Hiển thị các bài đăng có nhãn cán bộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cán bộ. Hiển thị tất cả bài đăng

BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO VÌ LỢI ÍCH CHUNG

10:02 13 Comments

 Làng Quê

Ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.


Phát huy những thành tựu của đất nước, thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý đủ năng lực, uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung là thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt công tác cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung như:

Một là, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm để tạo sự thống nhất cao, đồng thuận thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn.

Hai là, các đề xuât đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy đơn vị , cơ quan công tác và không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Đồng thoiwfg, các cấp ủy đơn vị, cơ quan cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo; chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ, trong đó chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ.

Bốn là, cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, các cấp ủy tại đơn vị, cơ quan cần đẩy mạnh việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm" để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó gia tăng niềm tin, sự ủng hộ tổ chức của các cán bộ, đảng viên.

Chúng ta cần thấy rõ rằng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị từ cở sở tới trung ương trong sạch, vững mạnh cả về số lượng và chất lượng sẽ góp phần quan trọng làm cho Ðảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường hơn; thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước./.