49, 13/10/2021 delete

Đây là nền tảng, là cơ sở quan trọng giúp mỗi người cán bộ có thêm điều kiện đạt được thành công trong quá trình đổi mới, sáng tạo với động cơ trong sáng, tinh thần trách nhiệm vì sự nghiệp chung. xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị từ cở sở tới trung ương trong sạch, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng sẽ góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta đoàn kết, thống nhất hơn

Reply
avatar
14:56, 22/11/2021 delete

Đây là động lực, niềm tin để cán bộ các cấp sẵn sàng tiếp thu những cái mới, tiến bộ, phá bỏ rào cản lối mòn trong nhận thức và hành động, lan tỏa mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào đổi mới, sáng tạo trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Reply
avatar
14:59, 22/11/2021 delete

Con người là nhân tố quyết định cho mọi cuộc cách mạng. Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng đến công tác cán bộ. Người khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Vì thế, hơn 90 năm qua, kể từ ngày thành lập (3-2-1930), Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta, quân đội ta, nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng đất nước ta theo mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh". Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử ấy; trong đó quan trọng là do có một đội ngũ cán bộ trung thành với Đảng, với lợi ích dân tộc, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân; tận tụy, dám nghĩ, dám làm; dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Reply
avatar

» Bình luận mang tính xây dựng và đóng góp. Vui lòng phân biệt rõ ràng giữa "góp ý", "phản biện" và "xuyên tạc".
» Không sử dụng các từ ngữ kích động, tuyên truyền, gây thù hằn, phân biệt vùng miền, tôn giáo, giới tính...gây tổn hại đến khối Đại đoàn kết dân tộc.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đất nước, chế độ, Quốc huy , Quốc kỳ, Quốc ca... của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
» Không sử dụng các từ ngữ , hình ảnh xuyên tạc, bôi xấu Đảng, Nhà nước, lãnh tụ, lãnh đạo. Nếu có ý kiến phản biện vui lòng đưa ra dẫn chứng cụ thể với nguồn đáng tin cậy.
» Không sử dụng các tên người dùng vi phạm các điều trên. Các tên người dùng mang tính chất chia rẽ đoàn kết dân tộc (Bắc Kỳ, Nam Kỳ...),một trong những tên trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc các tên xuyên tạc về chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện tại đều bị xóa bỏ mà không cần báo trước.
» Nếu thấy dấu hiệu vi phạm, bạn đọc vui lòng báo cho chúng tôi biết bằng form báo cáo phía bên phải blog.
Thân ái ! EmoticonEmoticon