Hiển thị các bài đăng có nhãn Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hiển thị tất cả bài đăng

ĐÔI LỜI MUỐN NÓI VỚI ÔNG BÙI DIỄM

14:57 11 Comments
Loa phường - Ngày 26/8/2017, trong buổi trả lời phỏng vấn đài RFA, ông Bùi Diễm - Cựu Đại sứ của VNCH tại Hoa Kỳ (1967-1972) đã đưa ra nhận định cho rằng “Việc nói chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là “tay sai” của Mỹ là một sự “cáo buộc” và cần phải nhìn nhận vấn đề trong một tổng thể khách quan hơn của bối cảnh chiến tranh lạnh mà tại miền Bắc Việt Nam trong cuộc chiến kết thúc vào tháng 4/1975 cũng có sự ủng hộ, hậu thuẫn của nước ngoài”. Đây là những nhận định hết sức chủ quan, duy ý chí, đi ngược lại sự thật lịch sử, bởi lẽ:
Thứ nhất, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được thành lập một cách chính danh trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trước khi bất kỳ một lực lượng quân Đồng minh nào vào giải giáp quân Nhật.
 - Ngày 9/3/1945, trước bối cảnh phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng thực dân Pháp, Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
- Tháng 4/1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
- Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước đã thuộc về tay nhân dân.

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 6-1-1946 
- Chiều ngày 30/08/1945, tại cửa Ngọ Môn kinh thành Huế, Vua Bảo Đại đã mặc triều phục, long trọng đọc chiếu thoái vị trao chính quyền cho chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử, thay mặt hơn 20 triệu động bào trên cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với cả thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
- Ngày 8/9/1945 Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh số 14-SL về cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội. Bản sắc lệnh ghi rõ: "Chiểu theo Nghị quyết của Quốc dân đại biểu Đại hội họp ngày 16, 17-8-1945, tại Khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hoà, và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên;
- Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,…Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi.
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên là một mốc son đánh dấu bước phát triển, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý. Đây chính là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tính chất hợp pháp, dân chủ - nhà nước của dân, do dân và vì dân; được nhân dân giao phó trọng trách điều hành đất nước; khẳng định nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc chí Nam.
Thứ hai, Việt Nam Cộng hòa là chính quyền bất hợp pháp, là đại diện cho các tầng lớp tư sản mại bản và phong kiến thân Mỹ.
- Ngày 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng tháng 8/1945; mở ra giai đoạn cách mạng mới, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, buộc Chính phủ Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ VNDCCH và Bộ Tổng tư lệnh QĐNDVN ký Hiệp định đình chiến ở Đông Dương, 7/1954. 
- Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta, buộc Chính phủ Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, các bên tham gia Hội nghị nhấn mạnh rằng "Dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi đó là biên giới chính trị hay lãnh thổ". Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7/1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ". Quân Pháp phải rút quân khỏi miền Bắc và Việt Minh rút khỏi miền Nam trong thời hạn 300 ngày; người dân có quyền lựa chọn ở miền Bắc hay miền Nam, trong thời gian đó, họ được tự do đi lại. Nghiêm cấm quân đội nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Việt Nam. Điều đó đã cho thấy ngay cả khi đang thắng thế về mặt quân sự (với chiến thắng Điện Biên Phủ), Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chấp nhận một cuộc tổng tuyển cử sòng phẳng trên tinh thần hòa hợp để thống nhất đất nước đang tạm thời bị chia cắt.
Tuy nhiên, đế quốc Mỹ đã bất chấp, trắng trợn vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam bằng cách lập ra chính quyền phản động, tay sai Ngô Đình Diệm. Sau này, chính Ngô Đình Diệm đã công khai tuyên bố không có tổng tuyển cử, đi ngược lại nguyện vọng thống nhất của dân tộc. Nguy hiểm hơn, đế quốc Mỹ đã đứng sau hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm gian lận trong cuộc “trưng cầu dân ý” để hạ bệ Quốc trưởng Bảo Đại, dựng lên chính quyền “Việt Nam Cộng hòa”, tàn sát những người theo cách mạng và những người yêu nước chân chính; khủng bố tinh thần nhân dân, công khai phá hoại Hiệp định Geneva, mưu đồ chia cắt lâu dài đất nước.
Có thể thấy rằng những lời phát biểu của ông Bùi Diễm về chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đã phủ nhận hoàn toàn lịch sử, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bản chất của chính quyền “Việt Nam Cộng hòa” là chế độ tay sai của đế quốc Mỹ. Đây chính là sản phẩm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, được dựng lên từ đô la và vũ khí nhằm ngăn chặn chủ nghĩa Cộng sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. 

QUỐC KHÁNH 2/9 - NIỀM TỰ HÀO CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

14:48 15 Comments
Loa phường - Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày quốc khánh 2/9 hàng năm là dịp để chúng ta được ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông và có những hành động cụ thể xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Cũng chính vào ngày này cách đây 72 năm, trước hàng chục vạn đồng bào ở thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang trang mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, sánh vai với các cường quốc năm châu.
          1. Tuyên ngôn độc lập khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Vào thời khắc lịch sử trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam với toàn thế giới; đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh 
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt hơn 20 triệu đồng bào cả nước tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Điều đó đã khẳng định cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta từ khi có Đảng cộng sản lãnh đạo, đã giành được độc lập và nhân dân ta đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc. Đây chính là sự kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc, khẳng định độc lập chủ quyền, ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ nét trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ những quyền cơ bản của chính mình.
Tuyên ngôn Độc lập một lần nữa đã khẳng định giá trị về quyền con người đã được nêu ra trong các Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ và Pháp trước đó. Tuy nhiên bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ dừng lại ở việc khẳng định quyền con người mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền của dân tộc. Đây chính là động lực quan trọng để các nước trên thế giới đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộc cơ bản của mình.
Bên cạnh đó, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 không những có giá trị về chính trị, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới, chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa, bị áp bức, giải phóng nhân loại.
          2. Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước
Có lẽ người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên giây phút lịch sử ấy, giây phút chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thế giới khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặc dù, ngày 2/9/1945 đã đi qua nhưng mỗi khi đến dịp này, mỗi người dân Việt Nam ai cũng bày tỏ niềm hạnh phúc, có quyền tự hào vì đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, thống nhất, dân tộc ta đã hoàn toàn làm chủ vận mệnh mình. Và thế hệ trẻ ngày nay, cũng là chủ nhân tương lai của đất nước, mang trong mình niềm tự hào dân tộc và ngày một khắc ghi trách nhiệm của chính bản thân mình với Tổ quốc.
Thế hệ trẻ ngày nay được sinh ra trong môi trường hòa bình, không có chiến tranh, được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Điều đó càng làm chúng ta phải luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công lao, tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông ta; tự hào về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Để đổi lại nền hòa bình ấy, cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì thế, cứ mỗi dịp 2/9 hàng năm, trong không khí tưng bừng của ngày Tết Độc Lập thì niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy trong mỗi người dân Việt Nam. Đây là ngày hội của toàn dân tộc, là dịp thượng tôn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước nhưng cũng kiên quyết bảo vê chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam.
Thế hệ trẻ sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận thức được đầy đủ ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc khánh 2/9 để có trách nhiệm xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với niềm mong mỏi của chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em”.

MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ QUỐC KHÁNH 2-9

15:39 21 Comments
Loa phường - Hòa chung trong không khí tưng bừng của những ngày mùa thu lịch sử, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Có thể nói, đây là thời điểm nhân dân trong cả nước có quyền tự hào rằng nước Việt Nam là một nước độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây chính là niềm tự hào không chỉ của mỗi người dân Việt Nam mà còn là niềm tự hào của các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới.
Cách đây 72 năm, vào ngày 2/9/1945, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời và hơn 20 triệu đồng bào cả nước trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời. Trong đó, chủ tịch Hồ Chủ tịch đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới,…Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!…. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945
Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Đây chính là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc. Nó tiếp nối truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, chống giặc ngoại xâm của cha ông ta thuở trước, là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Bên cạnh đó, Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển. Đây chính là bản hùng ca viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc ngàn năm về trước, đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống thực dân Pháp và phong kiến và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu, cổ vũ sự thành lập một chế độ xã hội mới - chính quyền công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Châu Á. Kể từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.
Đã 72 năm trôi qua, cứ mỗi dịp đến ngày Quốc khánh 2/9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày lễ độc lập. Đây là cả một quá trình phấn đấu hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sinh ra trong đất nước hòa bình, tự do thì càng phải thấu hiểu, trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, chủ quyền; càng phải ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với thế hệ cha ông đi trước - những người đã đổ không biết bao nhiêu xương, máu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.